yantra1.gif (2187 bytes)

BHAGAVAD GITA
EN TEOSOFISK TOLKNING AV

WILLIAM Q JUDGE

kapitel XI

VISIONEN AV DEN GUDOMLIGA FORMEN SÅSOM
INNEFATTANDE ALLA SKEPNADER

© 2017 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

WILLIAM QUAN JUDGE

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)


 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 78                                                                                                                                  BHAGAVAD GITA sidan 78

ARJUNA:

1MIN villfarelse har skingrats av de ord som du för min själsfrids skull har uttalat om mysteriet Adhyatman Anden. 2Utförligt har jag hört dig berätta, O du, vars ögon är som lotusblad [Lotusögde], om ursprunget och upplösningen av existerande ting, liksom om ditt outtömliga majestät. 3Det är som om du hade beskrivit dig själv, O mäktige Herre! Nu önskar jag se din gudomliga gestalt, högste Herre! 4Om du därför anser, O Herre, att det är möjligt för mig att skåda det, så visa mig, O hängivenhetens Mästare, ditt outtömliga Själv.

KRISHNA:

5Skåda, O Prithas son, mina gestalter i hundratal och tusental av olika gudomliga skepnader, av olika utseenden och slag. 6Skåda Adityas, Vasus, Rudras, Asvinis och Marutas, se underbara ting som aldrig skådats

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 79                                                                                                                                  BHAGAVAD GITA sidan 79

förr, O son av Bharata. 7Skåda nu här i min kropp,  O du Gudakesa, hela det levande och döda universum samlat i ett, och allting annat som du önskar se. 8Men eftersom du inte kan se mig med ditt naturliga öga, skall jag ge dig det gudomliga ögat. Skåda min högsta förmåga och makt!

SANJAYA:

9Efter att ha talat så, O konung, visade sig Hari*, den mäktige Herren med den mystiska förmågan, för Prithas son i sin högsta form, 10med många munnar och ögon och många underbara skepnader, med många gudomliga smycken, många höjda celesta himmelska vapen, prydd med celesta kransar 11och klädnader, smord med celesta salvor och vällukter, fylld av alla tänkbara sällsamma ting den evige Guden vars ansikte är vänt åt alla riktningar. 12Om tusen solars strålglans på en gång bröt fram på himlen skulle den vara snarlik glansen och härligheten hos denna mäktiga Varelse. 13O Pandus son såg sedan inom gudarnas Gudskropp hela universum

____________________________________

*
Hari, epitet för Krishna med innebörden att han har förmågan att undanröja alla svårigheter.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 80                                                                                                                                  BHAGAVAD GITA sidan 80

i dess oerhörda mångfald. 14Överväldigad av häpnad medan håren reste sig på hans huvud bugade sig Dhananjaya* rikedomens ägare, för Gudomen och talade till honom med sammanlagda handflator:

ARJUNA:

15Jag skådar, O gudars Gud, inom din gestalt varelser och ting av alla slag, Herren Brahmâ på sin lotustron, alla Rishier och himmelska Ormar16Jag ser dig på alla sidor, i otaliga former, med många armar, magar, munnar och ögon. Men jag kan inte upptäcka vare sig din början, din mitt eller ditt slut, O universella Herre, universums form. 17Jag ser dig krönt med diadem och väpnad med klubba och Chakra§, en ljusmassa som strålar ut åt alla sidor, svår att skåda när du skiner åt alla håll med omätligt ljus som den flammande elden eller
____________________________________

* Arjuna.

Detta är det hinduiska hälsningssättet.

Uragas, som sägs vara ormar. Men det måste här syfta på de stora Visdomens Mästare, som ofta kallades Ormar.

§ Bland mänskliga vapen torde det vara känt som diskusen, men här betyder det den andliga viljans och förmågans virvlande hjul.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 81                                                                                                           BHAGAVAD GITA sidan 81

glödande solen. 18Du är den högsta, outtömliga Varelsen, oföränderlig, detta universums Högsta Ande, den eviga lagens aldrig sviktande väktare. 19Jag sätter stort värde på dig Purusha*, jag ser dig utan början, mitt eller slut, utrustad med oändlig förmåga, med otaliga armar, solen och månen till ögon, munnen som en flammande eld, kuvande hela universum med ditt majestät. 20Rymd och himmel, och jord och varje punkt i universums tre regioner är fyllda av dig ensam. Den trefaldiga världen är full av rädsla, O du mäktige Ande, inför denna din underbara skräckinjagande skepnad. 21Av gudaskaran ser jag somliga fly till dig för att söka tillflykt, medan andra i rädsla och hållande varandra i händerna sjunger ditt lov. Skarorna av Maharshis och Siddhas, stora vismän och helgon, anropar dig med ordet "svasti" och prisar dig med de skönaste hymner. 22Rudras, Adityas, Vasus och alla dessa varelser Sadhyas, Visvas, Asvinas, Maruts och Ushmapas, skaror av Gandharvas, Yakshas och

____________________________________

* Purusha, den Evige Personen. Samma namn ges även av hinduerna åt människan.

†  Detta utrop anses ske för världens välgång och har den innebörden.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 82                                                                                                          BHAGAVAD GITA sidan 82

Siddhas* alla blir stående och skådar mot dig, fyllda av förundran. 23Alla världarna blir skrämda liksom jag när de ser din underbara väldiga gigantiska skepnad, O du starkt beväpnade, med de många munnarna och ögonen, med många armar, lår och fötter, med många magar och utskjutande betar. 24Ty när jag ser dig så beröra himlen, skinande i sådan härlighet, med vidöppna munnar och strålande utskjutande ögon, oroas min innersta själ och jag förlorar både fasthet och stillhet, Vishnu. 25När jag skådar dina fruktansvärda tänder och ditt ansikte som är som dödens brand, kan jag varken se himmel eller jord. Jag finner ingen frid, ha förbarmande, O gudars Herre, universums Ande! 26Dhritarashtras söner med alla dessa härskare över människor, Bhishma, Drona och likaså Karna och våra främsta krigare tycks hejdlöst störta sig i dina munnar med de fruktansvärda betarna. 27Några ses fastna mellan dina tänder med söndermalt huvud.   28Som fyllda floders snabba strömmar väller fram för att möta oceanen, så störtar sig dessa

____________________________________

* Alla dessa namn syftar på olika grupper av himmelska väsen, av vilka somliga inom den teosofiska litteraturen nu kallas elementaler.  De övriga förklaras i H P Blavatskys Den Hemliga Läran.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 83                                                                                                          BHAGAVAD GITA sidan 83

människosläktets hjältar in i dina flammande munnar. 29Liksom insektssvärmar av stark, besinningslös impuls finner sin död i elden, så strömmar dessa varelser med svallande kraft in i dina munnar mot sin egen undergång. 30Du drar in och slukar alla dessa varelser från alla håll, slickar dem med dina brinnande läppar, medan du fyller universum med din glans och dina skarpa strålar brinner, O Vishnu. 31Hell dig, O bäste av Gudar! Var nådig! Jag strävar efter att lära känna dig, den Ursprunglige, ty jag förstår inte ditt verk.

KRISHNA:

32Jag är den fullbordade Tiden, som kommer för att förgöra dessa varelser, förutom dig, skall ingen av dessa krigare leva, som här står uppställda i slutna led. 33Så res dig då! Fånga äran! Besegra fienden och gläd dig åt ett framgångsrikt rike. De har redan blivit slagna av mig, var du bara mitt omedelbara redskap, O du tvåarmade.* 34Var inte orolig. Förgör Drona, Bhishma, Jayadratha, Karna och alla de andra krigshjältarna

____________________________________

* Arjuna var en ryktbar bågskytt som kunde använda den himmelska bågen, Gandiva, lika bra med båda händerna.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 84                                                                                                         BHAGAVAD GITA sidan 84

som verkligen är tillintetgjorda av mig. Kämpa, du skall besegra alla dina fiender.

SANJAYA:

35När han med det strålande diademet* hörde dessa ord ur Kesavas mun, hälsade han Krishna med handflatorna ihop, böjde sig skräckslagen inför honom och sade med stammande stämma till honom:

ARJUNA:

36Universum, O Hrishikesa fröjdar sig med rätta, över din härlighet och uppfylls med iver att tjäna dig, de onda andarna förskräcks och flyr åt alla håll, medan alla skarorna av heliga böjer sig i tillbedjan inför dig. 37Och varför skulle de inte tillbedja dig, O mäktiga Varelse, du som är större än Brahmâ, du som är den förste Skaparen? O du evige gudarnas Gud! O universums boning! Du är det enda odelbara Varat och icke-varat, det som är det högsta. 38Du är den förste av Gudar, den allra äldsta Anden.

____________________________________

* Arjuna bar en strålande tiara.

Ett annat namn på Krishna.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 85                                                                                                         BHAGAVAD GITA sidan 85

Du är i sista hand den i vilken universum vilar.* Du är Den Som Vet och det som finns att veta och den högsta boningen. Och genom dig, O du av den oändliga skepnaden, har detta universum fått framspringa.
39Du är Vayu, vindens Gud, Agni, eldens Gud, Yama, dödens Gud, Varuna, vattnets Gud. Du är månen. Prajapati, stamfadern och farfadern, är du. Hell, hell dig! Hell, tusenfalt hell dig! Om och om igen hell dig! Hell dig! 40Hell dig framifrån. Hell dig bakifrån. Hell dig från alla sidor, O du som är Allt! Oändlig är din kraft och makt. Du innefattar alla ting, därför är du alla ting!

41-42 Okunnig som jag har varit om ditt majestät har jag tagit dig för en vän och kallat dig "O Krishna, Son av Yadu, O vän" och bländad av min tillgivenhet och förmätenhet ibland behandlat dig utan respekt i lek, i nöjen, i vila, i min stol och vid mina måltider, enskilt och bland människor  allt detta besvär Jag dig att förlåta, O ofattbara Varelse!

____________________________________

 * Det vill säga, det i vilket universum uppgår vid den slutliga upplösningen.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 86                                                                                                         BHAGAVAD GITA sidan 86
 

43Du är fader till alla levande och livlösa ting, djupare vördnad tillkommer dig än gurun själv, du är värd att tillbedja. Ingen är din like, och hur skulle det i de tre världarna kunna finnas någon som är dig överlägsen, O du med den omätliga kraften? 44Därför böjer jag mig och kastar jag mig till marken och bönfaller dig, O Herre, om förbarmande. Förlåt, O Herre, så som en vän förlåter vännen, så som fadern förlåter sin son, som en älskande den älskade. 45Jag är glad över att ha fått skåda det ännu ingen sett, och ändå är mitt hjärta överväldigad av fruktan, hys därför förbarmande med mig, O Gud, visa mig den andra skepnaden, O du som är universums boning. 46Jag vill se dig som förr med ditt diadem på huvudet, med klubba och chakra i händerna antag igen, O du med de tusen armarna och den allomfattande formen, din fyrarmade gestalt!*

KRISHNA:

47Av godhet mot dig, O Arjuna, har jag med min gudomliga förmåga visat dig min högsta

____________________________________

* Arjuna hade varit van att se Krishna i hans fyrarmade form, inte bara i avbildningar från ungdomen utan också när Krishna inkarnerades, och kunde därför betrakta den fyrarmade gestalten utan rädsla.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 87                                                                                                         BHAGAVAD GITA sidan 87

form, den allomfattande, strålande, oändliga, ursprungliga, som aldrig har skådats av någon annan än du. 48Varken genom studier i Vedaböckerna eller genom allmosor eller offerriter eller gärningar eller de allvarligaste späkningar av köttet kan någon se mig i denna form mer än du, O bäste av Kurus. 49Bli inte orolig eller förvirrad sedan du skådat denna min fruktansvärda form, utan stilla din ängslan och gläd dig i ditt hjärta när du ser mig i min andra gestalt igen.

SANJAYA:

50 När Vasudeva* hade sagt detta återtog han sin naturliga form, och så stillade den store i sin mildare gestalt genast den förskräckte Arjunas ängslan.

ARJUNA:

51 När jag ser din milda mänskliga gestalt igen, O Janardana, som du tillbeds av de dödliga, är mitt sinne inte längre oroligt och jag är mig själv igen.

____________________________________

 * Namn på Krishna.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 88                                                                                                         BHAGAVAD GITA sidan 88

KRISHNA:

52Du har skådat mig i en form som är svår att förnimma, och som till och med gudarna alltid är angelägna om att få skåda mig i. 53Men ingen kan se mig sådan som jag har visat mig för dig genom studium av Vedaböckerna eller genom späkningar, allmosor eller offer. 54För att nalkas mig och se mig och lära känna mig, krävs den hängivenhet som enbart har mig som föremål. 55Den vars handlingar är till enbart för mig, som ser i mig sitt yttersta mål, som enbart är min tjänare, inte är bunden vid handlingens frukter och är fri från fientlighet mot någon varelse, han kommer till mig, O son av Pandu.

Så lyder i Upanishaderna, i den heliga Bhagavad-Gita, i vetandet om det Högsta Anden, i Hängivenhetens bok, i samtalet mellan den helige Krishna och Arjuna, det elfte kapitlet, som kallas:

VISIONEN AV DEN GUDOMLIGA FORMEN SÅSOM INNEFATTANDE ALLA SKEPNADER

 

                                              ____________________________________________________

Översatt från William Q Judges Bhagavad Gita, kapitel 11.  Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1971.

                                              ____________________________________________________

                                                                           
                                                                              Bhagavad Gita av William Q Judge

                                                                
                                                                 Bhagavad Gita kapitel  5   av William Q Judge
                                                                 Bhagavad Gita kapitel  6   av William Q Judge

                                                                 Bhagavad Gita kapitel  7   av William Q Judge
                                                                 Bhagavad Gita kapitel  8   av William Q Judge
                                                                 Bhagavad Gita kapitel  9   av William Q Judge

                                                                 Bhagavad Gita kapitel  10  av William Q Judge
                                                                 Bhagavad Gita kapitel  11  av William Q Judge
                                                              

 

                                                Två förlorade nycklar: Bhagavad Gita & Zodiaken av William Q Judge
                                                     Bhagavad Gita – diskussionsämne nr 14 av William Q Judge

                                              ____________________________________________________

      
                           Här nedan finner du kommentarer på de första sju kapitlen av Bhagavad Gita gjorda av
                                                    William Q Judge samt resten av kapitlen av Robert Crosbie,

                                                                                          

                                      Kommentarer till Bhagavad-Gita av William Q Judge, kap 1
                                     
Kommentarer till Bhagavad-Gita av William Q Judge, kap 2
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 3
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 4
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 5
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 6
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 7


                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 8
                                 
    Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 9
                                 
    Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 10
                                 
    Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 11
                                 
    Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie  kap 12
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 13     
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 14  
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 15

                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie. kap 16
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie  kap 17
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie  kap 18
 

                                                 The Working Glossary by William Q Judge

___________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  |  till Helena Blavatsky Online till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2017 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2017-05-16