yantra1.gif (2187 bytes)
0

Teosofins Ocean
Huvudindex


© 2017 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

Teosofin och Mästarna – Teosofins Ocean ( kapitel 1)

Teosofin allmänt definierad. Existensen av högt utvecklade människor i universum. Dessa människor är Mahatmor, Invigda, Bröder, Adepter. Hur de arbetar och varför de ännu fortsätter att verka i det fördolda. Deras Loge. De är fullkomliga människor från andra evolutionsperioder. De har haft skiftande namn genom historiens gång. Apollonius, Moses, Salomon och andra var medlemmar av detta Brödraskap. De hade en enda lära. Deras existens är verklig och människan kommer slutligen att bli som dem. De bevarar den sanna läran och låter den på nytt framträda när tiden är inne.
Sidorna 1 till 13


Allmänna Principer – Teosofins Ocean ( kapitel 2)

En översikt av de allmänna lagar som styr Kosmos. Den sjufaldiga indelningen av detta system. Verklig materia är inte synlig och detta har alltid varit känt av Logen. Förnuftet är den intelligenta delen av Kosmos. I det universella Förnuftet innefattas Kosmos sjufaldiga plan. Evolutionen fortsätter enligt planen i det universella Förnuftet. Evolutionsperioderna upphör; detta är Brahmas Natt. Den mosaiska beskrivningen av de fem Moseböckerna har begränsat vår nutida uppfattning. Judarna har helt och hållet tagit en del av läran från det forntida Egypten. Läran stämmer överens med den inre betydelsen av Första Mosebok. Evolutionsperiodernas ungefärliga längd. Samma lära hos Herbert Spencer. I den gamla hinduiska kronologin ges detaljerna. Berättelsen om Salomos Tempel är den om människans evolution. Läran är mycket äldre än den kristna. Världens verkliga ålder. Människans ålder är mer än 18 000 000 år. Evolutionen genomförs enbart av Jagen inom det som slutligen blir andvändarna av de mänskliga formerna. Var och en av människans sju principer är härledd från en av Universums sju stora avdelningar.
Sidorna 14 till 22

Jordkedjan – Teosofins Ocean ( kapitel 3)

Läran med avseende på Jorden. Den är också sjufaldig. Den är en av en sjufaldig kedja som korresponderar med människan. Alla sju är inte i en kedja separerade från varandra, utan de genomtränger varandra. Jordkedjan är reinkarnationen av en tidigare gammal och nu död kedja. Denna gamla kedja var den vilken vår måne är dess synliga representant. Månen är nu död och hopkrympt. Venus, Mars och så vidare är levande medlemmar till andra liknande kedjor som vår. En viss mängd Jag för varje kedja. Antalet, fastän svårt att beräkna, är bestämt. Deras evolutionsförlopp genom de sju globerna. På varje utvecklas en speciell del av vår natur. På den fjärde globen började kondenseringsprocessen och nådde sin gräns.
Sidorna 23 till 28

Människans sjufaldiga konstitution – Teosofins Ocean (kapitel 4)

Människans konstitution. Hur läran skiljer sig från den vanliga kristna. Den verkliga läran var känd under de första århundraden av denna era, men drogs avsiktligt bort från en nation som inte var i stånd att upprätthålla den. Faran om läran hade inte tagits bort. Den sjufaldiga indelningen. Principerna klassificerade. Indelningarna överensstämmer med kedjan av sju glober. Den lägre människan är en sammansatt varelse. Hennes högre treenighet. De fyra lägre principerna är övergående och föränderliga. Döden lämnar treenigheten som den enda bestående delen av oss. Vad den fysiska människan är, och vad den andra osynliga jordiska människan är. En andra fysisk människa men fortfarande jordisk. Känslorna tillhör den osynliga människan och inte den synliga.

Sidorna 29 till 34

Kroppen och Astralkroppen – Teosofins Ocean (kapitel 5)
Kroppen och livsprincipen. Livets mysterium. Sömnen och döden beror på överskott av liv som organismen inte kan bära. Kroppen en illusion. Vad är cellen? Livet är universellt. Det är inte verkningar från organismen. Astralkroppen. Vad den är gjord av. Dess förmågor och funktioner. Som en modell för kroppen. Den ägs av alla naturens riken. Dess förmåga att göra utflykter. De verkliga sinnesorganen finns i astralkroppen. Den funktion som astralkroppen har vid spiritualistiska seanser. Astralkroppen förklarar telepati, klärvoajans, kläraudiens och alla sådana psykiska fenomen
Sidorna 35 till 44


Kama-Begär – Teosofins Ocean (kapitel 6)

Den fjärde principen. Kama Rupa. På svenska, Passioner och Begär. Kama Rupa är inte alstrad av kroppen utan är orsaken till kroppen. Detta är den balanserade principen av de sju. Den är handlingens grundval och viljans drivkraft. Rätt begär leder till rätt handling. Denna princip har en högre och en lägre aspekt. Principen finns i astralkroppen. Vid döden sammansmälter den med astralkroppen och gör det till ett människoskal. Den har egna förmågor som är av automatisk karaktär. Detta skal är den så kallade ”anden” vid seanser. Den är en fara för människosläktet. Elementaler hjälper detta skal vid seanser. Ingen själ eller samvete är närvarande. Självmord och avrättade brottslingar lämnar efter sig mycket sammanhängande skal. Begärsprincipen är gemensam för alla de organiserade rikena. Det är människans grova del. Människan är nu en fullt utvecklad fyrfald med de högre principerna delvis utvecklade.
Sidorna 45 till 51


Manas – Teosofins Ocean (kapitel 7)

Manas den femte principen. Den första av den verkliga människan. Detta är den tänkande principen och inte en produkt av hjärnan. Hjärnan är bara dess instrument. Hur förnuftets ljus gavs till de förnuftslösa människorna. Fullständiga människor från äldre system gav det till oss liksom de fått det från sina föregångare. Manas är förrådshuset för alla tankar. Manas är siaren. Om förbindelsen mellan Manas och hjärnan bryts har personen inte förmågan att förnimma. Kroppens organ uppfattar ingenting. Manas är uppdelad i högre och lägre. Dess fyra kännetecknande drag. Buddha, Jesus och andra hade Manas fullt utvecklad. Atma det Gudomliga Jaget. Den permanenta individualiteten. Denna permanenta individualitet har gått igenom varje slags erfarenhet i många kroppar. Manas och materia har nu en större handlingsmöjlighet än i gångna tider. Manas binds av begär, och detta gör reinkarnation till en nödvändighet.
Sidorna 52 till 59

Om ReinkarnationTeosofins Ocean (kapitel 8)

Varför är människan som hon är och varifrån kom hon? Vad Universum är till för. Andlig och fysisk evolution kräver reinkarnation. Reinkarnation på det fysiska planet är återförkroppsligande eller förändring av formen. Globens hela materiemassa kommer en dag att vara människor i en period långt fram i tiden. Läran är forntida. Innehades av de tidiga kristna. Lärdes ut av Jesus. Vad reinkarnerar? Livets mysterier uppstår från ofullständig inkarnation av de högre principerna. Det är inte transmigration till lägre former. Manus förklaring av detta. 
Sidorna 60 till 69

Mer om ReinkarnationTeosofins Ocean (kapitel 9)

Invändningar som framhålls. Önskningar kan inte ändra lagen. Tidig ankomst till himlen. Måste de vänta på oss? Själens igenkännande är inte beroende på det fysiska utseendet. Ärftlighet är inte en invändning. Vad ärftligheten gör. Avvikelser i ärftlighet erkänns inte. Historien går emot ärftlighet. Reinkarnation är inte orättvis. Vad är rättvisa? Vi lider inte för någon annans handlingar, utan bara för våra egna. Minnet. Varför kommer vi inte ihåg andra liv. Vem gör det? Hur kan man förklara befolkningsökningen?
Sidorna 70 till 78

Argument som stöder ReinkarnationTeosofins Ocean (kapitel 10)

Utifrån själens natur. Utifrån förnuftets och själens lagar. Utifrån skillnader i karaktär. Utifrån nödvändigheten av disciplin och utveckling. Utifrån skillnader i kapacitet från livets start i vaggan. Individuell identitet bevisar den. Det sannolika syftet med livet gör den nödvändig. Ett enda liv är inte tillräckligt för att genomföra Naturens syften. Enbart döden skänker inga framsteg. En skola efter döden är ologisk. Vilda stammars fortlevande och nationernas förfall ger stöd för den. Geniers framträdande har sin grund i reinkarnation. Medfödda idéer som är gemensamma för människan pekar på den. Motståndet mot läran baseras uteslutande på fördomar.
Sidorna 79 till 88

Karma – Teosofins Ocean (kapitel 11)

Definition av ordet. En obekant term. En välgörande lag. Hur det nuvarande livet är påverkat av förflutna handlingar från andra liv. Varje handling har som grund en tanke. Genom Manas återverkar dem på varje personligt liv. Varför människor föds missbildade eller under dåliga förhållanden. Karmas tre klasser och deras tre verksamhetsfält. Nationell och Ras Karma. Individuell olycka och lycka. Mästarnas ord om Karma. 
Sidorna 89 till 98

Kama Loka Teosofins Ocean (kapitel 12)

Det första tillståndet efter döden. Var finns himmel och helvete
och vad är det? Kroppens död är bara dödens första steg. Därefter en andra död. De sju principernas uppdelning i tre klasser. Vad är Kama Loka? Ursprunget till de kristnas skärseld. Det är en astral sfär med flera grader. Skandhas. Människans astrala skal i Kama Loka. Det saknar själ, förnuft och samvete. Detta är "anden" som visar sig seans rummen.  Klassificering av skalen i Kama Loka. Svarta magiker finns där. Suicider och andras öde. För-devachansk omedvetenhet.
Sidorna 99-108fortsättning följer....totalt 17 kapitel

|   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till Robert Crosbie Online | till toppen  |Copyright © 1998-2017 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2017-04-27