yantra1.gif (2187 bytes)
10

Teosofins Ocean
Online

Den ursprungliga och oförkortade svenska ULT-utgåvan 2017

Kapitel 10

Argument som stödjer Reinkarnation

av
WILLIAM Q JUDGE

© 2017 Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

 

     
yantra1.gif (2187 bytes)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kapitel X

                                 ARGUMENT SOM STÖDJER  REINKARNATION
 
Utifrån själens natur. Utifrån förnuftets och själens lagar. Utifrån skillnader i karaktär. Utifrån nödvändigheten av disciplin och utveckling. Utifrån skillnader i kapacitet från livets start i vaggan. Individuell identitet bevisar den. Det sannolika syftet med livet gör den nödvändig. Ett enda liv är inte tillräckligt för att genomföra Naturens syften. Enbart döden skänker inga framsteg. En skola efter döden är ologisk. Vilda stammars fortlevande och nationernas förfall ger stöd för den. Geniers framträdande har sin grund i reinkarnation. Medfödda idéer som är gemensamma för människan pekar på den. Motståndet mot läran baseras uteslutande på fördomar.
Sidorna 79 till 88


 

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 79                                                                                                  TEOSOFINS OCEAN sidan 79


OM VI INTE förnekar människans odödlighet och själens existens, finns det inga sunda argument mot läran om preexistens och återfödelse utom sådana som vilar på kyrkans lärosats att varje själ är en ny skapelse. Denna lärosats kan endast stödjas av blind dogmatism, för medger vi en själ, måste vi förr eller senare komma till återfödelseteorin, för även om varje själ är ny på denna jord måste den fortsätta att leva någonstans efter att ha lämnat jorden, och i enlighet med naturens kända ordning ingå i andra kroppar på andra planeter eller sfärer. Teosofin tillämpar på självet – tänkaren – samma lagar som vi ser verksamma överallt i naturen och dessa alla är
variationer av den stora lagen, att verkan följer på orsaker och att ingen verkan är utan orsak. Själens odödlighet – som den stora massan av mänskligheten tror på – kräver förkroppsligande här eller någon annanstans, och att förkroppsligas innebär reinkarnation. Om vi kommer till denna jord bara för att leva några få år och därefter övergå till någon annan, måste själen återförkroppsligas där liksom här, och om vi har kommit från någon annan värld, måste vi även där ha haft en lämplig klädnad. Förnuftets förmågor och de lagar som styr dess rörelse, dess bundenhet i och frigörelse från kroppen, som förmedlas i den teosofiska filosofin visar att dess återförkroppsligande måste vara här, där det levt och verkat, ända tills den tidpunkt kommit, då förnuftet kan övervinna de krafter som fjättrar det vid denna glob. Att låta det inblandade entiteten förflytta sig själv till ett annat verksamhetsområde innan det övervunnit alla de orsaker som drar det hit och utan att ha uppfyllt sina förpliktelser gentemot andra entiteter inom samma evolutionsström skulle vara orättvist och

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 80                                                                                               TEOSOFINS OCEAN sidan 80

strider mot mäktiga ockulta lagar och krafter som ständigt påverkar det. De första kristna kyrkofäderna insåg detta, och lärde ut att själen hade sjunkit ner i materien och var tvingad av sin egen naturs lag att arbeta sig uppåt igen till den plats varifrån den kom. De använde en gammal grekisk hymn som löd:

Eternal Mind, thy seedling spark,
   Through this thin vase of clay,
Athwart the waves of chaos dark
   Emits a timorous ray.
This mind enfolding soul is sown,
   Incarnate germ in earth:
In pity, blessed Lord, then own
   What claims in Thee its birth.
Far forth from Thee, thou central fire,
   To earth's sad bondage cast,
Let not the trembling spark expire;
   Absorb thine own at last! *

Varje mänsklig varelse har en bestämd karaktär som skiljer sig från varje annans

mänsklig varelse, och massan av varelser förenade till nationer visar sammanfattningsvis, att den nationella kraften och de utmärkande särdragen bildar en bestämd och särskild nationalkaraktär. Dessa skillnader, både individuella och nationella, beror på karaktärens läggning och inte på uppfostran. Även läran om överlevandet av de mest livsdugliga visar detta, för livsdugligheten kan inte komma från ingenting utan måste till slut visa sig på grund av att inre karaktärsdrag kommer upp till ytan. Och då både individer och nationer, bland dem som går i spetsen för kampen med naturen, visar prov på en oerhörd karaktärsstyrka, måste vi söka en plats och en tidpunkt där denna styrka utvecklades. Denna plats menar Teosofin är denna jord och denna tid är hela den period som mänskosläktet har vistats på denna planet.

Även om ärftligheten har en viss betydelse för skillnaden i karaktär i fråga om styrka och moral, då den utövar ett visst inflytande på själen och förnuftet, och genom att den tillhandahåller den anpassade platsen för erhållandet av belöning och

___________________________________

[* Nedtecknad av neoplatonisten, Synesius, biskopen av Kyrene som var Ptolemais biskop på 400-talet i Alexandra, även lärjunge till filosofen och matematikern Hypatia. Öv.Anm]

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 81                      OLIKA KARAKTÄRER BEVISAR ÅTERFÖDELSE                   TEOSOFINS OCEAN sidan 81

straff, så är den dock inte orsaken till den väsentliga naturen som framträder hos var och en av oss.

Men alla dessa skillnader, sådana som visas av bebisar redan från födseln, av de vuxnas karaktärer som framträder mer och mer, samt hos nationerna i deras historia, beror på lång erfarenhet som uppnåtts under många liv på jorden och är följden av själens egen utveckling. En överblick av ett kort människoliv ger ingen grund för skapandet av hennes inre natur. Det är nödvändigt att varje själ förvärvar all möjlig erfarenhet, och ett liv kan inte ge detta även under de mest gynnsamma förhållanden. Det vore dårskap av den Allsmäktige att sända oss hit på så kort tid, bara för att ta bort oss härifrån precis när vi hade börjat förstå syftet med livet och möjligheterna med det. Enbart en persons själviska begär att slippa livets prövningar och disciplin är inte tillräckligt för att sätta naturens lagar åt sidan, utan själen måste återfödas tills den upphört att skapa nya orsaker till återfödelse, efter att ha utvecklat karaktären upp till dess möjliga gräns, vilken anges av den mänskliga naturens skiftande mångfald, då varje erfarenhet har genomgåtts, och inte förrän all sanning som kan bli känd har uppnåtts. Den stora skillnaden med avseende på kapacitet bland människor tvingar oss, om vi önskar tillskriva rättvisa hos Naturen eller Gud, att medge reinkarnationen och att spåra ursprunget
till denna skillnad tillbaka till Jagets tidigare liv. För människor är lika mycket hindrade och handikappade, utnyttjade och gjorda offer för skenbar orättvisa på grund av begränsad kapacitet, som de är det på grund av födelsens eller uppfostrans omständigheter. Vi ser ouppfostrade som höjer sig över familjens omständigheter och uppfostran, och de som är födda inom goda familjer har ofta väldigt liten kapacitet; men såväl nationernas och familjernas bekymmer uppstår genom brist på kapacitet mer än från någon annan orsak. Och om vi endast betraktar vilda stammar, är den skenbara orättvisan enorm. För många av de vilda stammarna har verklig god hjärnkapacitet men förblir fortfarande vilda stammar. Detta beror på att Jaget i denna kropp ännu är vilt och

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 82                                                                                               TEOSOFINS OCEAN sidan 82

outvecklat, för i motsats till de vilda stramarna finns det många civiliserade människor med klen hjärnkapacitet som inte är vilda till sin natur eftersom det inneboende Jaget under andra liv har haft lång erfarenhet i civilisationen, och genom att vara en mer utvecklad själ har den förmågan att använda hjärnans instrument till dess högsta gräns.
 
Varje människa känner och vet att hon har sin  egen individualitet, en personlig identitet som överbryggar inte bara klyftan som åstadkommits av sömnen utan även det som ibland följer på tillfälliga skador i hjärnan. Denna identitet behåller den normala människan från början av livet till dess slut, och endast själens ihärdighet och eviga karaktär kan förklarar det.

Ända sedan vi började minnas, vet vi att vår personliga identitet inte har svikit oss, även om vårt minne är dåligt. Detta avfärdar argumentet att identitetskänslan är beroende av ihågkommandet
, av det skälet att ifall det bara berodde på ihågkommandet skulle vi varje dag vara tvungna att börja om igen, eftersom vi inte i detalj kan minnas de förflutna händelserna, och några minns bara lite men de känner likväl sin personliga identitet. Och då vi ofta finner att någon med ytterst dåligt minne håller lika strängt på sin personliga identitet som andra, måste denna orubbliga känsla komma från den gamla och odödliga själen.

Genom att betrakta livet och dess sannolika mening, med alla de varierande erfarenheter som är tänkbara för människan, tvingas man att dra slutsatsen att ett enda liv inte är tillräckligt för att utföra allt som Naturen avser, för att inte tala om vad människan själv önskar att göra. Erfarenhetens variationsskala är enorm. Det finns ett stort område av latenta förmågor inom människan vilka vi inser kan bli utvecklade när tillfälle ges. Kunskap som är oändlig i omfång och mångfald ligger framför oss, i synnerhet nu för tiden när specialforskning är regeln. Vi förnimmer att vi har höga strävanden utan tid till att nå upp till deras förverkligande, medan den stora mängden passioner och begär, själviska motiv och 

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 83                  ETT LIV ÄR OTILLRÄCKLIGT FÖR UTVECKLING                   TEOSOFINS OCEAN sidan 83

ambitioner strider med oss och sinsemellan, och förföljer oss ända till dödens port. Allt detta måste vi pröva på, erövra, dra nytta av och  underkuva. Ett liv är inte tillräckligt för allt detta. Att säga att vi bara har ett liv här på jorden med sådana möjligheter framlagda inför oss och omöjliga att utveckla, är att framställa universum och livet som ett stort och grymt skämt iscensatt av en mäktig Gud, som således anklagas, av dem som tror på en själarnas särskilda skapelse, vilken triumferar och leker med den ynkliga människan bara för att hon är liten och den Allsmäktiges skapelse. Ett människoliv varar på sin höjd i sjuttio år; statistiken reducerar det till cirka fyrtio; och av denna lilla återstod upptas en stor del av sömnen och en annan del av barndomen. Sålunda är det under ett liv helt omöjligt att uppnå ens en obetydlig bråkdel av vad Naturen uppenbarligen har i sikte. Vi ser dunkelt många sanningar som ett liv inte ger oss tid att förstå, och särskilt är detta fallet, när människorna tvingas kämpa en hård kamp för att bara överleva. Våra förmågor är små eller förkrympta eller svaga; ett liv ger ingen möjlighet att ändra på detta; vi förnimmer andra latenta förmågor inom oss som omöjligt kan utvecklas under en så kort tidsrymd; och vi har mycket mer än en misstanke om att omfattningen av sanningens fält är vida mer omfattande än den snäva krets vi är begränsade till. Det är inte rimligt att anta att varken Gud eller Naturen skulle skicka oss hit, uteslutande för att fylla oss med bitterhet, därför att vi inte får ytterligare möjligheter, istället måste vi dra slutsatsen att en serie av inkarnationer har lett fram till vårt nuvarande förhållande, och att processen att komma hit många gånger till måste fortsätta för att få de möjligheter vi behöver.

Döden i sig innebär inte en utveckling av våra förmågor eller utplånandet av felaktiga tendenser och böjelser. Om vi antar, att vi vid vårt inträde i himlen med en gång skulle förvärva all kunskap och renhet, då reduceras detta tillstånd efter döden till ett stillastående precis på samma nivå, och livet självt med all sin disciplin förlorar sin betydelse. Några av

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 84                                                                                              TEOSOFINS OCEAN sidan 84

kyrkorna lär ut att det efter döden finns en slags uppfostrande skola där det oförsynt påstås att apostlarna själva, väl kända för att vara okunniga män, skulle vara lärarna. Detta är absurt och utan någon grund eller förnuft i naturens ordningen. Dessutom, om det finns en sådan efterföljande disciplin, varför skulle vi då överhuvudtaget skickas ut i jordelivet? Och varför skulle vi efter allt lidande och alla misstag som begåtts ryckas bort ifrån platsen för våra handlingar? Den enda lösningen som kvarstår är reinkarnationsläran. Vi återvänder till jorden därför det var här vi utfört våra gärningar tillsammans med alla övriga varelser; därför är här den enda lämpliga platsen där straff och belöning rättvist kan utmätas åt oss; eftersom här är det enda naturliga stället att fortsätta kampen för fullkomning, för utveckling av de talanger vi har och utrotandet av ondskan i oss. Rättvisa såväl mot oss själva som mot alla andra varelser kräver det, för vi kan inte leva för oss själva, och det skulle vara orättvist att tillåta några av oss att undkomma, och låta de som tagit del i våra göranden dröja kvar eller att nedstörtas i den eviga fortvarons helvete.

De vilda stammarnas fortlevande, nationers och civilisationers uppgång och förfall, nationers totala utplånande, allt kräver en förklaring som inte finns någon annanstans än i reinkarnationsläran. De vilda stammarna kvarstår eftersom det fortfarande finns Jag vars erfarenhet är så begränsad att de fortfarande är i i vildhetstillståndet; de kommer upp i högre raser när de är redo. Raser dör ut eftersom de Jagen har tillgodogjort sig all den erfarenhet som dessa kunnat ge. Sålunda finner vi indianen, hottentotten, Påsköns invånare och andra exempel på raser som övergivits av de högre stående Jagen, i vars kroppar under rasens bortdöende andra själar inträder, som inte har haft något högre liv, och använder dem i syfte att uppnå sådana erfarenheter som den raskropp kan ge. En ras kan omöjligt uppstå och sedan plötsligt dö ut. Vi ser att så inte är fallet, men vetenskapen har ingen förklaring; utan säger bara att det är ett faktum, att nationer dör ut. Men i denna förklaring [av vetenskapen] tas ingen hänsyn

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 85                                       JAGEN LÄMNAR EN RAS                                     TEOSOFINS OCEAN sidan 85

till den inre människan, inte heller till de svårfattliga subtila och ockulta lagar, som samverkar för att bilda en ras. Teosofin visar att den sammanförda energin måste gradvis uttömma sig, och därför fortsätter denna ras att reproducera sina karaktäristiska kroppar, fastän Jagen inte behöver ha sin boning i den slags kroppar längre än deras utveckling inom rasen kräver. Därför kommer en tid när den totala mängden Jag som byggt upp rasen lämnar den för en annan fysisk omgivning som bättre motsvarar deras behov. Naturens ekonomi tillåter inte den fysiska rasen att plötsligt dö ut, därför inkommer, i enlighet med evolutionens verkliga ordning, andra mindre framskridna Jag och använder de tillhandahållna formerna, håller igång produktionen av nya kroppar, men antalet blir mindre och mindre för varje århundrade. Dessa lägre Jag förmår inte upprätthålla de energiflöden som kvarlämnades av de föregående Jagen, och medan den nya gruppen samlar så mycket erfarenhet som det är möjligt, förfaller rasen alltmer och dör slutligen ut. Detta är förklaringen på vilda stammars avtagande, och ingen annan teori kan tillfredställande förklara dessa fakta. Det har ibland framställts av etnologerna att de mer civiliserade raserna utrotar de andra, men faktum är, att till följd av den stora skillnaden som finns mellan Jagen som lever i den gamla raskroppen och själva energin i denna kropp, vilket får till följd att kvinnorna blir sterila och på så vis sjunker födelsetalen medan dödstalen ökar. Självaste Kina befinner sig i en process av förfall, och där råder ett nästan stillastående stadium, som just föregår rusningen nedåt. Stora civilisationer som Egypten och Babylon har gått bort eftersom själarna som byggde upp dem för länge sedan har reinkarnerat i Europas expanderade nationer och på det nutida Amerikas kontinenter. Som nationer och raser har de fullständigt reinkarnerats och återfötts för större och högre syften än någonsin tidigare. Av alla de gamla raserna kvarstår bara den indiska aryanska rasen ensam som bevarare av de

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 86                                                                                                             TEOSOFINS OCEAN sidan 86

uråldriga lärorna. Den skall en dag höja sig till sin forna glans.

Framträdandet av genier och stora själar inom familjer som annars inte äger dessa kvalitéer, liksom utslocknandet av genier inom en släkt där de tidigare funnits, kan bara förklaras genom återfödelsens lag. Napoleon den Förste föddes i en familj som var helt olik honom vad det gäller förmåga och kraft. Ingenting i hans ärftlighetsförhållanden kan förklara hans karaktär. Själv sa han, enligt prins Talleyrands memoarer, att han varit Karl den store. Endast om vi antar för honom en lång serie jordeliv som gett honom rätt utvecklingslinje eller orsak till hans förnuft, och natur och kraft, kan vi göra oss någon föreställning om varför han eller
något annat geni över huvud taget kunnat framträda. Mozart kunde redan som barn komponera orkesterpartitur. Detta berodde inte på ärftlighet, för ett sådant partitur är inte en naturlig, utan är en helt och hållet mekanisk och konventionell sak, likväl behärskade han det utan utbildning. Hur? Eftersom han var en reinkarnerad musiker, med en musikalisk hjärna som han fått av sin familj och hindrades därför inte i sina strävanden att ge uttryck för sin musikaliska kunskap. Men ännu mer övertygande är ändå fallet med Blinde Tom, en färgad vars familj omöjligen kunde haft någon föreställning om pianot, ett modernt instrument, så att de kunde överföra denna slags kunskap till hans kroppsatomer, men som likväl hade en stor musikalisk förmåga och kände till den nuvarande mekaniska musikaliska skalan på pianot. Det finns hundratals exempel liknande dessa bland de många underbarn som uppträtt till världens förvåning. I Indien finns det många historier om de Vise födda med fullständig kunskap om filosofi och liknande, och utan tvivel kan liknande påträffas i alla nationer. Detta att återföra kunskapen förklarar också instinkten, för det är inget annat än återkallandet i minnet, antingen på det fysiska eller mentala planet. Det visar sig både hos barnet och djuret, och är inget annat än resultatet av tidigare erfarenheter. Och vare sig vi tittar på ett nyfött barn som sträcker ut sina armar för att skydda sig, eller djuret med dess

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 87                              INNEBOENDE IDÈER OCH INSTINKT                             TEOSOFINS OCEAN sidan 87

högt instinktiva förmåga, eller biet som bygger en cell enligt geometrins regler, så är alla effekten av reinkarnation som verkar antingen i förnuftet eller i den fysiska cellen, för enlighet vad som sagts tidigare så finns det inte ens en atom som är utan liv, medvetande och intelligens av sitt eget slag.

I fallet med musikern Bach har vi bevis på att de ärftliga anlagen har föga betydelse om Jaget inte är utvecklat, för hans begåvning fortplantades inte till hans släktlinje; den avtog steg för teg, tills den slutligen helt och hållet utslocknade. På samma sätt förklaras varför dårar eller illasinnade barn kan födas av goda, rena eller högt intellektuella föräldrar. I dessa fall reduceras ärftligheten till noll av ett helt och hållet ont eller outvecklat Jag.

Och slutligen, det faktum att vissa medfödda idéer är gemensamma för hela rasen, förklaras av de Vise, beror på ihågkommandet av vissa begrepp, vilka redan inpräglades
i vårt mänskoförnuftet vid själva begynnelsen av dess evolutionsbana på denna planet av dessa Bröder och Vise, vilka lärt sina läxor och fullkomnats i tidigare tidsåldrar, långt innan utvecklingen av denna glob påbörjades. Ingen annan förklaring ges till dessa medfödda idéer av vetenskapen, än att  ”de existerar”. De lärdes i själva verket ut till större delen av de Jag som är förbundna med denna jords evolution; de inpräglades eller brändes in i deras karaktärer, för att alltid kunna ihågkommas; de följer Jaget under hela dess långa pilgrimsfärd.

Man har ofta ansett att motståndet mot reinkarnation enbart har baserats på fördomar, när det inte har sin grund i en dogm som bara kan gälla när förnuftet tvingas och hindras från att använda sina egna förmågor. Det är en lära som är den ädlaste av alla och
dess följeslagare – Karma – det ämne som vi härnäst kommer att behandla [i nästa kapitel], vilken ensam lägger grunden för etiken. Enligt min mening råder det ingen tvekan om att kristendomens grundare höll den för sann och att dess nuvarande uteslutande från denna religion är orsaken till den skillnad som råder mellan

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 88                                                                                                      TEOSOFINS OCEAN sidan 88

den etik de kristna nationerna teoretiskt bekänner och den de tillämpar i praktiken, som i så hög grad strider med den etik Jesus förkunnade.


WILLIAM Q JUDGE

 

Översatt från The Ocean of Theosophy av William Q Judge. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles, 1987

______________________________________________________

länk till Huvudindex
Teosofins Ocean
______________________________________________________

länk till Svar på Frågor till Teosofins Ocean,
 kapitel 10 av Robert Crosbie

______________________________________________________


|   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till Robert Crosbie Online | till toppen  |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2017 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2017-03-07