yantra1.gif (2187 bytes)
11

Teosofins Ocean 
Online

Den ursprungliga och oförkortade svenska ULT-utgåvan 2017

Kapitel 11

Karma
 

av
WILLIAM Q JUDGE

© 2017 Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)
 

yantra1.gif (2187 bytes)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kapitel XI

                                                          KARMA
 
Definition av ordet. En obekant term. En välgörande lag. Hur det nuvarande livet är påverkat av förflutna handlingar från andra liv. Varje handling har som grund en tanke. Genom Manas återverkar de på varje personligt liv. Varför människor föds missbildade eller under dåliga förhållanden. Karmas tre klasser och deras tre verksamhetsfält. Nationell och Ras Karma. Individuell olycka och lycka. Mästarnas ord om Karma. 
Sidorna 89 till 98

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 89                                                                                                  TEOSOFINS OCEAN sidan 89


KARMA är ett obekant ord för västerländska öron. Det är namnet som det nittonde århundradets teosofer 
antog för en av de viktigaste naturlagarna. Oupphörlig i sin verksamhet, råder den över såväl planeter, som system av planeter, raser, nationer, familjer och individer. Den är reinkarnationslärans tvillinglära. Så oupplösligt sammanflätade är dessa två lagar att det nästan är omöjligt att på rätt sätt avhandla den ena skild från den andra. Ingen plats eller varelse i universum är undantagen från Karmas påverkan, utan allt är under dess inflytande, man bestraffas för misstag men förs fram på ett välgörande sätt, genom disciplin, vila och belöning till fullkomlighetens avlägsna höjder. Det är en lag så omfattande i sin räckvidd, och omfattar på en gång vår fysiska och moraliska varelse, att vi bara genom omskrivningar och vidlyftiga förklaringar kan förmedla dess innebörd på svenska. Av den anledningen antogs sanskrittermen Karma för att beteckna den.

Tillämpat på människans moraliska liv är det lagen för orsak och verkan på det etiska området, rättvisa, belöning och bestraffning; orsaken till födelse och återfödelse, men samtidigt medlet för att undgå inkarnation. Sett ur en annan synvinkel är det bara verkan som följer på varje orsak, aktion och reaktion, det exakta resultatet av varje tanke och handling. Den är både handling och handlingens följd; för ordets bokstavliga betydelse är handling. Teosofin ser Universum som en intelligent helhet, och varje rörelse inom detsamma är därför en handling av denna helhet som leder till verkningar, vilka själva blir orsaker till ytterligare verkningar. Betraktande saken i stora drag, sade de forntida hinduerna att varje varelse upp till Brahma stod under Karmas välde. Den är ingen varelse utan en lag, harmonins universella

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 90                                                                                               TEOSOFINS OCEAN sidan 90

lag som ofelbart återställer jämvikten efter alla rubbningar. Läran om denna teori kommer i strid med det vanliga gudsbegreppet, uppbyggt som det är efter det judiska systemet, vilket antager att den Allsmäktige är ett utomkosmiskt tänkande väsen som byggt upp världen, men finner sin konstruktion oharmonisk, oproportionerlig, full av brister och ofullkomligheter och måste sedan riva ner, förstöra eller straffa det han själv skapat. Detta har antingen förorsakat tusentals att leva i fruktan inför Gud, och hålla hans föregivna påbud, i den själviska förhoppningen, att bli belönade och försäkra sig om att undgå hans vrede – eller så har de störtats ner i det mörker som följer med förnekandet av allt andligt liv. Men då det är uppenbart, smärtsamt uppenbart för varje mänsklig varelse, att en konstant förstörelse pågår inom och runt omkring oss, ett ständigt krig rasar inte bara bland människorna utan överallt i hela solsystemet, som förorsakar sorg i alla riktningar, därför fordrar förnuftet en lösning på gåtan. Den fattige, som inte ser någon tillflykt eller hopp, ropar högt till en Gud som inte svarar, och sedan väcks avunden inom dem när de betraktar de rikas bekvämligheter och möjligheter. De ser de rikas utsvävningar, de välmående dårarna, som njuter ostraffat. Vänder de sig till religionens förkunnare med sin klagan över en rättvisa, som kan tillåta att en människa utan eget förvållande blir född utan medel, utan möjligheter till utbildning, utan kapacitet att övervinna de hinder som beror på sociala, rasmässiga eller tillfälliga omständligheter – får han till svar, att ”det är Guds vilja”. Föräldrar föder en älskade avkomma som skördar en alltför tidig död, precis när allt verkar så lovande. De har inte heller något svar på frågan – ”Varför prövas jag så hårt?” – utan samma oförnuftiga hänvisning till en otillgänglig Gud, vars godtyckliga vilja är orsak till deras lidande. Så  varje livets områden drabbas oavbrutet både goda och onda människor lika, av förlust, skada, förföljelse, saknad av möjligheter, död, naturens egna krafter som arbetar på att fördärva människans lycka,  motgångar, svikna förhoppningar.  Men ingenstans ges något svar

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 91   FÖRGÅNGNA  HANDLINGAR ALSTRAR SÄLLHET ELLER LIDANDE      TEOSOFINS OCEAN sidan 91

 

eller någon tröst annat än i de forntida sanningarna, att människan är sitt eget ödes skapare och formgivare, hon ensam sätter i rörelse de orsaker som framkallar hennes lycka eller olycka. I ett liv sår hon och i nästa skördar hon. På så sätt vägleder karma henne framåt i evighet.

Karma är en välgörande lag helt och hållet barmhärtig, omutligt rättvis, ty sann barmhärtighet är inte gunst utan opartisk rättvisa.

”Mina bröder! Varje människas liv
 är följden av hennes föregående levnad;
 Forna synder alstrar sorg och lidande,
 forna dygder bringar sällhet. . . .
 Så lyder läran om Karma. ”*

Hur påverkas då vårt nuvarande liv av goda och dåliga gärningar gjorda i det förgångna, och sker det alltid i form av straff? Är Karma bara ödet under ett annat namn, en redan förutbestämd och så formad skickelse som vi inte kan undkomma, och som därför kan göra oss likgiltiga i handling eller tanke då ingenting kan påverka ödet? Karma innebär inte fatalism. Allt som gjorts i en tidigare kropp får konsekvenser som Jaget i den nya födelsen får njuta eller lida av, ty som Paulus sa: ”Bröder, Gud lurar man inte: vad man sår får man också skörda.” [Gal 6:2] För verkan ligger i orsaken och Karma leder dess manifestation i kroppen, hjärnan och förnuftet genom reinkarnation. Och när en orsak, som framkallats av en människa, står i en bestämd förbindelse till henne såsom ett centrum varifrån den utgår, så erfar var och en följderna av sina egna handlingar. Ibland kan det se ut som om vi får bära följderna enbart från andras gärningar, men detta är följderna av våra egna handlingar och tankar i detta eller något tidigare liv. Vi utför alltid våra handlingar tillsammans med andra, och handlingarna med sina underliggande tankar har alltid en relation till andra personer och till oss själva.

Ingen handlig utförs utan att en tanke ligger till grund för densamma antingen vid själva handlingsakten eller såsom ledande till densamma.
________________________________

* The Light of Asia av Edwin Arnold [ i svensk översättning Asiens Ljus av Edwin Arnold, bok 8 ].

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 92                                                                                                 TEOSOFINS OCEAN sidan 92

 

Dessa tankar har sitt säte i den delen av människan som vi kallar Manas – förnuftet, och kvarstår där som subtila men starka länkar vilka med sina magnetiska trådar genomkorsar hela solsystemet, och genom vilka olika verkningar framkallas. På tidigare sidor lades teorin fram att hela systemet till viket denna glob tillhör äger liv och medvetande på varje plan, fastän detta medvetande framträder först hos människan som självmedvetande, kommer det till användning här, för att förklara hur tanken under handlingen i detta liv kan orsaka ett resultat i denna eller nästa födelse. De fantastiska moderna experimenten inom hypnosen visar att det svagaste intryck oavsett hur långt tillbaka i personens historia det än ligger, kan återuppväckas, vilket bevisar att det inte förlorats utan bara är latent. Ta till exempel fallet med ett barn som fötts med puckelrygg, en dvärg med huvudet nedsänkt mellan skuldrorna, med långa armar och korta ben. Varför är det så? Det är följden av karma för hans tankar och handlingar från ett tidigare liv. Han smädade, förföljde eller på annat sätt förorättade en vanställd person så ihärdigt eller våldsamt att den vanskapliga bilden av hans offer inpräglades på hans eget odödliga förnuft. Ty i proportion till intensiteten i hans tanke kommer bildens intensitet och djup att bli. Det är exakt samma förhållande som exponeringen av en känslig fotografisk plåt, i samma mån som exponeringstiden är lång eller kort, blir avtrycket i plåten svag eller djup. Så när denne tänkare och aktör – Jaget – kommer tillbaka för att återfödas medför han denna bild, och om den familj som han attraheras till har liknande fysiska tendenser i sin osmos, orsakar den mentala bilden i den nyligen bildade astralkroppen att anta en vanskapt form genom elektrisk och magnetisk osmos genom barnets moder. Och eftersom alla varelser på jorden tillsammans är oupplösligt förenade, utgör det missbildade barnet även föräldrarnas karma, en exakt konsekvent följd av deras delaktighet av liknande handlingar och tankar från andra liv. Här finns en exakthet i rättvisan som ingen annan teori kan erbjuda.

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 93                                    KLASSER AV KARMA                                         TEOSOFINS OCEAN sidan 93


Men då vi ofta ser en vanskapad människa – vi behåller samma exempel i syfte att illustrera – med en harmonisk läggning, ett utmärkt intellekt, gott omdöme och med hög moralisk kvalitet, leder just detta exempel oss till den slutsatsen att karma måste vara av flera olika slag i varje enskilt fall, och yttrar sig uppenbarligen också i olika delar av vår varelse, och kan faktiskt verka behaglig i en del av vår natur och obehaglig i en annan.


Det finns tre slags Karma:

För det första – den som ännu inte har börjat skapa någon verkan i våra liv på grund av att vi för tillfället är utsatta för andra karmiska orsaker. Detta är i enlighet med en för fysikerna välkänd lag, att två motsatta krafter kan neutralisera varandra, och att en kraft kan vara tillräckligt stark att temporärt förhindra verksamheten av en annan. Denna lag verkar på tillvarons osynliga mentala och karmiska plan eller sfärer precis som den gör på de materiella planen. Kraften av en viss grupp kroppsliga, mentala och psykiska förmågor med sina tendenser kan helt och hållet hämma verkan av andra orsaker, med vilka vi står i förbindelse, eftersom varje persons hela natur används i utförandet av denna lag. Härav kommer det, att svaga och medelmåttiga personer erbjuder en svag brännpunkt för karma, och i dem är det allmänna resultatet under en livstid begränsat, även om de kan känna att allt verkar mycket tungt. Men den person som har en omfångsrik och djupgående karaktär och mycket kraft kommer att känna verkan av en större kvantitet karma än den svagare personen.

För det andra – den karma som vi nu skapar eller lagrar upp genom våra tankar och handlingar, och som kommer att verka i framtiden då det inkarnerade Jaget i något annat liv fått en lämplig kropp, ett förnuft och omgivning, eller närhelst den hindrande karman undanröjts.

Detta syftar både på det nuvarande livet och nästa. För man kan i det här livet komma till en punkt där alla

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 94                                                                                             TEOSOFINS OCEAN sidan 94

 

tidigare orsaker har utarbetat sina verkningar, då ny karma eller den som är outtömd , måste börja verka.

Under denna klass kommer de fall då människor plötsligen erfar att lyckan vände för dem eller förändringar skedde till det bättre antingen i omständigheter eller i karaktären. En betydelsefull sak i detta sammanhang är vår nuvarande livsföring. Medan gammal karma måste utlösas och inte kan hejdas, är det vist för människan att tänka och handla på ett sådant sätt under rådande omständigheter, hur de än är, att hon inte ska skapa nya onda eller skadliga orsaker för 
nästa återfödelse eller för resten av sina dagar under detta liv. Att göra uppror är till ingen nytta, för lagen verkar vare sig vi gråter eller jublar. Den store franska ingenjören, de Lesseps, är ett talande exempel på denna klass av karma. Efter att under många år ha uppnått berömmelsens och medgångens höjder, störtades han plötsligt i skam till följd av skandalen vid Panamakanalen. Vare sig han själv var skyldig eller inte, fick han bära skammen av att vara förbunden med ett nationellt företag helt besudlat genom tagande av mutor och korruption som involverade höga tjänstemän. Detta var verkan av gamla karmiska orsaker på honom som framträdde så snart de orsaker som tills dess gestaltat hans liv blivit uttömda. Napoleon den Förste är ett annat exempel, han stod högt på ärans och ryktbarhetens topp, föll sedan plötsligt och dog i exil och förnedring. Många andra fall kan påpekas av varje tänkande läsare.

För det tredje – den karma som har börjat skapa resultat. Det är verksamheten på oss nu i detta livet av orsaker vi har alstrat i tidigare liv tillsammans med andra Jag. Och den är i verksamhet, eftersom den är bäst anpassad till
den nuvarande inkarnationens familjeförhållande, den individuella kroppen, astralkroppen och de rastendenser, som tydligt visar sig, medan annan outtömd karma väntar på sin regelrätta tur.

Dessa tre slag av karma styr människor, djur, världar och evolutionsperioder. Varje verkan strömmar ur en föregående orsak, och eftersom alla varelser återförkroppsligas kontinuerligt får de erfara verkningarna av sina tankar och handlingar (som själva

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 95                          KARMA HAR TRE VERKSAMHETSFÄLT              TEOSOFINS OCEAN sidan 95

 

är orsaker) från en föregående inkarnation. Följaktligen får, som Matteus säger, var och en svara för varje ord och tanke. Ingen kan undgå detta, vare sig genom böner eller nåd, kraft eller någon annans förmedlande.

Då nu de karmiska orsakerna är delbara i tre klasser, måste de därför ha olika verksamhetsfält att verka genom. De verkar i människans mentala och intellektuella natur, i hennes psykiska  eller själsliga natur, och i hennes kropp och levnadsförhållanden. Människan andliga natur däremot påverkas aldrig av hennes karma. 

Ett slags karma kan verka på de tre ovannämnda planen av vår natur, på samma gång och till samma grad, eller så kan där vara en blandning av orsaker, några verkande på ett plan andra på ett annat. Se till exempel på en vanskapad person som har ett sunt förnuft men en brist i sin själsliga natur.  Här verkar den straffande och obehagliga karman på hennes kropp, medan hennes mentala och intellektuella natur erfar gynnsam karma, men då karman eller orsaken i psykiskt avseende är av opartisk art blir följden också opartisk. Hos en annan person visar sig andra kombinationer. Hon har en sund och stark kropp och goda levnadsomständigheter, men karaktären är vresig, egensinnig, hämndgirig, ömtålig och obehaglig både för sig själv och andra. Här ser vi god fysisk karma i verksamhet, men med en mycket dålig mental, intellektuell och psykisk karma. Och läsaren skall nog påträffa fall då personer inom hög samhällsställning, med varjehanda möjlighet och förmåga, men ändå varit själsligen imbecilla eller plötsligt blivit vansinniga.

Och precis som dessa olika faser av karmalagen styr över den individuella människan, så verkar de på samma sätt över raser, nationer och familjer. Varje ras som helhet har sin karma. Om den är god, går rasen framåt. Om den är dålig går den under  och förintas som ras  fastän själarna i fråga fortsätter sin karma i andra raser och kroppar. Nationer kan inte undgå sin nationella karma, och varje nation som handlat på ett orättrådigt sätt, måste  en gång, förr eller senare lida för detta. Det nittonde seklets karma i västerlandet är Israels karma, för även en ytlig nybörjare kan

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 96                                                                                     TEOSOFINS OCEAN sidan 96


se att det mosaiska inflytandet är det starkaste inom såväl de europeiska och amerikanska nationerna.
De gamla aztekerna och andra fornamerikanska folkslag dog ut därför att deras egen karma
–  resultatet av deras eget liv som nationer i förflutna tider  föll över dem och förgjorde dem. I nationernas liv framträder sådan karma alltid i form av hungersnöd, krig, naturkatastrofer och kvinnornas fertilitet. Den sistnämnda orsaken inträder nära slutet  och sopar bort vad som återstår. Och denna höga lära utgör en varning för individen inom en ras eller nation att om han förfaller till likgiltighet i tanke och handling, och på så sätt formar sig efter rasens och nationens genomsnittskarma, så kommer den nations eller raskarma till slut att dra med honom i det allmänna fördärvet. Det var därför som forntidens lärare ropade "Dra bort från dem och skilj er från dem" (Andra Korinthierbrevet 6:17).

Karmaläran i förening med reinkarnationsläran ger förklaringen till nöden och lidandet i världen, och utesluter alla möjligheter att anklaga Naturen för orättvisa.

Det elände som råder inom en ras eller nation, är de direkta följderna av jagens tankar och handlingar som utgör rasen eller nationen. I ett avlägset förflutet handlade dessa orättrådigt, och får nu lida för detta. De kränkte harmonins lagar. Och den omutliga regeln är att den rubbade harmonin måste återställas. Så dessa Jag lider under kompensationen och återställandet av jämvikten i det ockulta kosmos. Hela massan av dessa jag måste fortsätta att inkarnera och reinkarnera inom denna ras eller nation ända tills de helt och hållit arbetat av alla orsaker de en gång framkallat. Fastän en nation för en tid upphör att existera fysiskt, så försvinner inte jagen som bildade nationen från världen, utan framträder som skapare av en ny nation, inom vilken de fortsätter sin uppgift, och erhåller straff eller belöningar i enlighet med sin karma. På denna lag är de gamla egyptierna ett exempel.  De uppnådde helt säkert en hög utvecklingspunkt, men utplånades icke desto mindre som nation. Men själarna –  de gamla jagen –  lever nu vidare i andra nationer, där de nu fullföljer sitt självskapade öde som någon

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 97                 OLYCKA OCH LYCKA FÖRKLARAD                       TEOSOFINS OCEAN sidan 97


annan nation i vår nuvarande period.  De kan utgöra den nya amerikanska nationen eller den judiska, dömd att vandra fram och tillbaka i världen och att utstå mycket lidande under andras händer. Denna process är fullkomligt rättvis. Ta till exempel, Förenta Staterna och de röda indianerna. De senare blev mycket skamligt behandlade av nationen. men de indianska Jagen kommer att återfödas inom det nya erövrande folket, och som medlemmar av denna stora familj kommer då själva att bli medlet för att framkalla de resultat som måste följa på sådana handlingar som gjordes mot dem, när de hade röda kroppar. Så har hänt förut, och så kan det hända igen.

Sålunda förklaras en individs olycka under ett liv:

(a) Den är ett straff för onda handlingar gjorda i tidigare liv; eller (b) ett disciplinerande som Jaget underkastar sig i syfte att eliminera defekter eller att förvärva sinnesstyrka och sympati. När defekterna är eliminerade är som att avlägsna hinder i en bevattningskanal så att vattnet kan flöda fram. Lycka i livet kan förklaras på samma sätt: Den är resultatet av goda handlingar i det förflutna.

I dessa och i inga andra läror kan man finna de vetenskapliga och självålagda grunderna för god etik. För om rätt etik skall utövas bara för ens egen skull, kommer människorna aldrig inse, och har aldrig insett varför de på denna grund skall handla rätt. Om etiken skall grundas på rädsla förnedras människan och kommer säkert att försöka slingra sig. Om skälet för rätt handlande ligger i den Allsmäktiges nåd, utan att denna är grundad på lag och rättvisa, blir resultatet just det som råder idag  en kod om getts av Jesus åt västerlandet, den nationerna i teorin bekänner, men som i praktiken bara efterlevs av de få, som  i varje fall skulle vara dygdiga

Om detta har Adepterna skrivit följande, som återfinns i Den Hemliga Läran:

Inte heller skulle karmas vägar vara outgrundliga om människorna handlade i enighet och harmoni i stället för att splittras av oenighet och strid. För vår okunnighet om dessa vägar – dem en del av mänskligheten kallar Försynens mörka och invecklade vägar, medan en annan ser i dem verkan av blind fatalism och en tredje

_________________________________

*
I svensk utgåva 1918, DHL I, 677-679. [Och i den engelska originalversionen från 1888 i The Secret Doctrine, I,643]

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 98                                                                                   TEOSOFINS OCEAN sidan 98


helt enkelt en slump, den som varken vägleds av gudar eller demoner - denna okunnighet skulle visserligen försvinna, om vi bara ville hänföra allt till deras rätta orsak. Med rätt kunskap eller åtminstone en viss övertygelse om, att våra grannar lika lite vill skada oss som vi skulle vilja tänka på att skada dem, så skulle två tredjedelar av världens ondska försvinna i tomma intet. Om ingen människa skadade sin broder, skulle Karma-Nemesis inte ha någon orsak att arbeta för eller några vapen att arbeta med.
.. Vi hugger dagligen upp våra ödens talrika stigar med våra egna händer och inbillar oss, att vi fullföljer ett spår på aktningsvärdighetens och pliktens kungliga huvudväg, och sedan klagar vi över, att dessa vägar är så invecklade och mörka. Vi står förvirrade inför ett mysterium      som vi själva skapat och de livsgåtor som vi inte vill lösa, och anklagar sedan den stora Sfinxen för att vilja uppsluka oss. Men i sanning så finns det faktiskt inte en händelse i vårt liv, inte en olycklig dag eller motgång, som inte skulle kunna spåras tillbaka till våra egna handlingar i detta eller ett föregående liv. ...Kunskap om karma ger den övertygelsen, att om

                    "Den lidande dygden och segrande lasten
                    gör mänskligheten till ateister" [Dryden]

är det bara därför att människan alltid tillslutit sina ögon för den stora sanningen att hon är sin egen frälsare och sin egen förgörare. Hon behöver inte anklaga himlen och gudarna, ödet och försynen, för den skenbara orättvisa som råder inom mänskligheten. Må hon i stället minnas och upprepa detta stycke grekisk visdom som varnar människan att inte anklaga Det som

                    "rättvist, om än mystiskt, oss utan irrande leder
                    på vägar, icke kända, från skuld till straff ..."

–  vars vägar nu utgör den huvudväg, på vilken de stora europeiska nationerna rör sig framåt. Alla de västerländska aryanska folken har liksom sina österländska bröder av den femte rotrasen även haft sina Guld- och Järnåldrar, sin period av relativ oansvarighet, sin Satya-ålder av renhet, emedan nu många av dem har uppnått sin Järnålder, Kali-yuga, en svart tidsålder uppfylld av skräck... Detta tillstånd kommer att fortsätta... ända till vi börjar bli verksamma inifrån i stället för att alltid följa impulser utifrån... Till dess är enda lindringen enighet och harmoni – ett Broderskap i handling och altruism inte bara till namnet. 


WILLIAM Q JUDGE

 

Översatt från The Ocean of Theosophy av William Q Judge. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles, 1987

______________________________________________________

länk till Huvudindex
Teosofins Ocean
______________________________________________________

länk till Svar på Frågor till Teosofins Ocean,
 kapitel 11 av Robert Crosbie

______________________________________________________


|   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till Robert Crosbie Online | till toppen  |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2017 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2017-02-03