yantra1.gif (2187 bytes)
12

Teosofins Ocean 
Online

Den ursprungliga och oförkortade svenska ULT-utgåvan 2017

Kapitel 12

Kama loka
 

av
WILLIAM Q JUDGE

© 2017 Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)
 

yantra1.gif (2187 bytes)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kapitel XII

                                                                 KAMA LOKA

Det första tillståndet efter döden. Var finns himmel och helvete
och vad är det? Kroppens död är bara dödens första steg. Därefter en andra död. De sju principernas uppdelning i tre klasser. Vad är Kama Loka? Ursprunget till de kristnas skärseld. Det är en astral sfär med flera grader. Skandhas. Människans astrala skal i Kama Loka. Det saknar själ, förnuft och samvete. Detta är "anden" som visar sig seans rummen.  Klassificering av skalen i Kama Loka. Svarta magiker finns där. Suicider och andras öde. För-devachansk omedvetenhet.
Sidorna 99-108

             __________________________________________________________________________________________________________________
                    THE OCEAN OF THEOSOPHY page 99                                                                                              TEOSOFINS OCEAN sidan 99

 

SEDAN vi nu gjort en allmän översikt över tingens och varelsernas hela evolutionsfält, låt oss betrakta människans tillstånd efter kroppens död och före födelsen.  Detta leder genast till dessa frågor: Finns det någon himmel och något helvete, och vad är de? Är de tillstånd eller lokaliteter? Finns det en plats i rymden där de kan påträffas och dit vi går eller varifrån vi kommer? Vi måste alltså gå tillbaka till vad vi sagt om den fjärde principen i människans konstitution, kallad Kama på sanskrit begär eller passion på svenska. Om vi kommer ihåg vad som sagts om denna princip, liksom  läran om astral kroppen och Astralljuset, så blir det lättare att förstå vad som lärs ut om de två tillstånden ante [före födelsen] och post mortem [efter döden]. I kronologisk ordning undersöker vi Kama Loka – eller begärets plan – den första frigörelsen efter kroppens död, och därefter övergår de högre principerna, den verkliga människan, i tillståndet som kallas Devachan. Efter att vi studerat Kama Loka blir det lättare att göra sig en föreställning om Devachan.

När kroppen upphört att andas säger vi att människan är död, men det är bara början på dödsprocessen; den fortgår på andra plan. När kroppen kallnat och ögonen slutits, rusar alla kroppens och förnuftets krafter genom hjärnan, och nu inpräglas medelst en serie av bilder från hela det nyss avslutade livet outplånligt på den inre människan och inte bara till sina konturer utan ända in i minsta detalj av även det obetydligaste och mest flyktiga intryck. Vid denna tidpunkt, trots att varje indikation får läkaren att konstatera dödens inträde och fastän personen faktiskt är död för detta livet, så är i detta ögonblick den verkliga människan fullt sysselsatt i hjärnan, och inte förrän hennes arbete där är avslutat är

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 100                                                                                        TEOSOFINS OCEAN sidan 100


människan borta.

När detta högtidliga arbete är avslutat frigör sig astralkroppen från den fysiska kroppen, och sedan livsenergin har lämnat, befinner sig de återstående fem principerna på Kama Lokas plan.

Den naturliga separationen genom dödsprocessen uppdelar människans principer i tre delar:

För det första
, den synliga kroppen med alla dess element som den är uppbyggd av lämnas kvar för vidare upplösning på jordeplanet, där allt med tiden återgår till den fysiska naturens olika områden.

För det andra
, Kama Rupan bildad av astralkroppen tillsammans med passionerna och begären, som också omedelbart börjar sönderfalla på astralplanet.

F
ör det tredje
, den verkliga människan, den övre triaden bestående av Atma-Buddhi-Manas, som är odödlig och nu skild från de jordiska förhållandena, och fri från kroppen, börjar fungera i Devachan enbart som förnuft iklädd en ytterst eterisk klädnad som hon lägger av när tiden är inne att återvända till jorden.

Kama Loka begärets sfär är den astrala region som genomtränger och omger jorden. Som lokalitet är den i och på och omkring jorden. Den sträcker sig till ett mätbart avstånd utanför jorden, men de vanliga lagar som råder här gäller inte där, och dess entiteter lever inte under samma rums- och tidsförhållanden som vi. Som tillstånd är det metafysiskt, men denna metafysik är relaterad till astralplanet. Det kallas begärets plan därför att det är relaterat till den fjärde principen, och därför att den styrande energin där är begäret, tomt på och avskilt från intelligens. Det är en astral sfär som ligger mellan mellan det jordiska och himmelska livet. Utan tvivel har vi här ursprunget till den katolska läran om skärselden, i vilken själen genomgår bot för sina onda gärningar från vilken hon bli befriad genom böner, ceremonier eller offergåvor. Det faktum, som ligger till grund för denna vidskepelse, är att själen kan hållas kvar i Kama Loka genom den oerhörda kraften hos något otillfredsställt begär utan att kunna

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY p101      KAMA LOKA ÄR URSPRUNGET TILL SKÄRSELDEN         TEOSOFINS OCEAN s 101


frigöra sig från sitt astrala och kamiska hölje, förrän detta begär blivit tillfredställt genom någon annan på jorden eller genom själen själv. Men om den personen däremot var renhjärtad och besjälad av höga strävanden för det rätta och goda, försiggår separeringen av principerna på detta plan mycket snabbt, och den högre triaden är fri att ingå i Devachan. Såsom varande en helt och hållet astral sfär, är den delaktig av den astrala materians natur, vilken väsentligen är jordisk och djävulsk, och där verkar alla krafter utan ledning av själ eller samvete. Den kan sägas vara den plats där slaggen från jordelivets stora smältugn hamnar, där naturen tar hand om de element som inte hör hemma i Devachan, och av detta skäl måste det finnas många grader, vilka alla var kända av de forntida. Dessa grader är på sanskrit kända som lokas eller "lokaliteter" i metafysisk mening.  Människolivet är ytterst omväxlande såväl till karaktär som andra potentialer, och åt var och en av dessa måste också efter döden beredas olika möjligheter, sålunda är därför Kama Loka en sfär med oändliga variationer. Under jordelivet tonas ofta skillnaderna mellan oss människor ner, och vissa av dem kommer inte till uttryck på grund av kroppsliga och andra nedärvda likheter, men i
Kama Loka däremot, släpps till följd av kroppens död alla dolda begär och passioner lösa, och därför blir tillståndet där mer diversifierat än under jordelivet. Detta skall inte bara svara mot de naturliga olikheterna och skillnaderna mellan oss människor, utan också mot de olika sätt på vilka vi kan dö, varom några ord längre fram kommer att tilläggas. Och alla dessa olika avdelningar är ingenting annat än en naturlig följd av våra tankar under livet och i dödsstunden. Det är bortom omfånget av detta arbete att försöka beskriva dessa olika grader, ty därtill skulle fordras volymer för att beskriva dem och ändå skulle blott ett fåtal förstå dem.

Att behandla Kama Loka tvingar oss också att behandla den fjärde principen i klassificeringen av människans konstitution, samt uppväcker en konflikt med de moderna idéerna och utbildningen angående begärens och passionernas ämne. Det antas allmänt att begären och passionerna är inneboende tendenser i individen, och de

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 102                                                                                                 TEOSOFINS OCEAN  sidan 102


ter sig helt overkliga och otydliga för den vanliga studenten. Men i detta filosofiska system är de inte bara inneboende i individen, inte heller är de beroende
av kroppen i och för sig  Medan människan lever i världen har begär och passioner – principen kama – inget eget liv avskilt från den astrala och inre människan, utan är så att säga, inmängda i hela hennes varelse. Men då de efter döden sammansmälter med astralkroppen och bildar en entitet med en egen livstid, fast utan själ, något som ger upphov till mycket viktiga frågeställningar. Under jordelivet vägleds begär och passioner av förnuftet och själen, men efter döden verkar de utan vägledning från den tidigare mästaren; medan vi lever är vi ansvariga för dem och deras verkningar, och när vi har lämnat det här livet är vi fortfarande ansvariga, trots att de då fortsätter att verka och utöva verkningar på andra, så länge de lever vidare som den slags entitet som jag har beskrivit, och utan vår direkta vägledning. Detta visar på ansvarets kontinuitet. De utgör en del av de Skandhas – väl kända i den österländska filosofin – vilka tillsammans bildar människan. Kroppen omfattar en grupp av Skandhas, den astrala människan en annan, Kama principen utgör ytterligare en annan grupp, och ännu andra hör till andra delar. Inom Kama befinner sig de mest verksamma och viktiga Skandhas vilka kontrollerar återfödelser och som leder till livets alla variationer och omständigheter vid varje återfödelse. Dessa Skandhas alstras från dag till dag i enlighet med den lag som säger att varje tanke direkt förenar sig med en av naturens elementala krafter, och blir då en entitet som äger bestånd i proportion till styrkan hos tanken när denna lämnar hjärnan. Och alla dessa entiteter är oskiljaktigt förbundna med den varelse som alstrade dem. Det finns inget sätt att undgå detta; allt vi kan göra är att ha tankar av god kvalitet, för inte ens den högsta bland Mästarna är undantagen från denna lag, men ”de befolkar sitt flöde genom tillvaron" med kraftfulla entiteter enbart för det goda.

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 103                          SKANDHAS  I  KAMA LOKA                              TEOSOFINS OCEAN  sidan 103

I Kama Loka existerar nu denna massa av begär och tankar under ganska bestämd form ända till slutet av dess upplösning, och återstoden utgörs då av dessa skandhas innersta natur, vilka givetvis är i förbindelse med den varelse som utvecklat och ägt dem. Vi kan lika lite bli av med dem som vi kan utplåna universum. Därför sägs de vänta tills varelsen träder ut ur Devachan, och dras genom attraktionslagen sedan omedelbart till denna varelse, varefter de som frön eller grundval bygger upp en ny grupp av skandhas för det nya livet. Kama Loka skiljer sig därför från jordplanet på grund av att massan passioner och begär existerar där, utan kontroll och vägledning; men på samma gång är jordelivet också ett slags Kama Loka, eftersom det i stort styrs av principen Kama, och så kommer det att förbli tills människan i en avlägsen framtid under evolutionens förlopp har utvecklat den femte och sjätte principen, och förpassar därigenom Kama till sin egen sfär och befriar jordelivet från dess inflytande.

Den astrala människan i Kama Loka är blott ett skal utan själ och förnuft, utan samvete och också utan förmåga att handla såvida hon inte görs levande av krafter utanför henne själv. Den har vad som verkar likna ett djuriskt eller automatiskt medvetande, vilket uteslutande härrör sig från dess tidigare förening med det mänskliga Jaget. För enligt den princip som lagts fram i ett annat kapitel, har varje atom som bildar människan sitt eget minne, och detta består under en tidslängd som är i proportion till den kraft som det försetts med. I fallet med en mycket materiell och rå eller självisk personen varar kraften längre än hos någon annan, och i detta fall kommer det automatiska medvetandet att vara starkare och mer vilseledande för en som utan tillräcklig kunskap sysslar med nekromanti.[frambesvärjandet av de dödas andar] Dess rent astrala del innehåller och bär på registret över allt som någonsin hänt personen när den levde, ty en av den astrala substansens kvaliteter är att absorbera alla scener och bilder och alla tankeintryck,

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 104                                                                                 TEOSOFINS OCEAN  sidan 104

att bevara dem, och att framkasta dem genom återspegling under gynnsamma förhållanden. Det astrala skalet, som varje människa lämnar vid döden, skulle utgöra en fara för alla om det inte i varje fall, utom i ett enda, till vilket vi  skall återkomma, saknade alla de högre principerna vilka är de styrande. Men sedan de vägledande beståndsdelarna skilt sig från skalet, fladdrar och flyter detta omkring från plats till plats utan egen vilja, fast helt och hållet styrt av attraktionskrafterna i de astrala och magnetiska fälten.

Det är möjligt för den verkliga människan – av somliga kallad anden – att kommunicera med oss direkt efter döden under några få korta ögonblick, men, när dessa förflutit har själen inget mer att göra med jorden förrän den reinkarnerar igen. Vad som från denna sfär kan påverka och verkligen också påverkar känsliga personer och medier, är skalen som jag har beskrivit. Själlösa och samvetslösa som dessa är, kan de på inget sätt vara våra avlidnas andar. De utgör kläderna som den inre människan kastat av sig, den djuriska jordiska delen från vilken hon frigjort sig under sin väg till Devachan, och har alltid betraktats av de forntida såsom djävlar – våra personliga djävlar – eftersom de väsentligen är astrala, jordiska och passionerade. Det skulle vara märkligt om detta skal, som under så lång tid varit den verkliga människans bärare på jorden, inte hade kvar ett automatiskt minne och ett medvetande. Vi ser hur den halshuggna kroppen av grodan eller tuppen kan röra sig och agera för en tid med en skenbar intelligens, och varför är det inte möjligt för den finare och mer subtila astrala formen att handla och förflytta sig med en betydligt större mängd av skenbar mental medvetenhet?

I denna Kama Lokas sfär existerar liksom även i alla delar av globen och solsystemet, elementaler eller naturens krafter. De är oräkneliga, och deras indelning är nästan oändlig, eftersom de på ett sätt är naturens nerver. Varje klass har sitt eget arbete liksom alla element eller ting i naturen. Liksom elden brinner och vattnet rinner neråt och inte uppåt enligt den allmänna lagen, så handlar elementalerna enligt lag, men 

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 105                  DE DÖDAS SKAL KLASSIFICERADE              TEOSOFINS OCEAN  sidan 105

om de är verksamma högre upp på skalan än den grova elden eller vattnet ter sig deras verksamhet såsom vägledd av förnuftet. Några av dem har en speciell relation till mentala funktioner och med de astrala organens verksamheter, vare sig dessa är förenade med en kropp eller inte. När ett medium bildar förbindelsekanalen eller också genom någon annan naturlig samverkan, ingår dessa elementaler under medverkan av mediets och andra närvarande personers nervfluidium, i en artificiell förbindelse med en avliden persons skal, och på detta sätt galvaniseras skalet till ett artificiellt liv. Genom mediet görs en förbindelse mellan alla de närvarandes såväl fysiska som psykiska krafter. De gamla inpräglade intrycken i astralkroppen återspeglar nu sina bilder till mediets förnuft, och gamla passioner väcks till nytt liv. Olika meddelanden och rapporter erhålls sedan från skalet, men inget av dem är något annat än en återspegling av det ursprungliga, inte ett enda kommer från anden. På grund av det slående innehållet, och till följd av okunnigheten hos dem som fuskar med det, misstas detta för andens verk, medan allt kommer från de levande, såvida det inte bara plockats från förflutna bilder i astralljuset. I vissa fall lägger man märke till att det finns en verksam intelligens som alltigenom är intensivt ond, till vilken varje medium är utlämnad, och som förklarar varför så många av dem, vilket de har erkänt, har dukat under för det onda,

En grov indelning av de skal som besöker medier skulle kunna se ut på följande sätt:

(1) Skal efter nyligen avlidna personer, vars begravningsplats inte är långt borta. Varaktigheten hos denna klass av skal beror helt och hållet den tidigare ägarens liv och tankar. En icke-materialistisk, god och förandligad person efterlämnar ett skal som snabbt desintegrerar. En grovt materiell, elak, självisk person, lämnar ett tungt, sammanhängande och varaktigt skal och så vidare i alla variationer.

(2) Skal efter personer som dött långt borta från den plats där mediet befinner sig. De kan efter en tids avlägsna sig från de gamla kropparnas närhet, men frambringar på samma gång en högre grad

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 106                                                                                    TEOSOFINS OCEAN  sidan 106

av desintegrering på astralplanet som motsvarar förruttnelse på det fysiska. Dessa är otydliga, skugglika och osammanhängande, och reagerar bara svagt på psykisk stimuli, och de virvlas bort av första magnetiska ström. De galvaniseras under ett kort ögonblick av de astrala strömmar som utgår från mediet och närvarande personer som stått i relation med den avlidne.

(3) Helt och hållit skugglika kvarlevor som knappast är att räkna med. Det finns inga lämpliga västerländska ord som kan beskriva dem, trots allt utgör de fakta i denna sfär. De kan sägas vara endast avtryck som lämnats kvar i den astrala substansen av de skal, som en gång var konsistenta men som sedan länge är desintegrerade. De är följaktligen så nära gränsen till det overkliga att de nästan förtjänar den beskrivningen. Som sådana skugglika fotografier kan de förstoras, utsmyckas och ges ett imaginärt liv genom mediets och seansdeltagarnas tankar, begär, förhoppningar och inbillningar.

(4) Bestämda, sammanhängande entiteter, mänskliga själar berövade det andliga bandet, är nu på väg att sjunka ned till det värsta av alla tillstånd, avitchi, där slutet blir personlighetens förintelse. De är kända som svarta magiker. Efter att ha koncentrerat medvetandet i kama principen, bevarat intellektet, men avskilt sig från anden, utgör de de enda fördömda varelser vi känner till. I livet hade de mänskokroppar och nådde sitt fruktansvärda tillstånd genom att i liv efter liv framhärda i ondska för det ondas egen skull; några av dessa är redan dömda att bli vad jag har beskrivit, lever mitt ibland oss på jorden idag. Dessa är inte vanliga skal, ty de har koncentrerat hela sin kraft i Kama, utestängt varje gnista av god tanke eller högre strävan, och behärskar fullständigt den astrala sfären. Jag klassificerar dem bland skalen eftersom de är skal i den bemärkelsen att de är dömda att desintegreras medvetet då de andra går sitt öde tillmötes mekaniskt. De kan och lever verkligen i många hundratals år, tillfredsställer sina lustar genom varje sensitiv person som de får i sitt våld närhelst dennes onda tankar öppnat dörren för dem. De är närvarande vid nästan alla seanser, under skenet av höga namn tar de ledningen för att

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 107                  DE ONDA OCH SUICIDER ÄR I KAMA LOKA                     TEOSOFINS OCEAN  sidan 107

behålla kontrollen och fortsätter att vilseleda mediet, ger sålunda åt sig själv en lämplig kanal för sina egna onda syften. Med hjälp av skalen efter suicider, efter avrättade personer som dött under lagens arm, efter drinkare och frossare, förmår verkligen dessa svarta magiker som lever i astralvärlden att behärska det fysiska mediumskapets fält och har lätt att tränga in i varje mediums sfär oavsett godhet. Om dörren en gång öppnats, är den öppen för alla. De skal, som tillhör denna klass har förlorat högre manas, och under kampen inte bara efter döden, utan även under livet har lägre delen av manas, vilket skulle ha höjts upp till gudalik fullkomlighet, sedan den lösryckts från sin herre, och ger nu denna entitet en intelligens som saknar ande, men äger förmågan att lida, som den kommer att göra när dess sista dag kommer.

I Kama Loka-tillståndet tillbringar suicider och de som plötsligt ryckts bort från livet genom olyckshändelse eller mord, lagligt eller olagligt, en period av nästan samma längd, som deras livslängd skulle ha varit om den inte plötsligen blivit avklippt. Dessa är inte verkligt döda. För att en normal död skall kunna inträda, måste en av läkarvetenskapen ännu inte erkänd betingelse föreligga. Det vill säga, de principer som beskrivits i andra kapitel har sin bestämda kohesionsperiod och vid dess naturliga slut skiljs de från varandra enligt sina egna lagar. Detta involverar det stora ämnet, om kohesionskrafterna i den mänskliga konstitutionen, vilket i sig själv kräver en bok. Jag får därför nöja mig med att bekräfta att kohesionslagen är rådande bland de mänskliga principerna. Före det naturliga slutet av denna kohesionstid kan inte principerna separeras. Uppenbarligen kan det normala upphävandet av kohesionskraften inte komma till stånd genom en mekanisk process utom när det gäller den fysiska kroppen. En suicid eller en person som dött genom olyckshändelse, eller en person som blivit mördad av en människa eller på befallning av den mänskliga lagen, har sålunda inte nått det naturliga slutet för kohesionstiden för de andra beståndsdelarna, utan kastas in i Kama Loka-tillståndet endast till hälften död. Där måste de återstående principerna vänta

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 108                                                                                                  TEOSOFINS OCEAN  sidan 108

tills den faktiska naturliga livstiden är uppnådd, vare sig det dröjer en månad eller sextio år.

Men Kama Lokas många grader sörjer för många variationer hos de sistnämnda skalen. Några passerar perioden under stort lidande, andra i en drömlik sömn, var och en i enlighet med det moraliska ansvaret. Men avrättade brottslingar kastas vanligtvis ut ur livet fulla av hat och hämnd, och plågas av ett straff som de inte erkänner rättvisan i. De upprepar oavbrutit i Kama Loka sitt brott, sin rättegång, sin avrättning och sin hämnd. När de får kontakt med en sensitiv levande person, ett medium eller inte, försöker de ingjuta hos dennes olyckliges hjärna, tankar om mord och andra brott. Och att de lyckas i sådana försök känner den djupare studenten i teosofi väl till.

Vi har nu närmat oss Devachan. Efter en viss tid i Kama Loka faller varelsen in i ett tillstånd av omedvetenhet som föregår förändringen in i nästa tillstånd. Det liknar födelsen till livet, som föregås av en period av mörker och tung sömn. Därefter vaknar den upp till Devachans glädjefyllda tillvaro.


         
WILLIAM Q JUDGE

 

 
Översatt från The Ocean of Theosophy av William Q Judge. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles, 1987

______________________________________________________

länk till Huvudindex
Teosofins Ocean
______________________________________________________

länk till Svar på Frågor till Teosofins Ocean,
 kapitel 12 av Robert Crosbie

______________________________________________________


|   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till Robert Crosbie Online | till toppen  |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2017 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2017-04-27