yantra1.gif (2187 bytes)
6

Teosofins Ocean
Online

Den ursprungliga och oförkortade svenska ULT-utgåvan 2017

Kapitel 6

Kama-Begär

av
WILLIAM Q JUDGE

© 2017 Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

  
yantra1.gif (2187 bytes)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kapitel VI

KAMA-BEGÄR

Den fjärde principen. Kama Rupa. Passioner och Begär. Kama Rupa är inte alstrad av kroppen utan är orsaken till kroppen. Detta är den balanserade principen av de sju. Den är handlingens grundval och viljans drivkraft. Rätt begär leder till rätt handling. Denna princip har en högre och en lägre aspekt. Principen finns i astralkroppen. Vid döden sammansmälter den med astralkroppen och gör det till ett människoskal. Den har egna förmågor som är av automatisk karaktär. Detta skal är den så kallade ”anden” vid seanser. Den är en fara för människosläktet. Elementaler hjälper detta skal vid seanser. Ingen själ eller samvete är närvarande. Självmord och avrättade brottslingar lämnar efter sig mycket sammanhängande skal. Begärsprincipen är gemensam för alla de organiserade rikena. Det är människans grova del. Människan är nu en fullt utvecklad fyrfald med de högre principerna delvis utvecklade.  Sidorna 45 till 51

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 45                                                                                                         TEOSOFINS OCEAN sidan 45

Författaren till Esoteric Buddhism [De Invigdes Lära av A P Sinnett] – vars bok borde rådfrågas av alla teosofistudenter, eftersom den är skriven på inrådan av några av Adepterna själva – gav namnet Kamarupa till den fjärde principen i människans konstitution. Skälet var att ordet Kama betyder på sanskrit ”begär”, och då idén som han avsåg att förmedla var att den fjärde principen var ” begärens och passionernas kropp eller massa”. Sinnett tillade sanskrit ordet för kropp eller form som är Rupa, alltså blir det sammansatta ordet Kamarupa. Jag kommer att använda – passioner och begär – eftersom dessa termer exakt uttrycker dess natur. Och detta gör jag också för att komma åt den skarpa tvistefrågan som faktiskt existerar mellan Västerlandets psykologi och mentala filosofi och dem som finns i Österlandet. Västerlandet indelar människan i intellekt, vilja och känsla, men det är inte klart angivet huruvida passionerna och begären utgör en princip i sig själv, eller har sin orsak helt och hållet i kroppen. I själva verket anser de flesta människor dem faktiskt vara resultatet av köttets inflytande, för de anges ofta med termerna ”köttets begär” och ”köttsliga lustar”. De forntida och teosoferna vet emellertid att den är en princip i sig själv och inte bara impulser från kroppen. Det går inte att få någon hjälp i denna fråga från Västerlandets psykologi, som nu är i sin linda och saknar helt kunskap om det inre, som är den psykiska, människans natur, och det är just i denna punkt som den största avvikelsen från Teosofin ligger.

Passioner och begär framkallas inte av

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 46                                                                                                         TEOSOFINS OCEAN sidan 46


kroppen, utan det är tvärtom, det är dessa som är orsaken till kroppens tillvaro. Det är begär och passioner som förorsakar oss att födas, och kommer att föra oss om igen till födelse i någon kropp på denna jord eller på någon annan glob.* Det är genom passioner och begär som vi kommer att utvecklas genom dödens boningar, som  kallas liv på jorden. Det var genom att begär uppstod i den okända första orsaken, den enda absoluta existensen, som hela samlingen av världar manifesterades, och det är genom begärets inflytande i den nu manifesterade världen som denna tillvaro existerar.

Denna fjärde princip är den balanserade principen för alla sju. Den står i mitten, och från den går vägarna uppåt eller nedåt. Den är handlingens grundval och viljans drivkraft. Såsom de gamla Hermetisterna säger: ”Bakom viljan står begäret.” Ty antingen vi önskar göra något gott eller ont så måste vi först uppväcka inom oss begäret för endera riktningen. Den goda människan som slutligen blir en vis måste en gång under sina många liv uppväcka begäret efter heliga människors sällskap och hålla detta begär efter framsteg levande i avsikt att fullfölja sin väg. Till och med en Buddha eller en Jesus måste först avlägga ett löfte, som är ett begär, i något liv, att han vill frälsa världen eller en del av den, och hålla detta begär levande i sitt hjärta genom oräkneliga liv. Omvänt kan en ond människa liv efter liv nära låga, själviska och elaka begär, och därigenom förnedra denna princip i stället för att rena den. Vad den praktiskt vetenskapliga sidan av ockultismen beträffar – bruket av vår naturs inre dolda förmågor – kan  föreställningsförmågans mästerliga kraft, inte göra sitt arbete om begärsprincipen inte är stark. För även om föreställningsförmågan gör en form eller matris kan viljan inte agera om den inte drivs, styrs och hålls uppe av begäret.

Begären och passionerna har därför två aspekter, en lägre och en högre. Den lägre visar sig när man ständigt har medvetandet

_____________________________________________

* Korrigerats av W. Q. J. i The Theosophical Forum, juni 1894.

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 47                               VAD KAMA-RUPAN ÄR                                                 TEOSOFINS OCEAN sidan 47


koncentrerat nedåt mot kroppen och astralkroppen; den högre när man influeras av och strävar mot den övre treenigheten, Förnuftet, Buddhi och Anden. Denna fjärde princip kan liknas vid tecknet Vågen i solens bana genom Zodiaken; när Solen (som är den verkliga människan) når detta tecken darrar hon i vågskålen. Skulle hon gå tillbaka skulle världarna förstöras; men hon går framåt, och hela människorasen lyfts upp till fullkomning.

Under livet är begären och passionerna liksom astralkroppen inmängda i den lägre människan, och i likhet med vår eteriska motbild kan den tillta eller avta, göras svag eller ökas i styrka, besudlas eller renas.

Vid döden besjälar den astralkroppen, som sedan blott blir ett skal; ty när människan dör lämnar astralkroppen i sällskap med principen passioner och begär den fysiska kroppen och förenar sig med varandra. Det är då som termen Kamarupa kan tillämpas, eftersom Kamarupa verkligen utgörs av astralkroppen och Kama i förening, och dessa två tillsammans bildar en skepnad eller form som fastän vanligen osynlig dock är materiell och kan göras synlig. Även om den saknar förnuft och samvete, har den egna förmågor som kan utövas närhelst förhållandena tillåter. Dessa förhållande erbjuds av spiritualisternas medium, och i varje seans-rum är alltid avlidna personers astralskal närvarande där de vilseleder de sittande, vars urskiljningsförmågor har blivit förlamade av underverken. Den är hinduernas ”djävul” och en värre fiende kan det stackars mediet inte råka ut för. För det astrala spöket – eller Kamarupan – utgör enbart en mängd av begär och passioner som övergetts av den verkliga personen som har flytt till ”himlen” och har inte något samband med de efterlevande, minst av allt med seanser och medier. Blottade på den ädlare själen, verkar därför dessa begär och passioner enbart på den allra lägsta delen av mediets natur och väcker

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 48                                                                                                        TEOSOFINS OCEAN sidan 48


inte några goda element, utan alltid varelsens lägre böjelser. Det är därför som till och med spiritualisterna själva medger att i mediernas led finns det mycket bedrägeri, och medier har ofta erkänt, ”andarna frestade mig och jag handlade bedrägligt efter deras önskan”.

Detta Kamarupa spöke är också fiende till vår civilisation, som tillåter oss att avrätta människor för brott som begåtts och sålunda kastar ut i etern denna anhopning av passioner och begär fri från kroppens bundenhet, benägna att när som helst attraheras till någon känslig person. I sådana fall  inpräglas de förskräckliga bilderna av såväl brottet som avrättningen samt alla sammanhängande förbannelser och hämndkänslor hos den levande personen i fråga, som okunnig om faran, inte är i stånd att värja sig däremot. Sålunda sprids dagligen på ett hänsynslöst sätt brott och nya uppslag till brott i alla de länder där dödsstraffet tillämpas.

De astrala skalen tillsammans med mediets levande astralkropp, med hjälp av vissa krafter i naturen som teosoferna kallar ”elementaler”, frambringar nästan alla de icke bedrägliga spiritualistiska fenomenen. Mediets astralkropp som har förmågan till förlängning och utsträckning bildar stommen till vad som kallas ”materialiserade andar”, får föremål att röra sig utan fysisk beröring, framför meddelanden från avlidna släktingar, vilka dock inte är något mer än hågkomster och bilder från astralljuset, och i allt detta använder och används skal av självmördare, avrättade mördare och alla sådana spöken som helt naturligt finns nära detta livsplan. Antalet fall i vilken någon kommunikation kommer från en verklig ande utanför kroppen är så få att de nästan kan räknas på ena handen. Men levande människors andar kan ibland, medan deras kroppar sover, komma till seanser och delta i dessa. Men de kan inte minnas det, vet inte hur de går till väga och kan inte urskiljas av medierna från mängden av astrala lik.[skal]

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 49                             DEN INRE MÄNNISKAN HANDLAR                                 TEOSOFINS OCEAN sidan 49

Faktum att sådana saker kan göras av den inre människan och utan någon hågkomst bevisar ingenting gentemot dessa teorier, ty barnet kan se utan att veta hur ögat fungerar, och hos vilden, som inte har någon kännedom om det komplexa maskineriet som arbetar i hans kropp, pågår dock matsmältningsprocessen perfekt. Och att det senare sker omedvetet hos honom är helt i linje med teorin, för den inre människans handlingar och gärningar är det undermedvetna förnuftets omedvetna handlingar. Dessa ord ”medveten” och ”undermedveten” används naturligtvis relativt, omedvetenhet tillhör enbart hjärnan. Och hypnotiska experiment har övertygande visat att alla dessa teorier, såsom man en dag, inte alltför avlägset, skall till fullo medge. Förutom detta, är de astrala skalen till självmördare och avrättade brottslingar de mest sammanhängande, de mest långlivade och och de som står oss närmast av alla Hades [dödsrikets] skuggor, och måste med nödvändighet vara de verkligt ”ledarna” i seans-rummet.

Passion och begär tillsammans med den astrala modellkroppen är gemensam för människor och djur, liksom för växtriket, fastän i det sista enbart svagt utvecklat. Och vid en period i evolutionen hade inga ytterligare materiella principer utvecklats och alla de tre högre, Förnuftet, Själen och Anden, var endast latenta. Fram till denna punkt var människan och djuret lika, för det djuriska i oss utgörs av passionerna och astralkroppen. Det var utvecklingen av Förnufts-fröet som skapade människan eftersom det utgör den stora differentieringen. Den inre Guden börjar med Manas eller förnuftet, och det är kampen mellan denna Gud och det djuriska som Teosofin talar om och varnar för. Den lägre principen kallas dålig eftersom den är så i jämförelse med den högre, men likväl är den grunden för handling. Vi kan inte höja oss själva förrän det hos självet uppstått ett begär att göra något högre. I denna aspekt kallas det rajas eller den aktiva och åtråns kvalitet, till skillnad från tamas eller mörkrets och likgiltighetens kvalitet. Det är inte möjligt att höja sig om inte rajas är

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 50                                                                                                      TEOSOFINS OCEAN sidan 50

närvarande att ge impulsen, och det är genom användandet av denna passions-princip som alla de högre kvaliteterna drivs att till slut förädla och höja våra begär så att de ständigt kan inriktas på sanningen och anden. Härmed lär inte Teosofin att passionerna skall uppmuntras eller mättas, för en mer fördärvbringande lära har aldrig förkunnats, utan meningen är att använda drivkraften som ges av den fjärde principen, att ständigt stiga uppåt och inte falla under den mörka kvaliténs herravälde som slutar med förintelse, efter att ha börjat i själviskhet och likgiltighet.

Efter att ha granskat fältet och visat vilka de lägre principerna är, finner vi att Teosofin lär att människan på den nuvarande punkten av sin evolution är en fullt utvecklad fyrfald med de högre principerna delvis utvecklade. Härav lär vi idag att människan drivs av passioner och begär. Detta kan styrkas genom en blick på jordens civilisationer, för de drivs alla av denna princip, och i länder såsom Frankrike, England och Amerika glorifieras den uppmärksamhet som ägnas åt det yttre skenet, åt sinnlig konst, åt kampen för makt och livsrum, och i alla vanor och levnadssätt där sinnenas tillfredsställelse ibland betraktas som det högsta goda. Men då Förnuftet utvecklas mer och mer då vi fortsätter vår kurs längs människosläktets utvecklingslinje, kan man förnimma under ytan inom alla länder början till en övergång från djuret som äger det verkliga förnuftets frö till det fullständiga människoförnuftet. Denna tidpunkt är därför känd av Mästarna, som har gett ut några av de gamla sanningarna, som en ”övergångsperiod”. En stolt vetenskap och en ännu stoltare religion medger inte detta, utan tror att vi alltid förblir sådana vi är. Men genom att tro på sin lärare ser teosofen runt omkring sig bevis för att människosläktets förnuft förändras genom tillväxt, att dogmatismens gamla dagar är borta och ”sökandets tidsålder” har kommit, att sökandet kommer att växa sig starkare år efter år och svar kommer att krävas

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 51                            DEN INRE MÄNNISKAN HANDLAR                                 TEOSOFINS OCEAN sidan 51

för att tillfredsställa förnuftet då det växer mer och mer, ända tills all dogmatism har upphört, då kommer människosläktet att vara redo att möta alla problem, varje människa av egen kraft, där alla arbetar för helhetens goda, och att slutet kommer att bli fullkomligt för dem som kämpar för att övervinna det djuriska. Av dessa skäl förkunnas de gamla lärorna än en gång, och Teosofin ber var och en att reflektera över att antingen ge vika för det djuriska nedan eller att blicka ovan och låta sig styras av Gud inom sig.

En utförligare behandling av vår konstitutions fjärde princip skulle tvinga oss att betrakta alla sådana frågor som uppstått till följd av Österlandets undergörare, de spiritualistiska fenomenen, hypnotism, andesyner, vansinne och dylikt, men de måste sparas till särskild behandling. WILLIAM Q JUDGE 

 Översatt från The Ocean of Theosophy av William Q Judge. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles, 1987

______________________________________________________

länk till Huvudindex
Teosofins Ocean
______________________________________________________

länk till Svar på Frågor till Teosofins Ocean,
 kapitel 6 av Robert Crosbie

______________________________________________________


|   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till Robert Crosbie Online | till toppen  |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2016 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2017-02-21