yantra1.gif (2187 bytes)
9

Teosofins Ocean
Online

[Den ursprungliga och oförkortade svenska ULT-utgåvan 2017]

Kapitel 9

Mer om Reinkarnation

av
WILLIAM Q JUDGE

© 2017 Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

 

     
yantra1.gif (2187 bytes)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kapitel IX

                                         MER OM  REINKARNATION
 
Invändningar som framhålls. Önskningar kan inte ändra lagen. Tidig ankomst till himlen. Måste de vänta på oss? Själens igenkännande är inte beroende på det fysiska utseendet. Ärftlighet är inte en invändning. Vad ärftligheten gör. Avvikelser i ärftlighet erkänns inte. Historien går emot ärftlighet. Reinkarnation är inte orättvis. Vad är rättvisa? Vi lider inte för någon annans handlingar, utan bara för våra egna. Minnet. Varför kommer vi inte ihåg andra liv. Vem gör det? Hur kan man förklara befolkningsökningen?
Sidorna 70 till 78

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 70                                                                                                  TEOSOFINS OCEAN sidan 70


I västerlandet, där livets mening är lika med kommersiell, ekonomisk, social eller vetenskaplig framgång, det vill säga, lika med personlig vinning, storhet och styrka, får människans verkliga liv knappast någon uppmärksamhet, och vi, till skillnad från orientalisterna, fäster lite intresse vid läran om preexistens och reinkarnation. Att kyrkan förnekar den är tillräckligt för många, och för dem är inga argument till någon nytta. De förlitar sig på kyrkan, de vill inte rubba sin lugna tro på dogmerna även om de är ologiska; och eftersom de har fått lära sig att kyrkan kan binda dem i helvetet, skulle en blind fruktan för den bannlysning som uttalades mot reinkarnationen av kyrkomötet i Konstantinopel omkring 500 e. Kr. ensamt vara tillräcklig att hindra dem från att acceptera den bannlysta teorin. I sin argumentation mot reinkarnation framhåller den att om människorna vore övertygade om att de kommer att leva många liv, blir frestelsen alltför stark att utan straff göra ont i det nuvarande livet. Hur absurt detta än förefaller, har det lagts fram av lärda jesuiter, som säger att människorna hellre tar vara på det närvarande tillfället  än väntar på ett annat. Om det inte alls fanns någon vedergällning att räkna med skulle detta vara en bra invändning, men eftersom Naturen dessutom har Nemesis för var och en som gör illa, och då var och en under Karmalagen – som är orsak och verkan och den fullkomliga rättvisan – själv i varje liv måste ta de exakta konsekvenserna för de goda eller dåliga handlingar och tankar hon gjort och tänkt i tidigare liv, är grunden för moraliskt uppförande säkrad. Den är säkrad i detta system, eftersom ingen människa på något vis genom nåd, påbud eller tro kan komma undan konsekvenserna, och var och en som förstår denna lära kommer att beröras av samvetet och naturens hela förmåga att göra gott så att hon kan ta emot det goda och bli lycklig.

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 71                            IGENKÄNNANDE I HIMLEN                                    TEOSOFINS OCEAN sidan 71

 
Det påstås att idén om återfödelse är osympatisk och obehaglig därför att den å ena sidan är kall, att den tillåter inte ingen sentimentalitet att komma emellan, den förbjuder oss att genom egen vilja försaka ett liv som vi har funnit vara uppfyllt av sorger; och å andra sidan, att den verkar inte att erbjuda oss någon möjlighet att möta våra älskade som har gått bort före oss. Men vare sig vi tycker om det eller inte, fullföljer Naturens lagar sin gång utan att irra, och ingen sentimentalitet eller känslor kan på något sätt avvärja den verkan som måste följa på en orsak. Om vi äter dålig mat så blir följderna dåliga. Frossaren skulle vilja att Naturen tillåter honom att frossa utan påföljande matsmältningsbesvär, men Naturens lagar kan inte förbises på detta sätt. Vad beträffar invändningen mot reinkarnationen att vi inte kommer att få återse våra älskade i himlen som den dogmatiska religionen lovar, så förutsätter den ett totalt hämmande av evolutionen och deras utveckling som lämnar jorden före oss själva, vilket dessutom förutsätter att igenkännandet är beroende på det fysiska utseendet. Men eftersom vi går framåt i detta livet, så går vi framåt även när vi lämnar det, och det vore orättvist att tvinga de andra att invänta vår ankomst så att vi kan känna igen dem. Och om man reflekterar över de naturliga konsekvenserna av uppstigandet till himlen där alla bojor kastats av, är det uppenbart att de som har varit där, låt oss säga, tjugo dödliga år före oss måste, enligt tingens mentala och andliga natur, ha gjort ett framåtskridande som motsvarar flera hundra år här på jorden under varierande och mycket gynnsamma omständigheter. Hur kan vi, som kommer senare och fortfarande är ofullkomliga, kunna känna igen dem som hade fullkomnat sig i himlen under sådana gynnsamma omständigheter? Och då vi vet att kroppen lämnas kvar att lösas upp, så är det uppenbart att igenkännandet, inom det andliga och mentala livet, inte kan bero på det fysiska utseendet. Det är inte bara tydligt på detta sätt, vi är ju också medvetna om att en oskön eller vanskaplig kropp ofta innesluter ett lysande förnuft och en ren själ, och att ett vackert skapat yttre i sin karaktär ofta döljer en inkarnerad djävul – såsom i fallet med Borgierna – därför kan

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 72                                                                                                 TEOSOFINS OCEAN sidan 72

den fysiska formen inte utgöra någon garanti för ett igenkännande i den värld där kroppen inte ens existerar. Och modern som har förlorat ett barn som vuxit upp till mogen ålder måste veta att hon älskade barnet lika högt när det var en liten baby som efteråt då livets stora växling helt hade utplånat den tidiga ungdomens form och anletsdrag. Teosoferna inser att denna invändning inte kan ha någon betydelse när det gäller själens eviga och rena liv. Och Teosofin lär också att de som har något gemensamt och älskar varandra kommer att reinkarnera tillsammans så snart förhållandena tillåter. Närhelst en av oss har nått längre på vägen mot fullkomning, kommer hon alltid drivas att hjälpa och trösta dem som tillhör samma familj. Men när man har blivit rå och självisk och ond, skulle ingen vilja ha hennes sällskap i något liv. Igenkännandet beror på den inre synen och inte på det yttre framträdandet; därför finns det ingen tyngd i denna invändning. Och den andra sidan av detta, som avser förlusten av föräldrar, barn eller släktingar vilar på den felaktiga föreställningen att när föräldrarna ger barnet dess kropp, så ger de också dess själ. Men själen är odödlig och föräldralös; följaktligen är denna invändning utan grund.
 
Några framhåller att Ärftligheten kullkastar Reinkarnationen. Vi framhåller det som bevis. Ärftligheten ger oss en kropp inom en familj, som förser oss med den lämpliga miljön för Jaget. Jaget inträder bara i en familj vars hela läggning antingen fullständigt motsvarar dess egen eller ger en möjlighet att arbeta vidare på sin utveckling, och som dessutom är förenad med den familjen på grund av tidigare inkarnationer eller ömsesidigt orsakade krafter. Sålunda kan ett ont barn komma till en för närvarande god familj eftersom föräldrar och barn är oupplösligt förenade genom tidigare handlingar. Detta ger en möjlighet till försoning för barnet och ett tillfälle till straff för föräldrarna. Detta pekar på att kroppslig ärftlighet är en naturlig regel som styr de kroppar som vi måste ha vår boning i, liksom husen i en stad visar på byggarnas förnuft. Och då

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 73                         ÄRFTLIGHET EN BEGRÄNSNING                                   TEOSOFINS OCEAN sidan 73


vi själva liksom våra föräldrar varit skapare och utövat inflytande på våra kroppar, varit deltagare i och var ansvariga för samhällets tillstånd där utvecklingen av den fysiska kroppen och hjärnan antingen fördröjts eller befordrats, förnedrats eller förädlats, så är vi i detta livet ansvariga för den civilisation som vi nu framträder i. Men när vi ser på karaktären inom dessa mänskokroppar, märks stora inneboende skillnader. Detta har sin grund i den inre själen, som erfar lidanden eller njutningar inom den familj, nation eller ras, inom vilka hennes egna tankar och handlingar i föregående liv tvingat henne att inkarnera med.
 
Ärftligheten förser oss med en boning och pålägger också de begränsningar i fråga om hjärnans eller kroppens kapacitet som ofta är ett straff och ibland en hjälp, men det påverkar inte det verkliga Jaget. Fortplantandet av kroppsliga drag är en fysisk sak, och inget annat än ett framträdande inom en nation av konsekvenserna som under tidigare liv alstrats av Jagen som nu ska leva i denna ras. De begränsningar som påläggs Jaget genom någon familjs ärftlighet är de exakta konsekvenserna av detta Jags tidigare liv. Det faktum att sådana fysiska drag och mentala egenheter fortplantas motbevisar inte reinkarnation, eftersom vi vet att det vägledande förnuftet och verkliga karaktären för var och en inte är resultatet av kroppen och hjärnan utan är karakteristiska för Jagets essentiella liv. Fortplantandet av drag och tendenser genom föräldrar och kropp är precis den metod som valts av naturen för att förse det inkarnerande Jaget med rätt boning i vilket det fortsätter sitt arbete. En annan metod skulle vara omöjlig och skulle omstörta all ordning.
 
Vidare, de som använder ärftlighetsläran som argument [mot reinkarnationsläran] glömmer att de betonar likheterna men förbiser olikheterna. För medan undersökningar på familjens ärftlighetslinjer har registrerat många fortplantade drag, så har de inte gjorts beträffande olikheterna i ärftlighet som är vida större i antal. Varje mor vet att barnen i en familj är lika olika till sin karaktär som fingrarna på ena

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 74                                                                                               TEOSOFINS OCEAN sidan 74

handen – de har samma föräldrar, men alla är olika till karaktär och kapacitet.
 
Men ärftlighet som huvudregel och som en fullständig förklaring kullkastas helt av historien, som inte uppvisar någon beständig överföring av begåvning, förmåga och kapacitet. Ta till exempel fallet med de sedan länge försvunna forntida egyptierna och vars linje av ärftlighetsdrag blivit splittrad, ingen arvsöverflyttning till deras avkomlingar. Om fysisk ärftlighet avgör karaktärsfrågan, hur har då den höga egyptiska karaktären gått förlorad? Samma fråga gäller beträffande andra forntida och utdöda nationer. Och belyser vi saken på individuell nivå har vi den stora musikern Bach, vars direkta ättlingar visade en minskning i musikalisk förmåga som leder till dess definitiva försvinnande från familjens släkt. Men Teosofin lär att i båda dessa fall – som i alla liknande – den verkliga kapaciteten och förmågan har bara försvunnit från en familjs och nations kropp, men lever kvar i Jagen som en gång ägde dem, vilka nu är inkarnerade i någon annan nation och familj i vår tid.

 
Lidande kommer till nästan alla människor, och många lever sina liv i sorg från vaggan till graven, så görs det invändningar att reinkarnation är orättvis eftersom vi lider av det onda som gjorts av någon annan person i ett annat liv. Denna invändning är baserad på den falska föreställningen att personen i det andra livet var någon annan. Men i varje liv är det samma person. När vi återkommer tar vi inte upp någon annans kropp, inte heller någon annans handlingar, men liknar en skådespelare som spelar många roller, samma skådespelare på insidan, fastän kostymer och reciterade repliker växlar med varje nytt skådespel. Shakespeare hade rätt när han sa att livet är ett skådespel, för själens stora liv är ett drama, och varje nytt liv och återfödelse är en akt i vilken vi spelar en ny roll och sätter på oss en ny dräkt, men genom hela tiden är vi samma person. Så istället för att det är orättvist, är det en fullkomlig rättvisa, och inte på något annat sätt kan rättvisan upprätthållas.

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 75                    MINNET INTE VÄSENTLIG FÖR RÄTTVISAN                       TEOSOFINS OCEAN sidan 75

Men, invänder man, om vi reinkarnerar hur kommer det sig att vi inte minns det tidigare livet; och vidare, om vi inte kan minnas de gärningar vilka vi lider för, blir det inte orättvist av denna anledning? De som frågar detta ignorerar alltid det faktum att de också åtnjuter glädje och belöning i livet och är nöjda med att acceptera dem utan att ifrågasätta. För om det är orättvist att straffas för gärningar som vi inte minns, så är det också orättvist att belönas för andra handlingar som har blivit bortglömda. Bara inträdandet i livet duger inte som grund för belöning eller straff. Belöning och straff måste vara rättvisa följder av tidigare gärningar. Den rättvisa lag som råder i naturen är fullkomlig, och det är bara den mänskliga rättvisan som är ofullkomlig som fordrar av gärningsmannen i detta livet att veta och minnas en handling till vilket ett straff är förbundet. I det föregående livet var gärningsmannen ganska medveten om vad han gjorde, och naturen knöt konsekvenserna till hans handlingar, som därför innebär full rättvisa. Vi inser till fullo att hon låter verkan följa på orsaken vad än vi önskar och vare sig vi kommer ihåg eller glömmer vad vi gjort. Om en baby under sina första år skadas av en sjuksköterska vilket lägger grunden för en förlamande sjukdom senare i livet, vilket ofta är fallet, så skall denna olycka inträffa, fastän barnet varken framkallat den nuvarande orsaken eller har något minne av den. Men Reinkarnations-läran tillsammans med Karma-läran, visar hur fullkomligt rättvist hela naturens system är, om vi förstår dem rätt.
 
Minnet från ett föregående liv är inte nödvändigt för att bevisa att vi genomgått den existensen, inte heller är det faktum att vi inte minns en bra invändning. Vi glömmer i det här livet större delen av årens och dagarnas händelser, men ingen skulle av den anledningen
säga att vi inte genomgått dessa år. Vi har genomlevt dem och behåller bara få detaljer i hjärnan, men hela effekten av dem bevaras i karaktären och görs till en del av oss själva. Hela mängden av detaljer från ett liv bevaras i den inre människan för att en dag fullständigt föras tillbaka till det medvetna minnet

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 76                                                                                           TEOSOFINS OCEAN sidan 76

i något annat liv när vi blivit fullkomliga. Och redan nu, hur ofullkomliga vi än är och hur lite vi än vet, så visar hypnotiska experiment att de allra minsta detaljerna finns registrerade i vad som för närvarande kallas det undermedvetna förnuftet. Den teosofiska läran säger, att inte en enda av dessa händelser är utplånade ur vårt minne, och vid slutet av livet när ögonen har slutits, och de omkring oss säger att vi är döda, så passerar blixtsnabbt varje tanke och omständighet från livet förbi vårt förnuft.
 
Många personer kommer emellertid ihåg att de har levt tidigare. Skalder har sjungit om det; barnen känner väl till det, ända tills det ständiga levandet i en atmosfär som inte tror på reinkarnation till slut driver bort hågkomsten från deras förnuft, eftersom allt är underkastat de begränsningar som påtvingats Jaget av den nya hjärnan i varje liv. Det är därför vi inte är i stånd att behålla det förflutnas bilder, vare sig från detta livet eller från föregående liv. Hjärnan är verktyget för själens minne, och eftersom den är ny för varje liv och med en viss kapacitet, är Jaget enbart i stånd att använda den för det nya livet så långt dess kapacitet sträcker sig. Kapaciteten kommer att vara fullt tillgänglig eller dess motsats, helt beroende på Jagets egen önskan och tidigare uppförande, eftersom det tidigare livets levnadssättet har ökat eller minskat dess förmåga att övervinna den materiella tillvarons krafter.
 
Genom att leva enligt själens ingivelser kan hjärnan åtminstone göras genomtränglig för själens hågkomster; om det motsatta slaget av liv levs, då kommer fler och fler moln fördunkla denna reminiscens. Men eftersom hjärnan inte hade någon del i det senast levda livet, är den i allmänhet oförmögen att minnas. Och detta är en vis lag, ty vi skulle vara mycket miserabla om handlingar och scener från våra tidigare liv inte döljs från vår syn, tills vi genom disciplin blir i stånd att bära kunskapen om dem.
 
En annan invändning som förts fram är att med reinkarnationsläran är det omöjligt att förklara världens befolkningsökning. Detta

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 77         ÖKANDE ELLER MINSKANDE I BEFOLKNINGEN                 TEOSOFINS OCEAN sidan 77

förutsätter som vi säkert vet att dess befolkning har ökat och att vi hålls informerade om dess svängningar. Men det är inte säkert att globens invånarantal har ökat, och, vidare avlider ett stort antal människor årligen, som vi inte vet någonting om. I Kina har år efter år många tusen ryckts bort av översvämningar. Statistisk på svält har inte gjorts. Vi vet inte med hur många tusen dödstalet i Afrika överstiger födelsetalet varje år. Invändningen grundar sig på ofullständiga tabeller som enbart har att göra med de västerländska länderna. Det antas också att det finns färre Jag som inte är i inkarnation och som väntar på att komma in än antalet som bebor kroppar, men detta är felaktigt. Annie Besant har framfört detta mycket bra i sitt arbete ”Reincarnation” genom att säga att den bebodda globen liknar en samlingssal i en stad som fylls på från den mycket större stadens befolkning utanför; antalet i salen kan variera, men det finns en ständig tillförsel från staden. Det är visserligen sant att antalet Jag som tillhör denna glob är bestämt; men ingen vet varken hur stor denna mängd är, inte heller vilken jordens totala kapacitet är för att livnära dem. Dagens statistiker finns huvudsakligen i västerlandet, och deras tabeller omfattar enbart en liten del av människans historia. De kan inte säga hur många personer som var inkarnerade på jorden vid någon föregående tidpunkt, då alla delar av globen var fullt befolkad, därför är mängden jag som är villiga eller väntar på att återfödas okänd för dagens människor. Mästarna i teosofisk kunskap säger att det totala antalet av sådana jag är oerhört stort, och av den anledningen är tillförseln av dessa som intar kroppar för att födas över och bortom det antalet som dör. Dessutom måste man också ha i åtanke att varje jag varierar längden av sin vistelse i efter döden tillstånden. De reinkarnerar inte med samma intervall, utan kommer ut ur efter döden tillståndet olika snabbt, och varje gång det genom krig, pest eller hungersnöd, inträffar ett stort antal dödsfall, uppstår med en gång en tillströmning

__________________________________________________________________________________________________________________
THE OCEAN OF THEOSOPHY page 78                                                                                          TEOSOFINS OCEAN sidan 78

av själar för inkarnation, antingen på samma plats eller på någon annan plats eller i någon annan ras. Jorden är en liten glob i den stora samlingen av bebodda planeter, så där finns alltid ett tillräckligt förråd av Jag som kan inkarnera här. Men med vederbörlig respekt för dem som lägger fram denna invändning, kan jag inte se att det har den minsta betydelse eller står i något förhållande till sanningen om Reinkarnationsläran.

WILLIAM Q JUDGE

 

Översatt från The Ocean of Theosophy av William Q Judge. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles, 1987

______________________________________________________

länk till Huvudindex
Teosofins Ocean
______________________________________________________

länk till Svar på Frågor till Teosofins Ocean,
 kapitel 9 av Robert Crosbie

______________________________________________________


|   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till Robert Crosbie Online | till toppen  |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2017 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2017-02-10