yantra1.gif (2187 bytes)

Gustav Zander
en teosofisk pionjär i Sverige

TeosofiFonden – Fjärde Rapporten 2001
En sammanställning av dr. Jonas Gustav Zanders teosofiska artiklar 
publicerade i svenska tidskrifter.

Del I 

© 2001 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)


 

Sammanställning av dr. Jonas Gustav Zander senior´s
 artiklar i svenska teosofiska tidskrifter

Teosofisk Tidskrift

1891 – 1896

Theosophia

(tre provnummer 1896, okt, nov, dec)
1897 – 1911

Den Teosofiska Vägen

1911 – 1925

Lucifer

1932 – 1935

Teosofiskt Forum

1930 – 1950

 

Teosofisk Tidskrift

1891

s.183

HPB:s bortgång, minnesord

1892

s.2

Vid årsskiftet

s.8

Karma

s.33

Ordförandens Helsning

s.56

Årsberättelse för 1891 (Zander m.fl.)

s.85

Om människans odödlighet

s.181

Till medlemmarne af den andra Europeiska Teosofiska Kongressen

1893

s.1

Om Kristus-principen i människan

s.33

Ordförandens helsning

s.57

Årsberättelse för 1892 (Zander m.fl.)

s.65

Tal af ordföranden (på Svenska Teosofiska Samfundets femte årsdag den10 Febr. 1893)

s.78

Skillnad mellan Teosofi och Spiritism

s.257

Teosofi och Kristendom

s.284

Svar på fråga om skillnaden mellan psykisk och mental

1894

(Flera sidor fattas i denna årgång; en del sidor inbundna i fel ordning)

s.7

Om bönen från teosofisk synpunkt

s.33

Om de fyra höga sanningarna

s.65

Tal af Skand. T.S. president på samfundets sjette årsdag, den 10 Feb.1894

s.193

Några ord om teosofi, spiritism och Kristendom

s.276

Några ord om de senaste händelserna inom T.S. (Föredrag vid Skand. T.S:s offentliga sammanträde den 30 sept. 1894)

1895

s.6

Lärjungeskapet och familjeplikterna

s.33

Presidentens tal på Skand. T.S:s sjunde årsdag den 10 febr. 1895

s.161

Skand. T.S. själfständig sektion af Teosofiska Samfundet

1896

s.2

Tal vid sista sammankomsten 1895

s.43

Försoningslärans verkliga innebörd

s.73

Tal af generalsekreteraren på Skand. T.S:s åttonde årsdag den 10 febr. 1896

s.107

Om "Bref som hjälpt mig"

s.123

William Quan Judge †

s.134

Förhållandet mellan Högre och Lägre Manas

s.152

Om sanna och falska ingifvelser (med anledning af fröken Betzéns ofvanstående föredrag)

Theosophia

1896

Okt. 1896

s.56

Två stordåd i den Teosofiska rörelsens tjänst. 
Föredrag i Svenska T.S. den 1 Nov.

1897

s.1

Anmälan

s.26

Korrespondens

s.33

1889 – 1897

s.49

Om det personliga gudsbegreppet från teosofisk synpunkt och om teosofien såsom religion. Föredrag hållet i Isis-logen af Svenska T.S. den 4 april

s.81

Om orsakerna till det Svenska Teosofiska Samfundets bildande

1898

s.1

Julafton 1897

s.4

Om ockultism (övers. av G.Z.)

s.151

Till Universella Broderskapets Svenska medlemmar

s.153

Om "Den Stora Logen"

s.164

Meddelande

s.194

Hvad har U.B. för förpliktelser gentemot dem, som saknar dagligt bröd?

1899

s.1

Julen 1898

s.10

Om Bhagavad-Gita

s.17

Den 10 februari 1899

s.43

Är hypnotismen att anbefalla såsom ett hjälpmedel i moraliskt och pedagogiskt avseende?

s.44

Varför kastas ofta den, som ägnar sig åt teosofiska studier, in i mörka själsstrider, vari många duka under?

s.81

Praktisk teosofi, övers. af G.Z. från "Universal Brotherhood"

s.97

Praktisk teosofi, övers. af G.Z. från "Universal Brotherhood"

s.119

De vilda dufvornas Konung; (övers. av G. Z.)

s.165

Den 22 oktober 1899

1900

s.1

Till "Theosophias" läsare

s.2

Julen 1899

s.10

"Om andliga gåfvor och huru de vinnas" (övers. av G.Z.)

s.17

Den 10 februari 1900

s.22

"Inled oss icke i frestelse" (övers. av G.Z.)

s.33

Vänner eller fiender i kommande lif? (övers. av G.Z.)

s.42

Är fattigdom dålig Karma? (övers. av G.Z.)

s.49

Om det Universella Broderskapet

s.75

Jacks problem (övers. av G.Z.)

s.105

Berättelse om det Universella Broderskapets Svenska Afdelnings och dess Logers verksamhet under år 1899

1901

s.1

Om julhögtidens religiösa innebörd

s.17

Den 13 januari 1901 (Anförande vid Teosofiska Rörelsens 25-års jubileum)

s.33

Till fjärde kapitlet af "Nyckel till Teosofien"

s.65

Allmänna Broderskapet, sedlighetens sanna grund

s.101

Berättelse om det Universella Broderskapets organisation i Sverige och dess Logers verksamhet under år 1900

s.177

"Tystnadens röst"

1902

s.8

Förtrösta på – Lagen! (övers. av G.Z.)

s.17

Den 10 februari 1902

s.19

En sann Gudsfruktan – hvari består den?

s.65

Teosofi och Kristendom

s.101

Berättelse om den svenska afdelningens af Universella Broderskapsorganisationen och dess logers verksamhet under år 1901

s.112

Den 6 Juli 1902

s.151

Hvad är orsaken till lidandet i världen?

s.167

En blick tillbaka

1903

s.1

Julbetraktelse

s.19

Den 10 februari 1903. Anförande af D:r G. Zander vid firandet af 15:de årsdagen af Svenska Teosofiska Samfundets stiftande

s.81

Hvad är innebörden af Jesu ord: "Låten barnen komma till mig och förmenen dem det icke, ty sådana hörer Guds rike till"?

s.97

Berättelse om den svenska afdelningens verksamhet

s.129

Några ord om Karma

s.145

Teosofien, världens hopp

s.161

Det stora upprättelseverket på Cuba

s.177

Anmälan

1904

s.3

Julen 1903

s.25

Klasshatet och dess orsaker

s.73

"För att nå Nirvana måste man först nå själfkännedom, och själfkännedom är kärlekfulla gärningars barn"

s.97

Några ord om reinkarnation

1905

s.121

Tankens makt

1906

s.121

Om mänsklighetens "äldre bröder"

s.193

Den 8 September 1906

s.217

Om viljans frihet

s.241

Om ockultism

s.279

En invändning mot reinkarnationsläran

1907

s.1

Hvad innebär skaparordet: "Varde Ljus!"

s.25

Om ärftlighet och Karma

s.36

Tidens oro, dess orsaker och botemedel

s.97

Uppståndelsen i teosofisk belysning

s.107

Om astralkroppen

s.169

Mänsklighetens utveckling under de 4 första rotraserna

s.180

Frågor och svar

s.251

Den teosofiska schismen

s.258

Universiellt Broderskap och Teosofi

1908

s.1

Den yttersta domen från teosofisk synpunkt

s.73

Hvarför antages teosofien genast af somliga och förkastas ihärdigt af andra?

s.107

Fråga och svar (det Högre och lägre Jaget)

s.121

Om hängifvande genom handling

s.145

Om den synd som icke kan förlåtas

s.177

Våra möjligheter och begränsningar

s.222

Huru skall sedebudet: Döda begären! förstås och tillämpas af vår tids människor?

s.235

Frid på jorden

s.241

Om de teosofiska lärornas ursprung

s.248

Frågor och svar (teosofiens inflytande på t.ex. handeln)

1909

s.13

Dödsstraffet – en fara för de kvarlevande

s.26

D:r Zanders anförande vid 20-årsdagen af Teosofiska Samfundets stiftande i Sverige

s.44

Fråga och svar (Karmas påverkan vid naturkatastrofer)

s.76

Teosofiens uppfattning af "frälsningen genom Kristus"

s.82

Om återfödelsen: övers. af G.Z.

s.98

Den teosofiska rörelsen. – Grundvalen för världsfreden

s.121

En olycksbringande missuppfattning af Karma

s.207

Rättvisan i lifvet

1910

s.73

Uppståndelsen i teosofisk ljus

s.98

Alla tiders mysterium

s.102

Några minnesord öfver W.Q. Judge

s.122

Bönens betydelse för människan

s.142

Fråga och svar (Teosofiens lära ang. Krigets fasor)

s.156

Är läran om återfödelsen tillfredsställande?

s.211

Vid dödsbädden

s.241

Äro teosoferna ateister?

s.280

Teosofiskt Forum (Karmas verktyg)

1911

s.38

Hvilka äro teosofiens "Mästare"?

s.55

Kan den teosofiska regeln att döma gärningen, icke gärningsmannen, alltid upprätthållas?

s.61

Kunna de döda meddela sig med de lefvande?

s.80

Hvad innebär den bibliska utsagan: "Ordet vardt kött"?

s.87

Frågor i Teosofiskt Forum: 1. Att välja familj inför återfödelsen 2. "Den Helige Ande"

s.92

Öppet brev till medlemmarna i Universella Broderskapet och Teosofiska Samfundet i Sverige

s.98

Är godhet utan kunskap tillfyllestgörande för uppnåendet af människans mål?

s.112

Fråga i Teosofiskt Forum: Orsaken till perioder af andligt stillastående

Den Teosofiska Vägen

1911

s.13

Om människans inbillningsförmåga

s.101

Om människans fall från andlighet till sinnlighet och återupprättelse till andlighet

s.154

Ingrep Jesus i människornas Karma, då han botade deras sjukdomar?

s.197

Huru kunna vi veta, om det är vårt högre eller vårt lägre jag, som drifver oss till handling?

s.251

Om skillnaden mellan kunskap och visdom

1912

s.17

Kärlekens fostran

s.70

Det godas och det ondas utvecklingsmöjligheter

s.106

Om begärens öfvervinnande

s.149

Om uppståndelse och himmelsfärd

s.256

Efterblifvenhet – en synd mot vårt släkte

s.320

Hvad säger teosofien om Kristi instiftande af nattvarden?

s.452

Några betraktelser öfver Karma

s.490

Har en människa rätt att taga sitt lif?

s.545

Om gudsordets löfte att lätta de betungades börda

1913

s.9

Har människan fri vilja?

s.37

Om människans odödlighet

s.255

Om betydelsen af den internationella teosofiska kongressen på Visingsö såsom fredskongress

1914

s.37

Om fördragsamhet

1915

s.11

Klasshatet och dess orsaker

s.45

Den teosofiska rörelsen – grundvalen för världsfreden

1916

s.117

Vid Martin Nyströms bår, den 28 Juli 1916

1917

1918

1919

s.5

Den 10 februari 1919, Föredrag på det Svenska Teosofiska Samfundets trettioårsdag

D:r Zander avled den 17 juni 1920 †

1920

s.53

Vad är "Devakan"?

s.66

Tankens makt

s.96

Om det universella broderskapet. Anförande vid "Nya cykelns enhetskongress" den 15 april 1900

s.99

Om mänsklighetens "äldre bröder"

s.105

Några ord om Karma

s.109

Teosofien, världens hopp

s.113

Är läran om återfödelsen tillfredsställande?

s.133

Den 10 februari 1900

s.164

Julbetraktelse

1921

s.69

Om bönen från teosofisk synpunkt

s.84

Vid H.P. Blavatskys bortgång den 8 maj 1891

s.121

Om människans odödlighet

s.169

Skillnaden mellan teosofi och spiritism

s.210

Om Kristus-principen i människan

1922

s.13

Om betydelsen av den internationella teosofiska kongressen på Visingsö såsom fredskongress

1923

1924

1925

s.58

Uppståndelsen i teosofisk belysning

s.170

Allmänna broderskapet, sedlighetens sanna grund

 

s.207

Julbetraktelse

Lucifer

Inget av dr Zander publicerat, som ej kan återfinnas i Theosofia!

Teosofiskt Forum

1930-1933

s.283

Julbetraktelse (förut publ. i Theosofia)

1934

s.169

Hur man visar sitt intresse för teosofien (övers. av G.Z.)

1935

1936

s.117

Människosjäl och djursjäl (frågor och svar)

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

s.10

Dömen icke så varder I icke dömda

 

s.223

Om människans inbillningsförmåga

1947

s.275

Frågor och svar: Hur uppfattar teosoferna Jesus

 

_____________________________________________________________________________________
 
till TeosofiFonden Huvudindex

_____________________________________________________________________________________

 | till Helena Blavatsky  Online | till William Q Judge Online  | till Robert Crosbie Online | till B P Wadia Online till ULTs hemsida |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23