ARCANA

En teosofisk föredragsserie från Malmölogen U.L.T. 
© 2010  Online-versionen  •  Teosofiska Kompaniet Malmö •  Malmölogens transaktioner
www.teosofiskakompaniet.net


 


Astral berusning
Föredrag hållet i Teosofisalen, Gråbrödersgatan 10, Malmö, den 17 januari 1990.


Nr 23 • Serie 2 • Online versionen den 6 november 2010  •  ISSN 1401-3835


Dorje1.gif (4461 bytes)

[I denna utskrift har en del redigering gjorts från kassettinspelning nr 38 för att göra föredraget så lättläsligt och begripligt som möjligt.]

 
INLEDNING

E.M. Ja, då får vi be att hälsa alla hjärtligt välkomna till terminens allra första sammankomst här hos ULT, som står för United Lodge of Theosophists. Det är roligt att se att så många har kommit hit i kväll. Vi ska nämligen göra något speciellt trevligt i kväll, vi ska berusa oss astralt, vi ska åtminstone höra om den astrala berusningens positiva och negativa aspekter.

När det gäller ULT så består vi av en grupp teosofer som finns spridda världen över. ULT är inte en organisation i vanlig bemärkelse, vi behöver inte betala någon medlemsavgift, vi behöver inte följa någon ledare, utan det vi har som vår ledstjärna är snarare det teosofiska budskapet och de teosofiska tankegångarna, filosofin, och då främst som de har framställts av Helena Blavatsky och hennes närmste medarbetare William Q Judge.

Det görs alltså en strävan och ett försök världen över i olika ULT-centra att sprida dessa tankegångar. Det är ju så att i vår tid när allting ställs på sin spets globalt sett, med många kriser och politiska omvälvningar, naturkatastrofer och annat som sker, så tycker vi det är av högsta vikt att vi tar till oss tankegångar som kan transformera våra egna liv. Vill vi åstadkomma förändringar så måste vi själva börja på en individuell nivå. Det är inte alltid så lätt att gå ut och förändra mänskligheten, men man kan börja med att försöka förändra sig själv.

Vi kommer att fortsätta hålla sammankomster här framöver hela terminen, varje onsdag klockan 19.30 till 20.30. Vi brukar ha en kort inledning och ett föredrag, och sedan ges det möjlighet att ställa frågor och komma med funderingar och allmän diskussion. När det gäller övriga teman i denna månad så tar vi nästa gång upp Det heliga sjutalet, och efter det tar vi upp Instinkt och intuition. När vi talar om instinkt och intuition så prövar vi en ny modell. Vi har då en panel med flera personer som är framme och talar och besvarar frågorna.

Som ni vet så är det just nu en väldigt gynnsam period för andlig utveckling. Det sägs att mellan den 21 december – som är vintersolståndet – och vårdagjämningen den 21 mars, så är Astralljuset ungt och nytt. Det förnyas varje år och det är också därför som man ofta avger nyårslöften. Är det så att man vill bryta gamla vanor och åstadkomma nya intryck i Astralljuset som sedan ska hjälpa en på vägen resten av året genom sin reflektoriska inverkan, så är det dags att göra det nu.

Jag vet att det finns några här i kväll som har funderat på att ansluta sig till ULT. Det innebär inte att man blir medlem i vanlig bemärkelse, utan man ansluter sig till en speciell gemenskap av människor som finns spridda världen över. Där är det inte de geografiska avstånden som spelar roll, utan vi tar del av filosofin genom ett inre ställningstagande. Vi vill bara påpeka att just nu under perioden mellan vintersolstånd och vårdagjämning så är det – precis som vid alla andra nya val man gör – speciellt värdefullt att känna till att valet har mer kraft just i detta tidsskede, så glöm inte det.

Om någon inte har möjlighet eller lust att komma varje gång men ändå vill ta del av våra aktiviteter, så började vi i fjol att spela in de olika föredragen. De finns så att man kan låna hem dem, det finns en förteckning över de olika föredragen som vi höll i fjol. Vill man ha föredragen så kan man köpa dem för 40:- per band. Titta gärna i föredragslistan och se om det är något speciellt föredrag ni är intresserad av.

Vi har också ett bibliotek som är öppet i anslutning till våra möten, från 16.30 till 19.00. Det finns bemanning hela tiden, man kan komma upp och sätta sig och läsa i böckerna om man vill, man kan också fika här. Än så länge går det inte att låna hem dem, för vi har bara ett exemplar av varje bok, men man kan komma hit och läsa dem och även ställa frågor. Man kan också komma och lyssna på några av de föredrag vi har inspelade.

När det gäller vår tidskrift Teosofiska Rörelsen så har vi i kväll tagit fram ett speciellt temanummer [14] som daterar sig från 1982. Det handlar om Astralljuset och astralkroppen, vilket kan vara värdefullt att ta del av senare. Det är ett av våra tidigare nummer.

Om man känner för att stödja vår rörelse så kan man göra det bland annat genom att teckna en prenumeration på Teosofiska Rörelsen, som utkommer med sex temabaserade nummer om året. All verksamhet inom ULT sker helt och hållet på frivillig basis, vare sig man står här framme och pratar eller om man vill hjälpa till med översättningar för tidskriften eller komma hit och hjälpa till och städa eller bidra ekonomiskt. Allting är varmt välkommet, speciellt att bidra med sin energi genom att komma hit på föredragen.

Eftersom detta är den första sammankomsten för året så tänker jag läsa upp United Lodge of Theosophists Deklaration, som man bör läsa och ta ställning till innan man signerar sig som Associerad medlem. Har ni några funderingar eller frågor på Deklarationen så går det bra att ställa dem direkt efteråt.
 

ULTs DEKLARATION

Inriktningen för denna Loge är att självständigt och hängivet tjäna teosofins sak utan att vara bunden vid någon teosofisk organisation. Den är lojal mot den Teosofiska Rörelsens stora grundare men befattar sig inte med tvistefrågor eller olikheter i personliga åsikter.

Det arbete den har att utföra och det mål den har i sikte är alltför upphöjda och krävande för att den skall hinna med eller önska engagera sig i underordnade frågor. Detta arbete och detta mål är att sprida de grundläggande principerna i teosofins filosofi och att praktiskt tillämpa dem genom ett fullkomligare förverkligande av SJÄLVET; en djupare övertygelse om universellt broderskap.

Den anser att den orubbliga grundvalen för att ena teosofer, varhelst de befinner sig och hur deras villkor än ser ut, är likhet i mål, syfte och lära och har därför varken konstitution, stadgar eller styrelse, och denna grundval utgör det enda bandet mellan dess associerade medlemmar.

Den strävar efter att sprida denna idé bland teosofer för att befrämja enigheten.

Den betraktar som teosofer alla dem som ägnar sig åt att verkligen tjäna mänskligheten utan hänsyn till ras, tro, kön, ställning eller organisationstillhörighet, och

den välkomnar till sin sammanslutning alla dem som bekänner sig till dess angivna syften och som genom studier och på annat sätt önskar bereda sig för att bättre kunna hjälpa och lära andra.

Den sanne teosofen tillhör ingen kult eller sekt men tillhör likväl dem alla.

[Är det någon som funderar på Deklarationen eller tycker det var motsägelsefulla saker som vi ska ta upp här i kväll?
Om det inte finns några funderingar så lämnar jag över ordet till själva föredraget.]
 

P.B. Hjärtligt välkomna allihopa. Kvällens tema är som ni vet Astralljuset. Varför tar vi då upp Astralljuset i kväll? Jo, det gör vi av den enkla anledningen att vi nu är inne på ett nytt år, ett nytt skede, en gyllene gryning i Astralljuset.

A.G. Får jag fråga en sak, jag kom lite sent för jag var och parkerade bilen. Vad är Astralljuset för någonting?

P.B. Jag ska försöka förklara det på en kvart, tjugo minuter, så det kommer. Om du bara lugnar dig lite så kommer jag snart in på det.

A.G. Ja, okej.

P.B. Tanken med att vi tar upp Astralljuset just i kväll och vad det betyder, har att göra med att tidsperioden mellan den 21 december och den 21 mars – alltså fram till vårdagjämningen – är den tidsperiod som ockult sett motsvarar perioden då man vanligen sår i naturen, när man sår frön. Vi menar att man kan så andliga frön nu. Med andliga frön menar vi att vi kan förändra vår livssituation, vi kan förändra vår omvärld på många olika sätt genom att ta vissa beslut, genom att ta vissa löften just nu.

För ljuset, det vill säga Astralljuset som betyder stjärnljus på latin, är någonting som registrerar allt som händer, alla våra tankar, alla våra känslor, alla våra gärningar. Allt vad vi gör finns upptecknat i det vi kallar för Astralljuset. Vi skulle kunna säga att Astralljuset är ett förråd. Det finns ingenting i Astralljuset som vi inte har inpräntat där, det är ett förråd, ett lager, ett utrymme där allt förvaras. Vårt inre är alltså ett slags förråd.

Vi kan säga att vår aura motsvarar Astralljuset. I vår aura finns allt registrerat som vi har gjort under hela vårt liv. Även jorden har vad vi kallar för ett Astralljus. Astralljuset har att göra med hela jordklotet och alla andra planeter som finns i solsystemet. Alla andra platser i vår galax har ett astralt ljus kring sig, precis som alla människor, allt som existerar har en astral aura. Och i denna aura, i denna energi, i detta kraftfält, finns upptecknat allt vad vi har gjort – de hemliga bilderna.

Tetraeder (pyramiden)
har 4 trianglar.
Platonskt element:

eld

Oktaeder
har 8 trianglar.

Platonskt element:
luft

Ikosaeder
har 20 trianglar.
Platonskt element:
vatten

 Hexaeder (kuben )
  består av 6 kvadrater.
Platonskt element:
 
jord

Dodekaeder,
består av 12 pentagoner.
Platonskt element:
eter

1. Platonska element

En av teosofins grundtankar bygger på lagen om cykler. Allting återkommer cykliskt tillbaka till den som har sänt ut de olika energierna, som har tänkt de olika tankarna. Vi som personer eller individer som gör olika saker i livet, sänder alltså ut energier i universum som så småningom likt vattenringar kommer tillbaka till samma punkt när kraften har ebbat ut.

Under den tiden skördar vi vår karma, vilket innebär att vi måste bemöta de handlingar vi har begått på olika sätt, på gott och ont.

Vi menar alltså att teosofins ABC bygger på tanken om reinkarnation, tanken om karma, kretsloppsprincipen eller lagen om cykler och att vi är gudomliga väsen allihopa i vår innersta kärna. När vi har förstått dessa fyra hörnpelare – och om vi vill bygga på dessa tankegångar – så kommer Astralljuset in i bilden ganska fort. Det är nämligen genom att förstå funktionen av Astralljuset som vi praktiskt kan börja bygga upp och förändra vår tillvaro medvetet och konstruktivt.

Vad är då Astralljuset? Är det bara händelser som har lagrats upp under förra året? Inte på något sätt, utan Astralljuset är ett lagerutrymme, en uppteckning, ett register på allt som har hänt under hela jordens utveckling. Så alla vi som har levt tusentals gånger här på jorden som människor, man, kvinna, man, kvinna och så vidare i många olika relationer, kanske med varandra till och med, finner att allt det vi har gjort under denna tid finns upplagrat som energier i detta Astralljus. Det blir alltså vår uppgift i framtiden och i nuet att möta detta, och det är vad som gör att vi skördar den karma, den energi som vi har alstrat.

Varför ska vi då känna till detta? Jo, det måste vi göra, för annars kan vi inte bemöta dessa krafter som annars bara kommer till oss på olika sätt utan att vi förstår dem. Vi måste inte bara känna till vad Astralljuset är för någonting utan vi måste också ha en teknik, en metod, ett sätt att ta oss fram där vi kan skydda oss från ett alstrande av felaktiga tankegångar, men samtidigt också från det inflytande – som finns länkat till oss och till alla som har existerat på jorden – som ligger likt ett täcke runt jorden, som hela tiden reflekteras mot invånarna som lever i fysisk tillvaro.

Detta är vad vi kallar för astral berusning, att alla de känslor som vi människor har tänkt och haft, alla tankar vi tänkt, allt detta finns i vår omedelbara närhet, finns i vårt inre i en andlig dimension, som jämt och ständigt påverkar oss. Det är helt klart att en person som försöker förändra sitt liv radikalt på något sätt märker ganska snart att det börjar bli väldigt svårt att gå fram fort. Vi måste ta det väldigt lugnt och metodiskt om vi över huvud taget ska uppnå något resultat. För färdas vi för fort får vi också en reaktion väldigt snabbt tillbaka och då uppstår en konflikt. Det är den konflikten vi menar vi kan ta stegvis, i sju olika steg. Hur vi möter vårt förflutna, hur vi möter vår karma, hur vi möter det astrala inflytandet, detta är det allra viktigaste.

I Astralljuset finns också, menar vi, inte bara alla våra tankar, alla bilder och idéer, allting som har existerat på jorden, i det jordiska minnet skulle vi kunna översätta det med. Det finns också en hel grupp av väsen som är knutna till de olika elementen, jord, eld, luft och vatten. Inom teosofin kallar vi dem för elementaler. Man skulle kunna översätta det med naturandar. Det är en grupp av väsen som har en egen evolution, en egen utveckling, men går parallellt med vår. Dessa väsen har vi förlorat kontakten med i dag, men de finns där, dessa naturandar som hjälper oss och ibland också stjälper oss. Det finns alltså enligt vår uppfattning olika grader av naturandar.

Sedan finns i Astralljuset ytterligare en stor grupp människor som är viktiga att komma ihåg i detta sammanhang, kopplat till tankegången om astral berusning. Det är när vi lämnar jorden fysiskt genom olyckshändelser, genom avrättningar, genom krig som vi har sett och hört och läst om rätt mycket på senaste tiden. Det har hänt väldigt mycket i Öst-Europa, Rumänien är ett typexempel. Alla dessa människor som har blivit avrättade på grund av att de har utövat ett folkstyre som kanske har varit ganska tokigt i och för sig. Man tror då att dessa människor kan utplånas genom att bara avrätta dem.

Ni som var här i fjol då vi talade om teosofi och dödsstraffet förstår kanske vad jag vill säga, men för er som inte var här då kan jag ge en kort resumé. Om vi tar livet av en människa, vilket några tycker är helt lagligt för att personen i fråga har varit orättvis mot andra, så innebär det bara att vi utplånar den fysiska kroppen, men alla andra principer finns kvar. All vrede, hat och ångest som dessa personer är personifieringar av finns kvar i Astralljuset. Dessa människor går sedan omkring som astrala skal, som zombies, som elementarer och påverkar andra människor med just dessa känslor från astralplanet.

Därför skulle vi kunna säga att dessa skikt i de astrala dimensionerna är befolkade av en mängd olika väsen och varelser, entiteter av olika slag. Vi kan bara inte föreställa oss hur många vandrande skal det finns som inte har någon högre önskan än att återigen komma i kontakt med jordelivet. Och det gör de genom personer som är sensitiva och lagda åt det mediumistiska hållet, som har en viss svaghet i sitt nervsystem.

Alla dessa människor blir mer och mer påverkade under vår tidsålder, som vi kallar för Kali-yuga, den mörka tidsåldern andligt sett. Det finns ingen tidsålder där vi är så mottagliga för cykliska och känslomässiga utbrott som i denna tidsålder. Därför menar vi återigen att det är viktigt att kunna bygga upp en andlig sköld, bygga upp någonting som kan skydda oss för detta astrala inflytande. Det är inte så att vi menar att vi blir av med vår karma, det kan vi definitivt inte bli. Men vi kan bemöta vår karma på olika sätt, vi kan ta emot karma i små doser, vi behöver inte få allt på en gång och ramla omkull.

En teknik är för det första att förstå att vi måste uppodla en mycket, mycket hög känsla – intuition – och viljan. Vi måste alltså ha en mycket stark vilja. Vi måste också ha en kreativ förmåga att kunna visualisera färger. Vi måste vidare ha en förmåga att kunna koncentrera oss. Om vi inte har viljan eller den kreativa visualiseringsförmågan och inte har koncentrationsförmågan, då kan vi inte arbeta ockult eller teosofiskt.
 2. Vajrayogini mandala

Givetvis måste vi ha en kunskap hur vi använder viljan, vad vi ska använda vår kreativa visualiseringsteknik till och vad vi ska koncentrera oss på, men det är en annan diskussion. Vi måste få klart för oss att vi måste ha dessa förmågor utvecklade. Och hur utvecklar vi vår koncentrationsförmåga, hur utvecklar vi vår vilja? Det är vad som är viktigt att börja förstå. När vi börjar tänka i de termerna börjar vi också förstå hur lite vi egentligen kan om det här. För om vi sätter oss ner fem minuter och ska meditera och försöka hålla tanken stilla på någonting, så märker alla förmodligen hur svårt det är att utestänga våra fem sinnen med alla deras intryck.

Om vi inte har förmågan att utestänga våra fem sinnen utan vi blir påverkade av ljuden, vi blir påverkade av allting som rör sig runt omkring oss, då måste vi arbeta med det, för annars har vi ingen möjlighet alls att kunna använda den ockulta undervisningsmetod som teosofin stegvis lägger fram. Det innebär inte att vi i kväll gör anspråk på att lägga fram allt detta, absolut inte, men det är viktigt att ha en filosofisk bakgrund, att ha en mental och intellektuell uppbyggnad så att vi förstår spelreglerna, förstår lagarna som styr universum och oss människor. Och när vi har förstått teosofins ABC så kan vi också börja förstå de djupare lärorna inom teosofin, och så småningom också ta del av all den muntliga traditionen.

När det gäller Mästarna vill vi påpeka att det som sägs här är inte en personlig tolkning utan vi för ut en tradition, en helig tradition som är urgammal, som är tidlös, som har kommit till vår planet en gång i tiden för många miljoner år sedan.

Den har förmedlats genom olika Brödraskap och olika Mästare fram till vår tid, och där ser vi Helena Blavatsky som ett led i att hålla traditionen levande och även föra ut idéerna till oss så att vi kan ta del av dem.

Men det räcker inte bara att vi hör talas om dem. Sedan kommer det allra svåraste, vilket är att värja sig mot allt det som arbetar mot oss, som vi tycker det gör när det känns svårt. Men om vi ser allt som går "emot oss" som något som är för att bygga upp oss istället, då börjar livet få en helt annan utformning, skulle jag vilja säga.

När vi sedan talar om Astralljuset så finns det olika förklaringar. När det gäller människan så har teosofin byggt upp en sjufaldig skala. Människan består av sju olika principer, en fysisk kropp och en astralkropp som motsvarar Astralljuset jordiskt sett. Där finns livskraften, där finns begären, kama-principen, där finns intellektet och så vidare. Dessa sju principer måste vi lära känna helt medvetet.

Vi måste kunna förstå hur livskraften eller pranan rör sig i vår kropp, vi måste lära känna vår fysiska kropp kanske genom gymnastik, kanske genom att äta på ett visst sätt eller arbeta med vissa typer av medicin. Vi måste lära känna vår fysiska kropp så att vi alltid kan hålla oss friska och i balans. För är vi inte friska så har vi ingen energi. Måste vi jämt och ständigt sova kan vi också få det besvärligt, för tiden räcker inte till och sedan kommer vi i otakt och så missar vi hela dagsverket.

Därför måste vi hela tiden utöva meditation. Vi måste börja förstå att vi har en mängd känslor som ställer till en hel del för oss, att vi har en tankeverksamhet som är den avgörande delen. För teosofin säger att tankarna är de yttersta byggstenarna, så vi måste börja med att tänka rätt. För om vi inte tänker rätt så kan vi inte handla rätt och då får vi känslor som kanske inte är i harmoni med vårt väsen, och inte med vår omgivning heller.

Jag vet inte om någon av er har sett nr 14 av Teosofiska Rörelsen. Där finns ett ganska fint sammandrag av en skrift som snart kommer ut på svenska och som heter Teosofisk Resumé. Sammandraget finns på sidan 29, det handlar om Astralljuset och mentala energicentra. Där går William Q Judge in på det som är så viktigt när det gäller elementaler. För så fort vi har tänkt en tanke så är den tanken bortom oss, vi kan inte göra någonting med den. Tanken har sitt eget kretslopp och kommer så småningom tillbaka till ursprunget, likt en bumerang.

Under tiden finns dessa tankar som energier, och då är givetvis ett medvetande kopplat med detta. Så den tanken, om det nu är hat, om det är vrede eller om det är kärlek – under den tid som denna energi är ute på sin vandring som ett elementalt väsen påverkar denna energi allt annat under sitt periodiska kretslopp. Vi är alltså synnerligen ansvariga för hur vi tänker och hur vi handlar. För det är inte bara oss själva det handlar om, utan allt annat runt omkring oss också.

Därför menar vi återigen att om vi inte förstår att allt vi sänder ut kommer att påverka omgivningen, sju gånger mer än vi kan tänka oss, så kommer vi aldrig att ändra vår uppfattning. Vi menar att vi måste ha en filosofisk uppfattning om någonting innan vi kan handla därefter. När vi väl börjar handla därefter så kommer vi att se att när vi personligen kommer in i svåra situationer i vardagen där det är mycket komplicerat, om vi då inte har förmågan att centrera oss utan blir påverkade av allt det yttre, ringarna som finns i vårt väsen, då kommer vi att tappa vår fattning och vi kommer att få det mycket värre.

Men om vi har lärt oss att centrera oss i vårt Högre Jag, om vi har lärt oss att ta de saker som finns runt omkring oss på rätt sätt, då blir vi inte vad vi kallar för astralt berusade. För när man är astralt berusad eller påverkad av känslor och tankar som inte är i harmoni, då tappar vi fattningen och då gör vi saker och ting som vi sedan ångrar. Sedan går vi och bär på skuldkänslor och så är hela den karusellen igång och så går det ett varv igen.

Så håller vi på, liv ut och liv in, tills vi en dag kommer fram till att vi måste på något sätt arbeta med att förändra vårt kretslopp, vår livssituation. Och då finns det givetvis tusen och en metoder att ta till. Vi menar inte att teosofin har den enda rätta lösningen, den har en variant och det finns många andra sätt att ta sig fram.

Men den teosofiska yogan eller buddhi-yogan som vi kallar den för, den Intuitiva Stigen, den bygger på att vi lär oss att centrera oss i vårt inre.
3. Medicin Buddhan.

Jämt och ständigt när vi är centrerade så blir vi samlade så gott det nu går. I och med att vi är i balans så kommer vi – eftersom vår energi då är centrerad i vårt hjärta, i vårt innersta – automatiskt att bygga upp en aura där inga andra yttre inflytanden kan påverka oss så mycket som de annars kunde. Det innebär inte att de helt och hållet försvinner, för energierna finns där, men det är sättet de påverkar oss som blir annorlunda. Och det beror bara på en enda sak, vår attityd. Därför är det så viktigt att inta en rätt attityd till allt som händer runt omkring oss.

Det finns ett annat ord inom teosofin som är kopplat till Astralljuset, och det är ordet Akasha. Det finns någonting som heter Akashakrönikan, som används av en del filosofer, det är ett indiskt uttryck. Akasha motsvarar det gudomliga astralljuset. Vi har alltså Astralljuset, som är uppdelat i olika nivåer, och Akasha är de högsta dimensionerna där de högsta andliga tankarna eller energierna finns.

När vi lär oss att centrera oss i den punkten inom oss, då sker en förening mellan mig och dessa energier. Alla andra som också är centrerade på samma nivå delar ett gemensamt band, en gyllene länk. Från de allra högst utvecklade Mästarna eller de fullkomliga människorna på jorden kan vi ta del av deras energi. Om vi lär oss att åter och åter igen, om än bara fem minuter om dagen, närma oss och få en glimt av dessa energier, dessa mycket subtila fina energier, så kommer det att hjälpa oss oerhört mycket. Så att de känslor och de energier som annars stör oss, som får oss att komma ur vår egentliga bana, inte stör oss längre.

Studera gärna vad vi försöker förmedla varje månad. Vi brukar lägga upp det så att vi har olika teman för att strukturera upp vårt tänkande och vårt handlande. Januaritemat, som finns i Programbladet, innehåller Det gyllene löftet. Vi menar att under denna månad är det mycket viktigt för oss att ta de stegen som det nämns om i Programbladet.

Vad jag tycker är en väldigt fin kunskap är att "människan är ett andligt väsen som ständigt genomgår förändringar i materiens rike." Om det går upp för oss vi är andliga väsen som jämt och ständigt kommer att vara involverade någonstans i materiens rike, astralt, akashiskt eller fysiskt. Vi kommer alltid att vara någonstans där det finns en formaspekt. Vi kommer samtidigt också alltid att vara där det finns en energiaspekt, liksom det alltid kommer att finnas en medvetandeaspekt.

Av detta framgår att dessa tre begrepp alltid finns när vi är involverade i något; formaspekten, energiaspekten och medvetandeaspekten. Om det går upp för oss att det är så och att vi är andliga väsen, då kommer vi att förstå att var vi än befinner oss så är vi alltid på rätt plats.

Vi behöver aldrig önska att vi vore någon annanstans, för vi är alltid på exakt den plats vi ska vara. Vi behöver inte längta till någon annan plats, för det finns ingen plats som inte är den rätta. Där vi är kan vi göra precis det vi behöver göra.

Vi möter just de människor som vi behöver möta, vi lämnar just de människor vi måste lämna för att träffa nya människor. Men om vi är så berusade under den tiden, så känslomässigt bundna till allt som händer, då kan vi inte se så klart utan då är vi ute i periferin i stället för att vara centrerade så att vi kan överblicka allt som sker. En person som står i mitten kan se allting, men en person som är långt från mitten kan bara se det som rör sig där.

Det gäller för oss att vara så samlade som vi någonsin kan vara, med hjälp av den teosofiska undervisningen som har en mängd olika praktiska råd. Vi har hyllmeter av tankegångar som bara väntar på att bli omsatta i praktiken. Vad den teosofiska rörelsen arbetar med nu är att föra ut dessa idéer så att människorna kan använda sig av dem.

För teosofin Visdomsreligionen – har funnits sedan miljontals år tillbaka, men världen ser likväl ut som den gör. Varför? Jo, för man har inte tagit åt sig det på rätt sätt.

Ja, nu är jag så där lagom berusad så nu är det er tur med en liten frågestund, om vi har några frågor.

N.N. Hur lång tid varar den här tidsåldern?

P.B. Vår tidsålder? Vilken tidsålder menar du? Den jag talade om?

N.N. Ja.

P.B. Den tidsålder som jag nämnde, Kali-yuga, den varar 432 000 år. och den började för 5 000 år sedan, så vi har knappt kommit in i den. Denna cykel är baserad på de hinduiska astrologerna och astronomerna, och teosofin ställer upp till 100 procent bakom dem.

Men det finns andra cykler vi kan tala om som är lite mindre, vi behöver inte börja med de väldigt långa perioderna. Vi har just kommit in i Vattumannens tidsålder, som kanske är lite lättare att förstå. Den varar i något över 2 000 år och den är en gyllene tid i denna annars andligt sett väldigt mörka tidsålder. I artikeln som heter Astral berusning av WQJ står det att astralplanet är en dimension där man ska vara väl utrustad, när man färdas i sin astralkropp och lär sig att fungera astralt och se klärvoajant.

Det sägs i denna artikel att det är ungefär likadant som när man ska ta sig till de sydamerikanska regnskogarna som i dag håller på att skövlas. Och det menar jag också är ett tecken på en mörk tidsålder. Jorden håller på att förlora sina skogar. Nu är det inte så att teosofin har uppfattningen att jorden kommer att försvinna helt och hållet. Hängde det bara på oss människor så är det nog sant, men vi menar att det finns änglar, devor, kumaror och bodhisattvor. Kort sagt andligt upplysta som också tar del i utvecklingen men som inte kan ingripa i karman utan avvaktar med sin kunskap och ingriper där det är karmiskt möjligt.

Vi har alltså en skyddsmur, vi har ett led av andliga Mästare som finns där, som kommer att hjälpa till när det behövs.

Men vi måste också förstå att själva ta de rätta stegen så att vi förändrar vår livssituation, så att den mörka tidsåldern kanske inte blir så lång som den verkar.4.Krishna i Satya yuga

Vi behöver alltså ganska lång tid på oss för att reparera det som en gång har blivit förstört, det tar många hundratusentals år att bygga upp vår planet som den ser ut i dag. Det kommer att ta en tid innan vi kommer tillbaka i Satya-yuga, som är den gyllene tidsåldern.

N.N. Har den funnits tidigare?

P.B. Den gyllene tidsåldern?

N.N. Ja.

P.B. Ja. Det är precis som när vi talar om vår, sommar, höst och vinter, som är kortare perioder. Det som motsvarar vintern är den period vi är inne i nu, Kali-yuga eller Järnåldern. Vi har varit igenom alla tidsåldrar. Människan är enligt teosofin 18 miljoner år gammal i fysisk form, vilket är en oerhört svår tanke att ta till sig. Det är svårt att kontrollera detta, men så säger undervisningen. Och vi har dessutom innan dess också funnits på jorden, men då var vi astrala väsen, eteriska varelser. Men vi blev fysiska varelser för 18 miljoner år sedan, och vi existerade då på en kontinent som teosofin kallar för Lemurien. Vi var då jättar.

A.A. Om det finns ett gemensamt medvetande, gemensamt minne om man kan uttrycka det så, varför skulle då inte Mästare kunna påverka min karma? Samtidigt så är det väl så, om jag förstod dig rätt innan, att om jag når en viss insikt så skulle jag kunna förhindra negativa effekter av tidigare orsaker.

P.B. Okej, vi börjar med den sista frågan. Det är klart om vi når en viss insikt så kan vi bemöta de föregående negativa energierna som vi har alstrat på ett vettigare sätt och på så sätt kan vi komma över dem. Men de försvinner inte bara för att vi har fått ett högre vetande, utan energierna som går i kretslopp och i cykler kommer tillbaka till oss. Men när de kommer tillbaka till oss och vi har ett högre vetande, större insikt, mera erfarenhet rätt och slätt, då kan vi bemöta händelserna på ett annat sätt och då är det en annan typ av karma som alstras. Vi kan alltså lösa den karmiska knuten på ett nytt sätt.

Om jag sedan kommer tillbaka till din första fråga, så kan ju Mästarna förändra allting, de kan förändra karma. Men de gör det inte eftersom karman måste ha sin gång. De kan inte, för det är emot själva naturens ordning. Hur stark vilja vi än har så kan vi inte förändra årstidernas gång. Vi kan göra dem kortare eller längre, vi kan få en mild vinter och så vidare, men vi kan inte förhindra kretsloppet som det rör sig i tiden.

U.J. Man kan väl säga att det är en ursprunglig gudomlig ordning också, att det ska gå i kretslopp och att var och en får svara för sin karma, även om vi har gemensam karma på många nivåer. Men var och en måste ändå lära sig behärska att möta sin karma och då kan ju inte Mästarna ingripa.

P.B. Nej, det finns ingen anledning. Den teosofiska undervisningen bygger på att det finns en lag som reglerar all utveckling, från mineral-, växt-, djur- och människoriket. Det finns ingen som kan gå förbi något stadium och i människoriket måste vi också, när vi har utvecklat vår fria vilja, ta de stegen som leder oss i rätt riktning. Skulle någon annan göra vårt arbete, om du gick och hämtade ut lönen, det vore ju inte så lyckat.

Vi kan inte lära oss någonting om vi inte själva går igenom processen, så det är ingen vits för Mästarna att gå igenom det för oss eller hjälpa oss med den. De kan däremot, vilket är väldigt viktigt, ge oss en karta, ge oss en undervisning, men vi måste själva följa den. Det är så långt de kan gå, det är deras huvudsakliga uppgift att inspirera och hjälpa oss till den punkten, men sedan ligger bollen hos oss.

A.G. Hur bemöter du den här karman? Det vore intressant att veta hur du bär dig åt. Jag är ju tekniker, så jag måste veta hur det ska fungera exakt och inte på ett ungefär.

P.B. Ja, några exakta svar får man inte här, men en del filosofiska kan jag leverera. Det finns inget givet svar någonstans, för varje situation i sig är unik. Men varje slags karma, beroende på vilken typ av karma man bemöter, ger vissa resultat.

I och med att det finns fysisk karma och känslomässig karma och så vidare så kan man bemöta det på olika sätt. Negativa saker bemöter man ibland på ett "positivt" sätt och ibland på ett "negativt" sätt för att få en effekt. Bemöta karma innebär inte att bara slussa iväg karman, utan det innebär att få en upplevelse, en erfarenhet av vad situationen egentligen handlar om. Om jag hamnar i en viss livssituation, vilket är min karma, så finns där en hel del att lära,

Vi ska för det första säga att ordet karma betyder bokstavligen verksamhet, rörelse. Så allting som existerar är en form av rörelse, ingenting är stillastående. Allt som händer runt omkring oss är vår karma, både positivt och negativt. Men i dag är det så att "ja det är din karma" så fort det går snett, men när det går bra så talar vi inte om karma. Att bemöta karma menar vi därför är att använda sin fulla insikt, vilket innebär att handla i enlighet med naturlagarna, alltså en kännedom om hur naturlagarna fungerar. Och hur de fungerar får man försöka sätta sig in i genom att studera karmalagen grundligt.

Orsak och verkan följer på vartannat, det är en ständig påföljd. Och genom att kunna sätta upp energier i motsatt förhållande, en god kontra en negativ hela tiden – att känna energierna – så balanserar vi ut energin och uppnår jämvikt. För det handlar bara om energier hela tiden, att balansera ut sina energier eller mina energier gentemot andra utan att för den sakens skull trampa på folk.

A.G. Ja det är ju väldigt intressant att säga att du ska bemöta energierna negativt och positivt, men det kan man ju inte. Säg det till en patient, vad gör den då, den kan liksom inte komma någonstans. Jag nämner detta därför att jag har praktiserat en teknik som jag tycker fungerar alldeles perfekt, där jag vet precis vad dessa energier är och att bemöta dem, och det är andens frukter. Och det sker mirakel när jag använder dem.


 5. Paulus

Dessa frukter – negativa och positiva – där det alltså står nio positiva ord och det fattas ett, det är hopp, det är det tionde. Och dessa tio motsvarar våra tio energicentra som finns i kroppen som den arbetar med. Och om du använder det som står där, Paulus brev till Galaterna, 5:2‑24, då ska du se vilka otroliga mirakel detta utför.

P.B. Jag tackar, jag ska studera det och jag återkommer.

A.G. Ja. Där har vi exakt svar på vilka krafter och vilka energier du ska bemöta karman med.

P.B. Jag kan också på samma gång bemöta dig med att rekommendera Patanjalis Yoga-aforismer, där han steg för steg lägger upp alla dessa energier som du också pratar om. Så det finns en mängd olika heliga skrifter som kan hjälpa oss.

A.G. Jaja, men då hade vi en till där, men du bara pratar allmänt och det har jag lite svårt för, jag måste veta konkret: vilka energier och var finns de och var kan jag läsa om dem?

P.B. Detta är ett allmänt hållet föredrag. Nästa.

D.W. Jag tänkte apropå det med att prata allmänt, du ska inte ge några exempel tycker jag, för då bemöter man inte vad som kommer obundet. Man kan alltså inte ha det där gjort innan, för då kommer man fel. Vi är alla olika, så var och en har ett eget recept som man måste hitta själv.

P.B. A.G. menar att han levererar ett recept, men han har inte lösningen till problemet, det får du själv jobba med. Men du kan söka det och det finns många vägar man kan pröva. Det finns ingen som kan ge svaret, "så här gör man", men man kan visa på att "så här kan du arbeta med dina energier".

D.W. Det var ett recept men jag har inte hängt riktigt med på vad det gick ut på.

P.B. Nej, det är inte alla som förstår vad det handlar om.

Gratisbild på Kärlekens blomma

6. Kärlekens sköld

E.M. Det sägs ibland att vi ska akta oss för astral berusning, att vi kan bygga upp en sköld med hjälp av kärlek. Hur kan man förklara det, hur fungerar det helt magnetiskt, varför är man skyddad av kärlek?

P.B. Varför är man skyddad av kärlek? Var inte det en bra fråga? Kärleken menar vi är den högsta gudomliga kraften i naturen, och genom att prisa den, genom att närma sig kärleken – som givetvis kan fungera på många olika sätt – så blir vi skyddade, kärleken är allomfattande.

Men den högsta kärleken, om vi har förmågan att arbeta med den på ett kärleksfullt sätt, om vi odlar kärlek i alla våra situationer, såsom omsorg, broderkärlek, det finns många olika typer av kärlek – då givetvis måste det också bygga på energier. Och dessa energier menar vi i sig är vibrationer, så de ligger på en mycket, mycket hög frekvens som alstrar ett ljus, som i sig bygger upp vår aura. Tankar är de högsta energierna, kärleken är den högsta kraften. Den högsta kraften har också den högsta vibrationen, och den högsta vibrationen ger också den bästa skölden.

Hur gör man det? Det finns många sätt att gå tillväga, men nästakärleken är viktigast, att inte ha sig själv i första rummet utan tänka på den andre.

C.B. Jag tänker så här, att man ska känna och visa medkänsla för varandras utvecklingsstadier, vi ska ge frihet till varandra så att vi kommunicerar bättre med varandra. Jag tycker det är ett bra sätt att se varandra på och inte dra så mycket paralleller med sin egen övertygelse. Många gånger tror jag att jag är så hög och den andre är väldigt låg på grund av att den gör vissa handlingar. Man ska liksom tillåta människor att vara i sin utveckling och inte nedvärdera dem för att höja sig själv, för i samma skede så nedvärderar man sig själv mycket värre.

P.B. Ja, man tar del av den andres energi så fort man kritiserar.

C.B. Jo, men det är helt rätt tycker jag då just i dag.

P.B. Nummer 60 av Teosofiska Rörelsen har ett mycket bra citat just om kärleken. Det kommer från första Johannesbrevet, 4:8: "Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud eftersom Gud är kärleken." Det är ett ganska fint citat som råkar stå där.

D.W. Jag tycker att alla talar om kärlek.

P.B. Ja, den är viktig.

D.W. Det har man gjort jättelänge och det finns ingen som kan säga vad den är.

P.B. Hur ska man kunna beskriva kärleken, hur ska du beskriva Gud, det är ju samma sak.

D.W. De hemskaste saker har hänt i kärlekens namn. Så kärleksbegreppet håller på att missbrukas.

P.B. Jo, om det används som egenkärlek så kan det bli galet.

D.W. Ja, så jag önskar att man kunde vara lite försiktig med att använda ordet kärlek, folk använder ordet kärlek till vad som helst.

A.G. Jag håller med dig.

P.B. Det är sant, vi håller nog med lite till mans.

C.B. Men varför ska man hela tiden förklara det här med kärlek, varför inte handla istället.

P.B. Älska varandra, som det står i Johannesbrevet.

C.B. Jamen vi var inne på en förklaring, nämligen att det är en finare eller högre frekvens. Jag menar det är bara ord vi använder här, där är ju en förklaring.

P.B. Ni är fortfarande berusade av föredraget hör jag.

C.C. Kan det ha funnits en tid då man i ett tidigare liv har förstått det här, men att man har glömt bort det nu?

P.B. Det är ju så att vi kan bitvis ha förstått de här insikterna, och då kan vi dra en parallell med en mycket hög civilisation och kultur som existerade en gång i tiden. Vi kallar den för Atlantis-epoken. Då hade vi kommit väldigt långt psykiskt sett, vi hade en mycket stor kunskap om ockulta krafter och fenomen, vi kunde kontrollera många delar av naturen. Men vi missbrukade den kunskap vi hade, vi brukade den inte på rätt sätt. Och vi menar också att många av oss givetvis har haft en ganska stor kunskap om dessa ämnen, men vi har kanske inte riktigt skött våra kort väl.

Alltså kommer vi tillbaka hit med ett par slöjor extra som vi inte kan se igenom. Men de finns där och vi kan inte ta bort slöjorna – som är 72 000 enligt sufierna – såvida vi inte börjar tillräckligt tidigt i vårt liv.

B.B. Ja men de här slöjorna, vad står de för?

P.B. Olika energier, olika situationer.

E.M. Sjuttiotvå tusen.

P.B. Sufierna får stå för det, jag står inte för det, jag citerar dem bara. Jag kan inte svaret på varför det är 72 000. När vi sedan går vidare mot ljusare tider, som vi gjorde i nummer 60 av Teosofiska Rörelsen och som vi gör nu, då ska vi ha klart för oss att detta med att förstå teosofi är inte någonting som är så väldigt lätt. Men med ett tappert försök det här året så kanske ni blir lite visare eller lite klokare än vad ni var förra året.

Genom att förstå att vi varje år bygger på vårt astrala medvetande, vår astrala insikt, vårt medvetande över huvud taget, att vår medvetenhet är liksom ett minne som läggs ovanpå varandra, skikt efter skikt, så kan vi alltså om och om igen, år ut och år in, arbeta med det vi kallar för karmavindar, karmisk medvind. Vi har alltså en stor medvind nu fram till den 21 mars för att sätta in de rätta krafterna, de rätta energierna. Missa inte den möjligheten, för det är en ockult sanning som är väl beprövad genom årtusenden.

E.M. Du har talat mycket om de lägre nivåerna av Astralljuset, där finns ju alla de skadliga intrycken och energierna. Är det tänkt att de alltid ska kvarstå, eller kan människor genom att tänka och känna och agera på ett mera kärleksfullt sätt rena Astralljuset från de negativa inflytandena så att den Akashiska kärnan ska kunna stråla ner och inspirera oss?

 7. Kandinsky – Abstrakt triangel

P.B. Det finns tankeformer, tankemönster. Alla tankar har en form, en färg, en vibration. Och hur vi än befolkar eller hur vi än tänker så lägger det sig som ringar, som mönster i detta bildgalleri. Vi kan givetvis genom att odla höga, ädla tankar, goda tankar, tankar som är i samklang med naturen, förändra Astralljusets uppbyggnad, för det är avhängigt endast på den som bär in grejorna i lagerlokalen. Den är avhängig endast på oss som inpräntar dessa intryck i Astralljuset.

Astralljuset i sig är varken ont eller gott, utan det är symboliserat av en orm som biter sig i stjärten enligt det teosofiska sigillet. En mycket gammal symbol som innebär att innehållet är någonting som vi lägger dit. Astralljuset i sig är bara en kraft, en energi, De bilder vi lägger in bygger på vår kunskap eller okunskap, och i den tid som vi nu lever i eller har varit i under 5 000 år är det klart att vi har alstrat många olika bilder liksom våra förfäder, alltså vi själva i våra förflutna inkarnationer. Vi har lagt in en mängd olika tankemönster, som är mycket, mycket svåra att bryta och ta bort. De har ett eget liv i sig. De har sina banor och kommer tillbaka och möter oss. Antingen utplånar vi dem och löser upp dem eller så förstärker vi dem.

Men dagens tendens är att vi förstärker de negativa energierna mer och mer, de negativa mönstren, de negativa bilderna. Det är tunga energier som gäller, tyvärr. Men det finns hopp i allt detta, för det finns ingenting som säger att detta ska ligga kvar. Det hänger på oss tillsammans hur vi lever, hur vi tar ställning till saker och ting. Det är ingen annan än vi som bygger upp Astralljusets olika dimensioner.

Innan vi avslutar vill jag rekommendera nummer 14 av Teosofiska Rörelsen som handlar just om Astralljuset, astralkroppen och astrala inflytanden. Det finns också en bok där särskilt två kapitel handlar väldigt mycket om Astralljuset. Den heter Teosofins Ocean och finns på bokbordet, så ni kan ta del av den senare.

Jag vill också passa på att säga att nästa vecka, som ett led i vår verksamhet så ska vi tala om hur Astralljuset är uppbyggt på sju olika dimensioner, vi har sju dagar i veckan, sju toner och sju färger i regnbågen och så vidare. Vi har valt att följa upp tankegången om astralplanet, Astralljuset och astralkroppen just med att tala om det Heliga Sjutalet, vad det har för ockult inverkan på oss och hur vi kan använda sjutalet på ett esoteriskt sätt.

Det är alltså ämnet för nästa föredrag i Malmö den 24 januari, det Heliga Sjutalet, och den 25 i nästa vecka är det Astral berusning i Lund. Vi har numera för er som bor Lund bara ett möte per månad, inte fyra som tidigare. Det är alltså nu den 25 och det handlar om Astral berusning. Vi kommer dessutom att ha en annan form av aktivitet här på Logen var fjortonde dag, där vi kommer att studera ämnen som färger och meditation och drömmar, lite mer specialinriktat, men det är än så länge inte utformat. För er som är intresserade av att ta del i en sådan här studiegrupp går det bra att skriva era namn på en lista. Tack ska ni ha.

Ursäkta, jag vill bara säga en sak till. Vi har ju ett lånebibliotek där man kan låna föredragen. När ni lånar banden så vill vi i fortsättningen att ni bara har dem en vecka, så att andra som vill låna banden också får en möjlighet. Man ska inte behålla ett band i flera månader, det är inte bra för andra. Tack.

[Sammanställt den 6 november 2010.]

Källor:

Eko från Orienten, av W Q Judge
Fem Budskap till de amerikanska teosoferna
, av Helena Blavatsky
Nyckeln till teosofin,
av Helena Blavatsky
Teosofins Ocean
, av W Q Judge
Teosofisk Ordbok,
av Helena Blavatsky
Teosofisk Resumé,
av W Q Judge
ULT - dess Mission och dess Framtid
Astralljuset och astralkroppen, TR nr 14

 ______________________________________________________

 Appendix

ASTRAL BERUSNING

Det finns en slags berusning som är följden av ett oförståndigt strävande efter det som vi felaktigt föreställer oss som andlighet. I den kristna bibeln står det mycket vist angivet att "pröva allt" och behålla endast det som är gott. Detta råd är lika viktigt för den som studerar ockultism, och som tror sig ha avskiljt sig från dessa "lägre stående" människor vilka antingen sysselsätter sig med att följa dogmer eller låter bord knacka fram meddelanden från avlidna släktingar – eller motståndare – som det är för spiritisterna vilka tror på ett "sommarland" och "återvändande andar".

Den lugna ytan på andens hav är den enda spegel i vilken reflexerna ostört kan fångas upp. När en studerande har kommit in på vägen och börjat se ljusglimtar blixtra till lite då och då, eller sett gyllene eldklot rulla förbi så betyder det inte att han börjat se det verkliga Självet – ren ande. Ett ögonblick av djupaste frid eller underbara uppenbarelser som ges den studerande, är inte det högtidliga ögonblick då man står inför mötet med sin andlige ledare, och än mindre sin egen själ. Inte heller är psykiska stänk av blå lågor, visioner om händelser som sedan inträffar, eller glimtar av små delar av Astralljuset med dess underbara fotografier av det förflutna och framtiden, eller det plötsliga klingandet från avlägsna sagolika klockor, något bevis för att du håller på att uppodla din andlighet. Dessa och ännu märkligare saker inträffar när du har hunnit ett litet stycke på vägen, men de är endast utposter till ett nytt land, som i och för sig är helt och hållet materiella och endast är ett steg ifrån det grova fysiska medvetenhetsplanet.

Benägenheten att låta sig dras iväg och berusas av dessa fenomen är något vi måste akta oss för. I alla dessa fall bör vi iaktta, notera, urskilja och lägga dem åt sidan för framtida referenser, för att sättas i samband med någon lag, eller för att kunna jämföras med andra omständigheter av liknande slag. Naturens förmåga att vilseleda oss är oändlig, och om vi uppehåller oss vid sådana ting tillåter den oss inte att gå vidare, men när någon dras iväg av det som Böhme kallar "Guds underverk" blir resultatet en berusning som framkallar intellektuell förvirring. Skulle vi till exempel betrakta varje bild som setts i Astralljuset som en andlig erfarenhet, tålde vi efter en tid säkert inte några motsägelser i ämnet, vilket endast beror på att vi är berusade av den sortens vin.

Under tiden som vi fortsätter vårt tillfredsställande och försummar vår sanna utveckling, som alltid är beroende av motivets renhet och segern över våra kända eller erkända brister, fortsätter naturen att samla ett förråd av illusoriska företeelser vilka vi tillfredsställer oss med.

Det är säkert att vilken studerande som helst, som ägnar sig åt astrala "Happenings" kommer att se dem öka i antal. Men även om hela vårt liv ägnats åt och belönats med en ofantlig ström av fenomen, skulle det likväl innebära slut på alla sådana slags erfarenheter när vi lägger bort kroppen, utan att vi på något sätt har utökat vårt förråd av sann kunskap.

Astralplanet som är detsamma som våra psykiska sinnens plan, är lika fullt av underliga syner och ljud som en outforskad regnskog i Syd-Amerika som den studerande måste vara väl förtrogen med innan han kan vistas där en längre tid utan att sväva i fara.

Vi har lärt oss att övervinna regnskogens faror genom att använda mänskliga uppfinningar, vilkas hela syfte är att fysiskt förstöra de skadliga element som vi där kan råka ut för. Men några sådana hjälpmedel har vi inte när vi vandrar i den astrala labyrinten. Det kan hända att vi är fysiskt modigare och menar att ingen rädsla kan ta överhanden hos oss, men ingen otränad eller endast nyfiken sökare är kapabel att säga precis vilken verkan resultatet kommer att bli i de yttre sinnena vid en attack eller ett inflytande som de psykiska sinnena drabbar samman med.

En person som själviskt kretsar kring sig själv som medelpunkt, löper större risk för självbedrägeri än någon annan, för han har inte den hjälpen som kommer av att i tanken vara förenad med alla andra uppriktiga sökare. Man kan stå i ett mörkt hus och helt enkelt se allt det som är upplyst utanför; och på samma sätt kan vi se ut genom mörkret i vårt eget hus – våra hjärtan – de föremål som då och då upplyses av astralljuset, men det vinner vi ingenting på. Först måste vi skingra det inre mörkret innan vi försöker att urskilja något i det mörker som finns utanför; vi måste känna oss själva innan vi kan känna till saker som är främmande för oss.

Denna väg verkar inte vara den lättaste för de studerande. De flesta av dem tycker att det är bra mycket behagligare och, som de tror, ett snabbare värv, att se på alla dessa lockande ting som finns utanför och odla alla psykiska sinnen, på bekostnad av verkligt andligt arbete.

Den sanna vägen är uppenbar och lätt att finna, så lätt, att många blivande studerande går förbi den därför att de inte kan tro att den är så enkel.

"Vägen genom hjärtat gå",
fråga där och irra inte då ljuden först,
ekande, verkar att med dig driva.
Inte heller när dörren på vid gavel slås upp,
och för dig, skuggor mörka som natten,
uppenbarar, får du rygga tillbaka.
Inombords har Mästarnas budbärare tålmodigt väntat.
Denna mästare är Du själv!

William Quan Judge


Ur William Q Judges Theosophical Articles, Volym I, sidan 359‑361, av William Quan Judge.

 

[Sammanställt den 6 november 2010]

Källor:

Den Hemliga Läran, av Helena Blavatsky
Tystnadens Röst, av Helena Blavatsky
Teosofisk Ordbok, av Helena Blavatsky
Den Eviga Rörelsen, TR nr 31
Sanningsälskarna, TR nr 16
Är teosofin en religion? TR nr 1

ARCANAs  föredragsserie
ONLINE versionen 

  

         SERIE 1:

         1.   Meditation - Paramita-Stigen

         2.   Gnostikernas syn på kvinna och man

         3.   Dzyans Bok, intuition och meditation

         4.   Pico della Mirandola

         5.   Medvetandets olika processer

         6.   Den Sjunde impulsen

         7.   Den Heliga Graalen

         8.   Greven av Saint Germain

         9.   Karma, den fria Viljan och Profetior

       10.   U.L.T. - en teosofisk skola

       11.   Devachan och Kama-loka

       12.   Helena Blavatsky

        SERIE 2:

       13.   Varför reinkarnerar vi?

       14.   Spiralen som symbol

       15.   Den Tibetanska Dödsboken

       16.   Teosofi, Äktenskap och uppfostran

       17.   William Quan Judge

       18.   Människans yttre och inre cykler

       19.   Korsfästelsens Esoterik

       20.   Pistis Sophia

       21.   Paracelsus

       22.   Karmas tre stora vägar

       23.   Astral berusning

       24.   Rosenkreutzarnas mystik

   

       SERIE 3:

       25.   Teosofin och den nionde insikten

       26.   Spiritualism och channeling

       27.   Omar Khayyam och sufismen

       28.   Reinkarnationsminnen och hypnos

       29.   Mystiker eller medium

       30.   Den Vita Logen - ett Heligt Brödraskap

       31.   Jakob Böhme

       32.   Vit eller svart Magi

       33.   HPB och Tystnadens  Röst

       34.   Meditation, drömmar och visioner

       35.   Cornelius Agrippa

       36.   Avatarer och Kristusväsen

   

      SERIE 4:

      37.   Den Hemliga Läran och konsten

      38.   Patanjalis Yoga-system

      39.   Atlantis - myt eller verklighet?

      40.   Den avslöjade Isis

      41.   Karmalärans Mysterium

      42.   Miljö och hälsa

      43.   De invigda Mästarna

      44.   Franz Anton Mesmer

      45.   Maria, den feminina principen & den svarta Madonnan

      46.   Thomasevangeliet

      47.   Kan vi kommunicera med djuren?

      48.   Mästarna inför Millennieskiftet

      49.   Zodiakens Mysterier

 


ARCANAs föredragsserie började utges höstdagjämningen 1995 och kan beställas från:
TEOSOFISKA KOMPANIET Roslins väg 6, 217 55 Malmö. Tel 040 26 22 11 eller 070 376 47 47

 

_____________________________________________________________________________________

 | Helena Blavatsky  Online | William Q Judge Online  | Robert Crosbie Online | B P Wadia Online ULTs hemsida | ARCANAs föredragslista

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23