ARCANA

En teosofisk föredragsserie från Malmölogen U.L.T. 
© 2010  Online-versionen  •  Teosofiska Kompaniet Malmö •  Malmölogens transaktioner
www.teosofiskakompaniet.net


 


Meditation, Drömmar och Visioner

Föredrag hållet i Teosofisalen, Kärleksgatan 1,  Malmö, den 18 maj 1994.


Nr 34 • Serie 3 • Online versionen den 23 december 2010  •  ISSN 1401-3835


Dorje1.gif (4461 bytes)

[I denna utskrift har en del redigering gjorts från kassettinspelning nr 223  för att göra föredraget så lättläsligt och begripligt som möjligt.]


INLEDNING

P.B. Jag vill hälsa samtliga hjärtligt välkomna till kvällens sammankomst i United Lodge of Theosophists regi. Det är vi som sponsrar onsdagsgruppens teosofiska föredrag. För er som är här för första gången vill jag passa på och säga att vi har ett Programblad för varje månad. Maj-programmets tredje föredrag kommer i kväll att handla om Meditation, drömmar och visioner. På framsidan av Programblad nr 61 har vi valt ut en liten text som handlar om Esoterisk kristendom, vilken är översatt ur Helena Blavatskys många skrifter.

Ytterligare en aktivitet startades för ett tag sedan. För fjärde omgång­en nu har vi föredrag också på torsdagar, och vi kallar den aktiviteten för Lotusgruppen. Nästa föredrag i den serien handlar om Symboler, västerländska ideogram, och det är författaren till pocketboken Tanketecken, Carl G Ljungman, som kom­mer hit och håller sitt föredrag här. Han har tidigare gett ut samma bok i foliant, vilken nu alltså har kommit i pocketversion på hela 770 sidor. Den finns här i kväll och vi säljer boken till ett specialpris för 100:- kronor. Den kostar ungefär 130:- kronor i bokhan­deln. Så titta gärna i den efter före­draget. Vi går nu över till att läsa Deklarationen och sedan följer själva föredraget.
 

U.L.T.s DEKLARATION 

Inriktningen för denna Loge är att självständigt och hängivet tjäna teosofis sak utan att vara bunden vid någon teosofisk organisation. Den är lojal mot den Teosofiska Rörelsens stora grundare men befattar sig inte med tvistefrågor eller olikheter i personliga åsikter. 

Det arbete den har att utföra och det mål den har i sikte är alltför upphöjda och krävande för att den skall hinna med eller önska engagera sig i underordnade frågor. Detta arbete och detta mål är att sprida de grundläggande principerna i teosofis filosofi och att praktiskt tillämpa dem genom ett fullkomligare förverkligande av SJÄLVET; en djupare övertygelse om universellt broderskap. 

Den anser att den orubbliga grundvalen för att ena teosofer, varhelst de befinner sig och hur deras villkor än ser ut, är likhet i mål, syfte och lära och har därför varken konstitution, stadgar eller styrelse, och denna grundval utgör det enda bandet mellan dess associerade medlemmar. 

Den strävar efter att sprida denna idé bland teosofer för att befrämja enigheten

Den betraktar som teosofer alla dem som ägnar sig åt att verkligen tjäna mänskligheten utan hänsyn till ras, tro, kön, ställning eller organisa­tionstillhörighet, och 

den välkomnar till sin sammanslutning alla dem som bekänner sig till dess angivna syften och som genom studier eller på annat sätt önskar bereda sig för att bättre kunna hjälpa och lära andra. 

Den sanne teosofen tillhör ingen kult eller sekt men tillhör likväl dem alla.

 


1. Guds Allseende Öga
 

MEDITATION, DRÖMMAR OCH VISIONER

E.M. Vi ska tala om Meditation, drömmar och visioner, och det går en röd tråd genom dessa tre olika be­grepp. När vi en gång har satt oss in i teosofiska tankegångar så bör det gå upp för oss att vi är här på jorden i ett speciellt syfte. Det är varken för­sta eller sista gången vi är här, utan vi kommer tillbaka till jorden i en oändlig serie av inkarnationer. Då, kan vi säga, har vi börjat bekanta oss med tankarna att vi möter ett absolut självskapat öde – alltså tanken om karmalagen, att det vi gör och sår i form av ord, tankar, känslor och handlingar får sin verkan och att vi själva får uppleva verkningarna. Vi har då börjat sätta igång en medveten process där vi i vardagen försöker bli alltmer medvetna om hur vi själva är, hur vi fungerar.

Kanske har vi tagit till oss tanke­gången om den cykliska lagen och börjat titta på oss själva. Vi ser att vi fungerar annorlunda under veckans olika dagar, under en månads förlopp eller under ett helt års förlopp. Och sakta men säkert så tenderar vår andliga utveckling, vårt nästa steg, till att vi börjar intressera oss för: Vad är meditation för någonting och vilka olika tekniker finns det? Vilka olika slags visioner finns det och vad bety­der de? Och vad för slags nytta kan jag ha av mina drömmar?

Från teosofiskt håll sägs det att den allra första undervisningen vi får – som studerande av den ockulta tradi­tionen och de ockulta tankegångarna – sker under drömmens timmar. Jag vet inte hur det är med er, men om jag betraktar mig själv och tittar på tim­marna från det jag lägger huvudet på kudden på kvällen och till att jag vaknar upp på morgonen, så går den tiden relativt snabbt. Vad är det då egentligen som sker under dessa timmar? Vad är det för slags dröm­mar jag har? Kan jag på något sätt lära mig att tolka dem så att de kan bli till hjälp för mig i den livsprocess jag är i?

Teosofin menar att hela livet talar till oss i form av budskap, och vårt problem är oftast att vi inte är vakna, inte närvarande i nuet med vår med­vetenhet, så många av meddelandena bara går förbi oss. Kanske oftast under en period där vi som mest aktivt söker efter budskapen, istället för att vara närvarande och ta emot dem när de finns mitt framför näsan på oss.

Tanken inom teosofin är också att uppodla en meditativ attityd till livet, där vi ökar vår vakenhet, närvaro och medvetenhet. I denna process tar teosofin till hjälp olika meditations tekniker, som innebär att vi avsätter olika stunder under dygnet för medi­tation. Vi ska välja vår egen speciella plats och hålla tidpunkten för vår meditation regelbundet för att följa och dra nytta av den cykliska lagen i naturen. Anledningen till att vi går in i en meditationsprocess är ju på sikt att också kunna uppodla en större vakenhet under nattens timmar. Det ska inte kännas tomt då vi vaknar när klockan ringer och undrar var tiden har gått, utan vi ska vara medvetna om vad som har skett under nattens timmar.

Är det någon här som har upptäckt under en dröm att ni har varit med­vetna om att ni har drömt? Ja, det är en del som har gjort upplevelsen av att helt plötsligt i en dröm känna: ”Ja, det här är bara en dröm.” Och det är ett första steg på väg i den process som vi vill i sin förlängning ska vara så hela tiden. För idealet är ju inte att vi ska försvinna härifrån på jorden som några upplysta människor, utan att vi vaket och aktivt ska kunna medverka i utvecklingsprocessen här på jorden för att höja allt som är levande till högre nivåer.

Detta i sin tur ger också en möjlig­het att kunna komma ihåg alla inkar­nationer vi levt. Om teosofin nu säger att vi alla har levt tusentals liv tidiga­re, varför kommer vi inte riktigt ihåg dem? Det är samma tanke som: Var­för kommer vi inte ihåg vad som sker under nattens timmar? Detta är fullt möjligt att lära sig, att bli det man inom tibetansk buddhism kallar för en tulku, alltså någon som har förmå­ga att medvetet reinkarnera till jor­den med sitt medvetande intakt från det tidigare livet. 

Vi menar att vi lägger grunden till detta i och med att vi börjar meditera. Dels genom att avsätta en särskild tidpunkt för meditation, dels för att uppodla den meditativa processen i livet. Den ska föras in i nattens tim­mar och i sin förlängning också kun­na föras vidare från ett liv till nästa. Inte nog med det; den ska också för­bereda oss på att uppodla en klar­synthet som gör att vi blir visionära, får visioner om saker och ting som vi behöver ha tillgång till i vår andliga utveckling. Det var några inledande ord till P.B.

 

 

2. Visionären Buddha.

P.B. Jag glömde inledningsvis säga att vi har ett specialhäfte som Blavatsky har skrivit om Drömmar. Vi har också plockat fram två andra tidskrifter, ett med yin- och yang-märket (TR nr 23) och ett med Buddha på framsidan (TR nr 22), som är två me­ditationsnummer. Det är bara för att informera er om hur mycket av det vi säger i kväll är baserat på de tankar som finns inom teosofins filosofi när det gäller meditation.

E.M. berörde lite kort medveten­het och vakenhet. Om vi inte har medvetenhet, om vi inte har vakenhet så missar vi stora delar av dagen. Vi går omkring halvt sovande utan att egentligen göra någon större nytta. Vi kan tycka att vi inte gör någon nytta, men det sker något i vårt un­dermedvetna som kanske leder till att vi blir lite mer vakna nästa dag. Men förmodligen går det åt ganska mycket energi, eller snarare så förlorar vi ganska mycket energi genom att vara splittrade.

I den teosofiska undervisningen talas det om koncentration, kontemplation och meditation. Om vi utför dessa tre övningar samtidigt så upp­når vi full insikt, Sannayama. Detta är något av vad kvällen ska handla om, det vill säga att lära sig förstå vad sann meditation är för någonting. I och med att vi har insikt – gnosis – kommer det också att leda till klar­synthet. Vi kommer att få visioner, kanske inte sådana som Nostrada­mus hade och som sträckte sig långt in i nästa århundrade, men vi kom­mer att ha klart för oss hur vi ska ta oss fram i vårt liv. 

Vi kommer att få vägledning inifrån från vårt Högre JagAtma­-Buddha-Manas – sett i ett perspektiv där vi delar upp människan i olika principer beroende på vad vi vill förklara. Men den modell vi har plockat fram i kväll på tavlan och som vi för det mesta använder oss av, den byg­ger på en permanent del av männi­skan som vi kallar det Högre Jaget och en icke permanent del som vi kallar det lägre Jaget. Detta är givet­vis två sidor av samma människa, som är en enhet. 

Som personligheter så fungerar vi väl oftast i det vi kallar för det lägre Jaget. Och som individualiteter el­ler högre transpersonella väsen, som A. H. Maslow skulle uttrycka det, fungerar vi det Högre Jaget. Det är klart att jag kan välja vad jag vill identifiera mig med. Man talar inom modern psykosyntes om olika delpersonligheter. Det är alltså viktigt för mig att inte gå in i livssituationer, att inte identifiera mig med händelser runt omkring mig eller personer eller situationer. Utan jag intar en inre position, en inre hållning, och koncentrerar mig på mitt inre väsen – det Högre Jaget.

Hur jag når fram till detta inre, mitt inre Vara, mitt Hjärta, det är vad teosofin, den smala teosofiska vägen går ut på. Att försöka lära oss att komma närmare kärnan. Och det är inte lätt i en vardag som pockar på med ar­betslöshet och ekonomiskt trångmål och allt vad det nu kan vara för nå­gonting som får oss ur balans. Men dessa prövningar är också till för att vi ska komma ur balans, de är karma­tiskt betingade. Det innebär att det är något som vi behöver genomgå, det är självskapade hinder som vi måste lära oss att transcendera. 

Dessa prövningar – våra hinder – finns till just därför att vi ska kunna utveckla oss. Vi ska inte avvecklas, vi ska utvecklas. Risken är att vi blir invecklade i en hel mängd olika processer, eftersom vi inte har klar insikt eller gnosis som vi brukar säga. Vi vet inte vem vi är och vart vi är på väg eller förstår de spelregler som gäller, utan vi fastnar ofta i många olika sidospår. 

Att lära sig meditation är en av teosofins huvudpunkter. Att studera andliga skrifter är en annan, och att leva det teosofiska livet eller att leva ett andligt liv är en tredje. Utför vi de tre stegen så kan vi vara säkra på att vi förbränner den karma vi har sam­lat på oss, det bagage vi går och bär. Alla de ryggsäckar och det bagage som vi har med oss sedan flera liv tillbaka, det lär vi oss att släppa och att resa lätt. För det är vad det hand­lar om, att vara fria människor utan att bli nedtyngda av all packning, av allt vi går och bär med oss. Det är en mängd saker, om det nu är som E.M. säger, att vi har levt tusentals liv. Om vi har väldigt få minnen av i går så kan vi inte heller räkna med att ha några andra minnen av något liv bakåt. 

 

buddha

3. Länken mellan det Högre och Lägre Jaget, länken mellan Buddha och lärjunge.

Om vi nu vill lära känna oss själva, vilket vi förmodligen vill alla på olika sätt, så måste vi förstå vad vi ska göra för att komma närmare oss själva. På den här skissen har jag ritat ett litet streck, vilket är länken mellan det Högre Jaget och det lägre Jaget och det vi kallar för Antaskarana. Det är vad det handlar om. Det är den smala stigen. Det handlar om att förena de tillstånd som vi har aktiva i vårt dagsmedvetande, i det fysiska, i det känslomässiga och i det intellektuella. 

Hur synkroniserar vi dessa tillstånd med det intuitiva, med Självet, det Gudomliga inom oss? Vi måste koor­dinera, vi måste lära oss att samla oss, vi måste lära oss att koncentrera oss. I Teosofiska Rörelsen nr 2 står det bland annat att Buddha står för den upplyste. Buddha betyder helt enkelt upplyst, en person som har full insikt i kosmos ordning. Jesus var en annan person, vi behöver inte nödvändigt­vis hamna i buddhismen.   

När det gäller att lära sig inre samling, bön, koncentration, så måste vi ha vissa redskap. Många människor fokuserar på det yttre. Inom teosofin väljer vi den inre vägen, den teosofiska vägen. Det enda som är väsent­ligt enligt vår uppfattning, eller det som är mest väsentligt enligt vår upp­fattning, är att vi mediterar och att vi gör det regelbundet. Och det vi gör, det gör vi utifrån vårt hjärta. De yttre ceremoniella dekorerna är egent­ligen av sekundär betydelse. Hur många ljus jag har tända, hur mycket rökelse jag tänder, vem jag tittar på när jag mediterar, var jag mediterar, det är yttre ting. Det väsentliga är hur jag lär mig att få en kanal med mitt Högre Jag, med mina gudomliga po­tentialer, resten är av underordnad betydelse. 

Om det går upp för mig att, som teosofin hävdar, vi är gudomliga var­elser, vi är eviga själar som är stadda i utveckling, som rör sig i ett krets­lopp hela tiden, så kan vi säga att vi fungerar på två plan, på ett högre och ett lägre plan. Om vi ska lära oss att fungera på båda planen, inte bara på det högre utan att ta med det högre till det lägre, så måste vi lära oss en teknik. Och tekniken och metoden är meditation. För den förbränner vår karma på så sätt att den samlar upp vår energiresurs. I vårt medvetande lär vi att styra upp vårt tänkande, för det är vad som är fel. 

Buddha var inne på den Ädla Åtta­faldiga Vägen. Den första punkten är Rätt Tänkande, alltså Rätt Lära, och det tar man fasta på i teosofin ganska snabbt. Därför att rätt tanke föder rätt handling i slutänden. Om jag till exempel ska skjuta med ett gevär och siktar en grad fel, då kan jag hamna väldigt långt från målet. Det är samma sak med teosofin. Jag måste sikta in mig ganska väl för att komma rätt. 

På vägen under meditation uppstår det allehanda ting. Och en människa som har försökt meditera, försökt samla sig, märker att det inträffar en hel del störningar under övningen. Jag vet inte om ni har märkt det, men just när man försöker samla sig för att meditera vid vissa tidpunkter, så nog ska något annat dyka upp, nog ringer klockan eller någon kommer på be­sök eller så ringer telefonen. Eller så kan det vara ett föredrag på gång någonstans eller ett TV-program man måste se. Det finns både yttre och inre störningar som vill distrahera oss. 

Om man kan lära sig att plocka ut en tidpunkt som man gör till sin heliga tidpunkt, så kommer man att märka skillnaden från att meditera spontant eller regelbundet, vilket man givetvis också kan göra, beroen­de på vilken typ av människa man är. Men om man har tålamod, vilket är en gudomlig kvalitet som man borde ha rätt mycket av i sitt bagage, så är det viktigt, menar vi, att vi uppodlar en förmåga där vi har möjlighet att tränga in i vårt inre medvetande, transcendera känslor, transcendera intellektet som resonerar i alla sina konstiga logiska banor. 

Om vi kan lära oss att komma in i det vi kallar för intuitionens rike så kommer vi att märka att tankar och idéer och lösningar spontant kom­mer till oss när vi är i balans. Det behövs inga större märkvärdigheter, mer än att lära sig att koordinera de olika lägre principerna, den fysiska kroppen, astralkroppen, livskraften och våra begär. Detta blir då ett livsarbete, så det är inte så där alldeles lätt. Men genom att ta det första steget, som Lao-tse säger och som ju är det viktigaste, så börjar man sin resa mot ett mål. 

Teosofin är just en livsfilosofi, en livsåskådning som anser att de första stegen är de allra viktigaste. Teosofin kan inte leva våra liv, det får vi själva göra. Men teosofin kan förmedla en väg, en smal stig som vi kan beträda. Många har gjort det före oss och kan intyga att vägen är rätt. De har läm­nat efter sig vägmärken, och de visar vad som händer stegvis på resan. Vi kan följa dem om vi vill, vi kan låta bli. Vi kan gå en helt ny väg om vi vill, det går bra. 

Men om vi vill följa den Ockulta Tradition som Helena Blavatsky kom till Västvärlden för att förmedla, om vi vill lära känna vad teosofin säger, så har vi en text som vi brukar plocka fram. Den heter Tystnadens Röst och utgör en liten samling föreskrifter som behandlar den inre resan, som behandlar meditation och andlig ut­veckling. Boken börjar inledningsvis med att tala om koncentration, kontemplation och meditation.

Koncentration innebär till exempel att välja ut något och försöka foku­sera på det. Kontemplation är att för­söka hålla medvetandet kring vad vi valt ut, vad det nu än är jag väljer att meditera över, under en längre tid. Och Meditation innebär att kunna hålla denna tanke närhelst jag vill. Kan jag utföra dessa tre tillsammans så kallas det för Sannayama, enligt Patanjalis yogasystem. Alla skolor från Hare Krishna till TM bygger på detta system, det vill säga Patanjalis yogasystem. Det är också Raja yogasystemet. 

I det systemet är det oerhört viktigt att vi lär oss dessa tre steg, för utan dem kommer vi ingen vart. Men lär vi oss dessa tre övningar och övar på dem varje dag så kommer vi att bli centrerade även i vårt privatliv. Inte bara när vi är på teosofiska föredrag utan vi kommer att ha nytta av det som individer i vår relation med våra föräldrar; i vår relation till våra när­maste, i relation till våra barn, till våra vänner, ja till alla. För vi får en medvetenhet och en klarsynthet, en nästan visionär förmåga att se samband runt omkring oss.

 

4. Buddha i meditation 

E.M. Ja, att se samband är vad som är nyckeln. Men när vi utvecklar den förmåga som P.B. kallar koncentra­tionsförmågan – som i förlängningen blir kontemplation och sedan meditation – då uppövar vi också en för­måga att kunna iaktta oss själva. För precis som P.B. sade; när vi sätter oss ner och ska meditera så försöker vi koncentrera oss på något. Det kan vara en strof från en bok, det kan vara ett teosofiskt begrepp, det kan vara begreppet kärlek. Vad det nu än är för någonting så upptäcker vi ganska snabbt att det kommer in idéer, det kommer in tankar, det kommer in känslor som stör koncentrationen.

Det är precis som om vi plötsligt bara suger till oss en hel massa olika intryck, åtminstone är det så i början. Om vi kan behålla en iakttagande förmåga under övningens initialske­de, behålla en central utkikspunkt, så kommer vi att märka att tankarna kommer och går, och de olika stör­ningarna vi kanske har från rummet bredvid, de kommer och går.

Inom oss finns Det som iakttar för­ändringarna. Och detta något är det första steget att komma i kontakt med stigen som leder oss mot vårt inre Själv. För när vi säger ”Jag ska meditera på mitt högre Själv och mitt Högre Jag så blir det väldigt ab­strakt. Vi måste kanske dra det lite närmare oss själva för att börja någonstans.

Ett sätt är att i meditationsproces­sen utveckla den självreflekterande förmågan där vi kan reflektera över våra känslor, över våra tankar. Kan­ske finns det något särskilt som vi vill göra under dagen, och ibland kan det vara bra att reflektera över det. Kanske läser vi en strof ur någon in­spirerande bok och känner att ande­meningen i strofen vill jag ha som en röd linje under dagen. Genom denna meditationsteknik kan vi se vad det väcker upp för associationer inom oss och iaktta dessa associationer.
 

Dessa hjälper oss sedan i vardagen. När vi har lämnat vår stol eller vår kudde eller var vi nu sitter och medi­terar, och sedan går ut i vardagen och möter familjen, möter arbetskollegor och så vidare, så är tanken att vi ska försöka behålla den iakttagande förmågan. När vi kommer in i väldigt känsloladdade situationer, när vi rå­kar rakt in i konflikter på arbetet el­ler när vi någonstans drivs med, ska vi alltid kunna ta steget tillbaka och iaktta: Vad är det som sker? Inte bara rusa rakt in i känsla och känsloyttring utan ta steget tillbaka och se: Vad står det här för? 

Då kommer vi att uppodla en för­måga som innebär att vi får ett metaperspektiv på det som sker. Vi sugs inte med fullständigt, för det är vad Patanjali talar om; att vadhelst vi fäster vårt sinne på så har sinnet en tendens att gå in och identifiera sig med det. Vi blir så gripna av ilska eller rädsla eller vad det nu kan vara, att det får ett fullständigt grepp om oss. Men i förmågan att kunna ta ett steg tillbaka så ser vi att vi är någon­ting mer än känslorna, mer än tan­karna, begreppen och sinnesstäm­ningarna. Att vi har förmågan att ha en relation till dessa, men inte bli dessa tillstånd. 

Vi måste alltmera träna denna förmåga, för det är här och nu vi ska omsätta insikten, det är här och nu som bron eller vägen ska göras syn­lig och vara verksam för oss. Ju mer vi lyckas göra detta under dagens timmar, desto lättare blir det att bibe­hålla vakenheten när vi går och lägger oss. Det är också en träningssak.

Judge skriver på många ställen att innan vi går och lägger oss, ta först och gå igenom dagen, reflektera som ett tyst vittne vad som har skett under dagen. Inte fördömande, inte berömmande, bara iakttagande. Som ett slags led i en smältningsprocess för att underlätta övergången till nattens timmar. 

Vad är det som sker under nattens timmar? Vi har på tavlan ritat två fält som delar upp principerna i en per­manent och en ickepermanent del. Ett annat sätt att se på människans principer och tillstånd är vardagslivet, drömlivet och det drömlösa livet. Det finns flera andra tillstånd, men om vi förstår dessa så hämtar vi kraft från det drömlösa tillståndet varje natt.

Varje natt gör vi en resa där vårt inre väsen tar del av en högre med­vetenhetsnivå, och sedan kommer vi tillbaka med inspiration. Problemet är att någonstans på vägen vid detta drömskikt så går inspirationen till större eller mindre grad förlorad. Och när vi kommer tillbaka hit till det vakna livet så är det kanske vissa fragment som vi kommer ihåg av en dröm. Ibland kan vi säkert känna oss positivt inspirerade, känna att vi vak­nar på ett alldeles speciellt sätt och känna oss glada eller är redo att ta itu med saker och ting. Förmodligen är det så att vi då har hållit kvar en smak av vad vi har varit inne och hämtat upp på de inre och högre nivåerna.

Ju mer vi uppodlar en iakttagande attityd, ett sätt att närma oss livet i vardagen, ju mer kommer den reflek­tion av vardagen som drömplanet ger att te sig klarare. Vi kommer att skapa vissa utsiktspunkter på vägen, som från början bara är punkter men så småningom binds samman till en rak kanal. Och denna raka kanal kom­mer då att vara vårt instrument för att föra ner inspirationen från det inner­sta i oss till vardagsmedvetandet. 

I den processen blir vi mer och mer vakna och allt mindre kommer vi i vardagen att bli störda av yttre om­ständigheter. Vi kommer då att upp­odla en sannare självtillit, där tilliten vänds inåt till det gudomliga inom­bords som vi alla är bärare av utan undantag. Om vi har en tillit som är grundad på vetskapen om att vi har dessa resurser inuti oss, så blir stör­ningar i det yttre inte så omvälvande. Det kan hända många olika saker, vi kan genomgå den ena krisen efter den andra, men vi kan också på ett helt annat sätt se krisen som en möj­lighet till utveckling. Vi står där inför väldigt mycket motstånd, men genom att forcera det och gå igenom mot­ståndet med vår medvetenhet så kan vi växa.
 

5. SRI YANTRA - SKÄNKER LYCKA OCH VÄLGÅNG SYMBOLISERAR LYCKOGUDINNAN LAKSHMI
Ett yantra är en
mikroskopisk bild av makrokosmos, en helig geometrisk design som harmonierar och är i resonans
med specifika aspekter av Guds kosmiska energier, och används ofta vid kontemplation och meditation, då det hjälper sinnet att fokusera och komma i samklang med Guds skapelse!

P.B. Vi har ju sagt att vi ska tala lite om drömmar i kväll, så då får vi väl göra det också. I det här lilla Drömhäftet som vi har översatt för många år sedan kan man fråga sig: Vad är det egentligen för någonting som drömmer? Om vi har en sjufaldig indelning inom teosofin, vad är det då för principer som är igång när vi drömmer? Enligt vår uppfattning är det den fjärde och femte principen, det är alltså begären och tankarna, det är känslan och intellektet som är i rörelse. Det är de som skapar bilder, det är de som bygger upp mönster, det är också de principerna som gör att vi har det väldigt svårt att ta oss fram. Det blir minnesbilder kring allt det vi har varit med om under dagen, och bearbetar vi inte intrycken direkt under dagen så avsätter de sig som små tankefrön eller avtryck i Astralljuset. 

Enligt teosofin så har vi tre plan som vi kallar för astralplan inom Astralljuset, inte dagsljuset utan Ast­ralljuset. Det är ett finare ljus som ligger så att säga innanför dagsljuset (ritar på tavlan). Sedan har vi någon­ting som vi kallar för Akasha. Det är vad som motsvarar de tre högre till­stånden, människans tre högre prin­ciper. Dessa behöver vi inte diskutera så mycket, för vi är oftast aldrig där. 

Utan vi rör oss på de lägre planen hela tiden, och det är här det bildas olika konstiga intryck som bildar drömmar. Dessa alstrar vi under dagsmedvetandet och de lägger sig i vår personliga aura på astralplanet, i Astralljuset. De ligger där i vårt inre, inkapslade och snyggt parkerade. Dag ut och dag in parkerar vi bilder där som är direkt avhängiga det till­stånd, den nivå vi befinner oss på. 

Dessa bilder frigörs i det undermedvetna under nattens timmar, när den fysiska delen av oss inte håller oss samman utan får fritt flöda i vårt medvetande, i vårt inre och med att det flödar i vårt inre så får vi upp en hel mängd bilder som vi förmodligen oftast inte kan samla ihop ordentligt. Blavatsky grupperar i Drömhäftet upp drömmarna i sju stora klasser, alltså typer av drömmar som är av vikt för oss människor i vår tid. Jag ska inte bena upp dem, det skulle ta alldeles för lång tid, men det finns en mängd olika typer av drömmar som vi människor är involverade i. 

En ren människa, en fullt utvecklad människa, en medveten människa, han eller hon drömmer över huvud taget inte. De lägger över huvud taget inga bilder på det här planet, för de har transcenderat detta. De gör inga handlingar som inte är i samklang med karmalagen och naturen över huvud taget eller med sig själva. Men eftersom ingen av oss kan göra an­språk på att vara där så får vi utgå ifrån det faktum att vi alla drömmer. Finns det någon här som inte dröm­mer? Ingen som räcker upp handen, det gör ingenting.

 [Vi övergår nu till själva frågestunden. Varsegoda!]


A.A.
Trodde du att du skulle få ett svar? 

P.B. Ja, jag trodde att jag skulle få ett svar. 

B.A. Men eftersom man ofta inte kommer ihåg vad man drömmer så är det svårt att svara på. Det är ju inte alltid man kommer ihåg dem. 

P.B.
Men under ett helt liv kommer man väl ihåg om man har drömt nå­gon gång? Men det är sant, vi kanske inte alltid är medvetna om vi har drömt varje natt. Men om vi inte har medvetenhet eller kunskap om att vi har drömt, har vi då inte drömt? 

B.A.
Det är ju det som är frågan. 

P.B. Bra fråga, vi flyttar den till fråge­stunden. Eller har den börjat nu? 

B.A.
Jag skulle vilja veta hur det är med det. 

P.B. Ja, det vill jag med, så jag ställer den frågan också. Är det någon an­nan som kan hjälpa till här så ser vi fram mot det. Det är alltså väldigt svårt att veta vad drömmarna egentli­gen handlar om. Men om man skulle försöka förstå den modell som vi ar­betar med, så ska man försöka hålla resonemanget inom vissa ramar. Och det innebär bland annat att försöka se sig själv som energi.6. Gudomlig energi.

Vi är energi alla. Det är inte så svårt att se. Denna energi är laddad med bilder, den är laddad med med­vetande av olika kvaliteter. En del bilder är känslomässigt laddade, andra bilder har en annan kvalitet. Alla dessa lägger sig på olika nivåer i vår inre sfär som står för olika nivå­er. Själens språk är bilder, enligt vår uppfattning. Dessa bilder återspeglas tillbaka till vårt dagsmedvetande av en enda orsak. Kan någon hjälpa mig med det? Varför drömmer vi? Varför får vi bilder som återspeglar situationer i vårt liv? Kan jag få hjälp med det? 

R.O.
Du frågar varför vi drömmer över huvud taget? 

P.B.
Också. 

R.O. En sak är ju att sortera allt som vi har upplevt under dagen. 

P.B.
Så det är en organisatorisk fråga enligt din uppfattning?

R.O
. Ja, många gånger är det. 

P.B. Kan det vara annat an en orga­nisatorisk fråga att reda upp dröm­marna?

A.C. En informationsfråga  

P.B. Ja. En informationsfråga.  

N.S. Belysande. 

P.B. Jag ska inte säga belysningsfråga, för då blir det fel svenska, utan en upplysningsfråga. 

E.D. En händelse kan visa sig på ett annat sätt än man upplever det själv. 

P.B. Om vi accepterar att det kan försiggå en dialog mellan det vi kallar för det Högre och det lägre, mellan dagsmedvetande och undermedvet­ande. Om vi accepterar detta, som vi gör oberoende av vilka termer vi än använder, så blir det en intressant fråga. Det är klart att om man ska tro R.O. så är det en fråga om att orga­nisera upp saker och ting, och det är klart att vi måste göra. Men det är lika sant att under drömmen handlar det om att få information och upplysning om saker. Varför skulle drömmarna annars avspegla och återspegla bilder till oss igen? Vad är det yttersta syftet med drömmar egentligen?

Det kan besvaras ganska lätt, om man anser att det bara finns en sorts drömmar. Men om det finns många olika typer av drömmar, då är det inte lätt att säga: ”Ja, de har bara ett syfte”. Det är en hel djungel av bilder som gestaltar händelser inom oss vid olika tillfällen och under olika dagar, be­roende på hur vi mår. Jag kan ha ett problem som jag funderar över och vill lösa.  

Många kända uppfinnare har haft ett litet anteckningsblock vid sängen, det kanske ni också har ibland. Det är ganska bra att ha om man vaknar mitt i natten och har en fantastisk idé. Då skriver man ner den och så sover man vidare. Sedan vaknar man på morgonen och tror: ”Oj, jag har fått ett Mahatmabrev, vad är detta?”

Det är väldigt intressant att föra dagbok, eller ska vi kalla det för en nattbok.  Dessa nattlektioner som vi går igenom är väldigt intressanta. Testa det en vecka ska ni se. Ni kanske aldrig vaknar mitt i natten? Nej förstås, det gör ni inte, ni vet inte om det. Men om ni lägger en penna och papper vid sängbordet nu under den veckan som går, så skulle det vara väldigt roligt om alla ni som kommer tillbaka nästa gång kan visa hur mycket ni kom på under natten, om ni tog er tid innan ni lade er och gjorde såsom E.M. sade. Att som ett inre vittne (inte som Jehovas vittne utan som ett högre gudomligt vittne) iaktta vad ni har varit med om under dagen. Gör en sorts inre revy, ungefär en sådan som vi genomgår när vi dör. Då ser vi vad som har hänt. 

På samma sätt, menar jag, ska man också göra när man vaknar. Om man vill lära känna sig själv så ska man, innan man gör någonting annat på morgonen, ligga stilla och fundera över vad man har varit med om un­der natten. Övas detta regelbundet så ska man se att när man kommer in i denna vibration och denna längtan att lära känna sig själv så frigörs det energi, och bilder växer fram som beskriver olika inre upplevelser vi har haft, de ger svar på saker och ting. Tystnadens Röst – NADA – träder fram. Ni kan inte ana vilka resurser som frigörs i sådana här processer. Ni som gör detta vet det redan, och ni som inte har gjort det: pröva det, det är fantastiskt.

Under en sådan process arbetar man med revyn innan man går och lägger sig, och man arbetar med den när man vaknar. Dessa två tidpunk­ter förenat med meditation gör att vi i framtiden eller i morgon skapar en visionär förmåga och även en imagi­när förmåga, en föreställningsförmå­ga, att kunna sätta oss in i saker och ting på ett sällan skådat sätt. Och det är inget märkvärdigt, det märkvärdiga ligger i något helt annat, nämligen att göra det. Det är så enkelt, vi behöver inte gå i någon dyr kurs för att göra detta. Det handlar bara om hårt eget arbete hemma med sig själv och sina känslor och sina bilder.


                               Frågestunden närmar sig med språng, vi är mycket regelbundna. även när det gäller frågestunden, så ordet är fritt. 

wpe2.jpg (61666 bytes)

7. Nada yoga

 

B.A. Är det så att man drömmer mera när man har olösta saker inom sig?

E.M. Ja, det kan man väl tänka sig. Om man har det väldigt grumligt omkring sig, går och funderar mycket under dagen så måste det reflektera sig under nattens timmar. Förmod­ligen sker då en stor del av bearbetningen. Det händer ju ibland att vi känner oss tröttare på morgonen än när vi gick och lade oss på kvällen, därför att vi har varit med om en lång bearbetning. Om vi fastnar i grubb­landet och har massor med obearbetade saker så kanske vi spenderar mera tid på de lägre astrala skikten än vi skulle ha gjort annars. Annars skulle vi haft en mer koncentrerad tillvaro i Akasha och tagit mer inspi­ration tillbaka.

B.A.
Ja men sedan 'kommer ju pro­blemet att man inte vet om man har drömt när man inte kommer ihåg det. 

E.M.
Nej. Men som P.B. nämnde så är det många som upplever precis det du säger; de kommer inte ihåg att de har drömt något. 

P.B.
Men då har vi inga bekymmer heller. 

B.A.
Nej, just det. 

E.M.
Men vi kan alltså enligt P.B. utföra de här väldigt små enkla kne­pen som vi kan tycka verkar alldeles för enkla. Men det är inte så enkelt, utan precis som P.B. säger så måste vi göra det. Och då får vi alltså sätta igång processen att föra fram minnen av det vi har varit med om under nattens timmar. Så även den som påstår sig inte drömma eller inte ha något minne av drömmar kommer att få upp bilder inom sig om vad som har skett.
 

N.N.
Jag tycker mig ha läst någon­stans att om man drömmer ända fram tills det man vaknar, om upp­vaknandet så att säga klipper av drömmen, då minns man den. Men om man har drömt och sedan sover en stund utan att drömma och så vaknar, då minns man inte sin dröm. Är det så? 

E.M.
Ja, är det så?

P.B. För mig är det ibland så. Men det kan vara lite olika för oss, beroende på hur mogna vi är.

R.O. Det är nog riktigt, men är det en väldigt kraftig dröm så tror jag man kan komma ihåg den ändå.

P.B. Ja, vad menar du med kraftig dröm? 

R.O.
Ibland drömmer man ju saker. Jag vet sådana saker som jag drömt när jag har varit under tio år. Det är drömmar jag kommer ihåg fortfaran­de, jag kan berätta dem exakt. Man kan ju säga som så att när man dröm­mer någonting som ar mycket intres­sant eller mycket klart, så kommer man nog ihåg det oavsett när man drömmer. Men däremot så behöver man bara sitta och slumra till på till exempel ett föredrag, och ibland när man vaknar upp så tänker man: Vad var det för någonting, där gick något förbi, eller det var någonting som flimrade förbi framför ögonen.

Och det kan man ju också göra när man drömmer. Men om alla de bitar man drömmer – ska vi säga över en natt – är mer eller mindre relaterade till vad man hittar på under dagen eller tillhör det dagliga livet, då ska man vara ytterst skärpt för att veta att man drömmer om det, för då är det bara fragment. Ungefär som när man tittar med blicken över lokalen, mer behöver det inte vara men man ser det ändå. Det är som en filmremsa, det behöver bara vara några sekun­der. Hur ska man skilja den dröm­men från det dagliga livet? Det gäller verkligen att vara vaken. Ar det dina egna erfarenheter?

P.B. Vi måste vi lära oss utveckla urskillningsförmågan. För hur vet jag annars om jag har drömt, vad jag har drömt? Är det information som kom­mer från gårdagen, förra veckan eller ännu längre tillbaka? Eller är det sig­naler från mitt Högre Jag som försö­ker förmedla någonting som jag ska göra, alltså där det gudomliga Självet sänder signaler ner till min person­lighet, där det Högre Jaget har en central punkt?

Det är väldigt viktigt att ha klart för sig när det Högre Självet skickar sig­naler till min personlighet; att jag kan lära mig att skilja ut om det som rör sig på det högre planet är kunskap som kommer inifrån. Jag måste veta om det gudomliga Jaget – det som verkligen är jag – försöker ge mig guidning, ge mig vägledning. Inte så att jag söker en guide utanför mig själv i någon annan person, utan jag söker det i min egen transpersonella varelse, alltså i mitt inre vara. 

Visst kan jag få vägledning eller bli påverkad av andra utomstående varelser som också flyter omkring i astralljuset. Det finns mängder av varelser där som är villiga och intres­serade att kommunicera med oss på än det ena än det andra sättet. Det kan man lätt konstatera genom att gå i en New Age bokhandel och se hur många som kanaliserar information från det gudomliga eller från någon ”Mästare”. Även i Sverige har det börjat komma budskap från den andliga världen, från andevärlden. I Kalifornien finns det 1 000 hemmafruar som inte gör något annat än kanaliserar ”kosmiska sanningar”. Helt otroligt vad de är upplysta där borta. Fast Skåne börjar snart tävla med Kalifornien, vi har fått en mängd mediala förmågor här nere på slätten på sistone. 

”Nere” i personligheten tar vi emot kunskap från ovan. För teosofer är det återigen oerhört viktigt att lära sig: Hur vet jag om det är någon entitet som har kommit fel och kommit in i min bostad och borde ut lika fort som den kom in? Eller om det är kunskap som kommer från ovan, från terrassen. Eller om det är tankar som kommer nerifrån källaren. Hur vet jag det? Det måste jag lära mig. 

L.T. Det enda sättet jag har att skilja någorlunda på var det kommer ifrån, det är kvalitet.

P.B. Ja. Kan du vidareutveckla det för oss andra?

L.T. Ja, jag tittar på budskapet. Om det är en mycket hög kvalitet på det så räknar jag med att det är bra. 

P.B.
Du sållar alltså? 

L.T. Ja jag sållar. Det där känns bra. Jag kan tycka att något är nära källan och då är det nog inte så lågt. 

P.B.
Vi bör följa L.T: s siktningsprocess.
 

L.T.
Jag värderar det jag upplever.  

P.B.
Mycket bra.

N.N.
Jag blev så fascinerad av de fyra drömskikten, och jag undrar: Hur har ni eller någon kommit fram till det, hur vet ni detta? 

P.B.
Himla bra fråga. 

N.N. Är det någon som kan svara på det? 

P.B. Någon finns det säkert. Vi har en förklaringsmodell för detta, och det bygger på samma idé som: Hur har man kommit fram till att det finns sju färger i regnbågen? Det har man inte kommit fram till, det är så. 

N.N. Det kan man väl se?

P.B. Ja det kan man.

N.N. Ja. Men detta, hur ser man det?8. Sju olika vibrationer i kroppen

P.B. Om man har ett seende så ser man det här också. Men om vi inte skulle ha ett seende så får vi omsätta det i linjära processer. Vi menar att regnbågens sju färger är ett uttryck för sju olika kvaliteter och vibrationer. Vänder vi på regnbågen så blir dessa de fyra lägre energifälten, och de andra de övre tre energifälten. Delar vi in de sju energifält som regnbågen är en symbol för, så använder vi information som finns i naturen. 

Vi gör alltså en parallell med regnbågen i det här resonemanget för att det ska bli förståeligt för oss, så att vårt intellekt ska kunna greppa detta. Det är i varje fall på det sättet som Helena Blavatsky blev undervisad av Mästarna i Tibet för över 100 år sedan. Det här är en modell som vi människor i vår tid har förmåga att förstå med våra fem sinnen. Det ligger lagom långt borta, men det ligger också tillräckligt inom räckhåll för att vi ska kunna förstå intuitivt att de sju kosmiska energier som vi talar om, faktiskt är det vita ljuset som bryts och vi får de sju kvaliteterna. 

Dessa sju kvaliteter motsvaras på ett annat sätt i en parallellvärld, i astralvärlden, av de fyra lägre kosmiska energierna. Dessa kan man omsätta som ett kraftigt energifält, ungefär som ljudvågor rör sig på olika frekvenser. Och på dessa vibrationsplan ligger olika bilder som motsvarar de olika kvaliteterna som bilderna står för. För vi menar att olika känslor och olika bilder hänger samman. En bild har oftast en kvalitet och en inne­börd. Situationer kan vara mer eller mindre relaterade till det känslomässiga, till det intellektuella, till det energetiska eller till det astrala eller till det fysiska. Det finns en kvalitet, en gradindelning på bilder och in­tryck, händelser och skeenden, situationer och personer. 

På så sätt och för att ruta in någon­ting som absolut inte varken är runt eller fyrkantigt eller trekantigt, och för att vi ska förstå det som männi­skor, så har vi denna kunskap som den har förmedlats genom årtusen­den av Invigda människor. De har en förmåga att se bortom de fem sinnen som vi är bundna till, de använder sitt sjätte och sjunde sinne. 

Nu är det så att antingen får vi acceptera den eller så får vi förkasta den. Vi får ta oss till den nivå där de finns som har denna kunskap och jämföra. Man kan individuellt, intui­tivt närma sig detta. Men man kan inte enbart intellektuellt och känslo­mässigt resonera sig fram till det. 

M. Jag ska direkt kasta mig över urskillningsförmågan. Om vi tänker oss att vi har ett paradigmskifte, vi säger att vi har en gammal världsbild och en ny världsbild. Och vi säger att vi på den ena sidan har de som finns i den gamla världsbilden och envisas med att alla lösningar ska ske utifrån denna världsbild. Och så har vi de som har insett att vi ska ha en ny världsbild. Om vi då tittar på detta genom urskillningsförmågan så kan vi säga att de som lever i den gamla världsbilden har en massa fåniga idi­otiska idéer som de försöker pracka på oss. Vi kan då inse att de här lösningarna” aldrig kan bli förverk­ligade och då har vi en urskillnings­förmåga, en intuitiv förmåga att kunna tala om att sanningen är slagen för vansinniga projekt, eller hur?

E.M.
Ja, men vi kanske också kan föra resonemanget ett steg vidare. För det du beskriver där är ju lite grand av det som vi upplever i livet hela tiden med motsatser. Vi har svart och vi har vitt, vi har roligt och vi har tråkigt och vi har människor som vi tycker är vansinniga, vi har männi­skor som vi tycker är väldigt bra. Faran är att man fortfarande hamnar i ”vi” och ”dem”, men kanske urskill­ningsförmågan för oss framåt till ett tillstånd där vi kan se att båda är nödvändiga just nu. Och att det inte är vi och dem, utan innerst inne är det en och samma sak. Men något av an­ledningen till att vi har så tokiga idéer som vi har när det gäller miljö, är att vi någonstans lever i villfarelsen att det är antingen ”vi” eller ”dem”. Det är väl egentligen ur detta obalansen springer fram, både när det gäller ohälsa och när det gäller miljökata­strofer. Så vi ska kanske tänka på att det handlar om mogenhet.
 

I.N. Jag tänkte säga att det intressan­ta är som ni förklarat, att om man vill så kan man försöka träna sig i att öka sin medvetenhet i drömtillståndet. Då kan man själv se att det finns olika nivåer, att det ser ut olika på de olika nivåerna. På det viset kan man be­kräfta att det är på det här sättet.

E.M. Det var jätteviktigt att du tog upp det, för det är bland annat vad som är tanken med teosofin, att pre­sentera olika idéer. Man säger inte att det här måste man acceptera, det här måste man förkasta. Utan prova och ta till dig det du tycker fungerar. Det andra kan man i bästa fall lägga åt sidan, och så kan man återkomma till det senare om man så önskar. Det är helt klart att vi ska ha en första erfarenhet om saker och ting.

Nästa vecka inbjuder vi till Ockulta Samtal, och där kommer vi in på Miljö och Hälsa. Alla som vill är varmt välkomna till att delta i denna diskussion. P.B. vill säga någonting.

P.B. Jag vill återigen påpeka att något som anknyter till kvällens föredrag är symboler och tanketecken. Symbo­lerna som vi håller föredrag om här i Lotusgruppen Annandag Pingst tar verkligen upp olika nivåer av för­ståelse; där försöker vi sammanfatta tankar och idéer i symboler. Sist men inte minst har vi tre stycken tematid­skrifter som beskriver det vi har talat om, för den som vill reflektera hem­ma. De ser ut så här och finns på bokbordet. Tack ska ni ha för i kväll.
 

[Sammanställt den 23 december 2010.]

Källor:
Brev som hjälpt mig av William Q Judge.
Den Hemliga Läran av Helena Blavatsky

Drömmar av Helena Blavatsky
Teosofins Ocean av W Q Judge
Answers to ”the Ocean”, av Robert Crosbie
Drömmar, T.R. nr 9
Meditation, ett outtömligt ämne, T.R.nr23
Vad säger teosofin om meditation? T.R. nr22

 

MEDITATIONENS HEMLIGA KRAFT 

Himlen – så väl den kristnes som hinduens – är vad Buddha kallade ett ting eller ett tillstånd som har en början och kommer att få ett slut. Det kan förvisso räcka i eoner, men det skall ändå upphöra en gång, och då måste den mödosamma uppgiften att vandra i världen – denna eller någon annan – ta vid på nytt. Därför sade Krishna att människorna vilseleddes av detta blomsterspråk med dess löften om ett oöverträffat sätt att nå himmelriket. 

Utan tvivel finns det många lär­jungar som, i tron på möjligheten att nå himlen, säger att de är beredda att ta risken av vad som kan hända när denna långa njutningsrika period är slut. Men de skulle aldrig våga ta dessa risker om de till fullo förstod deras innebörd. För riskerna är stora och otaliga. Många går inte att klar­lägga, för att de alls skall kunna förstås, måste man veta mer om sin­nets makt och den verkliga innebör­den av meditation. Men de vanligaste riskerna består i vad vi för närvaran­de grovt kan uttrycka med orden uppskjuten karma och ej utnyttjade frändskapsband och attraktioner.

Kraften hos dessa båda företeelser ligger i människans ytterst samman­satta natur. Så sammansatt är den att hon aldrig som en fullödig varelse kan tillhöra vare sig himlen eller något annat tillstånd, utom det som innebär förening med det gudomliga. Lärda teosofer talar om att männi­skan ingår i devachan och att hon här på jorden lider eller njuter av karma, när i själva verket bara en liten del av henne befinner sig här eller där. När människan har levt sitt jordeliv till slut och ingått i devachan, står hennes innersta väsen tålmodigt väntande i All Livet på att hon skall återvända och avverka ytterligare karma. Det vill säga, i varje enskilt jordeliv upptar och avverkar människan i allmänhet så mycken karma som hennes fysiska instrument tillåter. En del av karmas makt ligger i ”meditationens hemlig­hetsfulla kraft som yttrar sig i enlig­het med den särskilda fysiska kropp man har antagit. En människa kan alltså i detta liv utföra 'speciella cere­monier” och rätta sig efter texter och lära och därmed vinna lön i himlen och ändå ha kvar en oförbrukad del av denna ”meditationens hemlighets­fulla kraft”, om vars karaktär hon saknar all kännedom. Risken är där­för att denna oförbrukade del kan bli mycket dålig, och kanske händer det, när hon till slut återvänder från him­len, att hennes nästa kropp tillhanda­håller det nödvändiga instrumentet för att denna mängd oförbrukad karma skall bringas i dagen med påföljd att hennes nästa liv kan bli ett helvete. 

Då människan åter födds till jor­den når denna ”hemlighetsfulla kraft” fram till otaliga attraktioner som har alstrats i andra inkarnationer och griper då tag om allt som kommer inom dess räckhåll. Andra varelser som människan en gång lärt känna inkarnerar samtidigt och väcker till liv frändskaper, attraktioner och krafter som bara kan verka genom dem och henne. Deras inflytande kan inte beräknas. Det kan bli på gott eller ont, och alldeles som hon påver­kar dem, eller de påverkar henne, så kommer vars och ens karma att ge­stalta sig. Krishna uppmanar därför Arjuna att göra sig fri från inflytan­det av egenskaperna, så att han kan uppnå fullständig förlossning. Och denna frihet kan, som han säger, bara vinnas genom hängivelse.

Dessa effekter, avvikelser och in­flytelser, är välkända för ockultister, och fastän föreställningen är mycket ny i västerlandet, är den inte okänd i Indien. Denna lag är både en nådens ängel och en rättvisans budbärare, för medan vi nyss har framställt dess verkan såsom innefattande risker, så är den också ofta ett naturens medel att rädda människor från förtappelse. 

Kommentarer till Bhagavad Gita, sidan 139-141
WILLIAM Q JUDGE

 

ARCANAs  föredragsserie
ONLINE versionen 
ARCANAs föredragslista

  

         SERIE 1:

         1.   Meditation - Paramita-Stigen

         2.   Gnostikernas syn på kvinna och man

         3.   Dzyans Bok, intuition och meditation

         4.   Pico della Mirandola

         5.   Medvetandets olika processer

         6.   Den Sjunde impulsen

         7.   Den Heliga Graalen

         8.   Greven av Saint Germain

         9.   Karma, den fria Viljan och Profetior

       10.   U.L.T. - en teosofisk skola

       11.   Devachan och Kama-loka

       12.   Helena Blavatsky

        SERIE 2:

       13.   Varför reinkarnerar vi?

       14.   Spiralen som symbol

       15.   Den Tibetanska Dödsboken

       16.   Teosofi, Äktenskap och uppfostran

       17.   William Quan Judge

       18.   Människans yttre och inre cykler

       19.   Korsfästelsens Esoterik

       20.   Pistis Sophia

       21.   Paracelsus

       22.   Karmas tre stora vägar

       23.   Astral berusning

       24.   Rosenkreutzarnas mystik

   

       SERIE 3:

       25.   Teosofin och den nionde insikten

       26.   Spiritualism och channeling

       27.   Omar Khayyam och sufismen

       28.   Reinkarnationsminnen och hypnos

       29.   Mystiker eller medium

       30.   Den Vita Logen - ett Heligt Brödraskap

       31.   Jakob Böhme

       32.   Vit eller svart Magi

       33.   HPB och Tystnadens  Röst

       34.   Meditation, drömmar och visioner

       35.   Cornelius Agrippa

       36.   Avatarer och Kristusväsen

   

      SERIE 4:

      37.   Den Hemliga Läran och konsten

      38.   Patanjalis Yoga-system

      39.   Atlantis - myt eller verklighet?

      40.   Den avslöjade Isis

      41.   Karmalärans Mysterium

      42.   Miljö och hälsa

      43.   De invigda Mästarna

      44.   Franz Anton Mesmer

      45.   Maria, den feminina principen & den svarta Madonnan

      46.   Thomasevangeliet

      47.   Kan vi kommunicera med djuren?

      48.   Mästarna inför Millennieskiftet

      49.   Zodiakens Mysterier

 


ARCANAs föredragsserie började utges höstdagjämningen 1995 och kan beställas från:
TEOSOFISKA KOMPANIET Roslins väg 6, 217 55 Malmö. Tel 040 26 22 11 eller 070 376 47 47

 

_____________________________________________________________________________________

 | Helena Blavatsky  Online | William Q Judge Online  | Robert Crosbie Online | B P Wadia Online ULTs hemsida | ARCANAs föredragslista

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23