ARCANA Frågor & Svar  
 kapitel 7

Malmölogen (nr 31-35)

Här kan du läsa om en del frågor som ställts till vår hemsida eller vår bloggsida under 2010. Vi har gjort ett urval av de mest intressanta frågorna angående den teosofiska filosofin. Svaren som ges har förmedlats av undertecknad som ensam är ansvariga för svaren. Svaren är baserade på Helena Blavatskys teosofiska förmedling. Dessa frågor och svar ligger också på vår Bloggsida online http://teosofiskakompanietsljudblogg.blogspot.com


© 2010 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)


|länk till HUVUDINDEX (här finns alla frågor samlade)

 

FRÅGA 31. HUR VET MAN OM MAN ÄR ”OFFER” FÖR ELEMENTALER OCH ELEMENTARER? (Inskickad den 1 nov 2010)

Har idag läst denna text av Helen Blavatsky Är Chelor Medier? Online

”Hans handlingar kan vara omedvetna för honom själv, vara mer eller mindre påverkade av hans synliga och osynliga omgivning. Han kan bli ett offer för Elementarer eller Elementaler, även om han är okunnig om dessa ords betydelser, och han kan därför bli en tjuv, en mördare, en rövare, en drinkare eller en ’som skär halsen av någon’ och det har ofta nog visat sig att brottet vid upprepade tillfällen blivit epidemiskt; dessutom kan en person genom vissa osynliga inflytelser bringas att utföra handlingar som inte alls står i överensstämmelse med hans karaktär såsom denna tidigare varit känd. Han kan vara en lögnare som för en gång skull blir tvungen att säga sanningen genom något osett inflytande; han kanske är mycket rädd i vanliga fall, men han kan ändå vid något stort evenemang utan att tveka utföra en hjältebragd; han kan vara en ’gatu-tjuv’, en vagabond och plötsligt utföra en generös handling”

Mina frågor till Teosofiska Kompaniet:

Hur ska man kunna veta om någon är ett ”offer” för Elementarer eller Elementaler? Eller om det är personens medvetna avsikt att ljuga?  

Mvh K.R.

----------------------------------------------------------------------

Svar.

Det finns inget säkert sätt för oss på nuvarande utvecklings stadium som garanterar oss full insyn i dessa ”energiers” världar. Dessa Elementaler och Elementarer kan påverka oss i sömnen, mitt på dagen, närhelst de finner det lämpligt, utan att vi har en chans att skydda oss, FÖRUTOM  i första hand att odla MEDKÄNSLA, Kärlek till nästan, Välgörenhet, Vänlighet i alla lägen… detta är vår mest effektiva sköld emot dessa ”energiers” försök att ta kontroll över oss och på så sätt komma över lite extra energi från oss. Därtill kommer såklart vår ockulta träning, som gör oss mer och mer medvetna och ansvarsbetingade, allteftersom vi gör nya erfarenheter på det ockulta planet.


Blavatsky skriver i sin artikel Vetenskapens Förnekare: ”Kunskap är makt; detta är ett gammalt axiom: Kunskap, eller det första steget till makt, speciellt förmågan att fatta sanningen, att urskilja det verkliga från det falska – kan endast de äga, som sätter sanningen högre än sina egna obetydliga personligheter. Bara de, som frigjort sig från alla fördomar och övervunnit sin mänskliga fåfänga och själviskhet, är redo att motta varje och all sanning, sedan den en gång blivit bevisad för dem som obestridlig – endast dessa, säger jag, kan hoppas att komma till en slutlig kunskap om tingen.”


Längre ner i artikeln Är medier Chelor? står det: ”Av allt detta framgår att mediumskapets utövande består i det mer eller mindre fullständiga uppgivandet av självkontrollen, och om detta utövande är gott eller dåligt beror helt och hållet på det bruk som görs av detta och ändamålet vartill det brukas. Detta återigen är beroende på den grad av kunskap som den medialt begåvade individen besitter angående den varelses natur, åt vilken han för en tid frivilligt eller ofrivilligt anförtror förmyndarskapet över sina fysiska eller intellektuella krafter. En person som utan urskillning överlåter dessa förmågor åt inflytanden av varje okänd kraft är otvivelaktigt en ’stackare’ och kan inte anses mindre sinnesrubbad än en person som skulle anförtro sina pengar och värdesaker åt första bästa främling eller vagabond som begärde dem av honom.


Vi träffar ibland på sådana personer, fastän de är jämförelsevis få, och de känns vanligen igen på sitt idiotiska stirrande och på den fanatism varmed de klänger sig fast vid sin okunnighet. Sådana människor borde vi tycka synd om i stället för att klandra dem, och om det var möjligt borde de upplysas om den risk de löper…”

Björn-Peter Bernin

 _______________________________________________________


Fråga 32.
ÄR FÖRNIMMAREN OCH VITTNET SAMMA BEGREPP? (Inskickad den 8 november 2010)

Hej Redaktionen?

Fråga 436. Kan man då säga att människans yttersta mål är förverkligandet av sin egen natur?

Svar. För att använda ett begrepp så kan vi säga att ’det yttersta målet’ är förverkligandet av människans egen odödliga, eviga natur. Vi uppnår endast detta förverkligande genom erfarenhet, genom kontakter av nästan alla slag men vi måste inse att vi inte är dessa kontakter, inte heller alla av dem sammantaget, inte heller är vi de erfarenheter som vi vunnit genom dessa kontakter. Människan kan inte förverkliga sin odödliga natur innan Hon inser att Hon är Förnimmaren och att Hon är absolut separerad och icke-identifierad med allt det som Hon går igenom. Inga av dessa förnimmelser är Hon själv. Hon betraktar dem alla, upplever genom dem, använder dem som en grund för vidare handlingar, uppnår resultat, bra eller dåliga från dem/genom dem. Men Hon är ingen av dem.

Är Förnimmaren och Vittnet samma begrepp?

Förstår jag dessa meningar rätt när jag uttrycker det så enkelt som att min sanna, odödliga, eviga natur med ”Jag är”?

Sign. Jag Är

----------------------------------------------------------------------

Svar.
Ja, det kan man säga. Vittnet och Förnimmaren är samma sak, liksom Iakttagaren, Åskådaren och Självet. Helena Blavatsky skriver in Teosofiska Ordbok:

Självet*.
Det finns två Själv inom människorna – det Högre och det Lägre, det Opersonliga och det Personliga Självet. Den ena är gudomlig, den andra halvt djurisk. En stor åtskillnad bör göras mellan dessa två.

Björn-Peter Bernin

_______________________________________________________

Fråga 33. FRÅGOR PÅ BHAGAVAD GITA – KAPITEL 3 (Inskickad den 10 november 2010)

 
Hej Redaktionen!
 
Människan uppnår inte frihet från handling genom att inte börja det hon måste göra; inte heller uppnår hon lyckan genom att fullständigt avstå från handling. Ingen förblir ens ett ögonblick overksam. Varje människa drivs ofrivilligt till att handla genom de egenskaper som framspringer ur naturen. Den som, tyglande sina sinnen och deras organ, förblir overksam men ändå i sitt hjärta dröjer vid sinnesföremål, han kallas en hycklare med förvirrad ande. Men den som har kuvat alla sina lidelser och med sina aktiva kroppsförmögenheter utför livets plikter obekymrad om utgången, han ska sättas högt. Utför du de rätta handlingarna: handling är överlägsen overksamhet. Utan handling kan du inte färdas den väg din dödliga kropp måste vandra. Alla handlingar vilka utförs som annat än offer till Gud gör den handlande bunden av handlingen.” Hämtat från Bhagavagita kapitel 3
 
Fråga a: Hur vet en människa om hon utför den rätta handlingen när människan drivs ofrivilligt till att handla genom de egenskaper som framspringer ur naturen?
 
Fråga b: Om en människa har kuvat alla sina lidelser och utför livets plikter obekymrad om utgången och alla handlingar utförs som ett offer för Gud kan det då innebära dödande eller hur ska dessa meningar tolkas?
 
Mycket tacksam för svar.

 
K.R.

----------------------------------------------------------------------

Svar.

a)   Hur vet man när man är hungrig? Jo, man har en hungerskänsla och så äter man. Hur vet man när man är förälskad? Jo, man har en särskild känsla i kroppen, när man träffar sin älskade. Hur vet man när man utför den rätta handlingen? Jo, det vet man när man gör sitt bästa i livet, UTAN baktankar och egenintresse, man bara handlar för handlingens egen skull, för att det känns rätt att vara just där det behövs. MAN överlämnar sig själv till Livet, man har inga förväntningar på resultatet, man gör sitt bästa och går vidare, utan tanke på belöning eller kritik. Man låter karmalagen reglera harmonin som blivit i otakt eller kommit ur balans.

Arjuna och Krishna

b) I berättelsen som gestaltar sig i Bhagavad Gita handlar det om Arjuna och hans Guru Krishna. De samtalar om olika scenarier i livet, Arjuna frågar Krishna svarar. Denna berättelse är en allegorisk framställning på den inre kampen om herraväldet i ens liv.

Vad är det som ska styra mitt liv. Själviskhet eller Icke-själviskhet? Krishna förespråkar den Ockulta Vägen som innebär att vi SKA handla, men inte fästa vikt vid resultatet eller utgången, utan vi ska bara göra vår plikt eller Dharma i alla lägen. Och när Krishna berättar för Arjuna att han måste ”döda” sina vänner, gamla lärare etc, så menar har inte bokstavligt, utan han menar våra välkända mönster som styr oss, våra gamla vanor, våra förutfattade meningar etc som symboliseras i berättelsen av hans vänner och släktingar etc… när detta blir klart för Arjuna tar han upp sina pilar och båge och sätter igång att kriga. HAN vill uppnå det inre, högre Livet som finns när vi frigjort oss från alla gamla mönster, innan dess blir vi inte fria människor, utan är ständigt fångade i den kalla vardagen som ger oss smärta och glädje omvartannat. Vad Arjuna söker är den inre stillheten, harmonin, kunskapen Gupta Vidya, det Hemliga Vetandet som gör att han kan leva det Högre Livet.

Björn-Peter Bernin

_______________________________________________________
 

Fråga 34. VILKA ÄR DE SJU STORA HIERARKIERNA AV VARELSER? (Inskickad den 10 november 2010)


Till Redaktionen!

”De sju stora hierarkierna av varelser, vilka förser Självet med dess sju grupper av instrument, för vi är förbundna med dessa hierarkier genom våra instrument.” från Frågor och svar Teosofins Ocean besvarade av Robert Crosbie.

A) Min fråga till Er är Vilka är ”de sju stora hierarkierna av varelser”?

B) Är ”de sju stora hierarkierna av varelser” samma begrepp som ”De Sju Strålarna”?

C) Vilket är namnet på Stråle Ett, Stråle Två och så vidare?

D) Finns där någon uppdelning i till exempel färger som till exempel Stråle Ett röd och Stråle Två gul och så vidare?

E) Korresponderar dessa strålar med chakran? Om, på vilket sätt?

F) Korresponderar dessa strålar med till exempel begrepp som kommunikation, visdom, och så vidare. Exempelvis ”Andra strålen” gul och kommunikation.

Tacksam för svar

Sign ”Jag Är”             

----------------------------------------------------------------------

Svar.

A, B) De sju olika Hierarkierna motsvarar de sju Strålarna, som kan symboliseras genom de Sju Ärkeänglarna eller Kumarorna inom den indiska filosofin, eller Dhyani-Buddhorna inom esoterisk Buddhism. Helena Blavatsky säger i sin Teosofiska Ordbok om dem:  Kumara* (sk). En obefläckad yngling, eller ung celibat. De första Kumarorna är Brahmâs sju söner, födda genom gudens lemmar, i den så kallade nionde skapelsen. Det påstås att de fick detta namn på grund av deras uttryckliga vägran att ”fortplanta sin art”, så därför förtäljer legenden att de ”förblev Yogis”.

C, D) Strålarna kan liknas vid regnbågens färger med början i rött och avslutning i violett.

E) Det finns många olika slags Chakran i människan och de Sju Strålarna korresponderar med dem. Såsom ovan, Så ock nedan säger ett hermetiskt axiom. Alla Chakra-system är avbilder från de Sju Strålarna.

F) Helena Blavatsky har varit mycket hemlighetsfull när det gäller Strålarnas funktioner, vilket lämnat fältet öppet för många spekulationer. Syftet med Mästarna och Strålen eller Dhyani-Buddhan de tillhör, är just att det förblir hemligt. DE arbetar bäst i det fördolda utan insyn. Det vanliga sättet att beskriva dem är att en tillhör t ex Visdom en annan Kärlek är att förmänskliga hela konceptet och föringar Mästarna och dem som omtalade Dem. Alla strålar har såklart Visdom eller Kärlek, fattas bara.

Björn-Peter Bernin

_______________________________________________________ 


Fråga 35. VAD INNEBÄR ENERGITJUVAR
(Inskickad den 7 november)
 

Det finns en fråga som jag har funderat på under många år och som jag undrar om Teosofin har något svar på.
 
Det har skrivits många böcker om ämnet och man brukar kalla det ”Energitjuvar”.
 
Om detta begrepp finns:
 
a. Varför stjäl vi energi från varandra när energin finns i obegränsad mängd runt omkring oss?
 
b. Kan en andesjäl bli så beroende av andras energi att den på detta sätt skulle kunna jämföras med en vampyr?
 
c. Är det möjligt att en andesjäl behöver stjäla energi för att på så vis orka leva?
 
d. Kan detta då kallas psykiskt sjukdomsbeetende eller kan det jämföras med narkomanens behov av en drog för att få kickar?
 

e. Finns det någon förklaring till varför det finns människor som inte kan nöja sig med att få sockerkickar, alkohol, sex, mat, tobak eller drogkickar eller är behovet som en ”energitjuv” har något annat och vad i så fall?
 
f. Vilket beteende eller beteenden är kännetecknande för en ”energitjuv”?
 
g. Hur skyddar människan sig bäst för dessa angrepp?
 
h. Hur bör en människa göra för att inte bli en ”energitjuv”?
 
Kan du hjälpa till med att reda ut en del av dessa frågor ur ett Teosofiskt perspektiv?
 
Vänligen, en trogen läsare

----------------------------------------------------------------------

Svar.

a) Alla stjäl inte energi, bara de som inte har kontakt med sitt gudomliga Jag eller Självet. Det är helt riktigt som du säger att energin finns runt omkring oss, men vi kommer inte åt den, så mycket som vi önskar, delvis för att lever våra liv helt fel.

b) Ande-Själen är ingen energistjuv, eftersom den är detsamma som den mänskliga Monaden eller Atma-Buddhi-Manas. Det är när vi är fångade i den lägre delen av vårt väsen som vi börjar sakna energi och omedvetet eller medvetet plockar andra på energi.


c) Nej.

d) Vi blir all dränerade av det kosmiska täcke (Kamaloka) av negativa tankar som omger Jordens Aura från Månen och hit, detta är alla våra själviska energier som slår tillbaka på oss. Men vi tycks nästan ha glömt detta förhållande. Vi måste bygga oss en sköld för att undvika dessa onda inflytelser som verkar på dagen och på natten i våra drömmar.

e) Eftersom vi är okunniga om dessa förhållanden så blir vi hela tiden påverkade, om vi vill eller inte… Vi kan däremot uppodla Kärlek till nästan, göra goda handlingar, tänka positivt så bygger vi successivt upp vår inre sköld, och därmed också mindre benägna att bli ”offer” för dessa ”vampyrer”, ”varulvar” och ”shapeshifters” som finns i våra ”trädgårdar” eller omgivningar.

f) Att allt bara handlar om henne själv. Man vill bara ha, ger inget.

g) Genom att praktisera de sju Paramitas i vardagen.

h) Genom att begrunda ovansagda råd.

Lägg till länk till De Sju Paramitas:


Björn-Peter Bernin
_______________________________________________________ 


Sammanställd den 13 november 2010

United Lodge of Theosophists
Malmölogen

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23