1

STUDIER I DEN HEMLIGA LÄRAN

FÖRSTA SERIEN
Författaren av Den Hemliga Läran
av
B.P. Wadia 
 
© 2012 Online Teosofiska Kompaniet Malmö  
B.P. Wadia  1881-1958
   
     I       

FÖRFATTAREN AV DEN HEMLIGA LÄRAN*

1. Teosofi är underlaget för och ursprunget till alla världsreligioner och all filosofier, och har förkunnats och efterlevts av ett fåtal utvalda, ända sedan människan blev en tänkande varelse.
        The Theosophical Glossary, ”Teosofia” (Engelska Originalupplagan, 1892, sid.328)

2. VISDOMS-RELIGIONEN har alltid varit en och densamma och har, såsom det sista ordet av för människan möjligt vetande, noggrant bevarats. Den existerade under långa tidsåldrar före de alexandrinska teosoferna, har fortplantats till de nutida och skall överleva varje annan religion och filosofi.
        Key to Theosophy ( Engelska Originalupplagan, 1889, sid.7-8)

3. Bevis för dess utbredning, autentiska annaler över dess historia, en fullständig kedja av dokument, som visar dess karaktär och tillvaro i varje land, jämte alla dessa stora Adepters undervisning – detta finns ännu i dag i det Ockulta Brödraskapets hemliga, underjordiska bibliotek.
    The Secret Doctrine
(Engelska Originalupplagan, 1888, sid I,xxxiii)

4. Medlemmarna av många esoteriska skolor... påstår sig vara i besittning av den fullständiga samlingen av alla heliga och filosofiska arbeten i manuskript och tryck, det vill säga, alla de arbeten, som någonsin skrivits, på vilket språk och med vilka tecken det än må vara, ända sedan skrivkonsten såg dagen, från de symboliska hieroglyferna ända till Kadmos och Devanagaris alfabet.
    The Secret Doctrine (Engelska Originalupplagan 1888, sid I, xxiii)

5. Det arbete, som härmed överlämnas åt allmänhetens dom, är frukten av en ganska ingående bekantskap med österländska adepter och av studiet av deras vetenskap.
    Isis Unveiled (Engelska Originalupplagan 1877, sid I, v)

6. Författaren [H.P.B.] älskar dem (de Gamla) och tror därför på de Gamla och på de nutida arvingarna till deras Visdom. Och emedan hon tror på båda, ger hon nu vidare vad hon själv erhållit och lärt till alla dem, som vill mottaga det.
    The Secret Doctrine (Engelska Originalupplagan 1888, sid I, xxxvii)

7. Vad jag tror på är: (1) den kunskap som muntligen i oavbruten följd av levande gudomliga människor under människosläktets barndom uppenbarats för utvalda individer; (2) att den nått oss i oförändrat skick; och (3) att MÄSTARNA är fullkomligt förtrogna med det vetenskapliga system, som är grundat på sådan oavbruten undervisning.
    Lucifer (Oktober 1889, s.157)

8. ”Den HEMLIGA LÄRAN är inte en avhandling eller en samling svävande teorier, utan innehåller alla de sanningar, som under detta århundrade kan delges världen.”
     The Secret Doctrine (Engelska Originalupplagan 1877. I,xxxviii)

9. ”Ingen Visdomens Mästare från Öster skall vare sig själv framträda eller sända någon till Europa eller Amerika... tills år 1975.”
    Preliminary Memorandum, citerad i tidskriften Theosophv. Vol I, s.455.

____________________________________

* Denna artikel-serie är hämtad och översatt från B.P. Wadias bok Studies in The Secret Doctrine vol I & II, utgiven 1997 av Theosophy Company (India) Private LTD. Bombay. Övs anm.


Dessa nio uttalanden är skrivna av den ryska kvinna, som förvärvade sig titeln ”Den största bedragerskan under det nittonde århundradet” och kom ”vetenskapliga forskare” att förklara, att ”Grundvalen för hela hennes teosofiska lärosystem är rena rama osanningen”.

Detta är nu mer än ett kvarts sekel sedan. Hennes filosofi och läror, rörande vilka hon frånsade sig all äganderätt och vilkas förtjänster och visdom hon helt och hållet tillskrev sina Österländska Mästare, efterfrågas ivrigare nu än någonsin förr.

Denna ryska bar namnet Helena Petrovna Blavatsky. Det finns väl knappast något annat namn, kring vilket sådana stormar rasat alltifrån 1875 och till denna dag. Det var inte blott kritik av alla slag, inte blott anfall, utan det var dödliga hugg, som riktades mot hennes karaktär, hennes läror och hennes arbete, men dessa har överlevt för att inspirera och upplysa människors hjärtan och sinnen, även om hon själv inte längre är synlig för jordiska blickar.

H.P. Blavatsky har författat två stora arbeten, vardera i två band omfattande över tusen sidor – Isis Unveiled och The Secret Doctrine (**). De diskuterar utsliten teologi och modern vetenskap. De behandlar spekulativ och praktisk filosofi; symboler, emblem och myter; varje gren av den i utveckling stadda ”exakta” vetenskapen; solsystemens uppkomst och utveckling; människosläktets ursprung och härstamning i kollektiv bemärkelse; mänsklighetens raser etnologiskt och psykologiskt; människans fysiska, psykiska och andliga natur; materia, förnuft och själ; kända eller okända eller misskända språk och konsthantverk; forntida traditioner och modern kultur; gudar och atomer; solsystemets fysik och ockult kemi; gammal och ny kronologi och tidsberäkning; läran om talen; Indiens Puranaböcker och Egyptens pyramider; försvunna kontinenter och legender från nu överlevande, ja, se vidare Innehållsförteckningen till de fyra volymerna och det Index, som finns till de båda verken.

____________________________________

(**) I svensk översättning Den Avslöjade Isis och Den Hemliga Läran. Löpande nya översättningar görs ständigt Online. Övs anm.

Dessutom så var H.P. Blavatsky en häpnadsväckande författare av tidskrifter och tidningsartiklar både på franska och engelska förutom på hennes eget modersmål ryska. De behandlade inte bara spiritualism och mysticism, ockultism och de ockulta konsterna, utan också magi och frimureri; yoga och yogier, utdöda folkstammar såsom Todas och Mulakarambas och moderna rörelser som Arya och Brahma Samaj; indisk metafysik och europeiska Hierofanter; drömmar och fakta kring, fenomen, fysiska såväl som psykiska, judar och hedningar och barbarer och kristna. Läs vad hon har skrivit i A Moderna Panarion, The Caves and Jungels of Hindustan, bläddra igenom de talrika volymerna av The Theosophists, Lucifer, The Path och flertalet andra periodika och lägg märke till den variation av ämnen som behandlas.

Om du önskar en sammanhängande, i följd, klar presentation av hennes tankesystem läs då The Key to Theosophy [Nyckeln till Teosofin Online 2009]. Men stanna inte vid det, utan inskaffa en exemplar av The Voice of the Silence [Tystnadens Röst Online 2009]. Denna lilla bok innehåller visdom av oskattbart värde. Om den är för djup filosofiskt sett, begrunda då dess etik. Om dessa två är omöjliga eller svåra att  praktiskt förverkliga, läs den då som en litterär produktion och bli charmerad av dess rytmiska tonfall och skönhet i språket. En poets hjärta, en filosofs förnuft, en profets kraft avslöjar dess skönhet och skarpsinnighet.

”1800-talets största bedragerska” – Oj! om vi ändå hade fler av dem.

Men hur ska vi se på de nio påståendena? Hur kan en intelligent person på 1900-talet [eller på 2000-talet för den delen,
Övs anm.] acceptera dem? Ett system ”som är lika gammalt som den tänkande människan.

Vad anser vi om de nio uttalanden? Hur kan en intelligent person från 1900-talet [idag 2000-talet] acceptera dem? Ett system ”som är lika gammalt som den tänkande människan"; och som är ”
det sista ordet av möjligt vetande för människan”; att det har ”nått oss i oförändrat skick”; helt och hållit via denna ryska kvinna. ”Omöjligt” – ropar den moderna människan. Hur egoistiskt och löjligt är det inte att en bok i två band ”innehåller allt som under detta århundrade [1800-talet] kan delges världen” och genom att spela profet genom att säga att – ”Ingen Visdomens Mästare från Öster skall vare sig själv framträda eller sända någon till Europa eller Amerika... tills år 1975.”

Och ändå – så talar hon om ”bevis” och om ”autentiska urkunder” och ”en fullständig kedja av dokument” och tillvaron ”av alla dessa stora Adepters undervisning”. Ska inte vi söka efter allt detta? Skall vi inte kräva bevisen och urkunderna och dokumenten och undervisningen som ”ännu i dag finns i det Ockulta Brödraskapets hemliga, underjordiska bibliotek.

H.P.Blavatsky skulle be oss att inte betrakta hennes undervisning som någon slags uppenbarelse. Hon säger: ”Dessa sanningar framställs inte på något sätt som en uppenbarelse och inte heller vill författarinnan ge sken av att avslöja någon mystisk kunskap, som nu för första gången i världshistorien blir öppet omtalad” (Secret Doctrine. I, vii. Engelska original upplagan). I Nyckeln till Teosofin sägs det vidare:

”Ska vi då betrakta teosofin som en slags uppenbarelse?” ”Inte alls – inte ens i den meningen, att den skulle vara ett nytt och direkt uppdagande från vissa högre övernaturliga eller åtminstone övermänskliga väsenden. Vi kan endast tala om ett 'avslöjande' av gamla, mycket gamla sanningar för sinnen, som hittills varit okunniga om dem, okunniga till och med om själva tillvaron och bevarandet av en sådan arkaisk kunskap.”

H.P.Blavatskys tankesystem är, för att citera hennes egna ord rörande spiritualismen, sådant, att det ”ger oss fakta, som vi kan undersöka, men inte några försäkringar, som vi måste sätta tro till utan bevis” (1). Med en tydlighet och ett eftertryck, som man inte kan misstaga sig på, säger hon i sin Nyckeln till Teosofin; ”Liksom alla teosofer måste bedömas efter sina gärningar och inte efter vad de skriver eller säger, så måste alla teosofiska böcker värderas efter sina egna förtjänster och inte efter något som helst anspråk på auktoritet, som de till äventyrs kan åberopa.”(2) Och i själva Den Hemliga Läran sägs det: ”Det är framför allt nödvändigt att komma ihåg, att ingen teosofisk bok får det ringaste ökat värde på grund av någon föregiven auktoritet.” (3)

____________________________________

(1) Isis Unveiled, Engelska Originalupplagan. vol I, sid xi.”
(2) Key to Theosophy, Engelska Originalupplagan vol I, p. 300, [ andra Indiska upplagan, p 298].

(3) Secret Doctrine. Engelska Originalupplagan, vol I, sid xix.

Detta är på sätt och vis ett nytt läge: vi blir erbjudna bevis, vi bönfalles om att undersöka och bedöma, att utforska och bekräfta; men inte att tro på någon uppenbarelse utan att pröva, jämföra och verifiera lärorna på grund av deras eget inre värde. Om detta inte är en vetenskaplig attityd, vad kan då kallas vetenskapligt?

De, som tror, och de som är skeptiska, faller offer å ena sidan för blind tro och å andra sidan för oresonlig skepticism, då fanatismen griper tag i dem. Vår uppgift är närmast att studera, att forska och bedöma; att undersöka obevekligt men ärligt; att inte tro någonting förrän vi har bevis, men också att inte förkasta något sedan bevis erhållits. Inte fenomen utan filosofi bör visa oss vägen; personligheten får inte locka oss in på avvägar, utan vi måste hålla oss fast vid principer. Inte blind tro utan ett upplyst resonerande; inte argumentering utan meditation; inte dåraktig lättrogenhet utan intelligent samarbete; vi borde inte utgå från läraren till lärorna, utan undersöka konsekvensen, logiken, den inneboende sanningen, förnuftigheten och fullständigheten av själva lärorna. Undersök lärorna i ljuset av allt tillgängligt vetande – låt dessa läror belysa allt vetande, som kan ernås. Bedöm H.P.Blavatskys undervisning genom ömsesidiga jämförelser och den skarpaste sakliga kritik.

Sanningen är helig och kan därför uthärda ett anfall, om än så vanhelgande och hårt. H.P. Blavatsky uppmanar själv till denna stränga granskning. De, som tror henne blint, gör henne den största otjänst, då de genom tal eller handling avskräcker den kritiska undersökningens attityd. Vi har till uppgift att utforska och korsförhöra detta vittne från de Forntida Adepternas Ockulta Värld. Vår uppgift är att försöka finna luckor i hennes bevisföring och att uppmuntra andra att göra likadant. Om de ovan citerade nio uttalandena är obevisbara, då måste vi som hederliga män och kvinnor förkasta denna ”budbärare” och låta hennes bedrägerier och lögner förtäras av elden. Ty om dessa lärors riktighet inte går att bevisa, då är enligt hennes eget vittnesmål, enligt hennes egen måttstock, enligt hennes egen utsago hon och hennes ”syntes av vetenskap, religion och filosofi” värre än nonsens. Såsom hon själv skrev: ”Men detta är författarens personliga åsikt, och hennes ortodoxi kan inte väntas ha större vikt än någon annan 'doxi' ur deras synpunkt sett, för vilka varje ny teori är heterodox, tills den bevisats vara annorlunda”. (The Secret Doctrine, vol II, sid. 438, Engelska Originalupplagan)

Vetande och inte tro var vad H.P.Blavatsky erbjöd. Om den kunskapssökande världen i våra dagar inte i någon större utsträckning undersöker hennes läror, så är det på grund av att hennes många efterföljare hör hemma i trons värld och därpå, att ett ännu större antal människor, som begagnar det namn hon gav åt sitt tankesystem, tyvärr uppvisar den fullkomligaste okunnighet därom.

Ett opartiskt och kritiskt studium av hennes tankesystem, förestavat varken av begär att bevisa att hon har rätt, eller av begär att bevisa motsatsen, utan företaget i avsikt att få reda på vad hennes läror innebär: detta är vad som behövs. Kan hennes läror lösa de invecklade problem som möter oss? Upplyser de vårt förstånd? Tillfredsställer de människohjärtats längtan? Inspirerar de oss till en ädlare strävan, en större altruism, en storslagnare osjälviskhet? Framför allt – är de i harmoni med den forntida vetenskapens erkända fakta, den forntida etikens bevisade lagar och den forntida filosofins djupa sanningar? Bringar de klarhet i vad som nu är mörkt och sprider de kunskap om vad som idag är okänt, men som fordom var väl bekant? Och om de åstadkommer ett sådant underverk – framkallar dessa läror också genom sin egen inneboende natur otvetydigt den övertygelsen, att de undgått den felaktighet och den försämring, som dess lärares ahankara, jaghet, medför, då den inkarnerar genom lärorna? Den tyske tänkaren Richter skrev en gång: ”Jag har hört att några filosofer, då de gått ut för att söka sanningen för att ge henne sin hyllning, har fått syn på sin egen avbild i vattnet och i stället tillbett denna.” Har Helena Blavatsky gjort detta? Dessa är prövningarna. Det är längs ovannämnda linjer, vi måste söka bevis.

Undersökningsmetoden anges av Helena Blavatsky själv, i Lucifer, Vol I, sid 431, säger hon:

”Teosofi är gudomligt vetande och vetande är sanning. Varje sant faktum, varje ärligt ord är således en oskiljbar del av Teosofin. Den, som är kunnig i gudomlig alkemi, eller blott i någon mån välsignats med förmågan att urskilja sanningen, skall finna den och dra ut den från ett felaktigt lika väl som från ett riktigt uttalande. Hur obetydlig den guldpartikel än må vara, som sjunkit ned i ett ton skräp, så är ädel metall dock alltid ädel metall och det är värt en smula extra besvär att söka leta reda på den. Som sagt, det är ofta lika nyttigt att veta vad en sak icke är, som att få reda på vad den är.”§

Är hon ”den största bedragerskan under det nittonde århundradet”?

Är hon Budbäraren, sänd från det Forntida Brödraskapet till det sekel, som såg sin gryning år 1875?

Svaren på dessa frågor bör varken sökas i hennes livs skiftande händelser eller i anklagelserna från hennes belackare eller i lovorden från hennes efterföljare, och inte heller i de gynnsamma eller ogynnsamma uttalanden om hennes böcker, som framställs av granskarna av dessa. Svaret får sökas i själva de läror hon förmedlat.

Men om man söker, bör man komma ihåg dessa ord:

”För den mentalt slöe eller trögtänkte måste Teosofin förbli en gåta, ty inom tankens värld lika väl som inom den andliga världen måste varje människa utveckla sig genom sina egna ansträngningar. Författaren kan inte utföra läsarens tankearbete i hans ställe, och inte heller skulle läsaren bli mera upplyst, om sådant ställföreträdande tänkande vore möjligt.” (Nyckeln till Teosofin, Förordet.)

B. P.  WADIA

länk till Studie 2 i DHL

länk till Några observationer rörande studiet av Den Hemliga Läran

länk till Den Hemliga Läran Online
__________________________________________________________________

till toppen av sidan till B P Wadia Online huvudindex    till ULTs hemsida   | 

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö   
Uppdaterad 2014-03-23