yantra1.gif (2187 bytes)

DEN HEMLIGA LÄRAN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRSTA DELEN
VÄRLDSALLTETS UPPKOMST
[SIDORNA 1–721]

AV

H.P. BLAVATSKY

© 2001 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

wpeAF.jpg (3179 bytes)

_______________________________________________________________________________________________________

INNEHÅLLSFÖRTECKNING, Del 1 [Online 7 sidor, (du är här nu)]  

FÖRORD
[Online 4 sidor]

FÖRETAL [Online 24 sidor]
Behovet av en dylik bok. 
Dokumentens och handskrifternas ålder. 
Vad boken avser. 

INLEDNING [Online 10 sidor, del 1]
Det äldsta manuskriptet i världen och dess symbolism 
Livets enhet, dess aktiva och passiva faser 
Den hemliga läran - panteism - ateism 
"All-Rummet" enligt religionssystemen och enligt ockultismen 
Sju världselement - sju raser av människor 
Den hemliga lärans tre grundsatser 
Huvudinnehållet i de ur Dzyans bok hämtade sångerna 

____________________________________________________________________________________________________________________

FÖRSTA AVDELNINGEN
VÄRLDSUTVECKLINGEN

SJU SÅNGER UR DZYANS BOK  [Online]

FÖRSTA SÅNGEN. VÄRLDSALLTETS NATT 
De sju evigheterna 
"Tiden" 
Världsmedvetandet och Dhyan-Chohanerna 
Nidana och Maya, orsakerna till allt ont 
Den stora andedräkten 
Vara och icke-vara 
Dangmas öga 
Alaya, världssjälen 

ANDRA SÅNGEN. DIFFERENTIATIONENS BEGREPP 
Det Absoluta känner inte sig självt 
Livets frö fanns ännu inte 
Världsalltet låg fördolt i gudomstanken 

TREDJE SÅNGEN. VÄRLDSALLTETS UPPVAKNANDE 
Den stora vibrationsrörelsen 
Naturens symboler 
Talens makt 
Logoi och draken 
Astralljuset 
Ursprungliga utstrålningar från Enheten 
Tillvarons vävnad 
Medveten elektricitet, Fohat

FJÄRDE SÅNGEN. DE SJUFALDIGA HIERAKIERNA 
Eldens söner 
Världens grundvalar, Dhyan-Chohanerna 
Röstens härskara 
Tal och förnuft 
Åttafalden och sjufalden 
"Ljusets söner" 

FEMTE SÅNGEN. FOHAT, DE SJUFALDIGA HIERARKIERNAS SON 
Den glödande virvelvinden och de ursprungliga Sju 
De frambringar Fohat 
"Gudarnas" inbördes samband 
Utvecklingen av naturens "principer" 
Eldens mysterium 
Elementens hemlighet 
Tabernaklets kvadratiska form 
Planetandar och Lipiker 
Ringen "Överskrid ej" 
Livets bok i stjärnorna 
Själens pilgrimsfärd och "vila" 

SJÄTTE SÅNGEN. VÅR VÄRLD, DESS FÖDELSE OCH UTVECKLING 
Logos 
Det kvinnliga Logos' mysterium 
De sju laya-centra 
"Elementens frön" 
Elementens utveckling 
Världarnas uppbyggande 
En neutral medelpunkt 
"Döda" planeter. - Månen

TEOSOFISKA MISSUPPFATTNINGAR 
Planetindelningar och mänskliga principer 
Månen 
Egots flyttningar
Den sjufaldiga kedjan 
De övriga planeternas förhållande till jorden 

FÖRKLARINGAR ANGÅENDE VÄRLDSKLOTEN OCH MONADERNA 
Månkedjan och jordkedjan 
Jorden, ett barn av månen 
Monadernas klassifikation 
Monadens definition 
Månmonaderna, pitrierna 
En trefaldig utveckling i naturen 

SJÄTTE SÅNGEN. FORTSÄTTNING 
"Skapelsen" i fjärde runden
"Förbannelsen", "synden" och "striden"
Kampen för tillvaron och världarnas födelse

SJUNDE SÅNGEN. JORDMÄNNISKANS STAMFÄDER
Grupper av hierarkier 
Samband mellan varelser 
Vad inkarnerar i den animala människan? 
Människans daning. - "Gnistan" 
Ockulta och kabbalistiska läror om människans principer 
Akasha är inte eter 
Atomer är osynliga liv 
Den ockulta läran om livets kemi och bakteriologi 
Väktaren och hans skugga 
Gudarna nedstiger till jorden 

SAMMANFATTNING 
Den hemliga lärans märg och kärna 
Hermes i kristen förklädnad 
Några ockulta aforismer 
De sju naturkrafterna 

______________________________________________________________________________________________________________________

ANDRA AVDELNINGEN
SYMBOLIKENS UTVECKLING I DESS UNGEFÄRLIGA ORDNINGSFÖLJD

§§

I. SYMBOLIK OCH IDEOGRAFI 
Skillnaden mellan emblem och symboler 
Ljudets magiska kraft 
Mysteriespråket 

II. MYSTERIESPRÅKET OCH DESS NYCKLAR 
Egyptens många religioner 
Judarna och deras system 
Mose, en efterbildning av Sargon 
De olika människoraserna 

III. URSUBSTANSEN OCH DEN GUDOMLIGA TANKEN 
Gudomlig tanke eller kosmisk materie? 
Eter och intelligens 
De sju prakritierna 
Den mystiska elden 
Ett enda kunskapens träd 

IV. CHAOS, THEOS, KOSMOS 
Föreningen mellan kaos och ande 
Förnuftets födelse 

V. DEN FÖRBORGADE GUDOMEN, DESS SYMBOLER OCH SINNEBILDER 
Det gnostiska föreställningssättet 
Internationell överensstämmelse ifråga om gudaläran 

VI. VÄRLDSÄGGET 
Äggborna Logoi 
Den bevingade globen 

VII. BRAHMAS DAGAR OCH NÄTTER 
Mänskliga gudar och gudomliga människor 
Gudarnas återfödelse 
Den puraniska profetian 

VIII. LOTUSBLOMMAN, EN VÄRLDSSYMBOL 
Exoteriskt och esoteriskt 
Den första fallicismens renhet 
Den egyptiska lotusblomman 

IX. MÅNEN, DEUS LUNUS, PHOEBE 
En blick på månmyten 
En förklaring av månens betydelse 
Efterbildningar och förebilder 
Månen tvåkönad 

X. TRÄD-, ORM- OCH KROKODILDYRKAN 
Symbolens urartande 
De sjuhövdade drakarna 
Drake och krokodil 

XI. DEMON EST DEUS INVERSUS 
Död är liv 
Änglarnas fall 
Legendens ombildning 

XII. DE SKAPANDE GUDARNAS TEOGONI 
Punkten i cirkeln 
Logos eller Verbum 
Skapelsens verkställare
Hierarkiernas identitet inom alla religioner 
Skillnaden mellan de ariska och semitiska systemen 

XIII. DE SJU SKAPELSERNA 
Den gnostiska och den hinduistiska framställningen 
De sju puraniska och "skapelserna" 

XIV. DE FYRA ELEMENTEN 
"Gudarna" och "elementen" 
Elementens språk 
Hednisk och kristen dyrkan av elementen 

XV. OM KWAN-SHAI-YIN OCH KWAN-YIN 
Kwan-Shai-Yin och fallicismen 
Den verkliga betydelsen 

____________________________________________________________________________________________________________________

TREDJE AVDELNINGEN
TILLÄGG OM OCKULT OCH MODERN VETENSKAP

§§

I. ANLEDNINGARNA TILL DESSA TILLÄGG 
Ockultism versus materialism 501
Mystikerns eviga sabbat 503

II. DEN MODERNA FYSIKENS MÅLSMÄN LEKA BLINDBOCK 

III. AN LUMEN SIT CORPUS, NEC NON? 
Den hypotetiska etern 
Vetenskapliga teorier om dess beskaffenhet 

IV. ÄR GRAVITATIONEN EN LAG? 
Intelligenser eller blinda krafter 
Attraktionens orsak 

V. VETENSKAPENS TEORIER OM ROTATIONEN 
Motsägande hypoteser 
Än mera hypoteser 

VI. TOMMA FRASER INOM VETENSKAPEN 
Vad är "krafterna"? 
Ockultisternas åsikt 
Vetenskapliga och ockulta teorier om värmet 
Vetenskapens atomer 

EN VETENSKAPSMANS ANFALL MOT DEN VETENSKAPLIGA TEORIN OM KRAFT 
Eter och atomer 

VIII. LIV, KRAFT ELLER TYNGD? 
Dr Richardson om nerv-eter 
Sinnena och dess verksamhet 
För mycket "liv" kan döda 

IX. SOLTEORIN 
Ursprungselementet 
Element och metaelement 
Professor Crookes om elementen 
Livets och tillvarons träd 

X. EN FRAMTIDENS KRAFT 
Keely, en omedveten ockultist 
Intereteriska vibrationer 
Ljudets och luktens hemligheter 

XI. OM ELEMENT OCH ATOMER 
Metafysisk kemi 
Vad är de sju planeterna? 
Gudarnas cykliska fall 

XII. GAMLA TANKAR I NY DRÄKT 
Den allsmäktiga Enheten 
Sjutalet inom kemin

XIII. DEN MODERNA NEBULOSATEORIN 
Krafter är utströmningar 
Vad är en nebulosa?

XIV. KRAFTER - RÖRELSESÄTT ELLER INTELLIGENSER? 
Livsprincipen 
Ockult och fysisk vetenskap 

XV. GUDAR, MONADER OCH ATOMER 
De gamles gudar - monaderna 
Monaden och duaden 
Elementens uppkomst 
Hermes eller Huxley? 
Leibnitz' lära 
Monaderna enligt ockultismen 

XVI. CYKLISK UTVECKLING OCH KARMA 
Karmiska cykler och universell etik 
Öde och karma 
Karma-Nemesis 

XVII. ZODIAKEN OCH DESS ÅLDER 
De judiska patriarkerna och zodiaktecknen 
Zodiakiska cykler 
Hinduisk astronomi 

XVIII. SAMMANFATTNING AV DEN ÖMSESIDIGA STÄLLNINGEN 
Vetenskapen tillstår sin okunnighet 
Materialismen för Europa till en katastrof 

_______________________________________________________________________________________________________

|  till Den Hemliga Lärans huvudindex Online |  till Helena Blavatsky Online  |   till ULTs hemsida   | 

_______________________________________________________________________________________________________

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23