yantra1.gif (2187 bytes)
59
Den Sjufaldiga Indelningen

Varför inte ändra på benämningen?

William Q. Judge

© 2000 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 WILLIAM Q JUDGE 1851-1896

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)Sinnett´s bok De Invigdes Lära har haft stor betydelse för västvärlden i framläggandet av den österländska filosofin, med avseende på människan och hennes konstitution, men har också förevigat användandet av ett missledande och felaktigt ord. I ovannämnda verk på sidan 61 påstår han följande: "Den Esoteriska Vetenskapen medger sju olika principer i människans konstitution och fortsätter sedan med följande indelning:  Kroppen, Vitalitet, Astralkroppen, Animal själ, Mänsklig själ, Andlig själ och den sjunde, Ande eller Atma. Om nu Anden, som filosofin deklarerar, existerar inom och genomsyrar allt, är det oriktigt att benämna den som en av de sju. Detta ledde väldigt tidigt till att vi anklagades för tron på sju olika andar inom människan. Detta leder också alltid till missuppfattningar som direkt strider mot förståelsen att Atma innefattar och sammanfattar de övriga principerna. I Indien har detta orsakat en utdragen och ibland het diskussion mellan anhängare av den i De Invigdas Lära strikta sjufaldiga indelningen och flera lärda och lekmannahinduer, vilka hänvisat till en fyrfaldig – eller femfaldig uppdelning. Under denna debatt medgav den hinduiske ledaren och debattören, som samtidigt hängav sig åt ett annat system, att det fanns "en sann esoterisk sjufaldig indelning", vilken självklart inte kunde meddelas offentligt. Sinnett gjorde uppenbarligen ett misstag då han sa att den förstnämnda indelningen är den esoteriska.

För att förhindra många av dessa missuppfattningar och olikheter bör man införa en benämning och sedan ständigt använda denna och på detta sätt ge uttryck för den idé som är tänkt att framföras. Eftersom teosofins förnämsta förklaring är att dessa såkallade kroppar eller utanpåverk har som syfte att möjliggöra det för den ENDA – eller Atman – att nå fullständig förståelse av naturen och "framkalla själens syfte", varför då inte benämna dem alla farkoster vilka används i detta syfte. Denna benämning är helt i linje med samtliga delar av filosofin. Den är i själva verket synonym med Upadhi, eller basen, underlaget, bäraren. Genom att använda denna benämning blir det korrekt att säga att teosofin framhäver att det är Atma som samverkar med och genom sex farkoster. I egentlig mening är kroppen farkosten för den astrala kroppen och denna bärare av nästa och så vidare ända upp till Atma, som därför anses vara ett med allt och genomsyrar allt, som det så klart och tydligt framhålls i Bhagavad-Gita.

Denna förändring, eller något annat än "principer", borde användas av alla teosofer. För varje dag som går kommer nya förfrågningar från nya själar och  teosoferna själva bör framförallt använda sina ord med omdöme i diskussioner av denna art. Eller om än större klarhet önskas, låt oss säga att det finns en princip som agerar genom sex farkoster. Uppställningen blir då enligt följande:

 

Atma (ande), en princip, osynlig
          Dess farkoster är:

Buddhi.................................................................... Andlig själ
Manas..................................................................... Mänsklig själ
Kama-Rupa.............................................................Animal själ
Linga-Sharira..........................................................Astral kropp
Prana eller Jiva.......................................................Vitalitet
Rupa.........................................................................Kroppen

Ett namn innehåller en kraft och om vi talar om sju principer när det i själva verket endast finns en, fortsätter vi att fördunkla vår uppfattning av teosofisk sanning.
 

EUSEBIO URBAN
Path, April, 1890.

Översatt från William Q Judges Theosophical Articles, vol I, sid 298-299, "The Sevenfold Division".  Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1980.
 

___________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23