yantra1.gif (2187 bytes)
2
De Sju Principerna

[Ingår i gruppen av elva artiklar som är samlade under begreppet ”Mysteriet Buddha”]HELENA BLAVATSKY

© 2013 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)Helena Blavatsky

HELENA BLAVATSKY 1831-1891

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

 

”Mysteriet Buddha” gäller även för flera andra Adepter – kanske för en hel del. Problematiken ligger i att korrekt förstå detta andra mysterium: det verkliga faktum, så svårfattligt och transcendentalt vid första anblicken, angående människans ”Sju Principer”, avspeglingarna i människan av de sju krafterna i Naturen, fysiskt, och av Tillvarons sju Hierarkier intellektuellt och andligt. Vare sig en människa indelas i grupper enligt det ena eller andra systemet – för att lättare kunna förstå hennes trefaldiga natur (generellt sett) – materiellt, eteriskt, och andligt – så kommer basen och toppen av denna indelning alltid att vara den samma. Det finns bara tre Upadhis (underlag) i människan, och hur många Koshas (höljen) som helst och deras aspekter kan byggas kring dessa utan att helhetens harmoni förstörs. Medan det Esoteriska Systemet accepterar den sjufaldiga indelningen, så talar den vedantiska klassificeringen om fem Koshas, och Taraka  Raja Yoga förenklar dem till Fyra – det vill säga, tre Upadhis sammanfattade genom den högsta principen, Atma.
 

DEN SJUFALDIGA INDELNINGEN ENLIGT OLIKA INDISKA SYSTEM  
[se i Den Hemliga Läran, volym 1, sid. 179]

 

ESOTERISK BUDDHISM

VEDANTA

TARAKA RAJA YOGA

1

 Sthûla Sharira

 Annamayakosha

 (Kosha betyder
 bokstavligt
höljet,
 som varje princip bildar)

 Sthûlopâdhi

 (Sthûla-upâdhi,

 eller     principernas           underlag)

2

 Prâna (Livet)

 Prânamayakosha

3

 Prânas farkost
 (Astralkroppen, eller Linga Sharira)

4

 Kâma Rûpa

 Mânomayakosha

 Sûkshmopâdhi

5

 Förnuftet/Sinnet

(a) Viljeyttringar och känslorna etc.

(b) Vijnânam

 Vijnâmayakosha

6

 Andlig Själ (Buddhi)

 Anandamayakosha

 Kâranopâdhi

7

 Atmâ

 Atmâ

 Atmâ

 

Dessa påståenden kommer såklart att väcka frågan: ”Hur kan en andlig (eller semi-andlig) personlighet leva ett tredelat eller ett tvådelat liv, och skifta mellan sina särskilda ”Högre Själv” ad libitum [efter behag] och ändå fortsätta vara den enda eviga Monaden under Manvantarans Oändlighet?” Svaret på detta är enkelt för den verklige Ockultisten, medan det för den världslige och icke-initierade måste framstå som absurt. De ”Sju Principerna” är givetvis den enda odelbara Andens manifestation, men det är bara vid slutet av Manvantaran, när de blir återförenade på det Enda Verklighetens plan, som föreningen blir synlig; för under pilgrimens resa så har reflektionerna av denna odelbara Enda Flamma, som är aspekter av den enda eviga Anden, var för sig förmågan att agera på ett av de manifesterade existensplanen – de gradvisa differentieringarna från det omanifesterade planet – det vill säga, på det  existensplan som det verkligen tillhör.
 

Vår jord tillåter alla Mayaviska villkor, vilket innebär att den renade Egoistiska Principen, det astrala och personliga Självet av en Adept, kan trots att den är ett med sitt Högsta Själv (Atma och Buddhi), i avsikt att förmedla universell barmhärtighet och välvilja, separera sig själv från sin gudomliga Monad för att på detta illusoriska plan och temporära tillvaro leva sitt eget distinkta självständiga medvetna liv genom en lånad illusorisk gestalt, och kan på så sätt tjäna ett dubbelt syfte: att göra slut på sin egen individuella karma, och samtidigt hjälpa miljoner mindre lyckligt lottade människor bort från verkningar av mental blindhet. Och om följande fråga ställs: ”Var tar det ursprungliga medvetandet vägen som uppfyllde kroppen när den förändring sker som beskrivs ovan, då en Buddha eller en Jivanmukta går in i Nirvana – går den in i Nirvanin eller går den i de påföljande reinkarnationerna av den senares ”lämningar” (Nirmanakayans)?”  Så är svaret att det infångade medvetandet kan vara ”av en viss kunskap baserat på observation och erfarenhet”, som Gibbon säger, medan icke-förkroppsligat medvetande inte är en verkan utan en orsak. Det är en del av det hela eller snarare en Stråle på den manifesterade aktivitetens graderade skala av den allt genomträngande gränslösa Flamman, vars reflektioner är de enda som kan bli differentierade; och som sådant är medvetandet allestädes närvarande och kan varken lokaliseras eller centreras i eller kring något särskilt subjekt, inte heller kan det begränsas. Dess verkningar är de enda som tillhör materians region, för det är en energi som verkar på materian på olika sätt, men medvetandet per se, som det förstås och förklaras av den Ockulta filosofin, är den högsta kvaliteten av den kännande andliga principen inom oss, den Gudomliga Själen (eller Buddhi) och vårt Högre Jag, och tillhör inte materians plan. Efter den fysiska människan död, och om hon är en initierad, blir detta medvetande transformerat från att ha varit en mänsklig kvalité till att bli en egen oberoende princip; det medvetna Jaget blir då Medvetande per se, utan något Jag i den meningen att den senare inte längre är begränsad eller betingad av sinnena, inte ens av tid och rum. Därför är denna entitet kapabel, utan att separera sig själv från, eller genom att överge sin ägare, Buddhi, att på samma gång avspegla sig själv i den astrala människan som varit, utan att på något sätt behöva begränsa sig själv. Detta syns på ett lägre plan i våra drömmar, för om medvetandet kan vara aktivt under våra visioner medan kroppen och dess materiella hjärna sover djupt – och även om det under våra drömmar är allt annat än allestädes närvarande – hur mycket större måste dess kraft då inte vara när den är helt fri från och utan förbindelse med vår fysiska hjärna.

HELENA BLAVATSKY

Översatt från Blavatskys Collected Writings, vol  XIV, sid.386-387. Utgiven av The Theosophical Publishing House, Wheaton, Ill.,USA, 1985.

_________________________________________________________________________________________________

Andra artiklar från gruppen ”Mysteriet Buddha” av Helena Blavatsky:
Mysteriet Buddha
De Sju Principerna
Lam Rim´s och Dzyan`s Hemliga Böcker

Tsong-kha-pa. – Lohans i Kina
Amita Buddha, Kwan-Shai-Yin och Kwan-Yin – vad ”Dzyans Bok” och Tsong-kha-pa´s lamakloster säger
En opublicerad predikan av Buddha

Ytterligare artiklar som behandlar Tibetansk Esotericism ur den teosofiska litteraturen av Helena Blavatsky:
I Nirvanas flöde – Kwan Yin & Vachishwara
Senzar – prästerskapets språk
HPBs Meditationsdiagram från I”G” Undervisningen
Dzyans Sånger – Kosmisk Evolution
Dzyans Sånger – Människans Skapelse

Vår Stjärna, Stråle, Fader eller Dhyani-Buddha

Tibetansk-kinesisk-indisk Ordbok i Esotericism

_________________________________________________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23