yantra1.gif (2187 bytes)
0

Den Avslöjade Isis Online –
Huvudindex


© 2012 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

 

Den Avslöjade Isis – Utgivarnas Förord, sid I-V {1-5}  – av Helena Blavatsky (1)

Föreliggande jubileumsutgåva av DEN AVSLÖJADE ISIS trycktes för första gången för fjorton år sedan – 1931 – på hundraårsdagen av författarinnan H. P. Blavatskys födelsedag. Nuvarande tryckning är identisk med den första, vilken var en fotografisk reproduktion av originalutgåvan som publicerades i New York 1877. Bokförläggaren J. W. Bouton, utgav tolv utgåvor av arbetet, och alltmedan senare utgåvor av DEN AVSLÖJADE ISIS har tryckts, kan ingen av dem – med undantag av en faksimilutgåva av Rider of London – vara betrodd av dem som önskar en autentisk text av H. P. Blavatskys första stora avhandling. Dessa utgåvor var ”reset” [satta om i tryck], med oundvikliga felaktigheter, och drabbades av ”korrigeringar” eller ”förbättringar”, samt tillägg av ovidkommande slag; men dessa är nu alla utgångna.

Den Avslöjade Isis – Författarens Förord, sid, v-viii {5-8} – av Helena Blavatsky (2)

DET arbete som nu överlämnas till allmän bedömning är en frukt av en något nära bekantskap med Österländska adepter och studium av deras vetenskap. Det erbjuds till sådana som är villiga att acceptera sanningen varhelst den kan bli funnen och att försvara den, även med att se allmänna fördomar rakt i ögonen. Det är ett försök att bistå den studerande till att upptäcka vitala principer, vilka ligger till grund för gamla dagars filosofiska system.

Boken är skriven i ärlighetens namn. Den är ämnad att bereda väg för rättvisa, och att säga sanningen lika mycket utan illvilja och förutfattad mening. Men den visar varken nåd gentemot upphöjda misstag eller vördnad inför missbrukad auktoritet. Den ställer krav på ett plundrat förflutet, vilket har tillgodo landvinningar alltför länge undanhållna. Den ropar på återlämnandet av lånade skrudar, och på försvar av förtalade med strålande rykte. Inte heller gentemot några former av tillbedjan, religiösa trosriktningar eller veteskapliga hypoteser har dess kritik riktats i någon annan anda. Människor och grupper, sekter och lärosäten är blott och bart dagsländor i dagens värld. Den högt belägna SANNINGEN, på sin obevekliga klippa, är ensamt evig och suverän.Den Avslöjade Isis – Innehållsförteckning till Volym 1  – av Helena Blavatsky (3)

UTGIVARENS FÖRORD... I
FÖRORD… v

FÖRE AVSLÖJANDET 
Dogmatiska antaganden i modern vetenskap och teologi… ix
Den Platonska filosofin erbjuder den enda medelvägen… xi
Återblick av de antika filosofiska systemen… xv
Ett Syrianskt manuskript om Simon Magus… xxii
Ordlista med begrepp använda i den här boken… xxiiiDen Avslöjade Isis – Före Avslöjandet ( Första Avsnittet ), sid ix-xxiii {9-23} – av Helena Blavatsky (4AA)

DET är nitton århundraden sedan, har man sagt oss, som hedendomens och paganismens natt skingrades av kristendomens gudomliga ljus; och två och ett halvt århundrade sedan som den klart skinande lampan från den moderna vetenskapen började sprida sitt ljus över det mörker av okunnighet som varit rådande genom tidsåldrarna. Inom just dessa respektive epoker, krävs det att vi tror, att de sanna moraliska och intellektuella framstegen hos mänskligheten har ägt rum. Antikens filosofer var goda nog för sina respektive generationer, men de var olärda i jämförelse med våra moderna vetenskapsmän. Etiken inom paganismen motsvarade kanske de okultiverade människornas behov i det förgångna, men inte förrän ankomsten av den strålande ’’Stjärnan från Betlehem,‘’ blev den sanna vägen till moralisk fullkomlighet liksom vägen till frälsning tydliggjord. Förr var råheten regeln, dygd och andlighet undantaget. Nu, kan den mest enfaldiga läsa Guds vilja genom Hans uppenbarade ord; människorna sporras ständigt till att vara goda, och blir konstant bättre.
 

Den Avslöjade Isis – Före Avslöjandet ( Andra Avsnittet), sid xxiii-xlv {23-45} – av Helena Blavatsky (4BB)

ÆTHROBACY, är den grekiska benämningen på att gå eller att lyftas upp i luften; så kallad levitation, bland moderna spiritualister. Det kan antingen ske medvetet eller omedvetet; i det första fallet, är det magiskt; i det andra; antingen sjukligt eller genom en kraft, vilken kräver några klargörande ord.

En symbolisk förklaring av æthrobacy ges i ett gammalt syrianskt manuskript som översattes på fjortonhundratalet av en viss Malchus, en alkemist. Vid ett sammanhang där även Simon Magus finns med, står det på följande sätt i ett stycke:

”Simon som lade sitt ansikte mot jorden, viskade i hennes öra, ’Oh moder Jord, giv mig, jag ber dig, litet av din andedräkt; så kommer jag att ge dig min; släpp mig fri, Oh moder, så att jag må bära med mig dina ord till stjärnorna, och jag kommer troget återvända till dig efter ett tag.’ Och jorden som växte i styrka, sände utan att komma till skada ut sin ande för att andas av sin andedräkt på Simon, medan han andades på henne; och stjärnorna fröjdade sig över att få besök av den Allsmäktige.”

Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 1 ( Första Avsnittet), sid 1-18  – av Helena Blavatsky (5AA)

DÄR finns någonstans i den här vida världen en gammal bok – så pass gammal att våra moderna antikvarier kanske skulle kunna begrunda dess sidor under oändliga tider, och ändå inte riktigt kunna enas om den sorts textur på vilken den är skriven. Den är den enda nu existerande kopian i original. Det allra äldsta hebreiska dokumentet inom ockult lärande – Siphra Dzeniouta – sammanställdes utifrån den, och detta skedde redan under en tid när den förra betraktades mot bakgrunden av att vara en litterär relik. En av dess bilder föreställer den Gudomliga Essensen emanerande från ADAM*  likt en lysande båge som inleder formandet av en cirkel; och sedan, efter att ha nått omkretsens högsta punkt i cirkeln, vänder den outsägliga glansen tillbaka igen, och återvänder till jorden, och medför en högre slags mänsklighet i sin virvelström.


Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 1 ( Andra Avsnittet), sid 19-38  – av Helena Blavatsky (5 BB)

Det är lika omöjligt att ange en tidpunkt för dess uppkomst som det är att visa på vilken dag den första människan föddes. Närhelst en författare har påbörjat idén med att förena ett lands första grundande med någon historisk karaktär, har ytterligare efterforskningar visat att hans egna uppfattningar var grundlösa. Odin, den skandinaviske prästen och monarken, ansågs av många ha gett upphov till tillämpandet av magi ett sjuttiotal år före Kristus. Men det bevisades med lätthet att de mystiska riterna med prästerskapet, benämnda Voïlers, Valas, förekom långt före hans livstid.* Vissa moderna forskare hade böjelse för att bevisa att Zoroaster var magins grundare, på grund av att han var grundare till magernas religion. Ammianus Marcellinus, Arnobius, Pliny och andra forntida historiker bevisade slutgiltigt att han blott var en reformator av den magi som praktiserades av kaldéer och egyptier.†

Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 2 ( Första Avsnittet), sid 39-57 – av Helena Blavatsky (6AA)

ÄR det tillräckligt för människan att veta att hon finns till? Räcker det att ha formats till en människa för att ge henne tillåtelse att kallas MÄNNISKA? Det är vår bestämda uppfattning och övertygelse, att för att bli ett genuint andligt väsen, vilket den benämningen implicerar, måste människan först skapa sig själv på nytt, det vill säga – att helt och fullt ur förnuftet och själen, inte bara eliminerar de dominerande själviska influenserna och andra orenheter, utan också infektionen av vidskeplighet och fördomar. Det senare skiljer sig vida från det vi vanligtvis kallar antipati eller sympati. Vi dras till en början oemotståndligt eller omedvetet in emot den där mörka cirkelns förunderliga inflytande, den där kraftfulla strömmen av magnetism som emanerar från idéer lika väl som från fysiska kroppar.

Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 2 ( Andra Avsnittet), sid 57-72  – av Helena Blavatsky (6BB)

Det finns en återspegling i var och en av dessa uppfattningar Schopenhauers filosofi. Våra ”undersökande” forskare kan med fördel konsultera hans arbeten. De kommer där att finna många konstiga hypoteser baserade på gamla idéer, spekulationer om de ”nya” fenomenen, vilka kan visa sig vara lika förnuftiga som vilken annan som helst och bespara det meningslösa besväret att uppfinna nya teorier. De psykiska och ektoplasmiska energierna, de ideomotoriska och elektrobiologiska krafterna”; teorierna ”latent tanke” och till och med ”omedveten hjärnaktivitet”, kan koncentreras till två ord: det kabbalistiska ASTRALLJUSET.

Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 3 ( Första Avsnittet) sid, 73-86 – av Helena Blavatsky (7A)

Vi anser att det endast är ett fåtal av de äkta fysiska fenomenen som är orsakade av okroppsliga mänskliga andar. Likväl, förtjänar även de som produceras med hjälp av naturens ockulta krafter vilket sker hos ett fåtal äkta medier och som medvetet utnyttjas av Indiens och Egyptens så kallade ”gycklare”, en noggrann och seriös undersökning från vetenskapens sida; i synnerhet nu, då ett antal respekterade auktoriteter har intygat att hypotesen om humbug, inte håller. Utan tvivel existerar professionella ”trollkonstnärer” som kan utföra smartare tricks än alla amerikanska och engelska ”John Kings” tillsammans. Robert Houdin kunde det otvivelaktigt, men detta hindrade honom inte från att oförbehållsamt gapskratta rakt i ansiktet på akademikerna, när de bad honom intyga i tidningarna att han kunde få ett bord att röra sig eller knacka fram svar till frågor, utan händernas hjälp, såvida bordet inte var preparerat.

Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 3 ( Andra Avsnittet), sid 86-98  – av Helena Blavatsky (7B)

Ett av de mest begåvade verken från professor Tyndalls penna är hans sarkastiska essä om Martineau and Materialism. På samma gång är det ett verk som författaren under framtida år tveklöst kommer att vara alltför angelägen om att vilja putsa till gällande specifikt oförlåtliga och grova uttryckssätt. För ögonblicket, kommer vi emellertid inte att uppmärksamma dessa utan beakta vad han har att säga om medvetandets fenomen. Han citerar följande frågeställning från Martineau: ”En människa kan uttrycka ’jag känner, jag tänker, jag älskar’; men på vilket sätt genomsyrar medvetandet frågeställningen?” Och svarar följande: ”Passagen från hjärnans fysiska delar till korresponderande fakta i medvetandet är omöjligt att uppleva. Förutsätt att att en klart avgränsad tanke och ett molekylärt skeende i hjärnan inträffar samtidigt; vi besitter inte intellektuella organ, uppenbart inte heller något rudiment för organet, som skulle ha möjliggjort för oss att förbigå en resonerande process från det ena till det andra. De uppträder tillsammans, men vi vet inte varför.

Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 4 ( Första Avsnittet), sid 99-113 – av Helena Blavatsky (8A)

Greve Agenor de Gasparin är en hängiven protestant. Hans kamp med des Mousseaux, de Mirville och andra fanatiker var långa och bitska, vilka placerade merparten av de spiritualistiska fenomenen vid Satans dörrpost. Två volymer med över femtonhundra sidor är resultatet, vilka styrker verkningarna, förnekar orsaken och använder sig av övermänskliga krafter för att dikta upp varje annan tänkbar förklaring som går att uppbåda, hellre än den sanna. Den allvarliga tillrättavisning som togs emot av Journal des Debats från de Gasparin, lästes av hela det civiliserade Europa*  Efter att denna gentleman minutiöst hade beskrivit oändligt många manifestationer som han själv varit vittne till, föreslog denna tidskrift mycket oförskämt, att de franska myndigheterna skulle skicka alla de – som efter att ha läst Faradays fina analyser av de ”andliga hallucinationerna” och som insisterade på att ha tilltro till detta självbedrägeri – till dårhuset för obotliga. ”Se upp”, skrev de Gasparin till svar, ”representanterna för de exakta vetenskaperna är på väg att bli . . . våra dagars inkvisitörer. . . Sanningar är starkare än högre akademiska studier. Fastän avvisade, förnekade, hånade, är de inte desto mindre sanningar och de existerar.” †

Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 4 ( Andra Avsnittet), sid 114-124 – av Helena Blavatsky (8B)

Skulle det synas alltför oförskämt att anta att våra moderna vetenskapsmän kanske hamnat i vad fransmännen kallar un cercle vicieux? [en ond cirkel] Medan de är alltför hämmade av tyngden i sin materialism och otillräckligheten i vad de benämner ”de exakta vetenskaperna”, för att handgripligen påvisa existensen av ett andligt universum befolkat och bebott i mycket högre utsträckning än vårt eget synliga, är de för evigt dömda att krypa runt inuti den där cirkeln och ovilliga, snarare än oförmögna, att tränga bortom sin lovsjungna cirkel och utforska den i dess hela längd och bredd? Det är bara fördom som avhåller dem från att söka ett kompromissande med väl dokumenterade fakta och söka samarbete med sådana expertmagnetisörer och mesmerister som Du Potet och Regazzoni.

”Vad är då producerat ur döden, undrade Sokrates från Cebes? ”Livet” blev svaret*. ”Kan själen, eftersom den är odödlig, vara någonting annat än oförstörbar?” † ”Fröet kan inte utvecklas om den inte delvis konsumeras, uttrycker professor Lecomte; ”den kan inte väckas till liv såvida den inte dör”, säger St. Paul.

 

Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 5 ( Första Avsnittet), sid 124-144  – av Helena Blavatsky (9A)

DÄR har existerat en oändlig förvirring kring namn för att förklara en och samma företeelse.

De forntidas kaos; zoroastrismens heliga eld, eller parsernas Antusbyrum; Hermes eld; Sankt Elmos eld hos de forntida germanerna; Kybeles blixtar; Apollos brinnande fackla; Flamman på Pans altare; den outsläckliga elden i templet på Akropolis och hos Vesta; eldsflamman från Plutos hjälm; de lysande gnistorna från Dioscuris hattar, på Gorgons huvud, Pallas hjälm och Merkurius stav; [pur asbeston]; den egyptiska Ptha, eller Ra; den grekiska Zeus Cataibates (den nedstigande);* pingstens eldstungor; Mose brinnande buske; Exodus eldpelare och Abrahams ”brinnande lampa”; ”avgrundens” eviga eld; ångorna från Delfis orakel; rosenkreutzarnas siderala ljus; de hinduiska adepternas AKASA; Eliphas Levis astralljus; nervtrådsauran och magnetisörernas fluidium; Reichenbachs od; eldklotet, eller Babinets meteor-katt; Thurys psychod och ekteniska kraft; sergeant Cox och herr Crookes psykiska kraft; den atmosfäriska magnetismen hos vissa naturalister; galvanism och slutligen elektricitet, är bara skilda namn på många olika manifestationer, eller verkningar av samma mystiska, överallt genomsyrande orsak – det grekiska Archeus, eller [Archaios]”.


Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 5, (Andra Avsnittet), sid 145-162 – av Helena Blavatsky (9B)

En klar patient som ligger i sin säng och tillkännager ankomsten av personer, vilka han för att kunna se dem måste äga en transmural vision och den här förmågan benämns av Brierre de Boismont – hallucination. I vår okunnighet, har vi hitintills oskyldigt antagit att för att rätteligen kunna benämnas vara en hallucination, måste visionen vara subjektiv. Den måste äga rum enbart i den sinnesförvirrade patientens hjärna. Men om den senare tillkännager ankomsten av en individ som befinner sig miltals bort och den här individen anländer på det exakta ögonblick som blivit förutspått av siaren, så var hans vision inte längre subjektiv, utan tvärtom fullkomligt objektiv, för han såg den individ som var på väg att anlända. Och hur skulle patienten genom fasta kroppar och avstånd kunnat se ett objekt som inte fanns inom räckhåll för vårt förgängliga synfält, om han inte tränat sina andliga ögon under detta skede? Är det en tillfällighet?

Cabanis tar upp specifika nervösa sjukdomstillstånd under vilka patienterna enkelt kunde urskilja infusionsdjur och andra mikroskopiska varelser med blotta ögat, något de andra enbart kunde urskilja med kraftfulla linser. ”Jag har mött försökspersoner”, säger han, ” som kunnat se lika klart i ett kimmeriskt mörker som i ett upplyst rum;... andra ”som likt hundar följde individer i spåren och som genom doften kunde känna igen de ting som tillhörde dessa individer eller till och med sådana som enbart berörts av dem, med en skarpsinnighet som hitintills endast observerats hos djur.” †

Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 6 ( Första Avsnittet) sid 163-182 – av Helena Blavatsky (10 A)    

EN av de mest sanningsenliga saker som någonsin uttryckts av en vetenskapsman, är den anmärkning som gjordes av professor Cooke i hans New Chemistry. ’’Vetenskapshistorien visar, att en tidsålder måste förberedas innan vetenskapliga sanningar kan slå rot och börja gro. De ofruktbara förvarningarna inom vetenskapen har fortsatt att vara ofruktbara, därför att dessa sanningens frön föll ned i ofruktbar jord; och så snart tiden nått sin fullbordan, har sådden slagit rot och frukten mognat . . . varje student blir förvånad över att upptäcka hur liten den nya sanningens andel är, som till och med det allra största geni bidragit med till det tidigare beståndet.”

Den revolution som kemin nyss genomgåtts, är noga kalkylerad att förmå kemisterna att fästa uppmärksamhet på just detta faktum; och det vore inte konstigt om man objektivt, under kortare tid än vad det kräver att påverka den, skulle undersöka alkemisternas påståenden och studera dem utifrån ett rationellt förhållningssätt. Att överbrygga den smala klyfta som nu delar den nya kemin från den gamla alkemin, är endast lite, om alls något svårare, än vad de lyckats med då de gick från dualism till Avogadros lag.

Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 6 ( Andra Avsnittet) sid 182-204  – av Helena Blavatsky (10 B) 

En av de mest intressanta upptäckterna under modern tid, är den förmåga som gör det möjligt för en specifik klass sensitiva individer, att från vilket som helst föremål som hålls i handen eller mot pannan, ta emot de överförda intrycken av en individs yttre skepnad eller karaktär, eller något annat objekt som denne nyligen varit i kontakt med. Följaktligen överför ett manuskript, en målning, ett klädesplagg eller en juvel – oavsett dess ålder, till den sensitiva – en levande bild av författaren, konstnären eller bäraren; även om denne levde under Ptolemaios eller Enoks dagar. Nej, vad mer är; även ett fragment från en forntida byggnad, kommer att återkalla dess historia och även de scenarier som ägde rum inom den och kring den.  En bit metall tar den själsliga visionen tillbaka till den tid då den befann sig under sitt bildande. Den här färdigheten kallas av sin upptäckare – professor J. R. Buchanan, från Louisville, Kentucky – psykometri. 
Världen står i skuld till honom, för detta ytterst viktiga tillskott till de Psykologiska Vetenskaperna; och när skepticismen visar sig ha blivit fälld till marken av sådana ackumulerade fakta, så kommer eftervärlden kanske tvingas resa en minnesstod till hans ära. När professor Buchanan offentliggör sin stora upptäckt och genom att hålla sig till psykometriska kraften för att klargöra den mänskliga karaktären, säger han: ”Det mentala och fysiologiska inflytande som överförs via skrivande, tycks vara oförgängligt, eftersom de äldsta provexemplar som jag undersökt, gav ifrån sig sina avtryck med en klarhet och kraft som endast ringa försämrats av tidens gång. Gamla manuskript, vilka skulle krävt en antikvarie för att dechiffrera deras märkliga skrivstilar, uttyddes enkelt av den psykometriska kraften. . . . Förmågan att hålla kvar sinnets intryck, är inte begränsad till skrivandet. Målningar, teckningar, allt det som utgått från mänsklig kontakt, tanke och vilja, kan kopplas till just den tanken och det livet, genom att det är möjligt att återkalla dem, till någon annans sinne när dessa står i kontakt.”

Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 7  Första Avsnittet sid 205-228 – av Helena Blavatsky (11A)

Efter att ha ägnat så mycket utrymme åt de motstridiga åsikterna hos våra vetenskapsmän rörande specifika ockulta fenomen under vår moderna period, är det inte mer än rätt att vi ägnar uppmärksamhet åt de spekulationer som finns hos de medeltida alkemisterna och vissa andra ryktbara människor. De forntida och medeltida lärda, trodde nästan utan undantag på de arkana visdomslärorna. Dessa omfattade alkemi, den kaldeiska judiska kabbalan, Pythagoras esoteriska system och den gamla magin och de senare Platoniska filosofernas och teurgikernas läror. Vi ämnar också behandla de indiska gymnosofisterna och de kaldeiska astrologerna på följande sidor. Vi får inte låta bli att visa på de stora sanningar som genomsyrar det förflutnas missförstådda religioner. Våra fäders fyra element, jord, luft, vatten och eld, inbegriper för studenten av alkemi och forntida psykologi – eller som det nu benämns, magi – många ting om vilka vår filosofi aldrig drömt om. Vi får inte glömma att vad som av kyrkan nu kallas nekromanti och av moderna troende, spiritualism och detta inkluderar uppväckandet av de dödas andar, är en vetenskap som alltsedan den mest avlägsna forntid, varit närapå allmänt spridd över jordens yta.

Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 7  Andra Avsnittet, sid 228-252 – av Helena Blavatsky (11B)

Kemister och fysiker förnekar att evighetslampor är möjliga och gör gällande att vadhelst som löses upp i ånga eller rök inte är bestående utan måste förbrukas; och på samma vis som den oljiga näringen i en tänd lampa avdunstar till ånga, kan följaktligen inte elden bestå permanent, eftersom den behöver näring. Alkemister, å andra sidan, förnekar att all näring hos en tänd eld, nödvändigtvis måste omvandlas till ånga. De hävdar att det finns ting i naturen, vilka inte enbart står emot eldens kraft och förblir oförstörbara, utan även i sig, är outsläckliga av både vind och vatten. I ett gammalt arbete från år 1700, om kemi, med titeln NEKPOKHDEIA, presenterar författaren ett antal motargument, gentemot skilda alkemisters påståenden. Men även om han förnekar att en eld kan fås att brinna evigt, är han benägen, till hälften, att tro det är möjligt för en lampa att brinna under åtskilliga hundra år. Dessutom har vi en mängd av vittnesmål från alkemister som ägnade åratal, åt dessa experiment och som kom till slutsatsen att det var möjligt.

Den Avslöjade Isis – Isis Slöja, kapitel 8  Första Avsnittet, sid 253-269 – av Helena Blavatsky (12A) 

FÖRORDET till Richard A. Proctors senaste arbete om astronomi, med titeln, Our Place among Infinities, innehåller följande extraordinära ord: ”Det var deras okunskap om jordens placering i oändligheten, som ledde fram till att de forntida betraktade de himmelska kropparna som antingen styrande fördelaktigt eller ofördelaktigt över människors och nationers öden och att tillägna de sju fastställda veckodagarna, till det astrologiska systems sju planeter.”

Proctor gör två helt åtskilda påståenden i sin mening: 1. Att de forntida var okunniga om jordens placering i oändligheten; och 2. Att de ansåg de himmelska kropparna antingen styrande människors och nationers öden fördelaktigt, eller det motsatta.* Vi är mycket övertygade om att det i varje fall finns goda skäl till att misstänka att de forntida ägde kännedom om de himmelska kropparnas rörelser, positioneringar och ömsesidiga relationer. Vittnesmålen från Plutarchos, professor Draper och Jowett, är tillräckligt uttömmande i sig. Men vi borde fråga Proctor, om nu de forntida astronomerna var så okunniga om den lag som styr världarnas födelse och död, hur det kommer sig att det bland de fragmentariska stycken – om än dolda i okända språk – som tidens hand sparat åt oss av forntida lärdom, det kan finnas så mycket information, vilket den senaste tidens vetenskapliga upptäckter verifierat? Om vi börjar med den tionde sidan i det arbete som uppmär


 

länk till Översättarnas fotnoter, kommentarer och tillägg (på gång)
Isis Unveiled volym 1

_____________________________________________________

länk till Huvudindex
Isis Unveiled volym 1
____________________________________________________

 | till Helena Blavatsky  Online | till ULTs hemsida |Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23