yantra1.gif (2187 bytes)
11

Ögats Lära” & ”Hjärtats Lära”,
eller ”Hjärtats Sigill”


[Ingår i en grupp av elva artiklar som är samlade under begreppet ”Mysteriet Buddha”]HELENA BLAVATSKY

© 2005 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)Helena Blavatsky

HELENA BLAVATSKY 1831-1891

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

 

Professor Albrecht Weber hade rätt när han påstod att endast nordbuddhismen

 äger en komplett utgåva av dessa [buddhistiska] skrifter. [1]

För medan sydbuddhisterna inte har en aning om existensen av en esoterisk lära – gömd likt en pärla inom skalet av varje religion – så har kineserna och tibetanerna bevarat otaliga uppteckningar som styrker detta faktum. Läran som Gautama förkunnade offentligt är degenererad och fallen, och ändå är den bevarad i sitt ursprungliga skick i de kloster i Kina som ligger utom räckhåll för besökare. Och trots att varje ny ”reformator” under de senaste två årtusenden har tagit bort något av det ursprungliga och ersatt det med sina egna spekulationer så stannar än i dag sanningen kvar bland massorna. Men det är endast i trans-Himalaya fästet – löst kallat Tibet – i dess mest svårtillgängliga områden av öken och berg som den esoteriska ”Goda Lagen” – ”Hjärtats Sigill” – fortfarande lever i sin ursprungliga klara renhet.  

Hade Emanuel Swedenborg fel när han anmärkte att det fanns ett bortglömt och för länge sedan förlorat ord:

Sök efter det i Kina; kanske finner du det i det Stora Tartarlandet? [2]

Till sina läsare hade Swedenborg sagt att han fått denna information av särskilda ”Andar” som berättade för honom att de framförde sin dyrkan enligt detta (förlorade) forntida Ord. Angående detta ämne så stod det i Isis Unveiled att

andra studenter av de Ockulta Vetenskaperna hade fått mer än ordet från ”särskilda andar” att förlita sig på i detta speciella fall – de hade sett böckerna

som innehåller ”Ordet”. [3]  Kanske namnen på de ”Andar” som besökte den store svenske teosofen var österländska? Orden från en man med sådan obestridlig och uppmärksammad integritet, vars kunskaper inom matematik, astronomi, naturvetenskap och filosofi var långt före sin tid, kan inte bagatelliseras eller förkastas lika oceremoniellt som om det vore ett påstående av en modern teosof; som dessutom påstod att han när som helst genom sin egen vilja kunde gå in i ett tillstånd där det Inre Självet frigjorde sig helt och hållet från varje fysiskt sinne, och leva och andas i en värld där naturens alla hemligheter är som en öppen bok för Själens Öga [4]  Olyckligtvis så är två tredjedelar av Swedenborgs offentliga skrifter även allegoriska; och eftersom de har blivit accepterade och tolkade bokstavligt, så har kritikerna inte gått mindre hårt fram mot denne store svenske siare än någon annan profet.

__________________

[1] [The History of Indian Literature, översatt av John Mann och Theodor Zachariae, London, Trübner & Co., 1882, s 288.]

[2] [Se The Apocalypse Revealed, översatt från latinet av Rev. John Whitehead, Vol I,kap I, verse 4, not11; s38 av Standard Edition of the American Swedenborg Foundation, New York, 1947.]

[3] Anförande ställe, ii 470.]

[4] Såvida man inte har exakt information och använder rätt metod så kan ens visioner, trots att de är korrekta och sanna inom Själslivet, aldrig avfotograferas i vårt mänskliga minne och vissa celler av vår hjärna kommer med all säkerhet att förstöra våra minnesbilder.

Efter att ha förmedlat en panorama överblick av de fördolda Vetenskaperna, Magin och dess Adepter i Europa, så måste de österländska Initierade nämnas. Om närvaron av en Esotericism i de västerländska heliga böckerna nu börjar bli allmänt känd och accepterad efter nästan 2000 år av blind tro på deras bokstavliga visdom gäller samma förhållande beträffande de heliga böckerna i Öst. Därför kan varken det indiska eller det buddhistiska systemet förstås utan en nyckel och inte heller kan studiet av jämförande religion, bli en ”vetenskap” förrän symbolerna inom varje religion avslöjar sina slutgiltiga hemligheter. Som bäst kommer denna form av studier att vara förlorad tid, en kurragömma lek. 

Remusat [5] har visat, med hjälp av en japansk encyklopedia, att Buddha före Sin död överlämnade Sitt systems hemligheter till Sina lärjungar och att det bara anförtroddes åt dem att heligt hemlighålla den Esoteriska tolkningen. I Kina kallas den för Ching-Fa-Yin-Tsang (”Ögats Mysterium av den Goda Läran”). Inför varje student i Esotericism kommer termen ”Ögats Mysterium” att påvisa avsaknaden av varje slags Esotericism. Hade ordet ”Hjärta” däremot stått i dess ställe, så hade detta ord avsett just vad det nu bara utger sig för att meddela. ”Ögats Lära” innebär dogmer och den döda bokstavens form, kyrkoritualism som är avsedd för de som är nöjda med den exoteriska formulan. Det är endast ”Hjärtats Lära”, eller ”Hjärtats Sigill” (Sin Yin) som är den enda riktiga. Det ovan sagda kan styrkas av Hiuen Tsang. I hans översättning av Maha-Prajna-Paramita (Ta-poh-je-King) som omfattar 120 volymer sägs det att det var Buddhas ”favoritlärjunge Ananda” som efter att hans store Mästare hade ingått i Nirvana, blev utsedd av Kasyapa att förkunna ”Ögats Lära” och att Lagens ”Hjärta” överlämnades bara åt Arhaterna.

__________________

[5] [Se sid 249: Foe-Koue Ki ou Relation des Royaumes Bouddhiques av M Abel Remusat. Paris L I´mprimerie Royal, 1836.]

Den väsentliga skillnaden som existerar mellan de två – ”Ögat” och ”Hjärtat”, eller den yttre formen och den dolda betydelsen, den kalla metafysiken och den gudomliga visdomen – beskrivs klart och tydligt i flera volymer under ämnet ”Chinese Buddhism”, skrivna av åtskilliga missionärer. Efter att ha levt åratal i Kina så vet de ändå inte mer än vad de lärt sig av pretentiösa skolor som kallar sig esoteriska, samtidigt som de helt öppet till sina trosfiender spridit falska forntida manuskript och esoteriska arbeten! Denna skrattretande motsägelse mellan praktik och profession har aldrig, verkar det, öppnat ögonen hos någon av de västerländska aktade historikerna som skrivit om andra folkslags hemliga läror. Sålunda nämns många esoteriska skolor i Chinese Buddhism av pastor Joseph Edkins, som uppriktigt tror att han har gjort en ”fullständig granskning” av de hemliga lärorna hos buddhisterna vars litterära arbeten ”fram till för några år sedan var otillgängliga i dess ursprungliga form”. Det kan inte nog betonas att än i dag så är den genuint esoteriska litteraturen fortfarande ”otillgänglig”, och att den respekterade gentlemannen blev inspirerad att säga

...det tycks inte vara så att det fanns någon hemlig lära som inte kunde avslöjas av dem som kände till den,

gjorde ett stort misstag om han överhuvudtaget trodde på vad han själv påstår på sid. 161 i sitt eget verk. Låt honom omedelbart få veta att alla Yu-luh (Urkunder av Yttranden) som gjorts av hyllade lärare bara är täckmantlar, som är lika fullständiga – om inte mer – än dem vi finner i brahmanaernas Puranaböcker. Det är onödigt att räkna upp de många duktiga forskare, eller att ta fram forskarresultat från Remusat, Burnouf, Koeppen, St Hilaire och St Julian, vilka har prisats för att öppet ha framlagt åsikterna inom den forntida hinduiska världen, genom att avslöja de heliga och hemliga böckerna inom buddhismen: den värld som de har avslöjat har aldrig varit beslöjad. De flesta orientalisters misstag kan bedömas genom ett misstag utav en av de mest populära om inte den störste av dem alla – professor Max Müller; och det görs med hänvisning till vad han skrattande översätter som ” guden Vem” (Ka). 

De brahmanska författarna hade så fullständigt brutit med det förlutna, genom att glömma bort den poetiska karaktären av hymnerna, samt poeternas längtan efter den Okände Guden, att de upphöjde själva detta frågande pronomen till en gudom och erkände en gud vid namn Ka (eller Vem?) ….. och närhelst frågande verser dyker upp påstår författaren att Ka är lika med Prajapati, eller Skapelsernas Herre.... Men de stannade inte vid detta. Vissa av hymnerna som innehåller det frågande pronomet kallades för Kadvat, det vill säga, havande Kad eller Quid. Men snart formades ett nytt adjektiv och inte bara hymnerna, utan även offren, som offrades åt guden kallades för Kaya, eller ”Vems”…. Vid tidpunkten för Panini så hade detta ord uppnått en sådan legitimitet att det behövdes en särskild utläggning för att förklara innebörden av det.... Kommentatorn förklarar därefter Ka med Brahman. [6]

Hade kommentatorn förklarat Det med Parabrahman hade han varit ännu mer korrekt än då han återger Det med ”Brahman”. Det är svårt att se varför det hemliga och heliga Mysterie-Namnet på den högsta, könslösa, formlösa Anden, det Absoluta – Vilken ingen skulle vågat klassificera med de andra manifesterade gudarna eller ens nämna tillsammans med den ursprungliga nomenklaturen av den symboliska Gudavärlden – inte skulle kunna uttryckas med ett frågande pronomen. Är det rättvist och riktigt att de som tillhör den mest antropormorfa religionen i världen skall döma forntida filosofer om än för en överdriven religiös vördnad och tillbedjan? 

__________________

[6] A History of Ancient Sanskrit Literature, sid. 433-34. London., Wms & Norgate, 1859]

Men vi skall nu befatta oss med buddhismen. Dess Esotericism och muntliga undervisningar, vilka är nedtecknade och bevarade i enstaka unika kopior, gjorda av de högsta ledarna inom de genuina Esoteriska Skolorna, läggs i dagen genom författaren San-kian-yi-su. Vid en jämförelse mellan Bodhidharma och Buddha så yttrar han:

”Julai” (Tathagata) lärde ut stora sanningar och även orsakerna till saker och ting. Han blev människors och Devors undervisare. Han räddade otaliga och kunde berätta om innehållet i mer än 500 verk. Sålunda uppstod Kiau-men, systemets exoteriska gren, och detta uppfattades vara traditionen av Buddhas ord. Bodhidharma hämtade från den västra himlen [Shamballa] ”sanningens sigill” (det sanna sigillet) och öppnade kontemplationens källa i Österlandet. Han pekade direkt på Buddhas hjärta och natur och drev bort den parasitiska och främmande tillväxten som böckernas undervisning utgjorde och etablerade Tsung-men, systemets esoteriska gren som innehöll hjärtat av Buddhas tradition.[7]

__________________

[7] Chinese Buddhism, sid. 158. Pastor Joseph Edkins ignorerar antagligen – eller mer troligt – är ytterst ignorant om dessa skolors verkliga existens, och dömer utifrån kinesiska travestier av originalet, och kallar den typen av Esotericism  för ”heterodox buddhism”. Vilken den är ur en aspekt.

Ett par anmärkningar gjorda av författaren till Chinese Buddhism kastar ett klart ljus på de universella missförstånd som orientalister står för generellt och missionärer specifikt. De appellerar starkt till teosofens intuition – mer specifikt till de teosofer som finns i Indien. De meningar som ni skall vara uppmärksamma på är här nedan kursiverade.

Det vanliga [kinesiska] ordet för de esoteriska skolorna är Dan, på sanskrit Dhyana …. Ortodox buddhism har i Kina sakta men säkert blivit heterodox. Buddhismen som finns i böcker och i den forntida traditionen har blivit den mystiska kontemplationens buddhism … Historien om de forntida skolorna som blomstrade för länge sedan i buddhistiska samhällen i Indien kan nu endast delvis bli återupptäckta. Kanske kan en del ljus komma från Kina som kan belysa landets religiösa historia från vilken buddhismen ursprungligen kom.[8]  Ingen del av berättelsen ger oss någon hjälp i att återfinna den förlorade kunskapen, som är mer trolig att finnas här än hos patriarkernas berättelser, vars riktning fullbordades av Bodhidharma.  Då man söker efter den bästa förklaringen bland kinesiska och japanska berättelser om patriarkerna, samt de sju Buddhorna som avslutas med Gautama eller Sakyamuni, är det viktigt att ha kunskap om Jaina traditionerna såsom de återberättades under det sjätte århundradet av vår era, då patriarken Bodhidharma flyttade till Kina … När man försöker spåra uppkomsten av olika esoteriska skolorna inom buddhismen måste man hålla i minnet att en princip liknande dogmen om den apostoliska successionen tillhör dem alla. För de påstår alla att de erhållit sina läror genom en succession av lärare där var och en personligen blivit undervisad av sin föregångare, ända tillbaka till Bodhidharma, och vidare i en serie som sträcker sig ända till Shakyamuni själv och de tidigare Buddhorna. [9]

__________________

[8] Detta land – Indien –  har förlorat uppteckningarna över sådana skolor och dess läror bara beträffande allmänheten, och speciellt när det handlar om oförstående västerländska orientalister. Det har bevarat dem i sin helhet i några Mathams (tillflykten för mystisk kontemplation). Men det är kanske bättre att försöka finna dem hos deras rättmätiga ägare, de så kallade ”mytiska Adepterna eller Mahatmorna.

 [9] Chinese Buddhism, sid. 155-159.

Det klagas vidare över, och betraktas som ett tecken på ett avvikande från den strikt ortodoxa buddhismen att lamorna från Tibet tas emot i Peking med den yttersta respekt av Kejsaren.

Följande passager är tagna från olika delar av boken och sammanfattar Herr Edkins åsikter:

Att se eremiter i närheten av stora buddhist tempel är inte en ovanlig företeelse …. Deras hår tillåts växa oklippt …. läran om metempsykosis [själavandringsläran] förkastas.... Buddhismen [är] en form av Panteism på grund av att läran om metempsykosis gör att hela naturen är besjälad med liv, och att detta liv är lika med Gudomligheten som antar olika personliga former, och att denna Gudomlighet inte är den självmedvetna, fritt agerande Första-orsaken, utan en all-omfattande ande. De kinesiska esoteriska buddhisterna, som strängt håller fast vid sin enda lära [10] säger ingenting beträffande läran om metempsykosis …. eller någon annan del av det buddhistiska systemet som är mer materiellt …

Det Västra paradiset som utlovats dyrkarna av Amida-Buddha är …. oförenlig med nirvana läran [?] [11] Den utlovar odödlighet i stället för förintelse. Denna skolas uråldrighet blir uppenbar när man vet datumet för översättningen av Amida Sutra, som härstammar från Kumarajiva´s händer och Wu-liang-sheu-king, som dateras till Han-dynastin. Detta verks stora influens kan ses i tibetaners och mogulers tillgivenhet i sitt dyrkande av denne Buddha, och i det faktum att namnet på denne fiktiva personlighet [?] är mer vanligt förekommande i Kina än den historiske Buddha Shakyamuni. [12]

__________________

[10] De förkastar med eftertryck den populära teorin om transmigration av mänskliga väsen eller Själar in i djur, men inte evolutionen av människor från djur – åtminstone så länge det handlar om de lägre principerna.

[11] Det är tvärtom helt förenligt när det förklaras i ljuset av den Esoteriska Läran. Det ”Västra paradiset” eller Västra himlen är ingen fiktiv plats i den transcendentala rymden. Det är en bona fide [verklig] plats belägen i bergen, eller för att vara mer korrekt, en plats innesluten av öken mitt ibland bergen. Denna plats har sålunda tilldelats som hemvist för den Esoterisk Visdomens studenter – Buddhas lärjungar – som har uppnått en Lohan´s  rank och Anagamins (Adepter). Den kallas för ”Västra” bara på grund av geografisk hänsyn: och ”det mäktiga järngördelssberget” som omger Avitchi, och de sju Lokas som omfamnar ”det Västra paradiset” är en mycket exakt beskrivning av välkända platser och förhållanden för Ockultismens Österländska studenter.

[12] Anförande ställe ss.166-167; 171.


Vi är rädda att den lärda författaren är på fel spår när han diskuterar Nirvana och Amita-Buddha. Hur som helst har vi nu bevis från en missionär att det finns flera skolor av Esoterisk Buddhism i det Celesta Kejsardömet. När missbruket av de dogmatiska ortodoxa buddhistiska skrifterna hade nått sitt klimax, och den sanna andan av Buddhas filosofi nästan var förlorad, då anlände flera reformatorer från Indien och etablerade en muntlig lära. Dessa var Bodhidharma och Nagarjuna, författare till de viktigaste verken inom den kontemplativa skolan i Kina under de första århundradena av vår era. Det är känt, som det även sägs i Chinese Buddhism, att Bodhidharma var huvudgrundaren av de Esoteriska Skolorna som delades upp i fem huvudsakliga grenar. De fakta som givits är tillräckligt korrekta men varje slutsats utan undantag är felaktig. Det sades i Isis Unveiled att:

Buddha lärde ut läran om en ny födelse precis lika tydligt som Jesus gjorde, och lika öppet och enkelt. Men med en önskan att bryta med de forntida Mysterierna, som det var omöjligt att delge allmänheten, så uttrycker denne hinduiska reformator, som vanligtvis var tystlåten angående mer än en hemlig dogm, nu helt öppet sina innersta tankar i flera passager. Sålunda säger han: ”Vissa personer återföds igen; de som skapar ondska kommer till helvetet [Avitchi]; rättfärdiga människor kommer till himlen [Devachan]; de som är befriade från alla världsliga önskningar går in i Nirvana” (Dhammapada, v 126). På ett annat ställe säger Buddha att ”det är bättre att tro på ett kommande liv, där både lycka och elände kan upplevas: för om man tror på detta med sitt hjärta ”så kommer detta att leda till att vi ger upp ett syndfullt leverne och handlar dygdigt; och även om det inte finns någon uppståndelse [återfödelse] så kommer ett sådant liv att ge honom att gott namn och belöning från människorna. Men de som tror att döden innebär utplåning kommer inte att upphöra att begå de synder de ämnar utföra på grund av deras misstro på framtiden” [13]

__________________

[13] Isis Unveiled, Vol II, sid 566, som citerar ur Alabasters The Wheel of the Law, sid.42.
 

Hur kommer det sig då att odödlighet är ”oförenlig med läran om Nirvana” Det ovan sagda var endast ett fåtal av Buddhas öppet uttryckta tankar till sina utvalda Arhater; det stora Helgonet sade mycket mer. Såsom en kommentar angående de felaktiga åsikter som orientalisterna i vårt århundrade hyser ”som förgäves försöker förstå Tathagatas innebörd” och även dem hos brahmanerna ”som till denna dag förkastar den store Läraren”, så förmedlar vi nu några ursprungliga tankar i ämnet Buddha och studiet av de Hemliga Vetenskaperna. De kommer från ett verk skrivet på kinesiska av en tibetan och publicerades i Tientai klostret för spridning bland buddhisterna

De som lever utanför sitt hemland riskerar att bli missionärers byte,

som författaren så riktigt påpekar, då varje konverterad inte bara blir ett ”byte” för sin troslära, utan blir även ett sorgligt förvärv för kristendomen. En översättning av ett par passager från detta verk kommer nu att förmedlas.

Inga profana öron har någonsin hört den mäktiga Chau-yan [hemliga och upplysta föreskrifter] av Wu-Wei-chen-jen [Buddha inom Buddha], [14] av våran älskade Herre och Bodhisattva, hur kan man då verkligen veta vilka tankar han egentligen hade? Den helige Sang-gyas-Panchen [15] erbjöd aldrig en insikt i den  Enda Verkligheten till de oreformerade [oinitierade] Bhikkus. Det är till och med få bland Tu-fon [tibetanerna] som kände till detta; vad beträffar Tsung-men [16] skolorna, så går det utför för dem varje dag … Inte ens Fa-hsiang-Tsung [17]  kan förmedla den visdom som lärs ut inom den äkta Naljor-chod-pa skolan [sanskrit: [18] Yogacharya]: … det är bara ”Ögats” Lära och inget mer. Saknaden av en återhållsam vägledning är tydlig sedan Tch-an-si [lärarna] av inre meditation [självkontemplation eller tchung-kwan] har blivit  sällsynta, och den Goda Lagen har ersatts med idoldyrkan [Siang-kyan]. Det är denna [idol eller bilddyrkan] som barbarerna [västerlänningarna] har hört talas om, och de känner inte till något om Bas-pa-dharma [den hemliga dharma-läran]. Varför måste sanningen gömma sig likt en sköldpadda i sitt skal? Därför att den nu har blivit likt en lamas rakkniv,[19] ett vapen som är alldeles för farligt även för en Lanoo. Därför kan ingen anförtros kunskapen [den Hemliga Vetenskapen] innan tiden är mogen. Chagpa-Thog-med har blivit ovanlig och de bästa har dragit sig tillbaka till Tushita, den Välsignade [21]

__________________

[14] Ordet översätts av orientalister som ”den sanna människan utan någon ställning”, (?) vilket är mycket vilseledande. Det avser endast den sanna inre människan eller Jaget, ”Buddha inom Buddha” som betyder att det fanns en inre såväl som yttre Gautama.

[15] En av Gautama Buddhas titlar i Tibet.

[16] De ”Esoteriska” Skolorna, eller sekterna varav det finns många i Kina.

[17] En kontemplation
skola, grundad av  resenären Hiuen-Tsang, är nu nästan utrotad. Med Fa-hsiang-Tsung avses ”Skolan som avslöjar tingens innersta natur”.

[18] Esoterisk eller dold Yoga undervisning ( på kinesiska: Yogi-mi-kean).

[19]
”Rakkniven” är gjord av meteoritisk järn och används för att klippa av ”löftes-lockarna” eller novisens huvudhår under hans första ordination. Kniven har ett dubbeleggat blad, och är lika skarp som ett rakblad, och ligger dold inom ett ihåligt handtag av horn. Genom att vidröra en fjäder så hoppar bladet ut snabbt som blixten och går tillbaka till utgångsläget med samma hastighet. Stor fingerfärdighet krävs för att använda den utan att skada huvudet på de unga Gelung eller Gelung-ma (kandidaterna som vill bli präster eller nunnor) under de förberedande riterna vilka är offentliga.

[20] Chagpa-thog-mad är det tibetanska namnet för Aryasanga, grundaren av Yogacharya eller Naljorchodpa-skolan. Denne Vise och Initierade sägs ha lärt sin ”visdom” av Maitreya Buddha själv, den Sjätte Rasens Buddha, vid Tushita (en celest region som övervakas av Honom) och skall av Maitreya ha mottagit de fem Champai-chos-nga. Den Hemliga Läran lär däremot att han kom från Dejung, eller Shambhala, även kallad ”lyckans källa” (uppnådd-visdom) och beskrivs av vissa orientalister som ett ”sagoliknande” land.


Längre fram i texten försöker en man bemästra Esotericismens Mysterier innan han förklarats vara mogen av sina initierade Tch-an-si (lärare), och han jämförs med

en som utan en lampa under en mörk natt beger sig till en plats som är full av skorpioner, men fast besluten att finna den nål på marken som hans granne tappat.

Vidare:

Han som gör anspråk på att förvärva den Heliga Kunskapen skall innan han försöker detta ”trimma sin inre lampa som ger honom förståelse” och sedan ”med hjälp av detta goda ljus” använda sig av sina förtjänstfulla handlingar som en dammtrasa för att ta bort varje orenhet från hans mystiska spegel.[21] så att han ska vara i stånd att i dess glans se den trovärdiga reflektionen av Självet …. Först detta; sedan Tong-pa-nyi [22]och till sist; Samma Sambuddha [23]

__________________

[21] Det kanske inte skadar att påminna läsaren om det faktum att ”spegeln” var en del av symbolismen inom Thesmophoria, en del av de Eleusinska Mysterierna; och att den användes i sökandet efter atma, det vill säga, ”den Fördolda” eller ”Självet”. I hans utmärkta arbete som behandlar ovan nämnda mysterier säger dr Alexander Wilder från New York:...”Trots Herodotus försäkran, och andras, att Bacchus Mysterierna var egyptiska så finns det starka skäl att tro att de ursprungligen från Indien, och var Saivitiska eller buddhistiska. Core-Persephoneia var endast gudinnan Parasu-pani, eller Bhavani, Thugs beskyddarinna, även kallad Gorée; och Zagreus är från Chakra ett land som sträcker sig från ocean till ocean. Om detta är en turansk eller en tartar berättelse, kan vi lätt identifiera Hornen såsom den halvmåne vilken bars av lama-prästerna; och genom att översätta guda-namnen blott som prästerliga beteckningar så innebär det att hela legenden [fabeln om Dionysos – Zagreus] är baserad på historien om lama-succession och själavandring …. Hela historien om Orfeus …. har en hinduisk klang omkring sig. * Berättelsen om ”lamasuccession och själavandring” som daterar sig så långt tillbaka som sjunde århundradet kom inte ursprungligen från lamorna utan ännu tidigare från kaldéerna och brahmanerna.

[*] [Citerad på sid. xv fn. i Eluisinian & Bacchic Mysteries av Thomas Taylor. Wizard Bookshelf, Reprint. 1980]

[22] Tillståndet av absolut frihet från någon synd eller begär.

[23] Tillståndet under vilket en Adept ser den långa serien av sina tidigare liv, och lever än en gång igenom alla sina tidigare inkarnationer i denna och andra världar (se den utmärkta beskrivningen i boken The Light of Asia, Bok VII, sid. 166, 1884 års utgåva).[ i svensk övers.Asiens Ljus av Edwin Arnold]

I Chinese Buddhism [ss 163-164] finner vi en bekräftelse på dessa påståenden i Lin-tsi´s Aforismer:

Inom den kropp som tillåter förnimmelser, förvärvar kunskap, tänker och agerar, finns den ”sanna människan utan ställning” Wu-wei-chen-jen. Han gör sig själv klart synlig; inte ens den tunnaste film gömmer honom? …Varför känner du inte igen honom?.... Varför uppnår inte förnuftet medveten existens, när befrielsen finns överallt …. Vad är Buddha? Svar: Ett klart förnuft som är stilla. Vad är lagen? Svar: Ett förnuft klart och upplyst. Vad är Tao? Svar: Varje plats som saknar hinder, samt ren upplysning. Dessa tre är ett.[24]

Den aktningsvärda författaren till Chinese Buddhism gör sig lustig över de buddhistiska symboliska disciplinerna. Ändå så finner de självförvållade ”slagen på kinden” och ”slagen under revbenen” sina motsvarigheter i kroppens späkningar och självplågeri – ”piskandets disciplin” – hos de kristna munkarna från de första århundradena av kristendomen fram till våra dagar. Men den nämnde författaren är en protestant som ersätter späkningarna och disciplinen – mot gott leverne och komfort. Sentensen i Lin-tsi säger,

den ”sanne människan utan en ställning”, Wu-wei-chen-jen, är inlindad i ett taggigt skal likt en kastanj. Man kan inte närma sig honom. Detta är Buddha – Buddha inom dig,

skrattar man åt. Sannerligen

ett barn kan inte förstå de sju gåtorna.[25]

__________________

[24] [ Se The Revealed Sayings of Chan Master Lin Chi...översatt av R.F. Sasaki. Kyoto, Institutet för Zen Studier, 1975

[25] Anförande ställe.

 

HELENA BLAVATSKYÖversatt från Blavatskys Collected Writings, vol. XIV, sid. 443-453, The ”Doctrine of the Eye” & the ”Doctrine of the Heart”, or the Heart´s Seal. Utgiven av The Theosophical Publishing House, Wheaton, Ill.,USA, 1985.

_________________________________________________________________________________________________

Teosofiska artiklar från gruppen ”Mysteriet Buddha” av Helena Blavatsky:

De Sju Principerna
Mysteriet Buddha
Buddhas ”reinkarnationer”
En opublicerad predikan av Buddha
Lam Rim´s och Dzyan`s Hemliga Böcker

Amita Buddha, Kwan-Shai-Yin och Kwan-Yin – vad ”Dzyans Bok” och Tsong-kha-pa´s lamakloster säger
Tsong-kha-pa. – Lohans i Kina


Ytterligare artiklar som behandlar Tibetansk Buddhism och Esoterism ur den teosofiska litteraturen av Helena Blavatsky:
I Nirvanas flöde – Kwan Yin & Vachishwara
Senzar – prästerskapets språk
HPBs Meditationsdiagram från I”G” Undervisningen
Dzyans Sånger – Kosmisk Evolution
Dzyans Sånger – Människans Skapelse

Vår Stjärna, Stråle, Fader eller Dhyani-Buddha

Tibetansk-kinesisk-indisk Ordbok i Esoterism
Bamian Buddha Statues in Afghanistan  and Theosophy
 
_________________________________________________________________________________________________
 

| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23