yantra1.gif (2187 bytes)

Hur skall vi sova?

[Utdrag ur boken Five Years of Theosophy”]
 


© 2007 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes) 

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)
 

Det verkar som om herr Seeta Nath Ghose och baron von Reichenbachs åsikter är motstridiga, i det ämne som denna text tar upp, eftersom den senare rekommenderar man sover med huvudet mot norr och den förra helt fördömer den ställningen.

Det är min ödmjuka åsikt att båda författarna har rätt, var och en från sin ståndpunkt vilket jag skall försöka påvisa. Vad beror det då på att vår sovposition är av speciell betydelse? Därför att vår kropp måste vara i en position som är i harmoni med de huvudsakliga magnetiska strömmar som finns på och i jorden, men eftersom dessa strömmar inte är exakt samma på alla platser på jorden måste den sovandes ställningar variera.
 
Det finns tre huvudsakliga magnetiska strömmar på vår jord. I den norra hemisfären, från nordpolen till ekvatorn; i den södra hemisfären från sydpolen till ekvatorn; och dessa möts i den brända zonen och fortsätter sin gemensamma kurs från öst till väst. Så den sovandes position måste variera beroende på om han befinner sig i den norra eller södra delen i förhållande till den brända zonen eller om han befinner sig inne i den.

I den nordliga kyliga eller tempererade zonen är man tvungen att ligga med huvudet mot norr; i den södra zonen med huvudet mot söder; och i den brända zonen med huvudet åt öster, så att de magnetiska strömmarna kan passera igenom honom från hans huvud till fötterna utan något hinder då detta är det naturliga tillvägagångssättet för magnetisering. 

Diagrammet nedan kommer att ge läsaren en klarare bild över förhållandet och sålunda besvara andra delen av frågan som lyder: Om och i sådana fall när skall vi ligga på höger eller vänster sida, på magen eller på ryggen? 

Den duktige författaren till ”How shall we sleep” visar genom sitt korsdiagram att hans åsikt är att människans huvud i sig är positivt och båda fötterna negativa. Min åsikt är att detta inte är fallet, men att den högra sidan av huvudet och den vänstra foten är positiv och den vänstra sidan av huvudet och den högra foten är negativ,  och därav följer att den högra handen är negativ och den vänstra är positiv.

Eftersom nordpolen är positiv och den vänstra sidan av huvudet negativ så borde den naturliga sovställningen för de som bor i den norra zonen vara att ligga på höger sida med huvudet mot norr; och det är tydligt att sovpositionen för de som bor i de södra delarna omvänd. För dem som bor i tropikerna och ligger på magen så verkar den mest naturliga ställningen vara den vänstra, eftersom den negativa sidan av huvudet, är vänd mot norr eller den positiva strömmen, och vise versa. 

Under många år har jag och min familj sovit med våra huvuden antingen mot norr eller väst (som är den rätta ställningen i vår hemisfär) och vi har inte haft ett ögonblick att ångra detta; för från den stunden vi anammade den sovpositionen blev  våra läkarbesök sällsynta. 

Herr Seeta Nath Ghose säger i sin intressanta skrift ”Medical Magnetism” [medicinsk magnetism] att Mandulies (metalliska celler) bärs med stor medicinsk framgång i Indien på sjuka delar av kroppen. Jag har med egna ögon sett de läkande egenskaperna hos dessa celler. När koleran – jag tror det var på 1852 – utplånade stora delar av Europas befolkning så visade sig ett märkligt fenomen i München (Bavaria), att bland tusentals dödsoffer så fanns det inte en enda kopparsmed. Därför rekommenderade stadens medicinska auktoriteter att alla invånare skulle bära en tunn kopparplatta på kroppen, (omkring 2,5 inches i diameter), som skulle hängas i en tråd mot maggropen, och detta förfarande visade sig vara ett kraftfullt och preventivt medel mot kolera. 1867 återkom koleran igen till Odessa.

Jag och hela min familj bar dessa kopparbrickor och trots att det var otaliga fall av kolera och dysenteri, blev ingen av oss smittade. Jag föreslår att man gör seriösa experiment i denna riktning, och speciellt i de länder som periodiskt hemsöks av just denna sjukdom, som till exempel Indien. Det är min övertygelse att en kopparplatta som placeras på magen och en zinkplatta som placeras på ryggradens motsvarande sida kommer att ge ett ännu bättre skydd, och än mer fördelaktigt blir det om man förenar dessa metallbrickor med en tunn kopparkedja.  

GUSTAVE ZORN

 

För det första är det viktigt att nämna de regler som förmedlats till oss av Garga, Markandeya och andra angående ovanstående ämne som hänvisar de till människor som lever på låglandet och inte till dem som lever uppe bland bergen. Huvudregeln är den då man skall vila sig, att man ska först lägga sig på sin högra sida under en period av 16 andetag, för att sedan skifta till vänster sida under den dubbla tiden, och efter detta kan man sova i vilken position man önskar. Dessutom skall man inte sova på golvet, eller på sängkläder av silke eller ylle; inte heller under ett ensamt träd, eller där en korsväg möts, på ett berg, eller under bar himmel (vad detta nu innebär). Inte heller skall man sova med fuktiga kläder, våta fötter, eller naken; och om man inte är en initierad skall man inte sova på kusha gräs eller på några av dess varianter. Det finns många sådana slags regler. Jag bör kanske här påpeka att inom sanskritspråket så betecknar den högra handen eller sidan och väderstrecket syd med samma term. Detsamma  gäller framsidan och norr som även de har samma term. Solen är den storslagna och huvudsakliga källan för liv och magnetism i solsystemet.

Därmed följer att öst betecknar något positivt och är källan till ljuset och magnetismen i världen. Av samma skäl i förhållande till den norra hemisfären, är söder (ekvatorn och inte norr) positiv. Om man ser till dynamikens lagar så är resultatet av dessa två krafter en ström som har en riktning från sydöst till nordväst. Detta, tror jag, är en av orsakerna till den ständigt återkommande sydöstra vinden. Hursomhelst anser jag inte att nordpolen är positiv eftersom det inte skulle finnas någon snö där i sådana fall. Auroran kan inte inträffa vid källan till strömmarna, bara vid dess upphörande. Därför måste källan vara mot ekvatorn eller syd. Livets kurs, civilisationen, ljuset och nästan allt annat, verkar komma från öst till väst; eller sydöst till nordväst. Straffet för att sova med huvudet mot väst sägs vara ångest, medan att sova med huvudet mot norr anses vara livsfarligt. Jag skulle vilja att hinduernas uppmärksamhet riktades mot ett liknande fall, där dödstraffet utfärdades, och riktades mot allt annat än en initierad (Brahman) som uttalade det heliga Pranava (Om). Detta bevisar inte att Pranava verkligen skulle vara ett ondskefullt ord i sig själv; utan visar bara om det uttalas fel av en inkompetent människa så är det fyllt med faror. Detta gäller även vanliga människor från låglandet, där det finns okända faror som det är olämpligt för dem att möta så länge de inte vet hur de skall hantera dem, eller så länge de inte är under vägledning av någon som kan beskydda dem. Kort sagt, vanliga människor skall gå i sina utstakade spår och dessa regler gäller bara för dem. 

Följande anekdot är ett exempel på vad som kan hända då regeln brutits.

Efter att Ganesha (Shivas son) hade fötts kom alla Devor (Gudar) för att gratulera familjen och välsigna barnet. Sani eller Saturnus var den sista som kom och när han kom så var det efter att man sökt efter honom länge. När han gick för att se på barnet verkade det vara huvudlöst! Detta skapade med en gång en sensation, och alla Devorna visste varken ut eller in. Till slut så närmade sig Saturnus själv Mahadeva med knäppta händer och påminde honom om att det berodde på hans närvaro, att barnet hade placerats i sängen med huvudet mot norr. För sådan var lagen. Därefter överlade Devorna med varandra och sände ut budbärare för att ta reda på om det fanns fler som sov med huvudet mot norr. Till sist fann de en elefant i den positionen. Dess huvud kapades omedelbart och placerades på Ganeshas axlar. Det behöver knappast nämnas att Ganesha därefter blev så lärd och vis, att om han inte haft en elefants huvud, så hade ett mänskligt huvud inte varit tillräckligt stort för att rymma all Ganeshas kunskap. Denna fördel berodde på att Ganesha sov med huvudet mot norr, samt att han hade Devornas välsignelse. Men för en elefant skulle samma position minus Devornas välsignelse vara lika med absolut död. 

NOBIN K. BANNER JI.

 

Efter att ha läst herr Seeta Nath Ghose´s text över ”Medical Magnetism” och efter att länge studerat Baron von Reichenbachs Researches in Magnetism [Forskning i magnetism], är jag väldigt konfunderad eftersom dessa två auktoriteter tycks motsäga varandra helt och hållet – för den ena säger ”huvudet mot norr skall man under inga omständigheter ha”, medan den andra säger ”huvudet mot norr under alla omständigheter och alltid”. Jag har praktiserat den förras råd därför att jag inte känt till den senare, men har inte känt av den effekt på hälsan som jag hoppats på, och vad som är än mer viktigt är, att jag inte funnit någon lag som går att appliceras på hela mänskligheten så att dess hälsa kunde förbättras. Det verkar som att man utelämnat eller hoppat över en väldigt viktig aspekt när jag mer detaljerat läst igenom denna artikel, och det handlar om den sovandes ställning är på rygg eller på mage. Detta är mycket viktigt, för ett korrekt svar kan få de två teorierna att gå ihop, och det vore bra då båda teorierna gör anspråk på att stödja sig på experiment och observation. Jag kan inte tänka mig att en ensidig ställning är naturlig för människan och det lämnar oss med två alternativ. Är den rätta positionen när man sover på rygg eller när man sover på magen? Inte ett ord sades om dessa ställningar när man utförde sina experiment.

En sak verkar ändå vara uppenbar i allt detta och det är att en positiv pol skall mötas med en negativ och omvänt. Låt oss nu rita ett diagram och med resultat följer positionerna eller ställningarna – om vi tar norr så som positiv och syd negativ, öst så som negativ och väst så som positiv.


Position I. – liggande på rygg

A. Huvudet mot Öst..........
Harmoni i allt
B. Huvudet mot Norr........Disharmoni – Huvud och fötter
                                        Harmoni – Händer
C. Huvudet mot Söder.......Harmoni Huvudet och fötter

                                       
Disharmoni – Händer
D. Huvudet mot Väst........Disharmoni i allt
 

 

 

 

 

 
Position II. – liggande på magen

A´ Huvudet mot Öst..........Harmoni – i huvud och fötter
                                        Disharmoni i händer
B´ Huvudet mot Norr.........Disharmoni i allt
C´ Huvudet mot Söder.......Harmoni i allt
D´ Huvudet mot Väst........Disharmoni huvud och fötter
                                       
Harmoni i händer 

Nu tror jag att en del ljus kommer att kastas på de uppenbara motsägelsefulla teorierna om vi kunde fastställa (1) Vilken ställning betraktade de ryktbara Garga och Markandeya vara den rätta för människan att sova i? (2) I vilken position låg de människor som Baron von Reichenbach experimenterade med?

Detta är en väldigt viktig fråga för alla som värdesätter hälsans gåva liksom för alla dem som vill vara visa. Under mina resor till länder i söder har jag noterat att invånarna i de lägre klasserna alltid sover på magen, med ryggen vänd mot solen och alla djur gör detsamma, medan att sova på ryggen är det allra farligaste, åtminstone i solen. Är inte detta en vägledning eller antydning beträffande den rätta positionen?
The Theosophist,Översatt från Five Years of Theosophy,  sid 522-530. Facsimile of the Original Edition of 1885. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1980.
 


    _______________________________________________________

länk till Teosofisk Ordbok Online av Helena Blavatsky
    ________________________________________________________


| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23