yantra1.gif (2187 bytes)
7
Lam Rim´s och Dzyan´s Hemliga Böcker

[Ingår i en grupp av elva artiklar som är samlade under begreppet ”Mysteriet Buddha”]HELENA BLAVATSKY

© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)Helena Blavatsky

HELENA BLAVATSKY 1831-1891

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

  

Dzyans Bok – från sanskritordet ”Dhyana” (mystisk meditation) är den första volymen av Kommentarer över Kiu te´s sju hemliga folios, samt en Ordbok på de offentliga verken med samma namn. Kiu-te´s trettio-fem volymer för exoteriskt bruk, vilka används av lekmän, finns hos de tibetanska Gelugpa Lamorna eller i biblioteken i varje kloster; som även innehåller Kommentarer och Anteckningar i fjorton böcker över dessa, sammanställda av de initierade Lärarna.
[De Trettio-fem  Medlidandets Buddhor:

Shakyamuni, Vajragarbhapramardin, Ratnarchis, Nageshvararaja, Viresena, Viranandin, Ratnagni, Ratnachandraprabha, Amoghadarshin, Ratnachandra, Vimala, Shuradatta, Brahman, Brahmadatta, Varuna, Varunadeva, Bharadrashri, Chandashri, Anantaujas, Prabhasashri Ashokashri, Narayana, Kusumashri Brahmajyotirvikriditabhijna, Padmamajyotirvikriditabhijna, Dhanashri, Smritishri, Suparikirtitanamashri, Indraketudhvajaraja, Suvikrantashri, Yuddhajaya, Vikrantagamishri, Samantavabhasavyuhashri, Ratnapadmavikramin, Shailendraraja. ]
 Strängt talat så borde de trettio-fem böckerna kallas för ”Den populariserade versionen” av den Hemliga Läran, vilken är full av myter, dolda fakta och felaktigheter. De fjorton volymerna med Kommentarer, å andra sidan – med sina översättningar, anteckningar och omfattande ordbok över Ockulta termer, vilka har utarbetats från en liten arkaisk folio som kallas, Världens Hemliga Visdomsbok, [1] – innehåller en sammanfattning av alla de Ockulta Vetenskaperna. Det verkar som om dessa förvaras på hemligt och avskilt ställe, och det är Teshu Lama från Shigatse som har ansvaret för dem. Kiu-te Böckerna är förhållandevis moderna och sammanställdes under det senaste årtusendet, medan de tidiga volymerna av Kommentarerna är uråldriga och av ett okänt datum, där en del fragment av de ursprungliga cylindrarna har bevarats. Förutom att de förklarar och lägger till rätta några av de fantastiska berättelserna i Kiu-te Böckerna [2] – som de verkligen är – så har Kommentarerna  lite gemensamt med dessa. De står i relation till dem såsom den kaldisk-judiska kabbalan står i förhållande till Moseböckerna. I det verk som är känt som Avatamsaka Sutra, i avdelningen: ”Den Högsta Atman [Själen] såsom den manifesteras i Arhaternas och i Pratyeka-Buddhornas karaktärer”, står det att:

Eftersom alla förnimmande varelser från begynnelsen har sammanblandat sanningen och omfattat det falska, så kom den dolda kunskapen som kallades Alaya Vijnana fram.

________________________

[1] Det är från texter från alla dessa verk som den Hemliga Läran har blivit förmedlad. Det ursprungliga materialet skulle lätt kunna få plats i en liten skrift, men förklaringarna och anteckningarna från Kommentarerna och Ordböckerna skulle omfatta minst tio volymer av samma storlek som Isis Unveiled.

[2] Munken Horace Della Penna förlöjligar en hel del i sina Memoirs (se Clements Markham´s  Narratives.....of Tibet) vissa påståenden i Kui-te Böckerna. Han påpekar till exempel för den kristna publiken ”det stora berget som är 160 000 leagues högt” (en tibetansk league är 5 miles) i Himalayas Bergskedja. ”Enligt deras lag”, säger han ”i västra delen av denna värld, ligger en evig värld... ett paradis, där det finns ett Helgon som kallas Hopahme, som betyder 'Det oändliga Ljusets och Härlighetens Helgon'. Detta Helgon har många lärjungar som alla är Chang-Chub,” vilket betyder tillägger han i en fotnot, ”Andarna hos dem som efter att ha uppnått fullkomlighet avstår från att bli helgon, för att istället träna och undervisa Lamornas återfödda kroppar,... så att de kan hjälpa de levande.” Detta betyder att de så kallade ”döda” Jang-Chub (inte ”Chang-chub”) helt enkelt är levande Bodhisattvor, där en del är kända som Bhante (”Bröderna”).Vad beträffar ”Berget 160 000 leagues högt”, så ger Kommentaren nyckeln till sådana påståenden och förklarar att enligt koden som används av författarna, att ”till väster om det ”Snötäckta Berget” 160 leagues [nollorna faller bort] från en viss plats och vid slutet av en anvisad väg, ligger Bhante Yul [landet eller ”Brödernas säte”] Maha Chohans residens...” osv. Detta är den verkliga betydelsen. Della Penna´s ”Hopahme” är – Ledaren  Maha-Chohan. [Se i Lucifer, vol XV, s 14 & Blavatsky Collected Writings. vol VI, ss 100-01 i artikeln ”Tibetan Teaching”; i sv övers "Tibetanska Läror"]

Frågan ställdes: ”Vem är i besittning av den sanna kunskapen?”. Svaret blev: ”De Snötäckta Bergens stora Lärare”.

Dessa ”stora Lärare” är kända för att ha levt i Himalayas ”Snötäckta Bergskedjor” under oräkneliga tider. Att inför miljontals hinduer förneka tillvaron av deras stora Guruer som lever i Ashrams spridda överallt runt Trans- eller Cis Himalayas sluttningar, är att göra sig löjlig i deras ögon. När den buddhistiske Frälsaren framträdde i Indien så fanns deras Ashrams – ty det är mycket ovanligt att dessa stora Män finns i lamaklostren, annat än på korta besök – på samma plats som de är idag, och de fanns där även innan brahminerna själva kom från Central Asien för att slå sig ner vid Indus, och innan dess så hade mer än en berömd  och historiskt erkänd arisk Dvija suttit vid deras fötter, för att lära sig vad som senare kulminerade i en eller annan av de stora filosofiska skolorna. De flesta av dessa Bhante från Himalaya var ariska brahminer och asketer.

Ingen elev, såvida han inte är väldigt avancerad, skulle kunna dra nytta av en genomläsning av dessa exoteriska volymer [3]. De måste läsas med en nyckel för att förstå innehållet, och denna nyckel finns bara i Kommentarerna. Dessutom finns det ett par relativt moderna verk som helt klart är skadliga, till och med om man vill skaffa sig en relativt korrekt uppfattning om den exoteriska buddhismen. Dessa är Buddistisk Kosmos, av Bonze Jin-chan från Peking; Shing Tao-ki (eller Urkunderna om Tathagatas Upplysning), av Wang-Puh – från sjunde århundradet; Hi-shai Sutra (eller Skapelsens Bok), samt några andra.
________________________

[3] I vissa kommentarer från ett Manuskript, skrivna av Gelong (prästen) Thang-pa Chhe-go-mo sägs det att: ”De få romersk-katolska missionärer som har besökt vårt land (under protest) det senaste århundradet har visat lite omdöme och ännu mindre insikt, då de återgäldade vår gästfrihet genom att förlöjliga vår heliga litteratur. Det är sant att tibetanernas Heliga Kanon, Bkah-hgyr och Bstan-hgyr, innefattar 1707 skilda verk –1083 offentliga och 624 hemliga volymer, där de förra utgör 350 folio volymer, de senare 77 folio volymer. Ska vi ödmjukt bjuda in de goda missionärerna, så att de kan berätta för oss om de överhuvudtaget lyckats få se en skymt av de sist nämnda hemliga folios? Men även om de av ren tillfällighet hade sett dessa, så kan jag försäkra dessa västerländska lärde att dessa manuskript och folios aldrig skulle kunna bli förstådda, inte ens av en infödd tibetan utan en nyckel till (a) dessa särskilda skrifttecken, (b) dess fördolda mening. I vårt system är varje beskrivning av en plats figurativ, och varje namn och ord avsiktligt beslöjad; och man måste först studera sättet att avkoda och därefter lära sig de likvärdiga hemliga termerna och symbolerna för nästan varje ord inom det religiösa systemet. Det egyptiska  hieratiska systemet är en barnlek jämfört med vårt prästerliga pussel”.


HELENA BLAVATSKY
 

 


Översatt från Blavatskys Collected Writings, vol XIV, sid.422-424. Utgiven av The Theosophical Publishing House, Wheaton, Ill.,USA, 1985.
___________________________________________________________________

Se denna artikel:
Tsong-kha-pa: Wisdom for Today by Alan E. Donant (Sunrise magazine Oct/Nov 2001)
Review Article of The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment by Tsong-kha-pa

 

_________________________________________________________________________________________________

Andra artiklar från gruppen ”Mysteriet Buddha” av Helena Blavatsky:
Mysteriet Buddha
De Sju Principerna
Lam Rim´s och Dzyan`s Hemliga Böcker

Tsong-kha-pa. – Lohans i Kina
Amita Buddha, Kwan-Shai-Yin och Kwan-Yin – vad ”Dzyans Bok” och Tsong-kha-pa´s lamakloster säger
En opublicerad predikan av Buddha

Ytterligare artiklar som behandlar Tibetansk Esotericism ur den teosofiska litteraturen av Helena Blavatsky:
I Nirvanas flöde – Kwan Yin & Vachishwara
Senzar – prästerskapets språk
HPBs Meditationsdiagram från I”G” Undervisningen
Dzyans Sånger – Kosmisk Evolution
Dzyans Sånger – Människans Skapelse

Vår Stjärna, Stråle, Fader eller Dhyani-Buddha

Tibetansk-kinesisk-indisk Ordbok i Esotericism   _________________________________________________________________________________________________
 

| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23