yantra1.gif (2187 bytes)

Lipikas

Kommentarer av HPB över Stanza IV, Sloka (6)
från Den Hemliga Läran, del 1

Översatt från Transactions of the Blavatsky Lodge

HELENA BLAVATSKY

© 2014 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)


Helena Blavatsky

HELENA BLAVATSKY 1831-1891
 Sloka (6.) SEDAN DEN ANDRA SJUFALDEN, SOM UTGÖRS AV LIPIKAS, FRAMBRINGADE AV DE TRE (Ord, Ljud, och Ande ).DEN FÖRKASTADE SOLEN ÄR EN, ”SOLENS SÖNER” ÄR ORÄKNELIGA.

FRÅGA. Vilket är sambandet mellan Lipikas ”Den andra Sjufalden” till de ”Ursprungliga Sju” och de första ”Fyra Heliga”? 

SVAR.
Om du tror att någon, undantagandes de högsta Invigda, kan förklara detta tillfredsställande, misstar du dig grundligt. Sambanden kan bättre förstås, eller snarare, visa sig vara höjd över all förståelse, genom att först studera de gnostiska systemen från kristendomens tidiga århundraden, de från Simon Magus ända fram till det högsta och noblaste av dem alla, det så kallade PISTIS-SOPHIA. Alla dessa system är hämtade från Österlandet. De vi kallar de ”Ursprungliga Sju” och ”Den Andra Sjufalden” är av Simon Magus kallad Æonerna, den första, den andra, och den tredje i ordningen av Syzygier. De är utvecklade utflöden, ständigt nedstigande lägre och lägre ned i materien, från den ursprungliga princip han kallar Eld, och vi, Svabhavat. Bakom den Elden, står den manifesterade men tysta Gudomen, med honom som den gör med oss, det ”som är, var, och alltid kommer att vara.” Låt oss jämföra hans system med vårt. 

I ett avsnitt citerat ur hans arbeten från författaren till Philosophumena, läser vi: – ”Ur denna bestående Stabilitet och Odödlighet i den första manifesterade principen ’Eld’ (tredje Logos) vilken oåterkalleligt inte utesluter aktivitet, eftersom den andre från den är försedd med intelligens och förnuft (Mahat), övergick den (Elden) från potentiellt agerande till agerandet självt. Från den utvecklingsserien formades sex varelser, eller emanationen från den oändliga potensen; de formades i Syzygier, rättare sagt, de utstrålade från flamman två och två, en varande aktiv, den andra som passiv princip. ”Simon benämnde dessa Nous och Epinoia, eller Ande och Tanke, Phone och Onoma; Röst och Namn, och Logismos och Enthumesis; Resonerande och Eftertanke. Och återigen: – ”Hos var och en av de sex ursprungliga Varelserna fanns den Oändliga Potensen [Kraften] i sin fullständighet; men den fanns där slumrande och inte i handling. Den måste upprättas däri genom en avbild (den av paradigmet) på det att den skulle framträda i hela sitt innersta väsen, i sin dygd, storslagenhet och i sina verkningar; för endast då kunde den bli lik Moder Potensens oändlighet och evighet. Om, däremot, den inte hade formats av eller genom just den Spegelbilden, kunde aldrig Potentialiteten ha blivit Potensen eller övergått i agerande, utan gått förlorad i brist på användande, såsom sker hos en människa med fallenhet för grammatik eller geometri men som inte använder sig av dem; de går förlorade som om hon aldrig ägt dem” (Philosophumena, p.250). 

Han visar på att oavsett om dessa Æoner tillhör den högre, mellersta eller lägre världen, är de alla en, förutom i materiell täthet vilken bestämmer deras yttre skepnader och de skapade verkningarna, inte deras verkliga väsen som är ett, eller deras inbördes förhållanden som, vilka han säger, är fastställda i evigheten genom oföränderliga lagar. 

Således är de första, andra, tredje eller ursprungliga sju eller Lipikas, alla ett. När de emanerar från ett plan till ett annat, är det en upprepning av – ”såsom ovan så ock nedan.” De är alla skilda åt gällande materia eller täthet, inte gällande egenskaper; samma egenskaper stiger ned ända till det sista planet, vårt eget, där människan utrustas med samma  potentialitet, om hon blott visste hur hon skulle utveckla dem, likt de högsta Dhyan-Chohans. 

Inom Æonernas hierarki, tillkännager Simon tre par med vardera två, det sjunde varande det fjärde som stiger ned från ett plan till ett annat. 

Lipikas utgår från Mahat och kallas inom kabbalan de fyra Upptecknande Änglarna; i Indien, de fyra Maharadjorna, de som registrerar varje tanke och handling hos människan; de kallas i Johannes Uppenbarelser, Livets Bok. De är direkt förbundna med karma och med vad de kristna kallar Domens Dag; i Österlandet kallades den Dagen efter Mahamanvantaran, eller ”Var-Med-Oss-Dagen.” Då blir allt ett, alla individualiteter sammansmälter till ett, likväl var och en kännande sig själv, sannerligen en mystisk lära. Men då, det som för oss nu är icke-medvetet eller det omedvetna, kommer då att vara absolut medvetenhet. 

FRÅGA.
I vilket förhållande står Lipikas till Mahat? 

SVAR.
De är en delning, fyra tagna från en av Septenaterna som emanerar från Mahat. Mahat har sin motsvarighet i Elden hos Simon Magus, den hemliga och manifesterade Gudomliga Ideationen, skapad att bevittnas av sig själv i detta objektiva Universum genom de intelligenta varelser vi ser omkring oss, i vad som kallas skapelsen. Likt alla andra emanationer, är de ”Hjul inom Hjul.” Lipikas finns på det plan som motsvarar det högsta planet i vår kedja av glober. 

FRÅGA.
Vad är skillnaden mellan Ande, Ljud och Ord? 

SVAR.
Samma som mellan Atma, Buddhi och Manas, i ett avseende. Ande emanerar från det okända Mörkret, mysteriet ingen av oss kan genomtränga. Den Anden – kalla den ”Guds Ande” eller Ursprunglig Materia – speglar sig själv i den Oändliga Rymden – eller den ännu icke åtskiljda materien av framtida Universum – och frambringar därigenom den första vibrerande delningen av materians ursprungliga homogenitet. Detta är Rösten, föregångare till ”Ordet” eller den första manifestationen; och från den Rösten emanerar Ordet eller Logos, det vill säga, det definitiva och objektiva uttrycket av det som fram till den här tidpunkten kvarstått i den Fördolda Tankens djup. Det som speglar sig självt i Rymden är det Tredje Logos. Vi kan även uttrycka den här Treenigheten med begreppen Färg, Ton och Siffror.  

HELENA BLAVATSKY

Transactions of the Blavatskt Lodge,
London 1889

Översatt från Transactions of the Blavatsky Lodge av H P Blavatsky, sid 146-149. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1923. Kan beställas genom Teosofiska Kompaniets Bokhandel Online.

_________________________________________________________________________________________________

länk till: TEOSOFISK ORDBOK ONLINE

_________________________________________________________________________________________________
 

| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23