yantra1.gif (2187 bytes)

Nya ord på, F, H, P

[UR TEOSOFISK ORDBOK ONLINE]HELENA BLAVATSKY

© 2006 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)Helena Blavatsky

HELENA BLAVATSKY 1831-1891

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)


Fallisk Dyrkan*.
eller Könsdyrkan; vördnad eller dyrkan som visas de gudar och gudinnor som, likt Shiva och Durga i Indien, symboliserar dessa två kön var för sig.
 

Filadelfians*. Bokstavligen ”de som älskar sin medmänniska”. En sekt från det sjuttonde århundradet som grundades av Jane Leadly. De motsade sig alla riter, former och ceremonier som hörde kyrkan till, och även kyrkan själv, men ansåg sig vara guidade i själ och ande av en inre gud, det vill säga deras eget Jag eller Gud som finns inom dem. 

Plastisk*. Används inom ockultism för att hänvisa till astralkroppens natur och essens, som även kallas ”Proteussjälen” (läs vidare i Teosofisk Ordbok under ”den plastiska själen”). 

 – P – ”Den sextonde bokstaven både i det grekiska och engelska alfabetet och den sjuttonde i det hebreiska, där den kallas eller pay och symboliseras av munnen; den korresponderar även med det grekiska alfabetets nummer 80. Pythagoréerna gjorde den ekvivalent med 100, och med ett tankestreck ovanför bokstaven, , så stod den för 400 000. Kabbalisterna associerade denna bokstav till det heliga namnet Phodeh (Frälsare), fastän  ingen logisk förklaring gavs varför detta gjordes. 

Personligheten. Inom ockultismen – ”som indelar människan i sju principer, och betraktar henne under tre aspekter: det gudomliga, den tänkande eller den rationella, och den animala människan” – så är den lägre fyrfalden en rent astro-fysisk varelse; och med Individualiteten avses den Högre Triaden, betraktad som en Enhet. Sålunda omfattar Personligheten alla karaktäristika och minnen av ett fysiskt liv, medan Individualiteten är det oförstörbara Jaget som reinkarnerar och ikläder sig den efter den andra personligheten. 

Panther (heb.) Enligt skriften Sepher Toldosh Jeshu, en av de apokryfiska judiska evangelierna så var Jesus son till Joseph och Maria Panther, därav Ben Panther. Enligt traditionen var Panther en romersk soldat. 

Philæ (gr.) En ö som ligger i Övre Egypten där ett berömt tempel med samma namn rests och vars ruiner kan ses av turister i dag. 

Pelare, de två. Jachin och Boaz placerades vid ingången till Solomons tempel, den första till höger och den andra till vänster; deras symbolik har utvecklats inom och av frimurarna. 

Pelare, de tre. När de tio Sefiroterna är placerade enligt livets träd, så separerar två vertikala linjer den till tre Pelare: Hårdhetens Pelare, Barmhärtighetens Pelare och den centrala, Mildhetens Pelare.  Binah, Geburah och Hod formar den första; Kether, Tiferet, Jesod och Malkuth den centrala; Chokma, Chesed och Netzach, Barmhärtighetens Pelare.[w.w.w.] 

Hermes Pelare. Likt ”Seths pelare” (med vilka de identifieras) så tjänade de som åminnelse av ockulta händelser; olika esoteriska hemligheter har graverats in i dem en praxis som var universell. Enoch sägs också ha konstruerat pelare. 

Pitris (sk). Förfäderna, eller människosläktets skapare. De är av sju klasser, varav tre är icke-kroppsliga, arupa, och fyra är kroppsliga. Inom den populära teologin sägs de vara skapade från Brahmâs högra sida. Deras härkomst varierar lite på grund av författare, men inom den esoteriska filosofin är de såsom de återges i Den Hemliga Läran. I Isis Unveiled sägs det om dem: ”Det anses generellt att denna hinduiska term betecknar våra förfäders andar, av icke förkroppsligade människor; därav argumentet från vissa spiritualister att fakirer (och yogier) och andra Österländska mirakelgörare, är medier. Detta är fel sett ur mer än en synvinkel. Pitris är inte förfäder till de nuvarande levande människorna utan till den tidigare människan, eller de Adamiska raserna; de är även förfäder till dessa mänskliga rasernas andar som på en stor nedåtgående skala inom evolutionen, föregick våra människoraser, och de var fysiskt och andligt mycket mer överlägsna än de moderna (pygméliknande) människorna. I Manava Dharma Shastra benämns de som Mån Pitrierna. Den Hemliga Läran har ingående och utförligt förklarat det som försiktigt framlades i tidigare teosofiska volymer.

Plan. Från latinets planus (nivå, platt), en utvidgning av rymden eller av något inom denna, oavsett ifall det är fysiskt eller metafysiskt, det vill säga, ett ”medvetandeplan”. Som det används inom ockultismen betecknar termen omfattningen eller omfånget av något medvetandetillstånd, eller förnimmelseförmågan hos en särskild uppsättning sinnen, eller agerandet av en speciell energi, eller ett materiatillstånd som korresponderar med något av det ovan. 

Pragna (sk) eller Prajna. En synonym för Mahat, det universella förnuftet. Förmågan till förnimmelse (The Secret Doctrine, vol 1, s 139). Medvetande. 

Punkten inom Cirkeln. I dess esoteriska betydelse det första omanifesterade logos som framträder inom den oändliga Rymdens strandlösa vidder, representerat genom cirkeln. Det är Oändlighetens och det Absolutas plan. Detta är bara en av oräkneligt många och dolda betydelser som denna symbol innehåller, som är den mest betydelsefulla av alla geometriska figurer som används inom den metafysiska läran om emblem. Frimurarna har gjort punkten till en symbol för ”den individuella brodern” vars skyldighet till Gud och människan är begränsad av cirkeln, och har lagt till Johannes Döparen och Johannes Evangelisten för att hålla brodern sällskap, symboliserat genom två lodräta parallella linjer inom cirkeln, på var sin sida om punkten. 

Påve-magikerna. Det finns ett flertal sådana i historien; påve Sylvester II, konstnären som gjorde ett ”orakel huvud” likt den som tillverkades av Albertus Magnus, den lärde biskopen från Ratisbon. Påve Sylvester ansågs vara en stor trollkarl och svartkonstnär av kardinal Benno, och ”huvudet” slogs sönder av Thomas Aquinas för det talade för mycket. Sedan har vi påvarna Benediktus VIIII, John XXI och Gregory VI, Gregory VII, som alla ansågs av sina samtida att var magiker. Den senare Gregory var den berömda Hildebrand. Vad det gäller biskoparna och de ”lägre” prästerna som alla studerade ockultism och som blev experter i magiska konstformer, så är de oräkneliga. 

Pot Amun. Sägs vara en koptisk term. Namnet på en egyptisk präst och hierofant som levde under den tidiga Ptolemies dynastier. Diogenes Laertius förtäljer att det betecknar en som är vigd åt ”Amun”, guden för visdom och hemlig lärdom, precis som Hermes, Toth och Nebo var hos kaldéerna. Detta måste vara så eftersom prästerna i Kaldéen var vigda åt Nebo, och bar hans namn och kallades Neboïm, eller i vissa gamla hebreiska kabbalistiska arbeten, ”Abba Nebua”. Generellt sett så antog prästen namnet på just sin speciella gud. Pot Amun anses vara den som var den första som lärde ut teosofi eller huvuddragen i den hemliga Visdomsreligionen till de oinitierade. 

Prasanga-Madhyamika (sk). En buddhistisk filosofisk skola i Tibet. Den följer precis som Yogacharya systemet, Mahayana (den Stora Farkosten) föreskrifterna; men då den grundades långt senare än Yogacharya så är den inte hälften så rigid och sträng. Den är ett semi-exoteriskt och väldigt populärt system bland lärda och lekmän.

 

HELENA BLAVATSKY
The Theosophical Glossary, 1892

Översatt från H P Blavatskys The Theosophical Glossary. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1973.
 

   _________________________________________________________

länk till Teosofisk Ordbok Online av Helena Blavatsky
   _________________________________________________________


| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23