yantra1.gif (2187 bytes)

HPBs meditationsdiagram

© 2005 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Försök först att förnimma ENHET genom att utvidga medvetandet så att det blir allestädes närvarande i rummet och tidlöst.
(Antingen med eller utan självidentifiering)

Meditera därefter logiskt och ständigt på detta med hänsyn till medvetandetillstånden.

Därefter ska vårt normala medvetandetillstånd formas av:


FÖRVÄRV

En allestädes närvaro av föreställningsförmågan i hela rummet och i tiden.

Oavbrutna ansträngningar att förändra medvetandets inställning till allt som existerar, utifrån ett tillstånd som varken är kärlek, hat eller likgiltighet.

Alla förkroppsligade  varelsers förnimmelse om sin egen begränsning.

Ur detta uppstår ett undermedvetet minnesskikt som inte upphör under det drömmande eller vakna tillståndet.

 

Bemöter vart och ett av de yttre aktiviteterna olika på grund av att förmågan förändras i vart och ett. Mentalt bemöter man allt på samma sätt.

Förmågan att vara kritisk utan att berömma eller anklaga.

 

Minnet av denna universella karaktär upplöser all rädsla i mötet med livets faror och prövningar.

Jämvikt och ständig avspändhet. Lättare att praktisera "dygderna" som i själva verket är en följd av visdom, för godhet, medkänsla rättvisa och så vidare uppstår ur den intuitiva identifikationen med andra, även om man inte känner dem.


Kommentar: Förvärven fullbordas genom föreställningen: "Jag är rummet och tiden". Bortom detta...(Det går inte att uttrycka i ord).
 

 


BORTFALL
Undvika att ständigt tänka på och låta sig påverkas av följande:

 Separationer och möten.
Associationer med platser,
tider och former.

  Skillnaden mellan
vän och fiende.

Ägodelar.
 

Personlighet.
 

Känsloförnimmelser.
 


 

 

Fåfänga,
Skuldkänslor.


Frosseri,
Lusta, osv.

 

 Fåfäng längtan.
Förväntningar.
Dysterhet.
Sorg.

  Resulterar i en avsaknad av vrede
och fördomar
(Ersätts av omdömesförmågan).

Girighet
Själviskhet,
Ärelystnad.

  

Kommentar: Dessa bortfall är en följd av medvetandets ständiga mediterande – utan självbedrägeri* på "Jag är utan" och man inser att det är ovanstående egenskaper som ligger bakom förtryck, okunnighet och konflikter. "Bortfall" fullbordas genom att meditera på: "Jag är utan attribut".

*
Självbedrägeri kan inte förekomma hos den som medvetet bortser från sin personlighet.

Allmän kommentar: Alla laster och dygder är sammanblandade och därför kan detta diagram bara vara vägledande.

[Dikterat av Helena Blavatsky till E. T. Sturdy i London 1887-1888. Sturdy var medlem av HPBs Inner Group, och gav detta diagram till Christmas Humphreys 1940 eller däromkring. Christmas Humphreys publicerade detta i sin tidskrift, Buddhism in England (Nov-Dec 1942). Denna tidskrift blev senare The Middle Way, och diagrammet  publicerades återigen i Juli-Aug 1944, vol 19. No. 2. The Canadian Theosophist var den första teosofiska tidskriften som publicerade diagrammet i Mars 1944 – och använde uppenbarligen den ursprungliga versionen från Buddhism in England som sin källa.]

_________________________________________________________________________________________________

Andra artiklar från gruppen ”Mysteriet Buddha” av Helena Blavatsky:
Mysteriet Buddha
De Sju Principerna
Lam Rim´s och Dzyan`s Hemliga Böcker

Tsong-kha-pa. – Lohans i Kina
Amita Buddha, Kwan-Shai-Yin och Kwan-Yin – vad ”Dzyans Bok” och Tsong-kha-pa´s lamakloster säger
En opublicerad predikan av Buddha

Ytterligare artiklar som behandlar Tibetansk Esotericism ur den teosofiska litteraturen av Helena Blavatsky:
I Nirvanas flöde – Kwan Yin & Vachishwara
Senzar – prästerskapets språk
HPBs Meditationsdiagram från I”G” Undervisningen
Dzyans Sånger – Kosmisk Evolution
Dzyans Sånger – Människans Skapelse

Vår Stjärna, Stråle, Fader eller Dhyani-Buddha

Tibetansk-kinesisk-indisk Ordbok i Esotericism
_________________________________________________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23