Reinkarnation
Handout 1
Material som användes vid ARCANA filmklubb den 26 mars 2011
Teosofiskt diskussionsunderlag

Malmölogen


© 2011 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

 

När vi betraktar Naturen blir vi medvetna om att det existerar en cyklisk ordning i Universum. Årstiderna avlöser varandra och natt följer på dag i ett rytmiskt förlopp. Vi kan inte föreställa oss en natt utan en påföljande dag eller en vinter som inte följs av en vår. Månens faser, trädens och växternas växtcykel, stjärnornas virvlande dans, allt ger en fingervisning om att livet innebär en cyklisk utvecklingsprocess.

 

CYKLISKA MÖNSTER 

Vi kan spåra liknande cykliska mönster i våra egna liv. Vi följer en 24 timmars cykel varje dygn som innebär perioder av omväxlande vila och aktivitet. Den medicinska vetenskapen visar att kroppen har sina egna cykler, hjärtat har sitt systole och diastole, celler förnyar sig ständigt. Man har också upptäckt att hjärnan följer cykliska rytmer. Inom psykologin har man kunnat finna stöd för att perioder av depression följs av perioder av upprymdhet och att cykler av intensiv mental aktivitet följs av stunder av stilla kontemplation. Fysiskt, känslomässigt och mentalt så gestaltar sig livet, för var och en utav oss, av växlingar mellan aktivitet och motsvarande vila. Historiker och sociologer har kunnat spåra cykliska mönster i världens olika förlopp. Framträdandet av krig, världsdepressioner, klimatförändringar, affärsvärldens växlingar, ljus och ljudvågors (frekvenser) cykliska förlopp, brottsfrekvensernas cyklicitet, epidemiers ständiga återkomster, geologiska perioder, ja allt kan mätas i cykler. The Foundation for the Study of Cycles, Inc, har under många decennier bedrivit forskning, som har inneburit betydande framsteg, vad beträffar att kartlägga denna typ av cykliska mönster i Naturen.  

EVOLUTIONENS CYKEL 

När vi betraktar evolutionens förlopp så ser vi att återkommande cykliska manifestationer också är ett faktum. Livet utvecklar sig genom en serie av rytmiska och återkommande förlopp. Det existerar en storslagen rytm i själva Livet som vi lätt kan identifiera oss med. Det Odödliga Jaget har sina växlande perioder av vila och verksamhet, en in- och -utandning som följer livets puls. Detta Jag söker uttrycka sig genom tankar, begär och handlingar som utgör existensen egen arena. Men vila och återhämtning är också en nödvändighet så att detta Jag kan utvärdera sina erfarenheter av tillvaron och forma dem till nya förmågor och krafter. Denna cykel av aktivitet och vila kallas Reinkarnation. Det är den process genom vilken det Odödliga Jaget upptäcker sina fulla förmågor och eviga kvalitéer.

Reinkarnation utgör enkelt uttryckt en försäkran om Själens oförstörbarhet och vissheten om att vi har oändlig tid till vårt förfogande för att utveckla vårt eviga Jags förmågor. Det innebär återvändandet till köttet i en ny boning av materia. Ordet kropp (body) kommer från det anglo-saxiska ordet bodig som betyder “uppehållsplats”.  

ETT SÄTT ATT TA SIG FRAM 

Vi kan betrakta Reinkarnationen som ett sätt att ta sig fram i evolutionsprocessen. Ur det perspektivet utgör reinkarnation ett redskap snarare än ett mål i sig själv. Om vi bestämmer oss för at resa från Malmö till Kiruna så kan vi välja olika transpormedel. Vi kanske bestämmer oss för att flyga, eller ta tåget eller det kan hända att vi vill åka på ett lite mera långsamt sätt, packa bilen full och göra olika stopp på vägen. Vi kanske till och med bestämmer oss för att lifta om det är så att vi inte har några tidsramar att ta hänsyn till. Avståndet förblir det samma men den tid som det tar oss för att nå till Kiruna kommer att skifta med varje resenärs vilja och önskningar.

Samma sak gäller för livets resa, den stora evolutionens resa, avståndet är samma för alla, men vi avgör själv hastigheten på vårt framåtskridande. Vårt val är beroende av många olika faktorer: våra begär, våra tankar, våra handlingar, våra ackumulerade förmågor (kort sagt, vår Karma). Vi kan välja det andliga livets flygresa eller så kan vi lifta oss fram på vägen, med hjälp av medresenärer tills vi kommer till insikt om att kontinuerliga framsteg kräver egna ansträngningar. Precis som att vissa regler gäller för vanligt resande i Välden runt omkring oss så finns det även i livets egen resa regler som vi måste följa.  När vi flyger till en annan kontinent kan vi endast ta med ett visst antal kilo i bagage och det innebär att vi måste disciplinera oss och begränsa våra önskningar. På samma sätt måste vi begränsa oss om vi vill resa via den andliga utvecklingens flygväg. Även här finns det bagage begränsningar att ta hänsyn till dvs. den Karma som vi skapat, de ackumulerade verkningarna av orsaker som vi själv orsakat i detta eller tidigare liv, genom våra tankar, begär och handlingar.

REINKARNATION SOM EN MÖJLIGHET 

Reinkarnation utgör då en möjlighet för var och en av oss att resa på sitt eget unika sätt. Det är den teknik som Livet använder för att Jaget ska vinna erfarenhet. När vi kommer till insikt om detta lär vi oss att inte identifiera oss med vårt sätt att resa, inte heller med själva resan utan med den Odödliga Anden som har valt att beträda livets stig. Reinkarnation kommer då att innebära vissheten om kommande framsteg och det nuvarande handlingssättets utmaningar.   

SJÄLENS ODÖDLIGHET 

Reinkarnationslärans första faktum innebär att själen eller det medvetna Jaget existerar före födelsen och efter döden. De två hänger intimt samman. Det andra faktumet innebär att Själen är stadd i utveckling och att dess utvecklingsprocess, från dess första uppvaknande till dess tillstånd av utomordentlig mognad, sträcker sig över enorma tidsperioder. Med en kunskap om reinkarnationsläran kan vi betrakta livet som en pilgrimsfärd genom vilken vi vandrar mot ett tillstånd av mänskligt fullkomnande. Vi förstår då att Själen inte kommer till detta livet som en ny skapelse utan som en följd av många tidigare existenser, genom vilka den uppnått sina specifika karaktäristiska drag och den är på väg mot framtida transformeringar som den nuvarande existensen lägger grunden för. Alla de kvalitéer som vi nu besitter vare sig de är kroppsliga, förnuftsmässiga eller Själsliga, är alla resultatet av hur vi använt oss av möjligheter i tidigare liv och det sätt vi använder våra nuvarande möjligheter kommer i sin tur att avgöra vår framtida karaktär och förmåga.  

REINKARNATIONSPROCESSEN

Själen rör sig genom tillvarons erfarenheter och lär sig en sak efter en annan; födsel, vuxen ålder, ålderdom och död utgör växtcykeln under ett liv. Döden innebär endast att Själen lägger av sig sitt fysiska redskap och får en välbehövlig period av vila och assimilering av de gångna livets erfarenheter. Dessa omvandlas till förmågor och visdomsmognad med vilka Själen kan börja ännu en inkarnation. Så livet följer ett cykliskt mönster och tillvaron på jorden då Själen vinner erfarenheter, följs av en existens inom andra tillstånd. Våra eviga mål avspeglar sig i tiden och de tillfälliga instrumenten som vi använder oss av, de mentala, känslomässiga och fysiska, möjliggör det för oss att inhämta de erfarenheter som behövs för att vi ska bli medvetna om vår Gudomliga Natur och dess Mål. 

LAGEN ÄR EN INSPIRATION

När vi inser sanningen i reinkarnationsläran så kommer den att bli en inspiration för oss. Vi kommer då att inse att Världens stora män och kvinnor, genom sina personligheter och det som de uppnått, utgör exempel på vad vi genom egen ansträngning kan uppnå. Det Andliga Jaget formar en individuell karaktär som förblir likt en permanent tråd som sammanbinder alla de olika liven.

Det finns en oerhörd tillfredsställelse i att veta att det nuvarande livet endast är ett i en storslagen serie av liv, varigenom varje Själ genomgår oändliga erfarenheter på sin väg mot fullkomning.

Den stora lärdomen med reinkarnationsläran är att våra förmågor är oändliga, att våra möjligheter är eviga och att vårt mål är Gudalikt. Det finns inget mål som är så högt att vi inte kan uppnå det, genom bemödanden, även om många liv kan krävas för att vi ska förverkliga det. Det finns inget verkligt misslyckande förutom bristen på modet att försöka på nytt. Möjligheterna återkommer till oss, liv efter liv.

Reinkarnation är existensens själva rytm. Varje ögonblick dör för att ge plats åt nästa ögonblick. Att leva i medvetenhet om denna Universella Lag av Cyklisk Rytm innebär att vara fri från rädsla och tvivel och att ha en tillit till att framtiden alltid för med sig nya möjligheter . Reinkarnationsläran bekräftar att hela livet är meningsfullt och att allting har sin betydelse. I ljuset av reinkarnationsläran kan vi upptäcka en teknik för att leva på ett mer fullständigt sätt där vi använder varje erfarenhet som en möjlighet till större utveckling, genom att betrakta varje ögonblick som en tröskel till det Odödliga och Eviga.

 

REKOMMENDERAD LITTERATUR FÖR FÖRDJUPNING

Teosofins Ocean, W.Q. Judge Kapitel 8, 9, 10

Nyckeln till Teosofin, H.P. Blvatsky, Kapitel 8, 9, 10, 11

Reinkarnation och Karma, H.P. Blavatsky

Reincarnation a new horizon av Joseph Head & Sylvia Cranston

Reincarnation:The Phoenix Fire Mystery av Joseph Head & Sylvia Cranston

________________________________________________ 

Online version den 25 april 2011

United Lodge of Theosophists
Malmölogen

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23