yantra1.gif (2187 bytes)

Svensk Teosofisk Historia 2000

TeosofiFonden – Tredje Rapporten 2000
Att dokumentera och arkivera för framtiden det stora kulturarv som finns spritt över hela riket är en stor uppgift och det kräver ett stort engagemang från alla teosofer involverade oavsett samfundstillhörighet.

© 2001 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)


wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)
TeosofiFonden.  Tredje rapporten – den 7 september 2000 
Svensk Teosofisk Historia 2000

Att ta vara på den Teosofiska Rörelsens historia är något som länge saknats inom våra led. På svenska existerar det knappast något mera än ett par korta artiklar som belyser vår svenska teosofiska historia under perioden 1889–2000. Detta vill vi ändra på genom att sätta igång detta projekt och forska i de teosofiska arkiven på ett djupare och mer omfattande sätt än det tidigare har gjorts i Sverige. 

Vi vet att det fanns ett intresse för teosofin och att det förekom kontakter och korrespondans några år innan det första teosofiska samfundet bildades i Sverige (den 10 feb 1889 i Stockholm) mellan bl. a. ledande teosofer i Sverige och London, New York osv. För att få klarhet i hur detta förhåller sig och för att närmare studera teosofins uppkomst i Sverige inleder vi detta forskningsprojekt,  bl a genom att vädja till samtliga teosofer i landet att sluta upp bakom denna idé och hjälpa till med denna uppgift, så att vi får klarhet i dessa viktiga frågor. 

Att dokumentera och arkivera för framtiden det stora kulturarv som finns spritt över hela riket är en stor uppgift och det kräver ett stort engagemang från alla involverade oavsett samfundstillhörighet. Vi vill därför ta upp detta till allmän betraktelse och göra samtliga teosofer uppmärksamma på detta projekt kallat Svensk Teosofisk Historia 2000. 

Vi vill alltså skriva samman en obunden historiebeskrivning som tar till vara teosofins intresse, inte de olika samfundens särintressen, inte favorisera någon av de olika grenarna av det stora teosofiska trädet. Att göra detta är ingen lätt uppgift, men vi vill göra ett försök. För att detta ska fungera fullt ut krävs det stor insikt och forskning kring dessa frågor. En del material finns redan på vår hemsida under Teosofiska Rörelsens Arkiv där vi berättar om hur tanken om ett teosofiskt samfund praktisk taget föddes hemma hos författaren Viktor Rydberg. Läs t ex Viktor Rydberg och teosofin, en mycket lång och synnerligen intressant berättelse som förutom att den behandlar Viktor Rydbergs böcker och teosofiska teman även beskriver de inledande faserna i grundandet av Sveriges första teosofiska samfund. Denna artikel är bara den första av en lång rad artiklar som vi kommer att publicera framöver, vilka kommer att belysa teosofins utveckling i  Sverige ur olika aspekter. 

Vi är redan idag en grupp teosofer som vill och håller på med att dokumentera Svensk teosofisk historia, utan partifärg, alltså utan samfundstillhörighet, kort sagt som den verkligen gestaltade sig under åren 1889 till dags datum. Den första svenska teosofiska tidskriften kom t ex  ut 1891 och hette kort och gott Teosofisk Tidskrift. 

Att verka över "partigränserna" är ett måste om vi ska komma fram till någon korrekt uppfattning om den svenska teosofiska historien, vilken genom efterforskning av gamla dokument bara väntar på att bli offentliggjord.

Att genomföra detta innebär bl a att spåra upp gamla arkiv, tala med gamla teosofer, skriva ner deras berättelser, kanske banda dem för eftervärlden, sammanställa en lista på alla teosofiska böcker och tidskrifter som publicerats, samla ihop ett exemplar av varje utgiven skrift, bok eller tidskrift av de olika teosofiska Sällskapen i Sverige. Katalogisera den stora mängd tidningsurklipp och kommentarer som varit i pressen genom åren. Sammanställa en förteckning över kapitel i olika böcker där teosofin beskrivs och kommenteras, både positivt och negativt.  

Bemöta negativ och missvisande kritik av teosofin där sådan förekommer i särskilda artiklar. Ta fasta på de positiva inlägg som har gjorts angående teosofin. Bevaka pressen hela tiden. En del av materialet vill vi sedan samla på särskild ort tillgänglig för alla, göra det till gagn för forskare inom och utom den teosofiska rörelsen. Detta har aldrig gjorts tidigare på ett sådant organiserat sätt som vi nu planerar att göra. Vi måste göra teosofin tydlig och märkbar i vårt samhälle, visa på dess styrka och kraft för vardagsmänniskan. 

Att använda Internet som redskap ger oss oanade möjligheter där vi snabbt kan nå ut till de som vill lära känna teosofins filosofi och historia. Genom email kan vi kontakta varandra på ett mycket enkelt sätt och på så sätt hålla oss informerade om vad som händer i Sverige och ta del av det som har anknytning till teosofin.

Projektet har redan delvis påbörjats i form av att vi har undersökt den Hedlundska Teosofiska Brevsamlingen i Universitetsbiblioteket i Göteborg. Dessutom har vi kartlagt en del olika teosofiska logearkiv, t ex de från Sundsvall, Borlänge och Malmö. Under dessa efterforskningar har vi bl. a funnit ett antal tidigare helt okända brev skrivna av teosofen William Q Judge till Torsten Hedlund, en bra start!

I den Hedlundska brevsamlingen (ca 4000 brev) är en del teosofiska, andra är det inte. De som är teosofiska (vilka även har ett stort litteraturhistoriskt värde) inbegriper korrespondans med stora kulturpersonligheter såsom Anders Zorn, August Strindberg, Viktor Rydberg samt kronprins Gustav Adolf, för att nämna några. Dessa är synnerligen intressanta.

Att forska i detta stora svenska material – det svenska teosofiska kulturarvet – innebär en hel del omkostnader för t ex:

För att kunna fortsätta och vidareutveckla detta projekt – Svensk Teosofisk Historia 2000, vars målsättning är att skapa ett Svenskt Forskningscentrum för Teosofiska Studier där alla som är seriöst intresserade och vill skriva om teosofin ska kunna göra detta på ett ställe – så krävs det bl. a. stora ekonomiska bidrag. Sådana har vi ännu inte lyckats insamla, därför vädjar vi till Er teosofer ute i landet som vill gynna den esoteriska verksamheten i vårt fädernesland, att Ni vill ge oss en hjälpande hand och sponsra detta projekt. 

Förutom ekonomisk hjälp tar vi så klart emot tidningsurklipp, artiklar, tidskrifter, böcker, manuskript och berättelser som har anknytning till den svenska teosofiska historien. Har Du något av intresse så hör av dig till oss, antingen genom epost, telefon eller genom brev.

epost: redaktionen@teosofiskakompaniet.net
korrespondens: Teosofiska Kompaniet, Roslins väg 6, 217  55 Malmö
tfn: 040 – 26 22 11, Teosofiska Kompaniet, mellan 9.00 – 17.00

Tillsammans kan vi göra detta till ett mycket värdefullt projekt  för både teosofer och för andra som vill forska i den teosofiska rörelsens arkiv. Runt om i världen har intresset för teosofin ökat markant och vi har också märkt att det i Sverige finns ett ständigt växande intresse för den teosofiska filosofin och den teosofiska rörelsen. Så låt oss göra teosofin tillgänglig för alla sökare i framtiden....

Den 7 september 2000,
UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS,   Malmölogen

 

_____________________________________________________________________________________
 
till TeosofiFonden Huvudindex

_____________________________________________________________________________________

 | till Helena Blavatsky  Online | till William Q Judge Online  | till Robert Crosbie Online | till B P Wadia Online till ULTs hemsida | till toppen av sidan

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23