yantra1.gif (2187 bytes)
25
Karma i Desatir

 Från ”ockulta berättelser” ur The Path

[Desatir är en samling skrifter skrivna av olika persiska profeter]
 

William Q. Judge

© 2000 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 WILLIAM Q JUDGE 1851-1896

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)Desatir
är en samling skrifter skrivna av olika persiska profeter, bland andra Zoroaster. Den siste levde på Khusro Parvez tid, som var samtida med kejsaren Revaclius, vilken dog endast nio år innan den forntida persiska monarkins slut. Sir William Jones var den förste som gjorde europeiska forskare uppmärksamma på Desatir. Den är indelad i de olika profeternas böcker. I denna artikel är urvalet hämtat från "profeten Abad".

"I Larengs namn! Mezdam* skiljde människan från de övriga djuren med hänsyn till själen, som är en fri och oberoende substans, utan kropp eller något yttre, osynlig och omöjlig att lokalisera. Genom denna uppnår människan änglarnas härlighet.

*Mezdam är sålunda Herren Gud

"Genom denna kunskap förenade han själen med elementens kropp. Om man utför goda gärningar i elementens kropp, och besitter användbar kunskap, och agerar rättfärdigt och är en Hirtasp, samt ej utsätter oskyldiga djur för skador, så kommer  Jag då människan lämnar den lägre kroppen att introducera henne till änglarnas hemvist, så att hon må se mig tillsammans med de närmaste änglarna."

"Och alla de som önskar återvända till den lägre världen och de som handlar gott skall, i enlighet med deras kunskap, umgänge och handlingar, ta emot en belöning, antingen som en kung eller som den främste minister eller högt uppsatte person, anpassad efter var och ens gärningar".

"De som i tider av välstånd upplever smärta och sorg, lider av dem på grund av sina ord och gärningar gjorda i en tidigare kropp, och straffas nu för dessa av den Allrahögste Rättvise."

"I Larengs namn! Var och en är en skadegörare, gentemot den som han i mänsklig form tillfogar smärta. För sjukdom, barns lidande medan de befinner sig i  moderlivet och efter att de fötts, självmord, skador åsamkade av glupska djur, fattigdom från födelse till död, är alla vedergällningar för tidigare gärningar. På samma vis blir verkningarna för godhet.

"Om någon medvetet och avsiktligt dödar ett oskyldigt djur och inte möter vedergällning i samma liv vare sig från det osynliga eller från den jordiska härskaren, så kommer hon att möta det i följande liv."

Vissa verser framlägger att de dåraktiga och de som handlar av ondo är dömda att inta växtrikets former och de verkligt onda mineralernas former och förklarar sedan att de förblir där:

"Till dess att deras synder har renats, efter vilket de frigörs från detta lidande och än en gång förenas med en mänsklig kropp: och beroende på hur de beter sig i denna möter de sin vedergällning."

I Desatir framhålls läran att även djuren är offer för straff genom vedergällningens karma; sålunda:

"Om ett glupskt djur dödar ett ofarligt djur måste detta dråp falla under vedergällning, eftersom vildsinta djurs existens har som  syfte att tillfoga sådana straff. Dräpandet av rovgiriga djur är meriterande, eftersom de under tidigare existens varit blodutgjutare och dräpt de oskyldiga. En sådan bestraffare är välsignad."

"Lejonet, tigern, leoparden, pantern och vargen, tillsammans med alla rovlystna djur, antingen fåglar, fyrfotadjur eller kräldjur, har någon gång varit i besittning av makt och alla som de dödat har varit deras medhjälpare eller medbrottslingar som antingen stöttat eller assisterat, eller agerat genom order från denna upphöjda klass, och straffas nu av deras egna härskare därför att de åsamkat oskyldiga djur smärta. Som bestraffning skall dessa stora djur som utrustats med glupska djurs former dö ut genom sina skador och sitt lidande som står i relation till deras missgärningar, och om någon skuld skulle återstå får de återvända på nytt för att lida straff tillsammans med sina medbrottslingar.


BRYAN KINNAVAN

Path, Oktober, 1891.

Översatt från William Q Judges Theosophical Articles, sid 125-126, "Karma in Desatir". Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1980.
 

___________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23