yantra1.gif (2187 bytes)


Konsten att meditera
HANDOUT inför ARCANA Filmvisning
 

        ”APSINNET”


Det rastlösa medvetandet har ibland kallats för ”apsinnet” på grund av dess tendens att ständigt flytta sig från ett objekt till ett annat, liksom apan hoppar från en gren till en annan.

Till och med när vi försöker koncentrera oss far medvetandet ofta iväg till något som vi ska göra nästa helg eller så uppehåller det sig vid något olöst problem som vi står inför.

Men vi kan alla utveckla förmågan att stilla vårt rastlösa medvetande, vilket är nödvändigt för andlig utveckling. Meditation är en metod som möjliggör det för oss att stilla medvetandets rastlöshet. 


ETT INRE CENTRUM AV FRID OCH LUGN
 

Allteftersom trycket från den yttre världen ökar så upplever många människor ett behov av att lära sig meditera, som ett första steg mot ett lugnare liv, större medvetenhet och viktigast av allt en större kontakt med den egna inre kärnan av styrka och frid.

I detta andliga sökande, måste vi komma ihåg att det rör sig om en inre resa. Liksom oceanen, innehåller vårt hjärta, ett stilla djup som är oberört av ytans krusningar.  Inom detta djup finns vårt sanna centrum och källan till vårt eget Vara. Här råder stillhet, frid och skönhet.  Vi kan alla nå denna inre kärna genom utövandet av meditation.

Genom att fokusera vårt medvetande på den inre kärnan kan var och en av oss frigöra denna gudomliga potential, det vill säga den sanna andliga naturen som finns inom alla människor. Men de flesta av oss är så engagerade i vardagslivets alla krav och måsten att vi omedvetet stänger ute de subtila signaler som kommer från vår egen andliga natur.

Det utgör en del av en naturlig lag att våra böjelser och vår ständiga känsla av upptagenhet dvs våra rädslor, begär, vanor, tvivel och fördömande attityder, allvarligt begränsar den mängd andliga kraft som vi kan tillgodogöra oss.

Genom meditation kan vi avlägsna dessa hinder så att portarna till de andliga nivåerna av vårt medvetande blir tillgängligt för oss. Då kan kreativitet och inspiration börja flöda i våra liv, vilket kommer att ta udden av våra problem och i stället tillåta oss att uttrycka kärlek och frid i små som stora handlingar.

Meditation innebär fullständig stillhet inom såväl medvetande som kropp. För att kunna finna medvetandets stillhet måste vi lära oss den delikata konsten att tillåta våra handlingar, tankar, och känslor att vara precis som dem är utan att låta oss kontrolleras av dem. Vi kan inte forcera vårt medvetande till stillhet, men vi kan rikta vår uppmärksamhet bort från dess tendens till rastlöshet. Meditation utgör vårt djupaste och mest naturliga tillstånd, vårt rena medvetande, som vi kan uppleva när vårt sinne har stillats. Det utgör något av en utmaning för de flesta av oss eftersom vi inte är vana vid den inre stillheten

EN URÅLDRIG VISDOM


Meditation har utgjort en central kärna inom de flesta andliga traditioner men eftersom den utövas under tystnad och ensamhet så är den mindre känd än andra mer sociala övningar som bön och sånger. Det finns emellertid mycket specifika anvisningar, tillgängliga för oss än i dag, om hur man bör meditera, som grundlagts för många tusen år sedan av den indiske Vismannen, Patanjali. Han börjar sina instruktioner med att betona nödvändigheten av att leva ett rent liv som inte baseras på girighet och sensualitet utan på välvilja, uppriktighet, enkelhet och förnöjsamhet. 

Patanjalis första uppmaning till den som vill börja meditera är att “hindra” eller minska ner på medvetandets modifikationer, det vill säga, att stoppa medvetandet från att identifiera sig med eller svara på olika stimulus. Han lägger sedan grunden för meditation genom följande 4 grundpunkter;

1.Iakttagande (Medvetenhet). Att observera med en fullständig uppmärksamhet, utvecklar den medvetenhet eller “Mindfulness” som är  grundläggande för all meditation. Vi måste ständigt vara medvetna om den betingelseprocess som ligger bakom våra tankar och känslor och vi måste försöka att agera mer och mer utifrån vår inre kärna av stillhet, vilket i själva verket utgör vårt sanna Själv. Allt eftersom vi fortsätter att göra detta kommer vi att inse att meditationens grundläggande process inte är skiljt från livets egen konst.

2. Koncentration. Koncentration är en nödvändighet om vi vill lära oss att disciplinera det som kallas  “Apsinnet”. Vi måste lära oss att hålla kvar vårt medvetande vid ett fysiskt objekt, en idé, eller ett ideal och kunna föra tillbaka medvetandet när vi upptäcker att det avviker i annan riktning. Sinnet försöker att ta över kontrollen men genom att noggrant observera våra tankeprocesser kan vi lära oss att det är vi och inte vårt sinne som avgör innehållet eller aktiviteten av vårt medvetande.

3. Meditation. Riktig meditation börjar där den aktiva tanken upphör och individen blir medveten om den inre betydelsen av meditationsobjektet. Det kan liknas vid att gå från en ”en-punkts” inriktning till en ”icke-punkt” och på så vis kunna erfara en upplevelse av Helheten.

4. Kontemplation. I detta slutliga steg blir den mediterande fullständigt ett med meditationsobjektet. Detta för med sig en utvidgning av medvetandet som lyfter individen ut ur känslan av det lilla personliga jaget in i det större Självet. Det finns då inte längre ett “jag” och “det” att meditera över. Det finns bara den Enda Verkligheten. 

RIKTLINJER FÖR MEDITATION

Varje person tenderar att finna sitt eget sätt att meditera men följande allmänna riktlinjer är gemensamma för alla traditionella metoder:

1. Meditera regelbundet vid samma tidpunkt varje dag på en avskiljd plats, gärna samma plats varje dag.

2. Sitt i en bekväm ställning med ryggraden rak och ögonen stängda

3. Vänd dig medvetet bort från alla olika stimuli och fokusera på Nuet.

4. Koncentrera dig på det objekt, den idé eller det ideal som du valt som fokus.

5. Håll kvar uppmärksamheten på det som du valt att fokusera på och för sinnet tillbaka till det när tendensen uppstår att vilja fokusera på annat.

6. Börja meditera 5 till 10 minuter åt gången och utöka sedan gradvis, i din egen takt, dina stunder av inre stillhet och tystnad.
 

MEDITATIONENS SYFTE

Moderna forskare har funnit att djupa meditationstillstånd kan påverka hjärnans aktivitet på ett kraftfullt sätt. Det har till och med upptäckts att meditation kan förändra det sätt som hjärnan arbetar på och detta ger seriösa utövare möjlighet att uppnå olika nivåer av medvetenhet.

Vissa människor tror att kriteriet för en lyckad meditation innebär att den också innehåller olika astrala fenomen som att se färger och former eller höra märkliga ljud och de har en tendens att tro att om dessa fenomen uteblir så har meditationen misslyckats. Men dessa banala fenomen utgör inte grunden för en lyckad meditation. I själva verket utgör sådana fenomen ett hinder eftersom de har en tendens att avleda den mediterandes uppmärksamhet i riktning mot ytliga fenomen snarare än i riktning mot den djupare Inre Verkligheten. 

De som är nybörjare inom meditationens område har ofta en tendens att oroa sig över att deras ansträngningar inte ger några märkbara resultat. Men de är ofta mer framgångsrika än de själva är medvetna om. Ofta är det snarare de som står dem nära som först ser förändringarna, när det gäller saker som ökat tålamod, förståelse och inre frid.

Meditationens yttersta mål är emellertid samma som Yogans yttersta mål, det vill säga att ge det individuella självet möjlighet att erfara det större Självet, att uppleva Enheten vilket somliga betraktar som Gud  eller Naturen.

 

Rekommenderad litteratur

Uppövandet av koncentrationsförmågan del 1 och 2 av W.Q. Judge (www.teosofiskakompaniet.net)

Patanjalis Yoga Aforismer av W.Q.Judge (www.teosofiskakompaniet.net)

Tystnadens Röst av Helena Blavatsky (
www.teosofiskakompaniet.net)

Bhagavad-Gita av William Q Judge  (www.teosofiskakompaniet.net)

Ljus på Vägen av M.C. (www.teosofiskakompaniet.net)

  

Fördjupade studier i Meditation  

U.L.T.s Studiegrupp i Patanjalis Yoga Aforismer, fritt inträde, se www.teosofiskakompaniet.net för datum och tider.

  

United Lodge of Theosophists  – övrig verksamhet

Du är varmt välkommen att besöka våra studiegrupper eller Föredragsserier i Malmö.

Du finner oss på Köpenhamnsvägen 13 C, (ingången genom grinden 13) in på gården, nedre plan.

Tel. 070 376 47 47

 Datum och tider för våra aktiviteter finner du på vår hemsida www.teosofiskakompaniet.net

 Du kan även lyssna på tidigare föredrag på vår blogg http://teosofiskakompaniet.mypodcast.com
 

United Lodge of Theosophists
Höstdagjämningen
Malmölogen, den 23 september, 2010

_________________________________________________________________________________________________
 

| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö  
Uppdaterad 2014-03-23