yantra1.gif (2187 bytes)

Mysterieskolorna

Korta axplock från Mahatma Letters, Isis Unveiled, The Secret Doctrine och Helena Blavatskys Collected Writings, samtliga tagna från en nyutgiven bok på svenska som beskriver Mysterieskolorna ur ett teosofiskt perspektiv i tolv kapitel.

© 2000 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

 

Sök denna vishet genom att tjäna, genom att ivrigt forska, genom frågor och genom ödmjukhet. De vise som, inser sanningen skall förmedla den till dig, och när du har lärt känna den skall du aldrig mer råka i villfarelse. ... Inget av det som renar i denna värld kan jämföras med den andliga insikten, och den som är fullkomnad i hängivelse finner att denna andliga insikt springer fram av sig själv i honom under tidens gång.                            

Bhagavad Gita IV:34-35, 38 i William Q Judges tolkning

 

BRÖDRASKAPETS GRUNDANDE – I

H P Blavatsky skriver i Den Hemliga Läran, s 2:309 följande:

Himlens och jordens mysterier, som i dess renhets dagar uppenbarats för den tredje rasen av dess himmelska lärare, blev en stor ljushärd, vars strålar givetvis försvagades, när de spreds och utgöts över en otjänlig, emedan alltför materiell, jordmån. Hos massorna urartade de till trolldom och antog sedan formen av exoteriska religioner, vidskeplig avgudadyrkan ... 

H P Blavatsky skriver i Den Hemliga Läran s 2:310:

...de utvalda väktarna av de mysterier, som blivit uppenbarade för mänskligheten av dess gudomliga lärare ... och genom traditionen går en av de hemliga lärorna bekräftad viskning om att dessa utvalda var fröet till en hierarki, som sedan denna tid aldrig dött.

 

DE FÖRSTA MYSTERIESKOLORNA – II

Den alltmer framträdande jag-medvetenheten "föddes egoismen ur de dittills okända önskningarna och lidelserna, och alltför ofta missbrukades kunskap och kraft tills det slutligen blev nödvändigt att begränsa antalet av dem som visste. På så sätt uppkom initiationen." (Blavatsky Collected Writings, 14:249)

Då förenades ljusets och sanningens herrar för att "göra motstånd mot den fruktansvärda och tilltagande ondskan som vänsterhandsvägens mästare bland atlantiderna lade i dagen. Detta ledde till grundandet av ännu hemligare skolor, tempel för undervisning och för mysterier som var otillgängliga för alla utom för dem som bestått de mest förskräckliga prov ... ... Mysterierna gavs till rotrasens utvalda när atlantiderna i gemen börjat falla alltför djupt i synd för att kunna anförtros naturens hemligheter." (BCW, 14:251, 246)

 

MYSTERIERNAS EXISTENSBERÄTTIGANDE – III

De högsta planetandarna, de som inte längre kan göra misstag ... framträder på jorden bara vid en ny mänsklighets uppkomst ... Och de stannar inte bland människorna längre än som behövs för att de eviga sanningar de meddelar skall bli så starkt inpräglade i de nya rasernas formbara sinnen, att sanningarna inte går förlorade eller glöms bort av de generationer som följer under de kommande tidsåldrarna. En planetandes uppgift är bara att slå an SANNINGENS GRUNDTON. (Mahatma Letters, s 40-41)

Allt som är gott, ädelt och storslaget i människans natur, varje gudomlig förmåga och längtan, kultiverades av präst-filosoferna som sökte utveckla allt detta hos sina initierade. Deras etiska kod, baserad på altruism, har blivit all- mängiltig. (BCW, 14:256)

Mahatma KH skrev 1881:

Om vi i generationer har "utestängt världen från kännedomen om vår kunskap", har detta sin grund i världens totala olämplighet. Och om världen fortsätter att förneka de bevis som framlagts, kommer vi vid cykelns slut att ännu en gång dra oss tillbaka till ensamheten och vårt tystnadens rike. ... Vi har erbjudit oss att gräva fram de innersta skikten i människans varelse, hennes grundläggande natur, och uppenbara den underbara beskaffenheten hos hennes inre Jag samt att vetenskapligt demonstrera allt detta – något som fysiologin eller psykologin aldrig kan göra. Därvid skulle det inte ha någon be- tydelse för vetenskapsmännen om utgrävningarna var så djupa och berggrunden så hård och vass att de flesta av oss gick under då vi dök ned i denna för dem outgrundliga ocean, ty det är vi som skulle vara dykarna och pionjärerna, och vetenskapsmännen behövde bara skörda där vi sått. Det är vår uppgift att dyka ned och föra Sanningens pärlor upp till ytan, och det är vetenskapsmännens att rengöra dem och infatta dem i vetenskapliga juveler. Om de vägrar att befatta sig med det fula ostronskalet under förevändningen att det vare sig finns eller kan finnas en kostbar pärla inuti det, skall vi än en gång frånsäga oss alla förpliktelser mot mänskligheten. (ML, s 50-51)

I otaliga generationer har adepterna byggt ett tempel av oförstörbar sten, jättetorn av OBEGRÄNSAD TANKE, i vilket titanerna vistats och om det  blir nödvändigt, kommer att vistas ensamma och bara framträda vid slutet av varje cykel för att inbjuda mänsklighetens elit att samarbeta med dem och hjälpa till med att upplysa de vidskepliga människorna. Och vi kommer att fortsätta med detta vårt periodiska arbete. Vi kommer inte att låta rubba oss i våra filantropiska ansträngningar förrän den dag randas då grunden till en ny tankekontinent blivit så fast anlagd, att inga av de yttringar av opposition och okunnig elakhet som leds av Skuggans Bröder har framgång. (ML, s 51)

Vidare skriver Helena Blavatsky i Den Hemliga Läran s 2:476-478 följande intressanta rader:

Arisk är härlett ur sanskritordet arya, "ädel", och syftade ursprungligen på de indo-europeiska folk som vandrade från Centralasien till Europa, medelhavsområdet, Persien och Indien. I teosofin menas med den ariska eller femte rotrasen vanligen den innevarande mänskliga utvecklingscykeln, vilken liksom den fjärde rotrasen omfattar "ett otal raser och nationer". 

 

ESOTERIKENS VÄVNAD – IV

För den andens örnblick, som utmärker alla släktens siare och profeter, sträcker sig ariadnetråden utan avbrott eller lucka stadigt och säkert bortom denna "historiska period" in i forntidens mörkaste natt, och den hand, som håller den, är för stark att släppa den eller låta den brista. (DHL, s 2:70)

Denna ariadnetråd av esoterik sträcker sig bakåt in i mänsklighetens urålder, till den tid då "endast sanningen i sin orubblighet var evig och överordnad allt" (Isis Unveiled 1:v). 

En fullständig och sammanhängande historia om vår ras från dess begynnelseskede ned till närvarande tid är förbehållen endast de högst initierade, vilka ej inviga sina lärjungar i sina hemligheter.(DHL, 2:480)

Dessa tidiga civilisationer var esoteriskt så kraftfulla att

"det finns 'urkunder', som visar, att egyptiska präster – invigde – rest i nordvästlig riktning landvägen över vad som senare blev Gibraltar sund, vidare i nordlig riktning genom de blivande feniciska kolonierna i södra Gallien och ännu längre åt norr, ända tills de uppnått Carnac (Morbihan), då de åter vände sig åt väster och kom, ännu alltjämt resande över land, till nordvästra udden av den nya kontinenten (de brittiska öarna). Vad var ändamålet med deras långa resa? Och hur långt tillbaka måste vi förlägga tiden för sådana besök? De forngamla urkunderna visar, att invigde av den ariska familjens andra underras vandrade från det ena landet till det andra i ändamål att övervaka uppförandet av s. k. menhirs och dolmens, kolossala avbildningar i sten av zodiaken, samt begravningsplatser, som skulle tjäna till förvaringsrum för kommande generationers aska." (DHL, 2:821)

Detta vittnar Cheopspyramiden, vars tillkomst H P Blavatsky vid flera tillfällen förlade till minst 75.000 åt f Kr (se DHL, 2:475, 820)   

 

MYSTERIERNAS TVÅ FORMER – V

Hela sanningen i dess innersta grund och väsen kan ej meddelas från mun till öra. Ej heller kan någon penna – inte ens den upptecknande ängelns – nedskriva den, utan människan måste söka förklaringen i sitt eget hjärtas helgedom, i det innersta djupet av sin gudomliga intuition. (DHL, 2:568)

Buddha Gautama hade principen

att inte vägra någon tillträde till den lärjungekrets som sökte arhatskapet, men att aldrig avslöja de avgörande mysterierna för andra än dem som efter många års prövotid hade visat sig värdiga invigning. (BCW, 14:370)

De persiska och kaldeiska vise var av två slag: "de invigda och de som bara tilläts officiera vid de allmänna ceremonierna" (se Isis Unveiled, 2:306 not)

Till varje tempel hörde "hierofanter" av den inre helgedomen och ett världsligt prästerskap som inte ens var informerat om mysterierna. (Isis Unveiled, 2:306 not)

 

DE MINDRE MYSTERIERNA – VII

I de mindre mysterierna undervisades i många konstarter och vetenskaper, särskilt geografi, astronomi, kemi, fysiologi, psykologi, geologi, meteorologi och musik, "den gudomligaste och mest andliga konstarten" (ML, s 188).

H P Blavatsky skrev 1877:

Om vår tids snillen är så mycket kunnigare än gamla tiders, varför återupplivar de inte våra förfäders förlorade färdigheter? Varför får vi inte tillbaka de oförgängliga färger – den tyriska purpur, den lysande cinnober och det glittrande blått – som dekorerar väggarna i Luxor och fortfarande är lika klara som den dag de anbringades? Varför får vi inte tillbaka pyramidernas och de antika akvedukternas oförstörbara cement, den klinga från Damaskus som kunde vridas som en korkskruv i sin balja utan att gå av, de prunkande nyanser man ser i de gamla katedralernas fönsterglas och i det färgade glas man funnit bland soporna i en del ruiner? Om kemisterna när det gäller färdigheterna inom vissa konstarter inte kan tävla ens med sina medeltida föregångare, varför då yvas över landvinningar som med stor sannolikhet gjordes redan för tusentals år sedan? Ju mer arkeologin och språkvetenskapen går framåt, desto kraftigare törnar får vår stolthet av upptäckterna och desto större blir upprättelsen av dem bland våra förfäder som hittills har ansetts vara okunniga vandrare i vidskeplighetens träsk. (Isis Unveiled, 1:239)

I Mysterierna var geografi inte bara ett studium av typografin. H. P. Blavatsky ger en tankeväckande vink:

De båda polerna kallas den "högra" och "vänstra" ändan av vår glob – därav Nordpolen den högra – eller jordens huvud och fötter. Varje välgörande (astral eller kosmisk) inverkan kommer från Nordpolen, varje olycksbringande inflytande från sydpolen. De är ganska mycket förbundna med och verksamma i den s. k. "högra" och "vänstra" magin. (DHL, 2:440 not)

Kunskapen om hur stora cykliska tilldragelser på jorden kan förutsägas behärskades inte bara i Indien (se Asuramayas Surya-Siddhanta, den äldsta bevarade avhandlingen om astronomi, DHL, 2:359)

DE STÖRRE MYSTERIERNA – VIII

Mästaren KH skrev 1882 till Allan 0 Hume i Simla i Indien: "Adeptens initiationsgrader anger de sju nivåer på vilka han upptäcker hemligheten med naturens och människans sju principer och väcker sina slumrande förmögenheter till liv" (ML, s 99).


STÄNGANDET AV MYSTERIESKOLORNA – X

Ett österländskt ordspråk säger att "mellan högerhands- och vänsterhandsmagin finns bara en spindelvävstråd" (BCW, 14:106).

Mahatma KH skrev 1881 skrev till A P Sinnett: 

de som engagerar sig i de ockulta vetenskaperna... "måste antingen nå målet eller gå under. Om man väl har beträtt vägen till den stora Kunskapen, riskerar man att bli vansinnig om man tvivlar. Att stanna upp är att falla. Att dra sig ur är att ramla baklänges ned i en avgrund." (ML, s 31)


H.P. Blavatsky skriver beträffande Egypten:

Dess skriftlärde och hierofanter blev vandrare som spred sig över jorden. De som stannade i Egypten fann sig av fruktan för att de heliga mysterierna skulle profaneras förpliktade att ta sin tillflykt till öknen eller bergen och att grunda sällskap och brödraskap – sådana som esséerna. De som hade farit över havet till Indien och t o m till det som nu kallas Nya världen svor att iakttaga tystnad och hemlighålla sina heliga kunskaper och vetenskaper. På så sätt ökade avståndet mellan dessa och allmänheten ytterligare. I Centralasien och Indiens norra gränstrakter sopade Aristoteles lärjunge på sitt eröv- ringståg bort alla spår av sann religion, och sanningens adepter drog sig tillbaka till jordens gömda platser. (BCW, 14:294)


KH skriver följande gripande ord till A O Hume:

Var inte ängslig. ...vår kunskap kommer inte att försvinna ur människornas åsyn. Den är "gudarnas gåva" och den värdefullaste av alla reliker. Det heliga Ljusets bevarare har inte, i eoner seglat säkert över tidens ocean bara för att lida skeppsbrott på den moderna skepticismens klippor. Våra lotsar är alltför erfarna seglare för att vi skall behöva en sådan katastrof. Vi kommer alltid att finna frivilliga ersättare för våra trötta vaktposter och värl- den kan, trots sitt frivilliga tillstånd under den innevarande övergångsperioden, fortfarande förse oss med en och annan då och då. (ML, s 215)

 

DEN OCKULTA SUCCESSIONENS LINJE – XI

Likt gamla tiders signaleldar som förmedlade underrättelser över landytan när de tändes och släcktes på kullarna i tur och ordning, har en lång rad "vise" män från historiens begynnelse till vår egen tid gett visdomen vidare till sina direkta efterträdare. Gett från siare till siare har "Ordet" förkunnats, och när det för alltid för bort invigaren ur människornas åsyn, för det fram en ny invigd till beskådande. (Isis, 2:571)


MYSTERIESKOLORNA IDAG – XII

H P Blavatsky skriver att mysteriecentra idag står att finna i hela världen, ty "den hemliga sammanslutningen lever fortfarande och är lika aktiv som den alltid har varit" (Isis Unveiled, 2:100).

Utspridda över jorden lever obemärkta en handfull djuptänkande och tillbakadragna forskare som studerar de stora frågorna om universums fysiska och andliga världar. De har hemliga uppteckningar, i vilka bevaras frukterna av det forskningsarbete som utfördes av den långa rad eremiter, vars efterträdare de är. Den kunskap som innehades av Indiens, Babyloniens, Nineves och Thebes vise, de legender och traditioner som kommenterats av Solons, Pythagoras och Platons lärare i Heliopolis och Sais marmorhallar, de traditioner som redan i gamla tider knappast mer än glimtade fram genom det förflutnas dimridå – allt detta och mycket mer är upptecknat på oförstörbart pergament och vidarebefordras under säkra former från den ene adepten till den andre. (Isis Unveiled, 1:557-558)

I The Mahatma Letters ger mästaren M en märklig beskrivning av en hemlig tillflyktsort, där hans broder och vän inträder i den fortsatta initiationens tystnad. Trots att mästarna är oss ofantligt överlägsna, är de fortfarande människor – storslaget mänskliga, men ändå mänskliga – och måste undergå fler prov. Dessa initiationer är dock av överjordisk karaktär. Om sin medarbetares prov skriver mästaren M:

Två dagar senare, när beslutet om hans (KH:s) "tillbakadragande" var fattat, frågade han mig vid avskedet: "Vill du vaka över mitt arbete och se till att det inte faller samman?" Jag lovade att göra det. Vad skulle jag inte ha lovat honom i den stunden? På en viss plats, vars belägenhet inte röjs för utomstående, finns en klyfta över vilken är spänd en klen bro av flätat gräs. Under den forsar vatten fram i en kraftig ström. Förmodligen skulle inte ens den modigaste av era alpinister våga sig på att forcera bron, ty den hänger som en spindelväv och verkar vara rutten. Men det är den inte, och vågar man beträda den och lyckas ta sig över klyftan, vilket man gör om det är meningen, kommer man till en plats av oförliknelig skönhet – till en av våra platser och några av vårt folk. Både platsen och folket är helt okända för de europeiska geograferna. Ett stenkast från det gamla lamaseriet står det gamla torn, i vars sköte generationer av bodhisattvor har "fötts". Det är där som vår livlöse vän nu vilar... (ML, s 219)

 

Alla citat är hämtade från den nyutkomna boken Mysterieskolorna (72 s) av Grace F Knoche som ges ut av Teosofiska Bokförlaget, Stockholm. Den har översatts av Herbert Edlund och släpps ut oktober 2000. 

Boken kan beställas direkt genom vårt bokförlag Teosofiska Kompaniet. 

Beställ boken genom att sätta in 80:- på vårt postgiro 444 58 09 - 9 så kommer den med posten om några dagar.

wpeAF.jpg (3179 bytes)

till toppen av sidan

till ULTs hemsida: www.teosofiskakompaniet.net