DEN VITA LOTUSDAGEN

Helena Blavatsky 1831-1891

DEN 8 MAJ 2000
Nyhetsbrev nr 10

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Det är med stor glädje som vi vill uppmärksamma den moderna teosofins guru Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) som vid sin bortgång i London den 8 maj 1891 efterlämnade sitt teosofiska arv i form av en mängd artiklar, brev och böcker. Dagens teosofer studerar dessa och förvaltar på så sätt hennes livsverk och för det in i det nya millenniet.

Inom U.L.T:s kretsar samlas man alltså i de olika logerna kring Den Vita Lotusdagen (den 8 maj) för att hedra H.P.B:s livsgärning. En tanke som man kanske särskilt bör ha i åtanke denna minnesdag är  Det Första Syftet (det finns tre) inom den Teosofiska Rörelsen vilket lyder såhär: "Att bilda en kärna av Universellt Broderskap inom mänskligheten utan att fästa avseende på ras, troslära, kön, samhällsklass eller hudfärg." Teosofins huvudsakliga syfte och mål är att förena människor och få oss att inse att vi är alla förenade i ett Broderskapets Band, det vill säga, att vi är ett med varandra i Anden.

Teosofiska tankar om karma, reinkarnation, cykler och människans sjufaldiga indelning (medvetandets utveckling) är några juveler som H.P.B. skänkte oss. Andra juveler är meditation, tillstånden mellan två inkarnationer, kama-loka och devachan. Dessa sju ädelstenar upplyser alla sanna teosofers hjärtan som brinner av längtan att finna Porten till Sanningens Tempel. Att förstå och leva enligt dessa teosofiska begrepp innebär praktisk teosofi.

Att få ett gyllene ljus då vi famlar i mörker efter livets mening har alltid varit de stora Frälsarnas budskap. Jesus sade: "Veten I icke, att I ären ett Guds tempel, och att Guds ande bor i eder?" Denna Christos-princip inom oss, är inte endast en av de tre högre principerna, utan alla tre, betraktade såsom en Treenighet. Inom Visdomsreligionens symbolspråk representerar denna treenighet den Helige Ande, Fadern och Sonen.

Helena P. Blavatsky var redaktör för två tidskrifter och skrev ett stort antal artiklar. Några av hennes allra viktigaste böcker är: Isis Unveiled (1877), Den Hemliga Läran (1888), Transactions of the Blavatsky Lodge (1889), Nyckeln till teosofin (1889), Tystnadens Röst (1889), Fem Budskap (1888-1891) samt postumt Teosofisk Ordbok (1892).

Dessa källskrifter utgör det ursprungliga Budskapet och kan sägas vara den senaste inkarnationen av den Tidlösa Visdomen. HPB ansåg själv att Den Hemliga Läran var hennes främsta verk. Boken kan sägas symbolisera den senaste inkarnationen av teosofins Eviga och Odödliga gnosis – den senaste länken i den gyllene kedjan av Heliga Skrifter som nått oss idag.

I boken New Age av Jean Vernette, i den populära serien Alhambras Pocket Encyclopedi kan man bland annat läsa följande om Helena Blavatsky och teosofins inflytande i tiden:

"Efter att ha utövat ett stort inflytande i intellektuella kretsar i början på 1900-talet splittrades madame Blavatskys rörelse i en mängd av förgreningar och grupper. Men på det hela taget har den lära hon framställer i Isis Unveiled från 1875 och the Secret Doctrine från 1888 (på sv 1893: Den hemliga läran) blivit den bas från vilken flertalet av den nya religiositetens gruppbildningar utgår... Teosofin försökte ju att förena alla religioner i en genom att visa att de alla har ett gemensamt ursprung, samt sökte etablera en universell tro via en gemensam moraluppfattning baserad på de eviga sanningarna. Den stödde sig för övrigt i hög grad på Jesus. I Ammonius Saccas´anda uppfattade H.P.Blavatsky Honom som en av de stora återställarna av "den stora vishetens tro i dess ursprunglighet". Men i hennes ögon var Han bara en av många inkarnationer av den kosmiske Kristus. Hon ansåg att det hade förekommit många andra sådana under vissa särskilt gynnade tidsepoker. Den som vi är på väg att inträda i, Vattumannens epok, den Nya Tidsåldern, kommer att få uppleva att Han inkarneras på nytt."

I en annan bok som nyligen kommit ut, Profeter mot strömmen av Olav Hammar (Wahlström & Widstrand, 1999), som i det mesta är synnerligen kritisk och fördömande mot teosofin, väljer vi att citera följande rader om New Age, teosofi och Helena Blavatsky. Det ger en liten fingervisning på hur man ser på teosofiska tankars inflytande i Sverige:

"Ett brev skrivet 1875 av en exilrysk kvinna, Helena Blavatsky, visade att andra tider stundade. Det var dags att dra ihop alla trådarna, skapa ett enda sammanhängande system av allt som rörde sig i de alternativa miljöerna.

Olcott håller precis på att omorganisera det teosofiska samfundet i New York. Det kommer att bestå av lärda ockultister och kabbalister, av artonhundratalets hermetiska filosofer, ja av ivriga egyptologer och forntidsforskare över huvud taget. Vi tänker jämföra spiritismen och forna tiders magi, och skall följa föreskrifterna i den gamla kabbalan, både den judiska och den egyptiska. Själv studerar jag hermetisk filosofi både teoretiskt och praktiskt....

Att Helena Blavatsky lyckades med sina föresatser visar att hon var en religiös nyskapare av första rang. Men hon var också en av den moderna tidsålderns mest kontroversiella profeter. Gång på gång anklagades hon för att dupera sina anhängare. Varje gång uppvisade hon samma förmåga att ta sig tillbaka till den ockulta olympen.

Blavatsky var inte bara förgrundsfigur under sin egen livstid. Hon har som få andra påverkat vår tids populärkultur. Fler och fler människor i dagens Sverige sägs tro på stjärntydning, reinkarnation och en hel uppsjö av andra läror som blivit ett slags tredje, alternativ livsåskådning bredvid vetenskapen och den traditionella kristendomen. Kort sagt, new age drar fram som en ständigt växande massrörelse. Och det mesta av det man kan läsa om i dagens new age-böcker – astrologi, auror, Atlantismyten, tron på själavandring och mycket annat – skapades, omtolkades eller spreds av medlemmar i Helena Blavatskys rörelse: teosofin.

...Om själva teosofin som lära och samfund har tappat inflytande, så lever mycket av tankegodset kvar inom dagens new age. De flesta västerlänningar som tror på själavandring har tagit till sig teosofernas optimistiska teori om människans ständiga framåtskridande. För en hindu kan man återfödas som hund eller gris i nästa liv. För den genomsnittlige new age-sympatisören gäller regeln att en gång människa, alltid människa. Den som i dag tolkar auror eller kanaliserar visdom från osynliga läromästare går i Helena Blavatskys....fotspår. Och new age-sympatisörer som läser James Redfields populära böcker, till exempel Den nionde insikten eller Visionen, möter en lätt moderniserad teosofisk världsbild."

Detta var några axplock från den gängse svenska litteraturen som tagit upp teosofins inflytande i vår era. Det finns såklart många fler som kommenterar teosofins filosofi, och vi återkommer mera om detta på vår hemsida. Vi planerar att framöver bemöta det som sägs om den Teosofiska Rörelsen i pressen, i böcker, i radio- och TV-program genom en särskild spalt på vår hemsida som kommer att heta I brännpunkten.

Här på nätet är alla teosofer välkomna att hjälpa till att finna texter i pressen etc som beskriver teosofin i såväl positiva som negativa ordalag. Dessa texter ämnar vi kommentera, analysera samt belysa i teosofins ljus. På vår egen hemsida kan vi bemöta allt som sägs om Helena Blavatskys med hennes egna ord, hämtade från hennes teosofiska litteratur. På så sätt hoppas vi, att de fördomar och falska rykten som fortfarande cirkulerar i vissa kretsar om teosofin och dess grundare, både ska bli tydliga och synliga.Vårt syfte med detta är ge teosofin en egen röst, en motvikt till många ogrundade åsikter om teosofin.Vi välkomnar alla slags tips.

Vi kan också nämna en del nya Online texter av Helena Blavatsky. Meditationsboken Tystnadens Röst (Första Fragmentet) samt Nyckeln till teosofin (kap 1) har vi lagt ut på nätet inför Den Vita Lotusdagen 2000.

Sedan har vi börjat lägga ut
Teosofisk Ordbok , och vi har hunnit med bokstäverna A; B; C; D. Hela alfabetet kommer stegvis förmedlas under sommaren. Några nya artiklar av HPB är Tidsvågen, Kunskap kommer först i drömmar, Dzyans Sånger – Kosmisk Evolution, Dzyans Sånger – Människans Skapelse, Ockulta Vibrationer, Astralljuset och Astralkroppen.

Vi avslutar Nyhetsbrev nr 10 med två utdrag från Teosofisk Ordbok: 

Buddha* (sk). Bokstavligen "den Upplyste". Den högsta graden av kunskap. För att bli en Buddha måste man bryta igenom förnuftets och personlighetens band; att komma till en fullständig uppfattning av det VERKLIGA SJÄLVET och att lära sig att inte skilja det åt från alla andra själv; att först och främst genom erfarenhet komma till insikt om den fullständiga overkligheten av alla fenomen i det synliga Kosmos; samt att uppnå ett fullständigt avskiljande från allt som är förgängligt och ändligt och att, medan man ännu är på jorden, leva endast i det odödliga och det eviga, i ett tillstånd av högsta helighet. [TG:64]

Buddha Siddharta (sk). Namnet på Gautama, Prinsen av Kapilavastu, vid hans födelse. Det är en förkortning av Sarvarttha-Siddha och betyder "förverkligandet av alla önskningar". Gautama, som betyder "på jorden (gau) den mest  segerrike (tama)" var det prästerliga namnet på Sakya-familjen, de kungliga fäderna av dynastin som Gautamas fader, Kung Suddhodana av Kapilavasti, tillhörde. Kapilavastu var en forntida stad, födelseorten för den Store Reformatorn vilken förstördes under hans livstid. I titeln Sakyamuni är den sista komponenten, muni, återgiven i betydelsen en "mäktig i människokärlek, isolering och tystnad", och den första är familjenamnet Sakya. Varje orientalist eller lärd brahmin (pundit) kan berättelsen om Gautama Buddha utantill – den mest fulländade av jordiska män som världen någonsin har skådat – fast ingen av dem tycks ana den underliggande, esoteriska betydelsen av hans prenatala biografi, dvs innebörden av den allmänt kända berättelsen. Lalitavistara berättar om den, men avhåller sig från att antyda sanningen. De 5.000 Jataka-berättelserna eller tidigare livshändelserna (reinkarnationerna) uppfattas bokstavligt istället för esoteriskt. Gautama Buddha skulle inte ha varit en jordisk människa om han inte hade genomlevt hundratals och tusentals födelser tidigare. Ändå innehåller dessa detaljerade redogörelser, liksom påståendet att han under dessa har arbetat sig fram genom transmigrationens olika stadier från den lägsta organiska och oorganiska atom och insekt, upp till den högsta – eller människan,  helt enkelt den välkända ockulta aforismen: "en sten blir till en växt, en växt ett djur, och ett djur en människa". Varje människovarelse som någonsin har existerat har genomgått samma evolution. Men den dolda symbolismen i ordningsföljden av dessa återfödelser (jataka) innehåller en fullständig historia om jordens för- och efter-mänskliga evolution, och är en vetenskaplig framställning av naturliga fakta. En sanning som inte är beslöjad utan blottad och öppen, finns i dess nomenklatur, nämligen att så snart som Gautama hade uppnått mänsklig gestalt började han i varje personlighet uppvisa den yttersta osjälviskhet, uppoffring och människokärlek.

Buddha Gautama, den fjärde av Sapta (Sju) Buddhor och Sapta Tathagatas, föddes enligt kinesisk tideräkning år 1.024 f Kr; men enligt de singalesiska krönikorna på den åttonde dagen i den andra (eller fjärde) månaden år 621 före vår tideräkning. Han flydde från sin faders palats för att bli en asket natten till den åttonde dagen i den andra månaden år 597 f Kr, och efter att ha genomgått sex år av asketisk meditation vid Gaya och insett att fysisk självtortyr var onödig för att uppnå upplysning, bestämde han sig för att slå in på en ny väg, ända tills han uppnådde Bodhi-tillståndet. Han blev en fullkomlig Buddha den åttonde dagens natt i den tolfte månaden år 592, och  uppnådde slutligen Nirvana år 543, enligt sydbuddhismen. Orientalisterna har emellertid bestämt sig för flera andra dateringar. Allt annat är allegoriskt. Han uppnåde Bodhisattva-tillståndet på jorden när han var den personlighet som kallades Prabhapala. Tushita står för en plats på denna glob, inte för ett paradis i de osynliga regionerna. Valet av Sakya-familjen och hans moder Maya som "den renaste på jorden", överensstämmer med modellen för födelsen av varje Frälsare, Gud eller upphöjd Reformator. Berättelsen om hans inträdande i sin moders sköte i form av en vit elefant är en hänsyftning på hans medfödda visdom, elefanten med denna färg är en symbol för varje Bodhisattva. Uppgifterna –  vid Gautamas födelse – att det nyfödda spädbarnet gick sju steg i fyra riktningar, att en Udumbara-blomma blomstrade i all sin sällsynta skönhet och att Naga-kungarna kom "för att döpa honom", är alla så många allegorier i de Invigdas uttryckssätt och självklara för varje österländsk ockultist. Alla tilldragelser i hans ädla liv är givna i ockulta tal, och varje så kallad mirakulös tilldragelse – så beklagad av orientalister som blandar ihop berättelsen och gör det omöjligt att lösgöra sanning från fantasi  – är helt enkelt det allegoriska beslöjandet av sanningen. Det är lika begripligt för en ockultist bevandrad i symbolik som det är svårt att förstå för en europeisk okunnig skolastiker i ockultism.

Varje detalj av berättelsen efter hans död och före kremeringen är en källa av fakta skrivet på ett språk som måste studeras innan det blir förstått, annars leder dess döda bokstav till orimliga motsägelser. Som till exempel när Buddha sades, (efter att ha påmint sina lärjungar om Dharmakayas odödlighet), ha övergått i Samadhi och förlorat sig själv i Nirvana – från vilket ingen kan återvända. Och ändå, trots detta, beskrivs Buddha slå upp kistans lock och stiga upp ur den; med slutna händer hälsar han sin moder Maya som plötsligt har visat sig  i skyn, fastän hon hade dött sju dagar efter hans födelse, etc, etc. Eftersom Buddha var en Chakravartti (han som vrider Lagens hjul), kunde hans kropp då den kremerades inte förtäras av vanlig eld. Vad hände? Plötsligt slog en strålande flamma ut ur Svastikan på hans bröst och förvandlade hans kropp till aska. Utrymmet hindrar att vi ger fler exempel. I och med att han var en av de sanna och obestridliga VÄRLDSFRÄLSARNA, är det tillräckligt att säga att den mest rabiata ortodoxa missionär, såvida han inte är obotligt sinnessjuk eller har den minsta aktning för historisk sanning, inte kan finna den minsta anklagelse gentemot "Buddha" Gautamas liv och personliga karaktär.

Utan något anspråk på gudomlighet, och genom att hellre tillåta sina efterföljare att hemfalla åt ateism, än till den degraderande vantron på devor eller avgudadyrkan, är hans vandring igenom livet från början till slut heligt och gudomligt. Under de 45 åren av sin mission är hans liv lika fläckfritt och rent som om det vore en gud – eller som en sådan borde vara. Han är ett perfekt exempel på en gudomlig, gudaktig människa. Han uppnådde Buddhaskapet – dvs fullkomlig upplysning – helt och hållet genom sina egna meriter och på grund av sina egna individuella bemödanden, ingen gud förmodas erhålla några personliga förtjänster under utövandet av godhet och helighet. Esoterisk undervisning gör gällande att han avsade sig Nirvana och gav upp Dharmakaya-dräkten för att förbli en "medlidandets Buddha" inom räckhåll för denna världens lidanden. Och den religiösa filosofi han efterlämnade till världen har under mer än 2.000 år frambringat generationer av goda och osjälviska människor. Hans är den enda absolut oblodiga religionen bland alla de existerande religionerna: tolerant och fördomsfri, och lär ut universellt medlidande och människokärlek och självuppoffring, fattigdom och förnöjsamhet med ens lott, vad än det må vara. Inga förföljelser eller tvång av bekännelse med eld och svärd har någonsin vanhedrat den. Ingen åska-och-blixt-utspyende gud har lagt sig i med sina stränga budord; och om de enkla, mänskliga och filosofiska reglerna för dagligt liv som givits oss av den störste Människo-Reformatorn som världen någonsin skådat, någonsin skulle antagas av mänskligheten i stort, då skulle verkligen en era av sällhet och fred gry över Människosläktet. [TG:65]

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)Malmö den 8 maj 2000, Den Vita Lotusdagen
UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS, Malmölogen

___________________________________________________________________

Till Huvudindex för NYHETSBREV Online
___________________________________________________________________
 


_______________________________________________________________________________________________________

  | till Helena Blavatsky Online  | till William Q Judge Online |  till Robert Crosbie Online  till  B P Wadia Online | till ULTs hemsida   | 

_______________________________________________________________________________________________________

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23