triangel.gif (5598 bytes)

ETT ÅR AV TEOSOFI PÅ NÄTET
den 22 augusti 1998 – den 22 augusti 1999
Nyhetsbrev nr 7

Det är nu ett år sedan som vi initierade vår verksamhet på nätet och började sprida den ursprungliga teosofin genom denna websajt. Med den ursprungliga teosofin, menar vi inom ULT, den undervisning som Mästarna i huvudsak förmedlade genom Helena Petrovna Blavatsky och William Quan Judge. Nu med facit i hand, så kan vi konstatera att detta experiment  har blivit en stor succé. Dels har vi nått ut till en mängd nya läsare över hela världen, dels har vi på hemmaplan sålt mera böcker än tidigare, och sist men inte minst så har vi kommit i kontakt med många nya sökare som vill lära känna den teosofiska filosofin.

Vi har dessutom svarat på alla möjliga frågor, till våra läsare, som berört teosofins filosofi och metafysik, den teosofiska historien, ockult meditation samt om vår guru Helena Blavatsky. Att förstå teosofins utvecklingen i Sverige, dvs svensk teosofisk historia är ett stort ämne som spänner över mer än hundra år av teosofisk verksamhet. Teosofiska Rörelsen började som en enad rörelse, delade sig sedan i två grenar, och som nu för tiden tillsammans med våra insatser inom United Lodge of  Theosophists (ULT) har tre olika verksamhetsfält inom riket. Dessa tre grenar verkar samtliga på olika sätt inom den teosofiska rörelsen i Sverige, liksom i världen i stort.

Att förstå teosofins syfte är ingen en lätt uppgift. Ett bra sätt att sätta sig in i teosofins mål och mening är att studera HPBs Fem Budskap till de amerikanska teosoferna och på egen hand lyssna till vad HPB har att säga om detta. Att förmedla tanken om ett Universellt Broderskap kräver en hel del förståelse och kunskap om hur livet  fungerar, annars kommer vi inte att uppskatta teosofins Budskap. Helena Blavatsky beskriver i några av sina Fem Budskap till de amerikanska teosoferna vad Mästarna ansåg vara det viktigaste syftet med teosofin, hon säger följande:

"ALTRUISM...är teosofins grundton och botemedlet för allt ont; det är vad TS verkliga grundare i första hand upphöjer till sitt främsta syfte – UNIVERSELLT BRODERSKAP." (Andra Budskapet, sid 13)

"Att på allvar börja arbeta på att i praktiken omsätta UNIVERSELLT BRODERSKAP – den sanna teosofins första princip...hjälpa andra att föra kunskapen om teosofins livgivande sanningar inom räckhåll för alla."
(Tredje Budskapet, sid 18)

"Teosofin är i sanning livet, den inneboende anda som gör varje sann reform till en levande verklighet, ty teosofi är Universellt Broderskap, både själva grundvalen såväl som kärnan i alla rörelser som har till syfte att förbättra våra förhållanden."(Tredje Budskapet, sid 22)

"Den dag då teosofin har fullgjort sin heligaste och mest betydelsefulla mission – nämligen att fast förena en samling människor av alla nationer i broderlig kärlek och inriktat dem på ett rent altrusistiskt arbete, inte ett arbete för själviska syften – den dagen, men inte förr, skall teosofin bli något högre än ett broderskap som blott är ett sådant till namnet." (Första Budskapet, sid 4)

Att sprida den ursprungliga teosofin är inom ULT av högst prioritet om vi ska följa Mästarnas och HPBs önskningar. Då liksom nu måste teosofin spridas till så många som möjligt, annars kommer vi inte att kunna förändra världen till det bättre. Fred på jorden och frid i sinnet är teosofins mål. Hur uppnår vi detta på bästa sätt? HPB ger dessa råd till oss:

"Först och främst måste ni inrikta er på att öka antalet lokala centra, och varje medlem bör sträva efter att själv bli ett centrum för arbetet." (Första Budskapet, sid 3)

"Lär er därför grundligt lärorna om karma och reinkarnation, undervisa i, omsätt i praktiken och förkunna detta livs- och tankesystem, vilket allena kan frälsa de kommande släktena. Arbeta inte bara för TS, utan genom detta för mänskligheten." (Tredje Budskapet, sid 22)

"En teosofs  uppgift är att öppna människornas hjärtan och att väcka deras förståelse för barmhärtighet, rättvisa och generositet, egenskaper som speciellt tillhör människoriket och som är naturliga för människan, så snart hon utvecklat en mänsklig varelses kvaliteter."
(Första Budskapet, sid 8)

"Teosofer är självfallet vänner till alla rörelser i världen, vare sig de är av intellektuell karaktär eller helt enkelt praktiska och som verkar för att förbättra mänsklighetens villkor. Vi är vänner till alla som bekämpar onykterhet, grymhet mot djur, kvinnoförtryck, korruption i samhället eller i regeringen, men befattar oss dock inte med politik. Vi är vänner till alla som utövar praktisk välgörenhet och som försöker lyfta lite av det tunga eländets börda som trycker ner de fattiga. Men i vår egenskap av teosofer kan vi inte i detalj engagera oss i dessa omfattande arbeten. Som enskilda individer kan vi göra det, men som teosofer har vi en större, mer betydelsefull och vida svårare uppgift att utföra." (Första Budskapet, sid 7)

"Jag är förvissad om att när teosofins verkliga natur blir förstådd, kommer de nu så olyckligt rådande fördomarna mot densamma att försvinna." (Första Budskapet, sid 7)

Vårt största syfte med att koppla upp oss på nätet har just varit att försöka förändra allmänhetens fördomar om teosofin och att försöka förse läsaren med originaltexter av HPB och WQJ. På detta sätt får vi en direkt insikt i vad dessa lärare verkligen sade och menade själva, inte versioner i andra hand eller medvetet förvränga påståenden. I dagens New Age litteratur finner vi många missuppfattningar och feltolkningar om vad teosofin verkligen förmedlar. Lösryckta citat ur sitt sammanhang presenteras som hela sanningar, dunkla kopplingar med ideér som inte hör ihop sammankopplas, påståenden läggs i munnen på grundarna som inte alls stämmer, alltså en hel del ogrundad kritik. Man kan fråga sig varför. Den Teosofiska Rörelsens Syften har hela tiden varit dessa:

1     Att bilda en kärna av Universellt Broderskap inom mänskligheten utan att
       fästa  avseende på ras, troslära, kön, samhällsklass eller hudfärg

2     Att studera forntida och moderna religioner, filosofier och vetenskaper,
       samt klargöra vikten av sådant studium.   
         
3    Att utforska de oförklarade naturlagarna och människans latenta psykiska
      krafter.


Istället för att troget citera den teosofiska undervisningen förvrids teosofin till oigänkännlighet. Idag finns alla viktiga verk av HPB och WQJ på nätet gratis (se på Blavatsky Net), dessutom finns det en hel del teosofisk litteratur tillgänglig på svenska, som var och kan själv konstatera om man kollar in vår Teosofiska Internet Bokhandel eller de Online texter som ständigt blir utlagda på denna websajt. Att påstå att teosofin inte har någon nämnvärd litteratur att tala om, är att sprida osanning och felaktiga uppgifter. Teosofin är lika levande i mångas hjärtan idag som den var för hundra år sedan. Att föra teosofin in i nästa millenium vilar starkt på dagens teosofer, och om varje teosof gör så gott han eller hon kan så räcker det alldeles väl. Helena Blavatsky citerar Mästarna i ett av sina Brev där hon säger:

"Mästarna begär endast att var och en gör sitt bästa, och framför allt, att var och en verkligen bemödar sig att känna sig som ett med sina medarbetare. Vad som krävs är inte en slö enighet när det gäller intellektuella frågor, eller en omöjlig överensstämmelse vad beträffar arbetets alla detaljer. Vad som krävs är en sann, uppriktig och allvarlig hängivenhet för vår Sak, vilken får var och en att hjälpa sin broder att efter sin yttersta förmåga arbeta för Saken..."(Tredje Budskapet, sid 20-21)

Avslutningsvis vill vi bara påminna alla er som kommer i kontakt med teosofin, att meningen med den Teosofiska Rörelsen är att försöka förena alla folk, alla religioner, alla vetenskaper under ett tak, även om detta kommer att ta många århundranden i anspråk. Den Teosofiska Rörelsen tog det första steget 1875 i New York och sedan dess har teosofer på olika sätt fört fram teosofin i framtiden. Att den teosofiska filosofin har satt sin prägel på New Age och vår tid, är förespråkare såväl som motståndare helt och hållet överens om. Att teosofins filosofi påverkar vårt sätt att tänka alternativt idag, är en stor anledning till att lära känna den Ockulta vetenskapen. Att Helena Blavatsky skrifter kommer att spridas till en allt större läsekrets är det nog ingen som betvivlar längre, även om stora ansträngningar görs för att förtala Lejonet från Punjab. Teosofins filosofi genomsyrar hela vårt esoteriska tänkande idag.

Tiden talar för den Teosofiska Filosofin och vi ser fram emot nästa millenium som ett årtusende där teosofins Ljus kommer att lysa upp våra hjärtan. Vårt motto är nu som tidigare: Det finns ingen religion högre än Sanningen.

Låt oss avsluta detta Nyhetsbrev nr 7 med att hörsamma HPBs sista önskan, skrivit tre veckor före hennes bortgång, hon säger den 15 april 1891:

När allt kommer omkring, finns alla önskningar och tankar som jag kan uttala samlade i denna enda mening, mitt hjärtas aldrig slumrande önskan: "Var teosofer, arbeta för teosofin!" Teosofi först och teosofi sist; för endast dess praktiska förverkligande kan rädda västvärlden från den själviska och obroderliga känsla som nu skiljer ras från ras, en nation från en annan; och från det förhatliga klasstänkande och den sociala uppdelning som är de så kallade kristna folkens förbannelse och skam. Endast teosofin kan förhindra att världen sjunker helt ner i den rena njutningslystna materialism, i vilken den kommer att sönderfalla och förruttna som tidigare civilisationer gjort. Bröder, i era händer har det kommande århundradets välgång anförtrotts; och lika stort som förtroendet är också ansvaret. Mitt eget korta liv kanske inte varar länge till, och om någon av er har lärt något alls av min undervisning, eller med min hjälp har erhållit en glimt av det Sanna Ljuset, ber jag er i gengäld stärka Saken, genom vars seger detta Sanna Ljus kommer att upplysa världen. Ljuset kommer att göras än starkare och mera strålande av era personliga och gemensamma ansträngningar


Malmö den 22 augusti 1999
UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS, Malmölogen

___________________________________________________________________

Till Huvudindex för NYHETSBREV Online
___________________________________________________________________
 


_______________________________________________________________________________________________________

  | till Helena Blavatsky Online  | till William Q Judge Online |  till Robert Crosbie Online  till  B P Wadia Online | till ULTs hemsida   | 

_______________________________________________________________________________________________________

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23