yantra1.gif (2187 bytes)

Helena Blavatsky ONLINE
Nyhetsbrev nr 3

Det är med stor glädje som vi idag –  Alla Helgons Dag, den 31 oktober – inviger Helena Blavatsky Online.

Dessutom ger HPB oss i breven både varningar och goda råd, hur vi ska hantera våra liv sett ur ett teosofiskt och altruistiskt perspektiv.  Hon beskriver också hur den Teosofiska Rörelsen utvecklas och växer, vilka mål som är viktiga att uppnå, hur vi som teosofer bäst kan sprida och förkunna teosofins gnosis eller gupta vidya.

Följande kommentar finner vi i Förordet till de fem Budskapen

I dessa dagar med ständigt pågående kamp av många och skilda slag, då mängder av läkemedel mot våra sjukdomar, såväl fysiska som psykiska, moraliska som mentala föreslås och förespråkas, men där misslyckande följer på misslyckande och där missnöje blir människans lott; i dessa dagar av armod och elände då alla lider av svält, fysisk för vissa och andlig för andra; när många filosofier försöker intressera, lära ut och upplyfta människan med misströstan som slutligt resultat; i dessa dagar då män och kvinnor är förbryllade över Moder Naturs underliga sätt att verka, överger de henne och jagar efter kvacksalvare, lärda som olärda, vilka orsakar besvikelse och sjukligt påverkar förnuft och själ – i dessa dagar borde verkligen dessa underbara Budskap, förmedlade av en person vars visdom och medkänsla fick henne att höja ett varnande finger, men samtidigt räcka ut en hand av broderskap och trygg vägledning, läsas och studeras; ja även mediteras över.

Vi som studerar och försöker att lyssna till Mästarnas vägledning finner det särskilt viktigt att lära känna vad deras Budbärare och Förmedlare Helena Blavatsky har skrivit för att vägleda oss människor. Dessa brev var visserligen adresserade lokalt till det amerikanska folket, men gäller såklart globalt alla som vill låta sig vägledas av den Hemliga Visdomen. HPB skriver i Tredje Budskapet följande:

Låt... oss alla att känna, att det bakom Samfundet finns en kraft vilken, om vi blott är ENIGA och ARBETAR som en själ och ett hjärta, skall skänka oss den styrka vi behöver och sätta oss i stånd att förflytta berg. Mästarna begär endast att var och en gör sitt bästa, och framför allt, att var och en verkligen bemödar sig att känna sig som ett med sina medarbetare. Vad som krävs är inte en slö enighet när det gäller intellektuella frågor, eller en omöjlig överensstämmelse vad beträffar arbetets alla detaljer. Vad som krävs är en sann, uppriktig och allvarlig hängivenhet för vår Sak, vilken får var och en att hjälpa sin broder att efter sin yttersta förmåga arbeta för Saken, vare sig vi är ense eller ej om den rätta metoden för arbetets bedrivande. Den enda människa som har absolut orätt i sitt tillvägagångssätt är den som icke gör någonting. Alla kan och bör samarbeta med varandra i en vidhjärtad anda av kamratskap för att främja arbetet för Teosofins spridande till varje hem, till varje man och kvinna i landet.

Dessa Fem Budskap innehåller många teosofiska profetior samt insiktsfulla kommentarer och råd till dåtidens liksom till  framtidens teosofer. HPB skrev dessa minnesvärda ord några veckor innan Hon lämnade denna värld. Helena skriver i Fjärde Budskapet:

När allt kommer omkring, finns alla önskningar och tankar som jag kan uttala samlade i denna enda mening, mitt hjärtas aldrig slumrande önskan: "Var teosofer, arbeta för teosofin!" Teosofi först och teosofi sist; för endast dess praktiska förverkligande kan rädda västvärlden från den själviska och obroderliga känsla som nu skiljer ras från ras, en nation från en annan; och från det förhatliga klasstänkande och den sociala uppdelning som är de så kallade kristna folkens förbannelse och skam. Endast teosofin kan förhindra att världen sjunker helt ner i den rena njutningslystna materialism, i vilken den kommer att sönderfalla och förruttna som tidigare civilisationer gjort. Bröder, i era händer har det kommande århundradets välgång anförtrotts; och lika stort som förtroendet är också ansvaret. Mitt eget korta liv kanske inte varar länge till, och om någon av er har lärt något alls av min undervisning, eller med min hjälp har erhållit en glimt av det Sanna Ljuset, ber jag er i gengäld stärka Saken, genom vars seger detta Sanna Ljus kommer att upplysa världen. Ljuset kommer att göras än starkare och mera strålande av era personliga och gemensamma ansträngningar och sålunda, innan jag tar avsked av denna nötta kropp, låta mig få skåda Samfundets stabilitet säkerställd.

 

Alla Helgons Dag,  den 31 oktober 1998
UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS, Malmölogen

___________________________________________________________________

Till Huvudindex för NYHETSBREV Online
___________________________________________________________________
 


_______________________________________________________________________________________________________

  | till Helena Blavatsky Online  | till William Q Judge Online |  till Robert Crosbie Online  till  B P Wadia Online | till ULTs hemsida   | 

_______________________________________________________________________________________________________

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23