yantra1.gif (2187 bytes)

William Q. Judge
ONLINE

Nyhetsbrev nr
2

Det är med stor glädje som vi idag –  Höstdagjämningen den 21 september 1998 – inviger William Quan Judge Online. Vi börjar med att lägga ut Teosofisk Resumé, en kort och koncis förklaring av teosofins mest grundläggande filosofiska och etiska begrepp.

Vem är då William Q. Judge? Vad har han egentligen uträttat? Inom ULT så spelar WQJs vägledning en mycket viktig roll i förståelsen av teosofins filosofi. Utan en klar uppfattning av hans betydelse inom den Teosofiska Rörelsen och utan att ta del av hans speciella sätt att undervisa, kommer vi förmodligen inte att kunna göra de andliga framsteg som annars är möjliga genom teosofins gnosis.

Både Helena Blavatsky och William Q Judge var språkrör för de två Mästare som båda var och faktiskt fortfarande är direkt ansvariga för den moderna Teosofiska  Rörelsen.

WQJs litterära penna har påverkat många poeter, författare och mystiker som har sökt efter Sanningen och meningen med livet. Vi kan varmt rekommendera att studera hans teosofiska skrifter och artiklar och följa hans råd och anvisningar, de ger oss både kunskap om det Inre Livet och hopp om framtiden.

Judge var verksam i New York från 1875 då den Teosofiska Rörelsen initierades i världen – som kollega och medarbetare till Helena Blavatsky –  ända tills 1896 då hans stund var kommen att lämna denna dimension, nästan fem år efter att HPB lämnat scenen.

WQJs skrifter omfattar i huvudsak i kronologisk ordning: Teosofisk Resumé (sv öv ©Teosofiska Kompaniet Malmö [TKM] 1981); Patanjalis Yoga-Aforismer (sv öv ©TKM 1997); Eko från Orienten (ny sv öv ©TKM 1998); Bhagavag Gita (sv öv Teosofiska Samfundet Pasadena 1977); Kommentarer till Bhagavad Gita (sv öv Teosofiska Samfundet Pasadena 1977); Brev som Hjälpt Mig (ny sv öv ©TKM 1999, Bok I-III tillsammans med hans Ockulta Berättelser); Teosofins Ocean (ny sv öv ©TKM 1999); Forum "Svaren" (ny sv öv ©TKM 1999). Samtliga skrifter kan beställas genom vår Teosofiska Bokhandel på nätet.

Förutom dessa skrifter har WQJ skrivit ett stort antal teosofiska artiklar (ca 300) under årens lopp, som alla belyser olika aspekter av Mästarnas Esoteriska Filosofi. Var och en som verkligen har studerat hans undervisningsmaterial har troligen också  känt en mystisk "närvaro" och kan intyga hans ockulta förmedling av teosofin.  I ett led att försöka återupprätta den Ursprungliga Teosofiska Undervisningen, kan det kanske vara på sin plats att här citera vad Mästarnas eget språkrör och budbärare HPB ansåg om William Q Judges insatser som pionjär i Amerika. I sina Fem Budskap (som kommer Online under oktober månad, sv öv ©TKM 1996) skriver HPB några belysande ord om WQJ som förmedlare av teosofins filosofi:

DET FÖRSTA BUDSKAPET – 1888

TILL WILLIAM Q.JUDGE,
Generalsekreterare för Teosofiska Samfundets amerikanska sektion

MIN KÄRASTE BRODER OCH MEDSTIFTARE AV DET TEOSOFISKA SAMFUNDET

"Då jag adresserar detta brev till dig och ber dig att läsa upp det vid konventet, sammankallat till den 22 april, vill jag först sända mina hjärtliga gratulationer och bästa välgångsönskningar till de församlade delegaterna och medlemmarna av vårt Samfund, samt till dig själv – hjärtat och själen inom detta Samfund i Amerika. Vi var många som kallade det vid liv 1875. Sedan dess har du ensam upphållit detta liv i goda och onda dagar. Det Teosofiska Samfundet har i huvudsak, om inte helt och hållet, dig att tacka för att det fortfarande existerar år 1888. Låt mig därför för första   och kanske sista gången offentligen tacka dig – och tacka dig ur djupet av mitt hjärta, som endast klappar för den sak du så väl representerar och så troget tjänar. Vid detta betydelsefulla tillfälle ber jag dig också komma ihåg, att min röst endast är det svaga ekot av andra, heligare röster, att den vidarebefordrar godkännandet av Dem, vilkas närvaro är levande i mer än ett troget teosofiskt hjärta och, som jag vet, i allra högsta grad i ditt. Må de församlade medlemmarna känna min varma hälsning lika uppriktigt som den är given, och må varje medlem, som anser att han har förtjänat den, få gagn av de sända Välsingnelserna."       

Till sist bör också nämnas att Helena Blavatskys förtroende för Willaim Q. Judge varade under hela den Teosofiska Rörelsens verksamhet, det kan ju var och en förstå, som läser dessa minnesvärda ord om WQJ, skrivna knappt en månad innan Hon lämnade jordelivet. HPB skriver:

DET SISTA BUDSKAPET – 1891
Till den Amerikanska Sektionens av Teosofiska Samfundet Femte Konvent [den 15.4 1891]

"I min allmänna skrivelse till er har jag avsiktligt underlåtit att nämna min äldsta vän och medarbetare W. Q. Judge, eftersom jag anser, att hans outtröttliga och självuppoffrande bemödanden för att bygga upp teosofin i Amerika, förtjänar ett särskilt omnämnande.

Hade det inte varit för W.Q.Judge, skulle teosofin den dag som idag är inte stå där den nu står i Förenta Staterna. Det är huvudsakligen han som byggt upp rörelsen bland er; det är han som på tusen sätt visat sin odelade lojalitet för teosofins och Samfundets högsta intressen.

Ömsesidig beundran borde ej få spela in vid ett teosofiskt konvent, men ära den som äras bör, och jag griper med glädje detta tillfälle att ... offentligt förkunna hur högt jag uppskattar vår generalsekreterares arbete, samt att i teosofins namn till honom offentligt hembära mitt uppriktiga tack och min djupt kända tacksamhet för det ädla arbete han utför och har utfört."

Broderligen eder, H. P. BLAVATSKY

Vad Robert Crosbie – ULTs grundare – skrev om WQJs första skrift Teosofisk Resumé kan vara intressant i detta sammanhang. United Lodge of Theosophists är en naturligt steg och ett naturligt led i den Teosofiska Rörelsens utveckling i modern tid. Det är nämnligen omöjligt att tänka sig att Mästarna skulle lämna HPBs och WQJs arv (Deras Undervisning)  vind för våg. Den som tydligast insåg detta och tog aktiva steg i att återupprätta Blavatskys och Judges status i världen var utan tvekan Robert   Crosbie. Han ställde sig aldrig framför HPB och WQJ och skymde dem, utan ställde sig alltid bakom Dem och förde alltid fram Deras undervisning och inte sin egen åsikt. Han intog en mycket ödmjuk hållning till Mästarnas båda språkrör. Detta är troligen en mycket viktig och bidragande orsak till att ULT utövar ett allt större   inflytande på den Teosofiska Rörelsen inriktning, även utanför sin egen krets, speciellt nu på senare tid.

Detta är vad RC skriver om sitt första möte med William Q Judge i sin artikel Gångna och kommande tiders vän:

"Som en sådan vän framstod William Q. Judge för mig och utan tvivel för många andra, både här och i andra länder. Den första teosofiska skriften jag läste var hans TEOSOFISK RESUMÉ. Mitt första möte med honom förändrade hela min livsinriktning. Jag förlitade mig på honom då och jag förlitar mig på honom nu, liksom jag gör på alla dem som han hade tillit till. För mig verkar tillit vara det band som håller samman och ger styrka åt rörelsen, ty den kommer från hjärtat. Och den känsla av tillit han ingav stannade inte vid blind tillit; efterhand som tiden gick och elevens energi, ståndaktighet och hängivenhet växte avslöjades mer och mer den 'verklige WQJ' ända tills den kraft som utstrålade från honom blev till en alltid närvarande hjälp i arbetet. Som sådan kvarstår den än idag, ett levande centrum i hjärtat hos var och en som förlitade sig på honom, en brännpunkt för den kommande 'store budbärarens' Strålar.

Som aktiv deltagare i Teosofiska Samfundets verksamhet i Boston i över sju år har det varit min karma att komma i kontakt med honom under många olika omständigheter, såsom de växlande kriser, lokala såväl som allmänna, som Samfundet oskadat genomgått. Men rakt igenom var det hans röst som uppmuntrade eller varnade, hans hand som ledde händelserna till en harmonisk utgång. På hans utomordentliga organisationsförmåga, hans enastående inblick i individers karaktär och kapacitet, hans skicklighet att vända ett skenbart ont till en kraft för det goda har jag fått många bevis.

Att han var en stor ockultist vet många av egen erfarenhet, men ingen har pejlat djupet av hans makt och kunskap. Mycket som nu är fördolt beträffande honom kommer framtiden att avslöja och då visa hans livsverks verkliga omfång. Vi vet att detta livsverk har varit till oskattbar välsignelse för oss och att det genom oss måste spridas till andra. Riktlinjerna har framlagts för oss av HPB, WQJ och Mästarna och vi kan på nytt ta upp vårt motto, detsamma som han gav oss vid HPBs bortgång: 'Verka, vaka och vänta'. Vi skall inte behöva vänta länge."

ROBERT CROSBIE

Allt ovanstående har besannats. WQJ är inte längre en okänd teosofisk pionjär inom den Teosofiska Rörelsen, utan intar platsen som en av de tre huvudgrundarna av den moderna Teosofiska Rörelsen. Och inom ULTs kretsar väntade man inte förgäves på hjälp i sitt spridande av den Ursprungliga Teosofiska Undervisningen. Till våra led knöts Shri B. P.Wadia 1922. Det blev han som förde ULTs teosofiska fana jorden runt, det var han som bildade nya loger, det var han som lät trycka den första faksimilutgåvan av The Secret Doctrine och mycket mera. Vi ber om att få komma tillbaka till BPW i ett annat nyhetsbrev, där vi mer utförligt kommer att presentera ett nytt kompendium kallat Till Alla Teosofer  (en sammanställning av BPWs material på svenska samt tre tillägg på engelska som kommer att presentera hans bakgrund, liv och verksamhet inom den Teosofiska Rörelsen, både före och efter det att han anslöt sig till ULTs kretsar.)


Höstdagjämningen den 21 september 1998
UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS, Malmölogen

___________________________________________________________________

Till Huvudindex för NYHETSBREV Online
___________________________________________________________________
 


_______________________________________________________________________________________________________

  | till Helena Blavatsky Online  | till William Q Judge Online |  till Robert Crosbie Online  till  B P Wadia Online | till ULTs hemsida   | 

_______________________________________________________________________________________________________

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23