yantra1.gif (2187 bytes)

 Teosofiska Nyhetsbrev Online
 Huvudindex 1998-201
4

Här kan du läsa en kort introduktion till våra Nyhetsbrev
samt klicka fram hela texten
________________________________________________________________

31.”Vetenskaplig religion och Religiös vetenskap” [Det teosofiska nyåret 2014]

Ovanstående meningar skrevs inledningsvis av William Q Judge i sin bok Teosofins Ocean. I denna har han samlat de allra viktigaste tankegångarna som finns beskrivna inom teosofins världsbild. Vi vill med detta NYHETSBREV fästa er uppmärksamhet på att vi nu översätter om hans förträffliga lärobok i TEOSOFI eftersom det visat sig att alla tidigare gjorda översättningar inte följer originaltexten. Denna Online utgåva 2014 är den fjärde översättningen i ordningen som gjorts på svenska, de tidigare utgåvorna kom 1900, 1925, 1973. En hel del svåra partier i boken har helt enkelt strukits och ersatts med enklare förklaringar, vilket inte är rättvist mot denna store teosof. Detta vill vi ändra på.Vissa idéer har helt enkelt uteslutits eller blivit modifierade för att passa in i vår tids uppfattning, och då glömmer man att Teosofin vilar på kunskap, erfarenhet och insikt från Mästarna själva, som är teosofins väktare och förmedlare. Teosofin är inte ”formulerad och uppfunnen av människor".

30. ”Var era egna lampor”   [Det teosofiska nyåret 2013]

”Var era egna lampor” sade Sakyamuni Buddha då han summerade sina sista ord på jorden till sin favoritlärjunge Ananda. Vad menade Han med att vi ska vara vår egen ljuskälla? Vad är det för slags ljus han syftar på? VAD VILLE HAN LÄRA UT UNDER SIN SISTA STUND PÅ JORDEN? Ja, det tål verkligen att meditera över. Har vi verkligen det som behövs för att klara av livets gåta? Goatama Buddha tycks anse detta. Inte nog med det, Han ansåg också att vi inte skulle ta vår ”tillflykt till någon annan än oss själva”. Han gav oss människor ett stort förtroende samt att vår tillit till detta skulle leda oss vidare i vårt sökande efter sanningen. Hur kunde Han göra detta? Jo, Han hade ju själv upptäckt sanningen inom sig själv, att all visdom (bodhi) fanns där, som kan upplysa oss. Och detta sista viktiga budskap ville Han föra vidare. Buddha sa: Visa ”Vägen” – hur dunkel och förlorad bland de många den än kan vara, liksom aftonstjärnan visar vägen för dem som vandrar i mörker.

29. Isis Slöja och De Forntida Mästarna [sommarsolståndet 2012]
DET arbete som nu överlämnas till allmän bedömning är en frukt av en något nära bekantskap med Österländska adepter och studium av deras vetenskap. Det erbjuds till sådana som är villiga att acceptera sanningen varhelst den kan bli funnen och att försvara den, även med att se allmänna fördomar rakt i ögonen. Det är ett försök att bistå den studerande till att upptäcka vitala principer, vilka ligger till grund för gamla dagars filosofiska system. …När vi för flera år sedan först reste runt i Österlandet, och undersökte dess övergivna helgedomars allra innersta, var det två nedslående och alltid återkommande frågor, som upptog våra tankar: Var, VEM, VAD är GUD? Vem har någonsin sett människans ODÖDLIGA ANDE, för att på det viset vara istånd att försäkra sig själv om människans odödlighet?


28. Sju steg till Teosofins Tempel
[vintersolståndet 2012]
Det första steget är att leva
till gagn för mänskligheten. Det andra är att utöva de sex upphöjda dygderna. 
Det Andra Fragmentet, De Två Vägarna Online av Helena  Blavatsky.
Vilken väg väljer du, du med det tappra hjärtat? ”Ögats- Lära” med dess Samtan, dess fyrfaldiga Dhyana, eller ska du söka dig fram genom Paramita dygdernas sex ädla portar, som leder till Bodhi och till Prajna, Visdomens sjunde steg? Det Tredje Fragmentet, De Sju Portarna Online av Helena  Blavatsky. En Mästare skrev en gång till sin Lärjunge: Jag säger alltså ännu en gång att det bara är den som i sitt hjärta hyser kärlek till mänskligheten och är i stånd att helt och fullt förstå idén om ett pånyttfött praktiskt Broderskap, som har rätt att få del av våra Hemligheter. Det är bara en sådan människa som aldrig kommer att missbruka sina förmågor, eftersom det inte föreligger någon risk för att hon skall använda dem för själviska ändamål. En människa som inte sätter mänsklighetens bästa före sitt eget är inte värdig att bli vår Lärjunge.


27. Den Avslöjade Isis och Helena Blavatsky [sommarsolståndet 2011]
Vi kan med stor glädje i detta NYHETSBREV nr 27 berätta att vi nu initierat arbetet med att för första gången i svensk historia översätta Helena Blavatskys första bok Isis Unveiled från 1877. Detta beräknas ta ungefär två år tills det blir helt klart. Tiden för detta uppdrag har aldrig varit bättre eftersom längtan efter djupa förklaringar på livets stora frågor växer sig allt starkare för varje dag som går. ”Vem är jag”, och ”varifrån kommer jag” och ”vart är jag på väg” är frågor som blir besvarade utifrån den Ockulta Vetenskapen. Helena Blavatsky samarbetade under hela sitt liv med två stora Mästare från den Stora Logen, så vad som förmedlas i dessa rader har alltså sin grund i Den Tidlösa Visdomen eller Visdomsreligionen. Genom att studera Den Avslöjade Isis tillsammans med Den Hemliga Läran, Nyckeln till teosofin, samt Tystnadens Röst får vi en grundläggande kunskap om vad som döljer sig bakom ordet TEOSOFI som denna tidigare förborgade visdom nu kallas. Var kommer namnet ifrån? Det kommer från de alexandrinska filosoferna, kallade sanningsälskare, filaleter, från (fil) ”älskande” och (aletheia) ”sanning”. Namnet teosofi går tillbaka till tredje århundradet e Kr. Det började användas av Ammonios Sakkas och hans lärjungar som grundade det eklektiska teosofiska systemet.


26. Den Förlorade Visdomen  [vintersolståndet 2010]
ATT ÅTERUPPTÄCKTA NOETIKEN I VARDAGEN. Det är flera anmärkningsvärda cykler som går mot sitt slut vid detta århundrades ände [1900-talet]. Först Kali-yugas 5000 års cykel; sedan den judiska samaritanska Messianska cykeln som hänsyftar på människan som har samband med Fiskarnas tecken (Ichtys eller ”fisk-människan” Dag). Det är en historisk cykel som inte är så lång, men väldigt ockult och varar omkring 2155 solår, men dess verkliga betydelse får man fram endast om man räknar i mån-månader. Detta inträffade 2410 och 255 f Kr eller när dagjämningspunkten befann sig i Vädurens tecken liksom i Fiskarnas tecken. När den om ett par år inträder i Vattumannens tecken kommer psykologerna att få extra mycket att göra eftersom mänsklighetens psykiska karaktärsdrag kommer att genomgå en stor förändring. Evangeliernas esoteriska karaktär, den femte fotnoten, Helena Blavatsky. Vad ovanstående rader innebär i klartext för oss människor idag 2010, är att vi nu ges stora möjligheter att återupptäcka Den Förlorade VisdomenTeosofinvårt rena gudomliga Medvetande. Vad vi nu kommer att uppleva, mer än någonsin tidigare, mer för varje år som går, är vårt medvetandes gradvisa utveckling mot andlighet. Den teosofiska eller gudalika Visdomen vilar inom oss som en outnyttjad potential. Vi som är redo kommer att upptäcka våra inneboende möjligheter mer och mer i vardagen. Genom andliga studier, ockult meditation, vilja och utövande av de sju Paramiterna når vi lättare Den Heliga Gnosis – Tetraktys som vi så innerligt söker.

25. Den Digitala Revolutionen [sommarsolståndet 2010]
TEOSOFIBLOGGEN OCH TEOSOFIHEMSIDAN ÄR TVÅ VIKTIGA DELAR I FÖRMEDLANDET AV DEN TEOSOFISKA UNDERVISNINGEN. DET DIGITALA TEOSOFISKA BIBLIOTEKET ONLINE. Den digitala teosofiska förmedlingen har i och med vår senaste audioblogg höjts en oktav högre  – http://teosofiskakompanietsljudblogg.blogspot.com . Vi kan idag bara några timmar efter ett föredrag har hållits på Malmölogens lokaler lyssna på det vare sig vi befinner oss i Malmö, Göteborg eller i Stockholm, ja var som helst på jorden om vi är uppkopplade på nätet. Detta är en stor framgång och en stor möjlighet för oss som sprider de teosofiska lärorna i Sverige och i världen i stort. Vi når ut över hela landet tack vare den stora möjlighet som den digitala teosofin ger oss. Inte kunde vi väl i vår vildaste fantasi föreställa oss denna digitala revolution. Först kom Internet och vår Hemsida: www.teosofiskakompaniet.net och nu tio år senare TeosofiBloggen. Med dessa två instrument i våra händer kan vi nå ut till så många fler lyssnare och läsare än som var möjligt för bara några år sedan. Dessa två tekniker kompletterar varandra utmärkt. 

24. Dalai Lama & Tashi Lama – den Yttre och Inre Kretsen [sommarsolståndet 2009]
NÅGRA FRAGMENT FRÅN KALACHAKRA LÄRORNA OM DEN TIBETANSKA HIERARKIN INOM LAMAISMEN GRUNDAD AV TSONG-KHA-PA. En profetia från Tsong-ka-pa cirkulerar nu i Tibet vars innebörd går ut på att den sanna doktrinen kommer att förbli ren så länge som Tibet är fritt från intrång av västerländska nationer vars grova idéer över den fundamentala sanningen slutligen skulle förvirra och förmörka följeslagarna till Den Goda Lagen. Men när den västerländska världen är mera mogen för att ta emot filosofi kommer inkarnationen av Pban-chhen-rin-po-chhe, Den Stora Visdomsjuvelen (en av Teshu Lamorna) att förverkligas och sanningens strålglans kommer därefter att illuminera hela världen. Vi har här den sanna nyckeln till den tibetanska exklusiviteten. Om vi önskar inhämta en djupare kunskap om Lamaismens eller den Tibetanska Buddhismens Hierarki så kan Helena Blavatskys insikter i dessa ämnen öka vår förståelse en hel del, hon var ju dessutom själv i personlig kontakt med den femte Tashi Laman och flera av de Narjols eller Mästare som var knutna till Hans Inre Krets. Hon förmedlar följande intressanta rader om Tashi eller Teshu Lama och Dalai Lama.

23. Det teosofiska rummet.
[vintersolståndet 2008]
Att presentera teosofin för allmänheten är alltid en utmaning. Att hålla ett föredrag eller samtala inför en grupp personer som knappt har hört talas om teosofi är alltid svårt. Vad ska man tala om? Hur ska man förmedla teosofi till ungdomar eller nya åhörare? Vad är det som engagerar dem mest? Hur får man dessa åhörare att lyssna? Hur kan man fånga deras intresse för livets stora frågor?. Teosofen William Q Judge skrev följande om sin lärare och kollega Helena Blavatsky:
[...] Kom ihåg att vår tids mest kända Adept var en västerländsk kvinna, en ryska, och att i vår tid så framträdde kraften från Mästarelogen först här i Västerlandet. Om det är så, är det då inte förståndigt att anta att Västerlandet har sina ockultister, även om de är okända. Kom även ihåg, att H.P.B. i sitt hem i New York och i vittnens närvaro tog emot besök av västerlänningar, som ägde insikt i den ockulta vetenskapen och som ibland åstadkom märkvärdiga mirakel där. Kanske förhåller det sig på det viset, som så många gånger antytts, att sanningen ligger i en förening mellan Österlandet och Västerlandet.

22. Yoga utan gränser [Sommarsolståndet 2008]
Idag växer intresset för yogan hela tiden och det verkar inte finnas några gränser för hur djupt vi kan gå när det gäller att lära känna yogans olika aspekter. Yogan erbjuder oss en rik variation av olika ”vägar till frihet”. Yoga är på modet, allt från Hatha Yoga (fysiska övningar) till Raja Yoga (ockulta meditationsövningar). Det finns olika centra överallt i vårt land där dessa metoder lärs ut. Yoga betyder ”förening” med det gudomliga medvetandet eller Gud, genom stillhet, genom meditation, genom övningar. Att lära känna sig själv, både kroppsligen och själsligen är något som allt fler människor längtar efter att lära sig. I en tid då snabba förändringar ständigt avlöser varandra uppstår det spontant en längtan efter att finna Ande-Själen som är permanent inom oss. Enligt yogafilosofin och den esoteriska läran (teosofin) så söker vi medvetet eller omedvetet efter Atman eller det som inom de olika österländska skolorna (darshanas) har fått många namn, som till exempel: Anden, det Oföränderliga, det Eviga, Skådaren, Vittnet, Iakttagaren, Självet, Tystnaden, Stillheten.

21. En Obekväm sanning – Teosofin [Sommarsolståndet 2007]
De första kyrkofädernas nästan övermänskliga ansträngningar att utplåna själva minnet av Den Hemliga Läran ur människornas hågkomst, har alla misslyckats. Sanningen kan aldrig dödas; därför har de inte lyckats att helt och hållet sopa bort från jordens yta alla spåren av denna urgamla Visdom och inte heller att bakbinda och stoppa till munnen på alla dem, som bar vittne om henne. Tänk bara på alla de tusentals, om inte miljontals handskrifter som blivit uppbrända; på de minnesmärken och byggnadsverk, med deras alltför upplysande inskriptioner och symboliska målningar, som blivit till grunden nedrivna; på de skaror av eremiter och asketer som tidigt strövade omkring bland övre och nedre Egyptens grusade städer, i öknarna och bland bergen, i dalarna och på höjderna, brinnande av nit att spåra upp och förstöra varje obelisk eller pelare, varje papyrusrulle eller pergament, som kunde falla i deras händer, så snart de bara bar tau-symbolen eller något annat av de tecken, som den nya tron hade lånat eller tillägnat sig från den gamla – och man ska tydligt inse, hur det kommer sig, att så litet återstår av forntidens urkunder.

20. Nirmanakayan Gautama Buddha. [sommarsolståndet 2006]
William Quan Judge
skrev i sin förträffliga lilla bok Eko från Orienten följande minnesvärda ord om Mänsklighetens Hjälpare:
En uttömmande avhandling om Adepter, Mahatmor och Nirmanakayor skulle kräva mer än en bok. Den utveckling de är exempel på, är så främmande för modern uppfattning och så ovanlig i dessa dagar av allmän medelmåtta, att den vanlige läsaren med svårighet förmår fatta bilden av dem såsom den kan förmedlas i en kortfattad artikel. Och då nästan allt som kan sägas om Adepterna – för att inte tala om Nirmanakayorna – fordrar en fullständig förklaring av dolda lagar och svårfattliga spörsmål, föreligger det alltid en risk att bli missförstådd även om volymer författades om dem. Dessa varelsers utveckling, villkor, krafter och funktioner innefattar hela evolutionsprogrammet, ty, som mystikerna säger, Mahatman är en tidsålders blomma. Adepterna kan i våra dagar endast vagt förstås, Nirmanakayorna har blott omnämnts i förbigående och Mahatmorna är missuppfattade både av de som tror och de som inte tror på deras tillvaro.

19. Det Ockulta Nyåret [Teosofiska Nyåret, den fjärde januari 2006]
Ett nytt Solvarv ligger återigen framför oss. Fjorton Dagar efter den 21 December ger oss den 4 Januari, vilket är tidpunkten för Det Ockulta Nyåret, då de 14 Hierarkierna nedstiger i De Inre Sfärerna. Liksom timmarna före gryningen är dygnets mörkaste timmar så är dagarna kring vintersolståndet årets mörkaste period. På samma sätt förblir de 14 Hierarkiernas Inkarnation ett Mysterium för de Oinvigda. Efter ett par dagars stillastående mörker så vänder ljuset återigen tillbaka till oss. Vi  välkomnar på nytt  Solgudens återkomst. Solguden som kommer för att frälsa oss från mörkret. Detta är tidpunkten för Kristusbarnets, Solgudens eller vår Gudomliga princips pånyttfödelse. Det är nu dags för oss att blicka tillbaka på det gamla årets mödor och strävanden och besluta om nya föresatser inför det nya året.

18. Teosofins Agenda  [sommarsolståndet 2005]
TEOSOFIN eller Visdomsreligionen är en kunskap om livet som är tillgänglig för alla människor som är villiga att öppna sina hjärtan och som vågar sig in på nya stigar. Den som söker insikt (gnosis) och som är öppen för alternativa lösningar på livets problem kommer att finna stor hjälp genom den teosofiska filosofin. Att närma sig de teosofiska lärorna och de österländska esoteriska meditationssystemen är något som många sökare har gjort genom åren. Att lära känna teosofin innebär dock inte att vi urskillningslöst måste följa allt som kommer ifrån Orienten. Det är riktigt att Helena Blavatsky blev initierad av högt utvecklade Mästare (Mahatmor) och att hon av Dem fick i uppdrag att föra ut Visdomsreligionen till ”Öst och Väst, Norr och Söder”, men hennes huvudsakliga uppdrag var inte att sprida orientaliska doktriner, utan att påvisa att alla religioner och filosofier värdiga namnet hade en gemensam nämnare. HPB pekade nämligen på en fördold, hemlig lära som Hon kallade för Gupta Vidya eller Den Hemliga Läran. Denna lära fanns enligt Henne och Mästarna inom alla religioner och löpte som en gyllene tråd genom all forntida visdom, från Öster till Väster.

17. Teosofisk Meditation  [sommarsolståndet 2004]
Den teosofiska Undervisningen bygger på att vi lär oss förstå Visdomsreligionen och dess olika aspekter. Detta innebär bland annat att vi måste lära känna teosofin på tre olika nivåer. För det första, så bör vi ständigt vara kärleksfulla och känna empati med alla våra medmänniskor, ja med allt levande här på jorden, samt utföra goda gärningar det vill säga, omsätta teosofin i vardagen. För det andra, så bör vi regelbundet studera den teosofiska filosofin, så att vi lär oss att förstå vad Mästarna försöker att förmedla till oss, både vad det gäller kosmologi, antropologi, metafysik och etik. För det tredje, så bör vi meditera regelbundet, för utan den inre insikten, viljan och disciplinen kommer vi aldrig i kontakt med den andliga gnosis som teosofin förmedlar från de inre planen. Vi måste leva det inre livet. Den teosofiska vägen skulle även kunna uppfattas som fyra olika yoga vägar – Bhakti-yoga, Karma-yoga, Jnana-yoga, Raja-yoga – förenade till en, som vi kan kalla för Teosofins yoga. Kärlekens, gärningarnas, kunskapens och meditationens hemliga väg.

16. I de hermetiska filosofernas fotspår [vårdagjämningen 2004]
HELENA Blavatsky var budbäraren som sändes ut av den Stora Logen på uppdrag av Mästarna för att förmedla gnosis till västerlandet på tröskeln till Vattumannens tidsålder. Detta arbete inleddes i New York 1875 genom att där instifta det första Teosofiska Samfundet. Den Teosofiska Rörelsen förs idag vidare av alla teosofer över hela världen. I själva verket så har denna förmedling av den ockulta undervisningen – teosofin – mer intensivt inletts i västerlandet på 1300-talet genom en särskild hemlig inkarnationscykel initierad av tibetanen Tsong-kha-pa
(1357-1419), även känd som Je Rinpoche. Om denne store Adept skriver HPB i Den Teosofiska Ordboken.

15. Teosofins Pånyttfödelse – Ockultismens återupprättande i Väst [vintersolståndet 2003]
Vintersolståndet, den 21 december 2003. 
Den moderna Teosofiska Rörelsen invigdes i USA på uppdrag av Visdomens Mästare i New York 1875 genom deras apostel Helena Blavatsky. Ockulta frön såddes rikligt inför den ny eran – Vattumannens tidsålder – som inleddes 1898 enligt den esoteriska kalendern. Detta är den verkliga anledningen till varför HPB kom vid just denna särskilda tidpunkt. Sedan dess har det varit en ständig spridning av det ”teosofiska budskapet” i väst liksom i öst. I Orienten hade mycket av den verkliga esoteriska traditionen som Rishierna ursprungligen förmedlade blivit bortglömd, till förmån för vidskepelse, dyrkan av gudar och ett blint följande av prästerskapets dogmatiska läror. Genom teosofins insatser på en rad olika områden, både i öst och väst,  har detta synsätt radikalt förändrat vår världsbild. Idag kan vi med glädje konstatera att det finns teosofiska loger, samfund och studiegrupper som sprider ”den teosofiska läran” i nästan varje stor stad i hela världen. Teosofins pånyttfödelse håller på att ske mitt framför våra ögon.

14. Robert Crosbie – en ockult länk [sommarsolståndet 2003]
ULT-Dagen, den 21 juni, 2003 är den dag då många teosofers hjärtan fylls med kärleksfulla tankar till Robert Crosbie, särskilt när vi tänker på den stora plats Han har intagit i Teosofiska Rörelsens historia. Utan Hans vision skulle inte United Lodge of  Theosophists funnits på den teosofiska kartan. Crosbie kan sannerligen betraktas som ULTs Grundare och Arkitekt. Det var Han som inledde – ”åter tillbaka till Blavatsky” – en vändpunkt som förändrade hela utvecklingen inom rörelsen. Detta utspelade sig så långt tillbaka som 1909, då sällskapet först initierades i Los Angeles. Sedan dess har det skett en hel del inom ULTs led.

13. Teosofi – steg för steg [sommarsolståndet 2002]
Syftet med denna webbsida är att sprida den teosofiska filosofin som den förmedlades av Helena Blavatsky och William Q Judge på uppdrag av Mästarna från den Stora Logen. Att säkra Helena Blavatskys testamente och att sprida teosofin i vår tid är en av ULTs huvudsakliga uppgifter. Så inför den stundande ULT-Dagen, den 21 juni, 2002 så lyfter vi fram denna fantastiska sammanställning av esoteriska begrepp, som på ett mycket tydligt sätt förklarar teosofins allra viktigaste termer. I detta Nyhetsbrev vill vi slå ett slag för Teosofisk Ordbok Online av Helena Blavatsky. Den håller vi nu på med att bygga ut, så att ordboken ska bli riktig stor och användbar när vi studerar våra ockulta texter. Vi har idag över 400 olika teosofiska texter tillgängliga på vår hemsida i vårt Teosofiska Bibliotek Online. Vi kommer under resten av året att färdigställa det material som redan finns översatt till svenska och lägga ut det på nätet. Som sagt det strömmar hela tiden in nya översättningar som vi gärna vill förmedla till våra läsare.

12. Absolut teosofi [sommarsolståndet 2001]
Det har aldrig varit lätt att beskriva vad teosofi är och vad den Teosofiska Rörelsen vill ge oss människor. Teosofin har allt sedan Helena Blavatsky initierade den kämpat för att få bli erkänd som en livsåskådning. Teosofins rötter ligger långt tillbaka i forntiden. HPB – som hennes anhängare kallar henne för – tillkännagav under sin livstid att hon hade fått i uppdrag att förmedla till världen den teosofiska läran från högt utvecklade Mästare från Orienten. Teosofin var inte en ny filosofi utan hade existerat sedan urminnes tider som ett esoteriskt system och den finns fördold i samtliga religioner. Redan från början fanns det ett inbyggt motstånd från de etablerade religionerna, den empiriska vetenskapen samt de filosofiska skolorna som alla kände sig hotade.[ULT-Dagen, den 21 juni, 2001]

11. Robert Crosbie – Vändpunkten [sommarsolståndet 2000]
Den 21 juni i år infaller dels sommarsolståndet och dels är det åminnelsedagen av Robert Crosbie som grundade ULT. Vi teosofer firar alltid denna högtid, som vi brukar kalla ”Robert Crosbie Day” eller ULT-dagen, för att hedra R.C.som en stor teosof, en invigd med stor insikt eller gnosis och ett stort hjärta. Så detta Nyhetsbrev (nr 11)  kommer att beröra lite av R.C.s verksamhet och hans idéer kring att sprida teosofin. Vi kan också meddela att vi framöver kommer att förmedla Online en mängd artiklar av Crosbie, först de som har varit publicerade tidigare i vår tidskrift Teosofiska Rörelsen, men också helt nyöversatta artiklar och brev ur den rika floran av texter som finns av U.L.T.s grundare.

10. Den Vita Lotusdagen [Den Vita Lotusdagen, den 8 maj 2000]
Det är med stor glädje som vi vill uppmärksamma den moderna teosofins guru Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) som vid sin bortgång i London den 8 maj 1891 efterlämnade sitt teosofiska arv i form av en mängd artiklar, brev och böcker. Dagens teosofer studerar dessa och förvaltar på så sätt hennes livsverk och för det in i det nya millenniet.

9. Teosofiska Speglingar [vårdagjämningen 2000]
Det är med stor glädje som vi den 21 mars år 2000 – Millenniets första Vårdagjämning – kan förmedla att vår serie Teosofiska Speglingar har växt till sig och börjar snart likna ett stort bibliotek med många texter och skrifter. Ett teosofiskt bibliotek med ett djupt esoteriskt innehåll. Vi kommer att bygga ut detta esoteriska bibliotek gradvis. Idag finns närmare 120 texter tillgängliga och nästan hälften av dessa är redan ute på nätet, resten kommer att läggas ut stegvis under våren. Avsikten med att föra fram dessa speglingar kan sammanfattas med ett enda ord – teosofisk gnosis. Genom att meditera på innehållet, kommer vi att få den insikt vi söker. Dessa texter är länkar till vårt Inre. Här finns förmedlat de mest intressanta utdragen ur de mest intressanta teosofiska skrifterna. Här finns samlat de ockulta texter som talar direkt till det mystiska hjärtat – Dzyans Hjärta.

8. Teosofi 2000 [Det Teosofiska Nyåret 2000]
Vi har nu kommit till det tredje millenniet av vår tideräkning och vår förmedling av den teosofiska filosofin fortsätter i samma takt som tidigare. Vi har nu nästan 150 olika svenska teosofiska texter på vår hemsida vilka på olika sätt förklarar och belyser den Esoteriska Vetenskapens Grundtankar. Det är ingen hemlighet att den teosofiska filosofin är mycket gammal och att det finns Invigda inom våra kretsar – som tillhör ett Universellt Broderskap – och att de har ett globalt nätverk, med många lärjungar i sin tjänst. Detta är den Teosofiska Rörelsens stora styrka.

7. Ett år av Teosofi på nätet – den 22 augusti 1998 till den 22 augusti 1999 [höstdagjämningen 1999]
Det är nu ett år sedan som vi initierade vår verksamhet på nätet och började sprida den ursprungliga teosofin genom denna websajt. Med den ursprungliga teosofin, menar vi inom ULT, den undervisning som Mästarna i huvudsak förmedlade genom Helena Petrovna Blavatsky och William Quan Judge. Nu med facit i hand, så kan vi konstatera att detta experiment  har blivit en stor succé. Dels har vi nått ut till en mängd nya läsare över hela världen, dels har vi på hemmaplan sålt mera böcker än tidigare, och sist men inte minst så har vi kommit i kontakt med många nya sökare som vill lära känna den teosofiska filosofin.

6. ULT-Dagen 1999 [sommarsolståndet 1999]
Vi publicerar artikeln Karma och Reinkarnation av Helena Blavatsky  med anledning av ULT-Dagen, som firas världen över den 21 juni. Detta gör vi dels för att hylla Robert Crosbies insatser i bildandet av ULT och dels för att ULT som förmedlare av den teosofiska undervisningen har lyckats hålla den ursprungliga teosofiska fanan högt ända sen 1909, då sällskapet först initierades i Los Angeles.

5. Reinkarnationslärans Renässans – Ett Fågel Fenix Mysterium [vårdagjämningen 1999]
Idag är det en mycket helig dag – Vårdagjämningen, den 21 mars, 1999 – och vi på redaktionen vill då gärna passa på att förmedla en synnerligen välskriven text om pånyttfödelsens mysterier kallad REINKARNATIONSLÄRANS RENÄSSANS Online vilken är författad av Joseph Head & Sylvia Cranston.

4. B.P. Wadia Kompendium ”Till alla teosofer” [vintersolståndet1998]
Det är med stor glädje som vi idag – Vintersolståndet, den 21 december, 1998 –  kan förmedla ett nytt omfattande studiematerial av Bomanji Pestonji Wadia (oktober 8, 1881 - augusti 20, 1958) ....[B.P. Wadia Online ]

3. Helena Blavatsky Online [Alla Helgons Dag 1998]
Det är med stor glädje som vi idag – Alla Helgons Dag, den 31 oktober – inviger Helena Blavatsky Online. Vi börjar med att lägga ut Fem Budskap till de amerikanska teosoferna, som är Fem Brev skrivna för olika konvent i Amerika. Breven ger oss en insikt i hur Mästarna såg på framtiden, vilka slags förändringar vi har att vänta oss framöver. 

2. William Quan Judge Online [höstdagjämningen 1998]
Det är med stor glädje som vi idag –  Höstdagjämningen den 21 september 1998 – inviger William Quan Judge Online. Vi börjar med att lägga ut Teosofisk Resumé, en kort och koncis förklaring av teosofins mest grundläggande filosofiska och etiska begrepp.

1. Till alla teosofer i Skandinavien – nu är vi på nätet  [i Lejonets tecken 1998]
United Lodge of Theosophists
– ULT-Malmö – invigdes och kopplades upp på nätet den 22 augusti 1998; Detta är en milstolpe i ULTs svenska historia.
 

_______________________________________________________________________________________________________

  | till Helena Blavatsky Online  | till William Q Judge Online |  till Robert Crosbie Online  till  B P Wadia Online | till ULTs hemsida   | 

_______________________________________________________________________________________________________

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23