yantra1.gif (2187 bytes)

Den Ockulta Psykologins Grundsatser

HELENA BLAVATSKY

© 2013 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)


Tio Punkter från Isis Unveiled

 

För att förstå naturlagarnas principer, involverade i åtskilliga fenomen framställda här nedan, måste läsaren hålla i tanken den orientaliska filosofins grundsatser som vi i oavbruten följd har kastat ljus över. Låt oss helt kortfattat gå igenom huvudinnehållet av dem:

 1. Det finns inte några mirakel. Allting som sker är ett resultat av den eviga, oföränderliga, alltid aktiva lagen. Skenbara mirakel är inget annat än verkan av krafter som motverkar det doktor W.B. Carpenter, F.R.S. – en man med stor lärdom men med liten vishet – kallar ”de välutforskade naturlagarna”. Precis som många av hans likar bortser han från det faktum att det kan finnas lagar som en gång var ”kända” men som nu är okända för vetenskapen.

 2. Naturen är treenig: det finns en synlig, objektiv natur; en osynlig, inneboende, livgivande natur, den exakta modellen av den första och dess vitala princip; och utöver dessa två, anden, alla krafters källa, ensam, evig och oförstörbar. De två lägre ändras konstant, den högre tredje gör det inte.

 3. Människan är också treenig: hon har sin objektiva, materiella kropp; hennes vitaliserade astralkropp (eller själ), den verkliga människan; och dessa två är övervakade av och upplysta av den tredje – den högsta, odödliga anden. När den verkliga människan lyckas uppgå i anden, blir hon ett odödligt väsen.

 4. Magin är som vetenskap, betraktad kunskap om dessa principer och om sättet på vilket andens allvetenhet, allmakt och kontroll över naturens krafter kan uppnås av individen medan denne fortfarande är i sin kropp. Magin är som konst betraktad en praktisk tillämpning av denna kunskap.

 5. Hemlig kunskap som används felaktigt är trolldom; om den används i välgörande syfte är den sann magi eller VISDOM.

 6. Mediumskap är motsatsen till Adeptskap; mediet är ett passivt instrument för främmande inflytanden, medan adepten aktivt kontrollerar sig själv och alla lägre makter.

 7. Eftersom allt som någonsin har varit, är eller kommer att finnas till finns registrerat i astralljuset eller på universums osynliga minnestavla, kan den invigde adepten genom att använda sin egen andliga syn få veta allt som har blivit känt eller kan komma att bli känt.

 8. Människoraserna är olika i fråga om andliga gåvor, liksom till färg, kroppsstorlek eller någon annan yttre egenskap; bland några folk är siarskap helt naturligt rådande, bland andra mediumskap. Några ägnar sig åt trolldom och överlämnar sina hemliga praktiska regler från generation till generation, med en rad mer eller mindre omfattande psykiska fenomen som resultat.

 9. Ett skede av magisk skicklighet är det viljestyrda och medvetna separerandet av den inre människan (den astrala formen) från den yttre människan (fysiska kroppen). För några medier inträffar en separation, men det sker omedvetet och inte genom viljan. Hos den senare är kroppen mer eller mindre kataleptisk vid sådana tillfällen; men hos adepten hade frånvaron av den astrala formen inte varit märkbar, för de fysiska sinnena är vakna och individen verkar endast vara själsfrånvarande – ”borta i drömmerier” som några kallar det.

 10. MAGINS grundval är en ingående praktisk kunskap om magnetismen och elektriciteten, deras egenskaper, växelförhållanden och krafter. Speciellt nödvändigt är ett förtroligt umgänge med deras effekter inom och på djurriket och människan.

  För att sammanfatta det hela med några få ord är MAGIN andlig VISDOM och naturen magikerns materiella bundsförvant, lärjunge och tjänare. En gemensam livsbefrämjande princip genomtränger alla ting, och den kan behärskas av den fulländade mänskliga viljan.
   

HELENA BLAVATSKY
Isis Unveiled 1877, Originalutgåvan.

Översatt från Isis Unveiled, vol II, sid 587-590. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1975, photographic copy.

_______________________________________________________


|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   |
tillbaka till Blavatsky Online | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23