yantra1.gif (2187 bytes)

REINKARNATION
FÅGELFENIX MYSTERIET

Episod 1

En artikelserie om reinkarnation och återfödelse och dess förmedling till västerlandet i modern tid.

JOSEPH HEAD & SYLVIA CRANSTON

© 1999 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

wpe2C.jpg (7814 bytes)DEN TEOSOFISKA RÖRELSEN
OCH
REINKARNATIONSLÄRANS RENÄSSANS

Fastän alla slags mirakulösa berättelser hade nått Europa för tvåtusen år sedan från det mytiska Indien med sina vise män... kan det inte sägas att en verklig kunskap om indisk filosofi och filosofiska övningar existerade förrän Upanishaderna, tack vare fransmannen Anquetil du Perrons mödor introducerades till västerlandet. En allmän... kunskap möjliggjordes först av Max Müller, Oxford, då han gav ut The Sacred Books of the East. Till en början förblev denna kunskap förbehållen sanskritlärda och filosofer. Men det dröjde inte länge förrän den teosofiska rörelsen, inledd av Helena Blavatsky, tog de österländska traditionerna i besittning och offentliggjorde dem för den stora allmänheten.

C.G. Jung
Psychology and Religion: West and East


Teosofi är en religiös filosofi med klart mystiska intressen som kan spåras tillbaka till den gamla världen, men den är av katalytisk betydelse för det nittonde och tjugonde århundradets religiösa tankegångar... Rörelsen har utgjort en katalytisk kraft i det tjugonde århundradets återupplivande av buddhismen och hinduismen, och en banbrytande verksamhetsfaktor i främjandet av en större västerländsk kännedom om österländska tankegångar. I Förenta Staterna har den påverkat en lång rad av religiösa rörelser... Enligt några skolastikers uppskattning har ingen annan organisation, ensam, gjort mer än denna för att popularisera de asiatiska religionerna och filosofiska idéerna i västerlandet.

Encyclopaedia Britannica
(Britannica Three, 1974)

 

I vårt betraktande av de västerländska tankegångarna före 1870-talet står det klart att många ledande tänkare inom religionens, vetenskapens, filosofins, konstens och litteraturens värld hade något stimulerande att säga om ämnet reinkarnation. För den stora allmänheten, var emellertid läran praktiskt taget okänd från de blodiga korstågens tid mot den utbredda gnostiskt kristna katariska rörelsen under medeltiden till sista fjärdedelen av 1800-talet. (Se kapitel 5 avsnitt "De Första Kristna".) Således kunde antropologins fader, Edward Taylor, strax före den teosofiska rörelsens bildande, skriva följande i sitt välkända verk Primitive Culture:

Vi har spårat själavandringens [metempsychosis] teori i skede efter skede bland världens civilisationer, spridd bland Amerikas och Afrikas infödda raser, ett faktum bland de asiatiska nationerna... ett stigande och fallande i det klassiska och medeltida Europa, och som till sist dröjer sig kvar som en intellektuell nyck i den moderna världen, av ringa betydelse för någon annan än etnologen vilken noterar den som ett bevis för sin kulturs kontinuitet.

Det som dominerar artonhundratalets religion, säger han vara, tron på en evig himmel, vilken utgör "ett svar på det förvillande problemet om lyckans och misärens lott i denna värld genom förväntningar om en annan värld där allt kan gottgöras". (1) Vad som stimulerade ett uppvaknande till ett alternativt synsätt utgör detta kapitels tema.

Hittills har läsaren haft talrika kontakter med teosofiska idéer, och då går det inte att undgå att lägga märke till i kapitel 5 och på andra ställen i denna bok att ett överraskande antal  välkända författare under senare tid, såväl som individer inom andra områden, antingen var medlemmar av Teosofiska Samfundet eller hade mer eller mindre förtrolig bekantskap med teosofisk litteratur och dess huvudsakliga framställare H P Blavatsky. Bland författarna märks D H Lawrence, T S Eliot, Henry Miller, Conan Doyle, Jack London, Maeterlinck, Sir Edwin Arnold och de ledande inom Irlands litterära uppvaknande, Yeats, George Russel, James Stephens och James Joyce. Bland uppfinnarna fanns Thomas Edison och bland religiösa filosofer fanns Nicolas Berdyaev, Richard Wilhelm, Christmas Humphreys, och D T Suzuki. Konstnärer såsom Gauguin, Mondrian, Kandinsky, Malevich och Paul Klee. I detta kapitel kommer vi att utöka listan med Gandhi och H G Wells, liksom med två samhällshistoriker, Lewis Mumford och Theodore Rosak, tillika med åtskilliga framstående vetenskapsmän: Einstein, Gustav Strömberg, Camille Flammarion och Sir William Crookes.

Det är kanske inte så märkligt att alla dessa individer ingår i ett verk om återfödelse och står i relation till teosofi, om vi betänker att den reinkarnationsrenässans som den västerländska världen för närvarande erfar har sitt upphov i förra århundradets teosofer.

Även om det är svårt att skaffa sig exakta aktuella siffror om reinkarnationstron i västerlandet som helhet, så finns det ändå tillgänglig statistik över protestanter och katoliker, som nu accepterar återfödelse. De följande procentantalen som vi finner i en gallup-undersökning gjord i tolv länder i februari 1969 – "Special Report on Religion" – verkar speciellt avslöjande eftersom varken protestantism eller katolicism lär ut läran om flera liv: Österike 20%, Kanada 26%, Frankrike 23%, Storbrittanien 18%, Grekland 22%, Nederländerna 10%, Norge 14%, Sverige 12%, USA 20%, Västtyskland 25%. (2) Hur häpnadsväckande dessa siffror än kan tyckas, skulle procentantalen öka enormt om undersökningen riktade sig till dagens ungdom. Vår uppgift blir nu att spåra den tidiga begynnelsen till denna oerhörda förändring i västerländskt tänkande.

triangel.gif (5598 bytes)

Fotnoter

1.    2:a upplagan 1873 tryckt på nytt som Religion in Primitive Culture. New York: Harper & Row, 1958, s 88, 102-3. (HarperTorchbook) tillbaka till texten

2.    Gallup undersökningen gav också indikation på att ett stort antal av de tillfrågade istället för att enbart svara "Jag tror inte på reinkarnation",  knappast hade någon uppfattning om det var sant eller ej. I Nederländerna, var antalet av de som trodde bara 10 %, 35% hade ingen uppfattning; i Storbritannien 30%; i USA 16%, och i Norge 29 %.tillbaka till texten

 

Detta är en översättning från boken Reincarnation – The Phoenix Fire Mystery kap 7 av Joseph Head & Sylvia Cranston. Denna text om reinkarnationslärans förmedling har tidigare varit publicerad  i tidskriften TEOSOFISKA RÖRELSEN nr 14-36 under åren 1982-1985. En del förändringar har gjorts både med text och layout för denna Online version.

Denna serie kommer att läggas ut löpande på nätet:

Reinkarnation

Episod 1

Reinkarnationslärans Renässans

Reinkarnation

Episod 2

Den Teosofiska Rörelsen & Gandhi

Reinkarnation – Fågel Fenix Mysteriet (hela texten)

Tillbaka till Reinkarnationslärans Index

till ULTs hemsida: www.teosofiskakompaniet.net