triangel.gif (5598 bytes)
 

 Svar på Frågor
i
Teosofins Ocean

ROBERT CROSBIE


KAPITEL 10

[frågorna 262-276]
 


© 2006 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

Robert Crosbie

Svar på frågor i ”Teosofins Ocean” | kap 1 |kap 2 | kap 3 | kap 4 | kap 5 | kap 6 | kap 7  | kap 8 | kap 9 | kap 10 | kap 11 A |


ARGUMENT SOM STÖDJER REINKARNATION

Utifrån själens natur. Utifrån de lagar som råder över förnuftets och själens lagar. Utifrån åtskillnader i olika människors karaktärsdrag. Utifrån nödvändigheten av disciplin och evolution. Utifrån de olikheter som föreligger hos olika individer redan vid livets start. Individuell identiteten utgör bevis för den. Livets troliga syfte gör den till en nödvändighet. Ett liv är inte tillräckligt för att fullfölja naturens syften. Döden i sig medför inget fortskridande. En skola efter döden ter sig ologiskt. Fortlevandet av nationers barbari och förfall ger stöd för den. Framträdandet av genier grundar sig på reinkarnation. Mänsklighetens inneboende gemensamma idéer påvisar den. Motstånd mot läran grundar sig helt på förutfattade meningar.
 


 

Fråga 262. Hur kan det vara att så många människor, ja majoriteten i själva verket, förkastar reinkarnationstanken? 

Svar. I stort sätt beror detta på förutfattade meningar, antingen baserade på en materialistisk syn på livet eller tron på någon form av dogma som förhindrar utövandet av tankeförmågorna. Majoriteten människor tänker inte självständigt utan accepterar en eller annan av de varierande idéer som någon annan formulerat eller omfattar; det som accepteras och anses riktigt av en stor mängd människor utgör prima facie [vid första påseendet] en garanti för dess sannhet. Väldig få människor tränger under ytan för att utforska den grund på vilken de varierande trosbegreppen är baserade, dock är det så att varje sanningssökare måste pröva alla saker och bara hålla fast vid det som visat sig vara sant och självklart. 

Fråga 263. Teosofin lär att det finns andra mänskligheter på andra planeter; är det då inte möjligt för ett jag att färdas till en annan planet efter detta livet? 

Svar. Då vi tänker på att den inneboende karmalagen styr alla varelser; att vi skördar det som vi sått; att vår födelse och våra omgivningar i detta livet utgör ett resultat av tidigare liv på denna planet, bör det inte vara så svårt att inse att våra återförkroppsliganden måste ske här, eftersom det är här vi har utvecklat oss och verkat tidigare. Den involverade väsensenheten kan inte förflytta sig själv till en annan scen av verksamhet innan den övervunnit alla de orsaker som drar den tillbaka hit, och utan att den avverkat alla sina ansvarstaganden gentemot andra väsen inom samma evolutionsström. 

Fråga 264. På sidan 80 [amerikanska ULT utgåvan] står det att ”Varje människa har sin speciella karaktär som skiljer sig från varje annan människas” Är inte en stor del av en sådan karaktär härledd från den fysiska ärftligheten? 

Svar. Människan, som nu har sin boning i fysiska kroppar, är också den medvetna väsensenhet som utvecklat och byggt upp dem. Varje familjedrag, tendens och karaktärsdrag, beror på användandet av fysiska kroppar inom denna linje av fysisk ärftlighet av ett antal jag, som alla är karmiskt dragna till denna speciella fysiska familjlinje som var och en hade del i att utveckla, och blev på det viset en del av deras ärftlighetslinje så att säga. Karma inbegriper inte bara vår individuella sådd och skörd utan även den verkan som våra tankar, ord och handlingar har på andra, och särskilt på dem som vi är närmast relaterade till. Varje inkarnerande jag har möjlighet att eliminera de familjedefekter som finns inom henne och genom att göra detta hjälpa den fysiska linjen. 

Fråga 265. Var vänlig och förklara den andra paragrafen på sidan 87; den ter sig lite motsägelsefull för mig? 

Svar. Judge talar där om kompositören Bach vars familj inte hade någon av hans genialitet och genom att peka på det faktum att de inte uppstått som ett resultat av fysisk ärftlighet, utan snarare var speciell för denna inkarnerande entitet. Födslar av idioter och depraverade barn i familjer där föräldrarna är goda, renhjärtade och intellektuellt högt utvecklade har inte sin orsak i fysisk ärftlighet, utan utgör den särskilda naturen hos det reinkarnerande Jaget. I sådana fall måste det finnas en stark karmisk förbindelse mellan föräldrarna och det bristfälliga Jaget, en förbindelse åsamkad under tidigare liv då något misstag beträffande uppdrag eller försummelse skett vilket bidragit till bristfälligheten i den som fötts med dessa brister. Sådana inkarnationer fyller två ändamål: (1). De förser det bristfälliga jaget med bättre möjligheter då det inkarnerar i händerna på de som  varit en bidragande faktor till dess brister och (2). De karmiska verkningarna erfares av föräldrarna och tillfälle erbjuds för dessa att korrigera i vad mån det ligger inom ramarna för deras möjligheter. Karma är den ofelbar tendens i universum som återupprättar jämvikt och dess verksamhet är oupphörlig”. Karma alstras av Jagen, inte av de kroppar som dessa bebor. 

Fråga 266. Varför är det så att ett jag för vidare en speciell rådande faktor? 

Svar. Därför att Jagets uppmärksamhet och strävan i andra liv utvecklades i denna speciella riktning. Det är välkänt att genier i många fall har en excentrisk karaktär och stundvis i en markant grad är onormal; detta är en följd av ensidig utveckling; rätt utvecklingen borde vara allsidig och balanserad, och inte en som bara specialiserar sig i en riktning och försummar andra.  

Fråga 267. På sidan 86 av kapitlet talas det om att de gamla aryanska raserna kommer att återuppstiga till sin höga glansperiod . Innebär detta att de alltid kommer att förbli i existens? 

Svar. Kapitlet nämner ”Av alla de gamla raserna så är det endast den aryanska indiska som kommer att överleva som en bevarare av de gamla lärorna. Den kommer en dag att åter resa sig  till sin höga glansperiod.” Vi tillhör den aryanska rasen, men Judge talar om den indisk aryanska rasen som ensamt bevarat de gamla lärorna och på grund av detta kommer att åter uppstiga till sin forna glansperiod. Generellt talat utgör den Aryanska rasen den Femte Rasen; och när dess förlopp fullbordats kommer de jag som utgör den nuvarande Femte Rasen att bilda den Sjätte Rasen. 

Fråga 268. På sidan 87 står det att biet bygger sin cell enligt givna geometriska regler och att dess intelligens är en följd av reinkarnation antingen i förnuftet eller den fysiska cellen. Följer de lägre rikena det mänskliga riket? 

Svar. Påståendet som citeras lyder som följande, ”Och vare sig vi betraktar det nyfödda spädbarnet som slår ut sina armar i en skyddsreflex, eller ett djur med mycket starka instinktiva krafter, eller ett bi som bygger sin cell enligt geometriska regler, så allt är en verkan av reinkarnation som antingen verkar i förnuftet eller i den fysiska cellen, för enligt vad som först framställts så finns det ingen atom utan liv, medvetande och en intelligens av sitt eget slag”.  Citatet säger inte att biets intelligens är en verkan av reinkarnation i förnuftet eller den fysiska cellen . Det säger att i det nyfödda spädbarnet, i djuret, eller biet så är allt det som framträder en följd av reinkarnation, antingen i förnuftet eller i den fysiska cellen i enlighet med den typ av intelligens som uttrycks och dess speciella form; ”det finns ingen atom utan liv, medvetande och intelligens av sitt eget slag”. Det mänskliga riket präglar och pådriver aktiverar, på gott och ont, de lägre liven. 

Fråga 269. På sid 80 står det ”Även läran om den starkastes överlevnad bör visa detta, för lämplighet kan inte uppstå ur tomma intet utan måste till slut vara ett åskådligörande som kommer upp till ytan från en verklig underliggande inre karaktär” Var snäll och förklara detta. 

Svar. Förklaringen ter sig tämligen klar i själva den paragraf från vilken citatet är hämtat. Varje individ har sin egen speciella karaktär, ett resultat av tidigare levda liv; och vilken ”lämplighet” som än föreligger så beror den på tidigare existenser. Det finns grupper av människor som vi kallar nationer; dessa nationer har sina utmärkande karaktäristiska drag; de individer som bildar dessa nationer dras till varandra på grund av likheter i de utmärkande karaktäristiska dragen vilka utgör deras speciella ”lämplighet” hos varje särskild nation. Allt detta beror på den karmiska affiniteten – ”lika attraherar lika”. 

Fråga 270. Kommer de som dödats i detta krig följa en linje av vrede och åter ta till strid när de återföds igen? 

Svar. ”Varje mänsklig varelse har en speciell karaktär som skiljer sig från varje annans”, och detta är sant vare sig det råder krig eller fred. Så som karaktären och tendenserna ter sig under fred så kommer de att te sig under krig, för både fred och krig utgör villkor och ändrar inte i sig själv karaktär. Frågan är ”Ändrar nödvändigtvis kriget en individs karaktär?” Det finns ingen anledning att tro det. En människa med goda karaktärsdrag och tendenser kommer troligtvis att stärka dessa genom sådana prövningar och självuppoffringar som krigets villkor frambringar; hos en annan individ vars karaktär och tendenser inte är goda kan samma villkor erbjuda en möjlighet att intensifiera de onda tendenserna. Allting utgör en fråga om den individuella karaktären och motivet och de lärda läxoerna, vilka bildar en grund för framtida inkarnationer. 

Fråga 271. Skulle en frälsare kunna föra Ryssland ut ur det kaotiska tillstånd som det nu befinner sig i? 

Svar. Rysslands kaotiska tillstånd utgör ett extremt exempel på de världsomfattande villkor som råder; i vilket fall som helst finns det ingen möjlighet att förändra dessa villkor om det inte kommer till stånd en förändring i förnuftet hos de människor som är involverade. En gudomlig inkarnation skulle inte kunna åstadkomma något om inte de människor som det gäller är villiga att följa de riktlinjer som en sådan skulle framlägga.  Det är uppenbart att att även vi i vårt eget fria land närmar oss en situation som inte ligger så långt borta från den som råder i Ryssland, för vi börjar erfara resultaten av ett själviskt klassintresse vars enda grund utgörs av pengar och den makt som de skänker dess ägare. De som har, hyser ett begär av att hålla kvar och utöka sina ägodelar och de som inte har, står i begrepp att ta från de nuvarande ägarna och därmed göra sig själv till de framtida ägarna. I båda fallen så är det den personliga själviskhetens rangordnings princip som gäller; det finns inget att välja mellan dem. 

Fråga 272. Vårt folks intelligens kommer väl med all sannolikhet att förhindra någon sådan katastrof som den som har drabbat Ryssland? 

Svar. Intelligens som baserar sig på höga principer och sann kunskap kan inte fallera i att frambringa rättvisa och ett korrekt leverne, men intelligens baserad på personlig själviskhet kan gå mycket långt på destruktivitetens väg. Okunnighet och själviskhet har fört Ryssland till sitt nuvarande läge. Intelligens och själviskhet kan åstadkomma långt värre tillstånd. Frågan är egentligen ”Vad grundar sig intelligensen på?” Är det en materiell, moralisk eller andlig föreställning?  Det är helt uppenbart att den rådande idén bland västerländska människor är materiell i föreställning och praxis; och ju mer intelligens som används längs dessa riktlinjer ju mer säkra, snabba och destruktiva blir resultaten. 

Fråga 273. Men de västerländska folken har den kristna religionen som vägleder dem, de tror på Guds Faderskap och Mänsklighetens Broderskap? 

Svar. Det finns inget tvivel om att de principer som Jesus av Nasaret uttalade skulle göra vår värld till en bättre och lyckligare plats, men vem bland alla dessa människor följer hans principer i sina dagliga liv eller i sina mellanhavanden med sina medmänniskor; vi bekänner oss till ”tron” på dessa principer och förkunnade etik samtidigt som vi dagligen och timligen kränker dem; till vad nytta är vår religion eller tro om vi inte efterlever dem? Forntidens historia erbjuder oss exempel på samma principer och samma etik framförda av gudomliga inkarnationer i försvunna tidsåldrar, och dessa tiders folkslag svor vid dess accepterande av lärorna men följde materialismens bana och gick mot sin undergång. Om vi inte förändrar våra idéer om livet och lever enligt de eviga sanningarna kommer våra västerländska nationer med sina materialistiska civilisationer att dö ut och försvinna. 

Fråga 274. Vad menas med ”de Eviga Sanningarna”? 

Svar. ”De Eviga Sanningarna” grundar sig på människans Andliga natur; hennes evolution under Andlig Lag, från den lägsta formen av intelligens till den högsta; detta innebär också att Lagen är inneboende inom varje väsen och att var och en skördar utan att det ges någon möjlighet till undanflykter; vidare menas att den fysiska existensen utgör den lägsta och minst bestående av alla former och begränsas av Människan själv i enlighet med hennes erkännande eller förnekande av sin Andliga och Moraliska karaktär såsom den sanna grunden för hela livet.

Fråga 275. Menar ni en förståelse och ett praktiskt utövande av teosofin? 

Svar. Just precis. Människan måste frälsa sig själv, ingen annan, hur hög intelligens eller andliga förmågor hon än besitter, kan göra det åt henne. Hon måste lära sig och utöva sina Andliga förnimmelseförmågor och krafter och låta dess materiella uttryck för dem vara i enlighet med denna Andliga natur. I själva verket måste hon lära sig detta även om hon  genom otaliga liv drar på sig obeskrivligt lidande; för när hon har lidit tillräckligt kommer hon att bli varse sitt felaktiga handlingssätt och kommer då, kanske, genom många liv, skapa återupprättelse för sina orätter, eller försummade plikter. 

Fråga 276. Om hela världen i dag strikt skulle följa teosofin, skulle det då finnas någon konkurrens? 

Svar. Det skulle finnas en ädel tävlan, inte konkurrens. Det sistnämnda är en strävan att sko sig på andras bekostnad, medan den ädla tävlan utgör en strävan att överträffa sig själv så att man kan vara till större nytta och tjänande i människornas värld. Detta tjänande måste emellertid basera sig på Själens behov och inte på några inbillade fysiska krav födda ur materialistiska föreställningar.

_______________


 

Översatt från Answers to Questions on THE OCEAN OF THEOSOPHY av Robert Crosbie, sid.128-134. Utgiven av The Theosophy Company Los Angeles, USA, 1933.
 Länk till TEOSOFINS OCEAN, kapitel 1, av William Q Judge|
  
till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till Robert Crosbie Online | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2016 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2017-02-18