triangel.gif (5598 bytes)
 

 Svar på Frågor
i
Teosofins Ocean

ROBERT CROSBIE


KAPITEL 14B

[Frågorna 400-420]
Andra delen

 


© 2007 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

Robert Crosbie

 


Svar på frågor i ”Teosofins Ocean”:

 | kap 1A |kap 1B |kap 2 | kap 3 | kap 4 | kap 5 | kap 6 | kap 7  | kap 8 | kap 9 |  | kap 10 | kap 11A | kap 11B| | kap 12 | kap 13 | kap 14 | kap 14B | 
 
KAPITEL 14B

CYKLER

 

________________________________________

 

Fråga 401: Vad är det som fastställer den 24 timmars cykel som omfattar dag och natt?

 

Svar: Vad jorden beträffar styrs denna 24 timmars cykel av jordens roterande kring sin egen axel, som för oss i sin bana runt solen presenterar dag och natt. Men vad det gäller oss så, har denna cykel liksom alla andra, blivit fastställda exakt i enlighet med de varelsers behov som faller inom ramen för denna cykels inflytande.


Vi bör komma ihåg att i begynnelsen fastställde solen och alla de planeter som tillhör detta solsystem, genom sina relationer och inbördes förhållande, en viss rörelsegrad, eller ett särskilt vibrationstal, som är den nyckel som styr alla rörelser. Tag månens nitton års cykel som Mr Judge nämner som ett illustrerande exempel, och håll i minnet att alla ockulta cykler som påverkar jorden  beräknas med hjälp av månen. Det finns fyra veckor och tretton mån månader. Multiplicera nu tretton med fyra och resultatet av detta med nitton och vi får ett nummer som adderar upp till siffran sju.
Likaså förhåller det sig med solens tjugoåtta års cykel. Multiplicera 4 X 13 och sedan detta med 28 och vi uppnår ett svar i vilket den totala summan av dessa tal också uppgår till sju. Detta samma sjutal upprepar sig själv i så gott som alla cykler.
 

Fråga 402: Beror detta faktum på vår sjufaldiga karaktär?
 

Svar: Det beror på det faktum att allting är sjufaldigt; det är därför som det finns sju runder, sju raser, sju underraser, veckans sju dagar, sju färger, själens sju höljen, osv.
 

Fråga 403: Har sjuårsperioderna i en människas liv någon speciell  betydelse?

 

Svar: Ja. De första sju åren kommer att bestämma benägenheten för de nästkommande sju åren; och dessa har i sin tur ett avgörande inflytande på den kommande sjuårsperioden och så vidare. Sedan finns det annan betydelsefull cykel – 9 års cykeln. Närhelst vi passerat de fem och har satt vissa saker i omlopp kommer de nästkommande fyra att följa samma riktning, därför att den femte utgör balanspunkten. Så nio blir det fullkomliga talet och tillika med att vara det fulländade talet så är det även det tal som står för döden – med andra ord, då det uppstår fullkomlighet i en riktning så kommer en förstörelse av denna fullkomlighet och begynnelsen av ett nytt niotal. Talet tio kallas fullbordandet av fullkomligheten, därför att talet sju och tre bildar tio. Sjutalet står för den manifesterade sidan av naturen, den synliga; de tre är dolda – Atma-Buddhi-Manas sidan – Anden, Självet och den uppnådda visdomen och den aktiva skapande kraften inom denna visdom. De tre dolda och de sju manifesterade kan tillämpas i alla riktningar, på samma sätt som tal, färger och ljud, vilka har sina korresponderande betydelser inom allt liv och manifestation.
 

Fråga 404: Finns det någon hundra års cykel?

 

Svar: Det finns det. I varje århundrade görs ett försök av Visdomens Mästare att förmedla något bättre i form av ideal, sådant som dagens människan kan ta till sig utifrån de nu existerande idéerna. Ett sådant försök kan vi till exempel se i bildandet av vår Republik. Det fanns åtskilliga personer som levde på den tiden, vissa som vi historiskt känner till och andra som vi inte vet någonting om, som hyste en idé om en Broderskapets Republik och som omsatte sin idé i verkligheten. Den person som gjorde mer än någon annan för att dessa idéer skulle råda var Tom Paine; ändå var denne man den som blivit mest skoningslöst kritiserad av de tidiga teologerna. Sedan fanns det George Washington. Vad var det som höll honom vid mod under den näst intill omöjliga kampen gentemot en av de mest krigslystna och starka folkslagen; och fick honom att framhärda trots de motsättningar, okunskap och själviskhet som rådde bland folket som han kämpade för och vilka erbjöd honom ett så ringa stöd? Nåväl, han hade ett stöd. Det ligger en större betydelse än synes i det faktum att Lafayette kom från Frankrike och förde med sig ett svärd till honom. Många urkunder, förutom de högre Frimurar-urkunderna visar att denna Republik var avsedd att grundas på Broderskap. Men vi har avvikit från detta ideal och istället drivit in i individualismen.
 

Fråga 405: Kan inte en individ ha sin egen Guld Ålder inom Kali Yuga?

 

Svar: Jovisst, och i denna betydelsen; all den goda Karman från olika förflutna liv kan komma till ett förverkligande under ett liv. Då skulle denna människa få en Guld Cykel under detta liv, men en oerhörd mängd av mindre gynnsam Karma skulle förbli oförbrukad, och nästa liv skulle föra med sig ett upprensande av allt det som ännu inte rensats upp. Det som verkar vara bra är inte alltid bra utan i själva verket ganska ofta dåligt. Om en människa som innehar ägodelar, rikedomar, kultur och allt som verkar önskvärt i världsliga ögon skulle använda dessa förmåner för att skada sina medmänniskor, skulle hon endast öka på sitt eget framtida lidande som hon måste möta och göra ogjort. I själva verket behöver vi inte avundas de människor som innehar höga poster och som uppnår mycket belöning från det system som de styr över. De befinner sig i den värsta tänkbara positionen, och deras tur måste också komma. Ingen kan fly undan Lagen annat än genom att bruka sina tillgångar till att tjäna de övriga. I denna tidsålder pågår en sammanblandning av kasterna, för vi måste komma ihåg att kaster existerar överallt – brahminerna, krigarna, köpmännen och tjänarna – och medan många sudras i sitt hjärta befinner sig på hög nivå, befinner sig Brahminerna på låg nivå.

 

Fråga 406: Kommer det att ske en cyklisk utjämning av kasten?

 

Svar: Det sker ständigt en sådan utjämning; det vill säga att personer förs kontinuerligt in i olika ställningar, höga och låga, men inom alla cykler måste man ta med i beräkningen hur människorna kollektivt betraktat kontaktar varandra inom de olika slags erfarenheterna. Om de som är Sudras använder sin makt när de befinner sig i höga ställningar, på ett välgörande sätt, så kommer de att bibehålla sina höga ställningar; om de använder sin makt på ett sätt som går emot de övrigas välfärd kommer de oundvikligen att återgå till sina ställningar som Sudras.

 

Fråga 407: Finns det någon möjlighet att förkorta Järn Åldern?

 

Svar: Nej det finns ingen som helst möjlighet. Mr Judge fick en gång följande fråga; ’Kan vi göra något mot Kali Yuga?’ och han svarade; ’Nej men ni kan göra mycket inom den.’ För under en tid som Kali Yuga har den förbrukade energin fyra gånger så mycket kraft som i någon annan tidsålder. Själva snabbheten i rörelsen under Kali Yuga gör det möjligt att göra mycket mer under denna än under någon annan tidsålder.

 

Fråga 408: För de flesta av oss är det nödvändigt att reinkarnera, men vad gäller för de Stora Varelser som inkarnerar bland oss av egen fri vilja. Vad avgör de cykler som styr deras framträdande?

 

Svar: Om de andligt fullkomnade människorna som kommer som gudomliga inkarnationer vid olika perioder genom världshistorien inte behöver komma, måste det dock finnas rådande villkor på jorden som attraherar dem hit. Det är karaktären hos Jagen som vid någon given tidpunkt befinner sig på jorden som frambringar framträdandet av en Stor Varelse. Dessutom framträder även sådana Varelser vid skärningspunkterna av stora cykler så som skedde mellan 1875 och 1898 då tre stora cykler korsade varandra. Den första femtusen års perioden av Kaliyuga, som började vid Krishnas död – Läraren av ”Bhagavad-Gita” –  fullbordades vid denna tid. En annan cykel som också var verksam då var den hundra års cykel, när det under de sista tjugofem åren av varje århundrade görs en ansträngning av den Stora Logen, att genom Lärare eller deras lärjungar föra fram bättre ideal till mänsklighetens gagn. Solen passerade även under denna period från Fiskarna in i Vattumannen och i detta ligger också ett tecken. Dessa tre cyklers skärningspunkt innebar därför många olika saker, men en betydelsefull sak var att i eller ungefär vid denna period framträdde en Stor Personlighet på jorden som var i besittning av en sådan kunskap som civilisationen och de rådande världsförnuftet tillät. Om vi vill ta reda på vem denna Varelse var, räcker det att tänka i linje med våra studier. Den varelse som för världen var känd som H.P. Blavatsky var för Mästarna känd under ett helt annat namn, enligt deras egen utsago, och den kunskap som Hon eller Han förde fram är det som vi känner som Teosofi.

 

Fråga 409: Skedde det några markanta förändringar bland människorna i allmänhet under dessa cyklers skärningspunkt?

 

Svar: Religioner, vetenskaper, regeringar och folkslag befann sig samtliga i en förändring. Det var själva anledningen till att en Stor Personlighet framträdde. De rådande villkoren var sådana att de möjliggjorde ett sådant besök och även möjligheten att dra största möjliga fördelar av detta. När gamla former förändras blir människors förnuft  mer öppna, och då är det dags för det arbete som endast dessa stora Varelser kan utföra.

 

Fråga 410: Varför påbörjades arbetet i detta land 1875?

 

Svar: Därför att cykeln åter igen fört med sig tillbaka det som funnits förr. Här bland detta folk har de gamla egyptierna återvänt; tillika med de gamla perserna; och ni kan finna gamla hinduer och de som kommer från andra forntida nationer inkarnerade bland oss, om ni bara hade vetat hur ni skulle känna igen dem. Längre ner på skalan befinner sig dem som i förra inkarnationen tillhörde de nordamerikanska indian stammarna; deras karma tillåter dem att reinkarnera inom den ras som misshandlade och trängde undan dem. I detta land finner vi också en samling av individer från nästan alla jordklotets länder, så att en blandning av fysiska släktdrag pågår, vilket i sinom tid kommer att frambringa en kropp av en ganska annorlunda karaktär än några tidigare fysiska kroppar. Samtidigt framskrider dessa gamla folks psykiska natur och den ökar i känslighet som i sin tur får sitt inflytande över de fysiska släktdragen. Sammantaget får vi nu en klass av Jag som innehar en förmåga med större räckvidd att förstå och förnimma än den som funnits inom tidigare klasser av Jag


Alla dessa är betraktanden som bringar tillbaka Frälsare och de pekar på en sak som vi borde och behöver inse – att Den Ende som påbörjat arbetet i detta land har inte sin like. Om vi kommer att studera denna Varelses och den Stora Logens läror, med denna idé i åtanke, ju bättre kommer vår förståelse att bli. Ju mer vi kan förstå utifrån denna ståndpunkt, ju mer kommer vi att mottaga – desto närmre ska vi komma visdomen. Denna Varelses status innebär en stor läxa, vilket en förståelse av den cykliska lagen borde lära oss.

 

Fråga 411: Hur kan det komma sig att Jesus läror, som var ämnade åt en begränsad mängd människor har tagits i så mycket mer beaktande av dessa västerländska nationer än teosofins läror som nedskrivits i svart på vitt, och som appellerar till hela den omfattande världen ?

 

Svar: Är det inte en passande karma att de nu inkarnerade egyptierna som förslavade gamla tiders judar, nu i sin tur är förslavade under den judiska religionens dogmer? För det är inte Jesu läror som i allmänhet omsätts i praktiken av de så kallade kristna folkslagen. Jesus sanna läror var i själva verket teosofins läror. Jesus lärde ut samma saker som Buddha gjorde sexhundra år före honom. Han upprepade endast samma läror till en mindre folkgrupp – judarna – som var Hans mission vilket Han själv också sade. Denna mission spred sig till ett folk som var oförberedda på sådan kunskap och som snarare var benägna åt alla slags vidskepelser och dogmer. Jesus kom under en mindre cykel än den som frambringade Buddha. En tidsålder av mentalt och andligt mörker inleddes, och i stället för att ge ut kunskap, var det faktiskt nödvändigt att undanhålla kunskap från den okunniga klassen av Jag som då existerade. Även i Indien där mycket av denna forntida kunskap var rådande, och fanns nedtecknad, så upprätthölls den åtskiljd från de stora massorna. Det var därför som Jesus talade till folket i form av liknelser. 

 

Fråga 412: Om lagen om cyklernas skärningspunkt pekar på det faktum att en stor Varelse framträder på jorden, så utesluter det väl också varje idé om en efterträdare, eller hur?

 

Svar: Faktumet av en skärningspunkt mellan tre cykler pekar på en extraordinär händelse i form av framträdandet av en särskild Personlighet och utgör grunden för en förståelse av hela filosofin. Om vi inte förmår att ta till oss det faktum att filosofins källa utgör en faktisk kunskap och inser att den Varelse som presenterade denna kunskap, var insatt i den och förmedlade allt som kunde ges ut vid denna tidpunkt, så har vi inte den minsta ledtråd om vad det rör sig om. Med denna ledtråd kan vi vinna mer och mer insikt i alla riktningar, vi kan se vad dessa ting betyder, för det tenderar faktisk att öppna det som vi benämner det andliga ögat.
 

 

Fråga 413: I detta kapitel talas det om en kommande Avatar som kommer att kombinera kvalitéerna hos två av De största som kommit i det förflutna. Vad innebär detta?

 

Svar: Vi måste naturligtvis inse att vi ännu inte nått fram till slutet på vår omloppsbana och att det fortfarande kommer att ske mycket innan dess. Det kommer inte att finnas något slut på försöken att främja och sprida de idéer som kommer att uppväcka människornas förnuft. Likt slagen av snabba hammarslag kommer dessa försök att föregå vad som än kommer att ske och vem som än kommer. Vidare så var Krishna en krigare, inte inom det militära men väl i ordets sanna betydelse; Han var en administratör, medan Buddha stod för etisk intelligens. Nästa stora Avatar kommer att förena både den administrativa och den etiska intelligensen.
 

Fråga 414: Jag har hört några teosofer säga att en annan stor Frälsare ska komma ganska snart?

 

Svar: Han kommer när vi är redo, men Mästarna har inte gett ut cykeln för Hans ankomst och detta av verkligt goda skäl. Många av de judar som var lovade en Messias kände inte igen honom när Han kom och håller fortfarande utkik efter Honom. På samma sätt kände många teosofer inte igen Honom och har fått Honom till att inkarnera i åtskilliga kroppar, förkunnande Hans Ankomst.
 

Fråga 415: Kommer teosofins cykel att vara avhängig på de studerandes insatser?

 

Svar: Om alla ansträngningar görs att fortsätta arbetet på det sätt som Mästarna efterlämnade det att göras; och om det förkunnas istället för att spekuleras över, så kommer det att få ett mycket större inflytande, och vid nästa Ankomst kommer en grupp människor att vara redo för Läraren.
 

Fråga 416: Görs dessa allmänna ansträngningar vid en tidpunkt då tillintetgörandet av någon av de stora civilisationerna är nära förestående?

 

Svar: Ja, men vi måste komma ihåg att tillintetgörandet av en civilisation inte innebär tillintetgörandet av Jagen. Det innebär ett tillintetgörande av de system som tidigare efterlevts. Då kommer de individer som efterlevt det gamla systemet på ett eller annat sätt att dö ut eller bli tillintetgjorda fysiskt. Det handlar om det Stora Valet för alla, och en fråga om vilken sida man väljer, vilken väg man väljer.
 

Fråga 417:  Är det människan okunskap som förändrar hennes utveckling eller förändrar cyklernas lag hennes okunskap?

 

Svar: Människans okunskap håller henne okunnig. Detta innebär utveckling. Om hon vill fortsätta att förbli okunnig finns det ingen cykel eller person som kan förändra henne.
 

Fråga 418: Vilka är ödets cykler?

 

Svar: Alla cykler är ödets cykler. Tillämpat på oss själva så är det vi som skapar vårt eget öde – vi bestämmer över oss själva. Gropen vi faller i har vi själva grävt. Detta är vårt öde.
 

Fråga 419: Kan ni förklara lite om själva tillämpandet av denna cykliska lag, när det gäller bildandet och brytande av personliga vanor?

 

Svar: Läran om cykler gäller överallt. Det finns inte ett enda intryck av vilket slag det än må vara som vi hyser, som inte kommer tillbaka till oss; inte ens en tanke som vi tänker eller en handling som vi utför, alla kommer de tillbaka. Vi genomgår regelbundna cykler hela tiden – självupprättade cykler. Sättet att korrigera vanor ligger i att erkänna att felaktiga tankar kommer att återvända, ja att även ovälkomna tankar kommer enligt lagen att återvända till oss. Så det vi kan göra är att upprätta en motsatt tanke – en tanke av motsatt karaktär eller en känsla av motsatt slag, eller initiera en handling av motsatt slag. Fortsätt sedan att göra detta så gott du kan, och du kommer till slut att ha förintat den gamla cykeln och upprättat en ny.
 

Det finns människor som får ”deppighet” – sina dagar av uppgivenhet. William Q Judge sade vid ett tillfälle ”Jag har andra saker men aldrig deppiga dagar.” De flesta människor har emellertid sådana dagar. Deppigheten faller på och verkar ta människan helt i besittning; men människor kan bli botade, om de tar vara på möjligheten att upprätta en annan cykel. Hon måste notera det faktum att de sker vid vissa perioder, och att det vanligtvis löper en viss intervall mellan dessa deppighetsperioder, och genom att veta att de kommer att inträffa, så kan hon också förbereda sig på dem. Hon kan då börja tänka på den lyckligaste dagen eller det lyckligaste ögonblicket eller den lyckligaste sällskapet hon någonsin haft, och hålla fast vid denna lycka så gott hon förmår. Hon kommer inte att lyckas den första gången, och kanske inte heller den andra, men om hon håller kvar sin strävan, kommer hon att märka att styrkan från varje tidigare strävan kommer henne till nytta, tills att hon steg för steg, kommer att erfara att perioden av uppgivenhet har ersatts av en period av lycka.
 

Så det är genom att hålla ett öga på intryckens återkommande som vi kan korrigera dessa vanor. Vanor av alla de slag har grundlagts genom upprepningar. Den första gången vi gör något är det ännu inte en vana; men om vi upprepar handlingen och fortsätter med den så blir den till slut automatisk. Med kännedom om cyklerna, är vanorna inom vår intelligenta kontroll.
 

Fråga 420: Vilka är de huvudsakliga faktorer som ingår i den tidsperiod som förflyter när det gäller individuella intrycks återkommande?

 

Svar: Själva orsaken. Det första intrycket innehåller inom sig sin egen begränsning, ty ett intrycks återkomst är i enlighet med den första orsakens kvalité och styrka. Om vi, till exempel, tittar på ett ljussken under en liten stund och sedan sluter våra ögon, så kommer vi se ljusskenet med vårt inre öga, det kommer att förändras sig lite, det kommer och går tills intrycket slutligen bleknar bort. Detta tar bara ett fåtal sekunder; andra orsaker tar längre tid att mogna, allt enligt deras karaktär och de karakteristiska drag som de präglats med.
 

Ämnet om cykler är av yttersta betydelse och värde, både för människan, personligen och individuellt sett, och för nationer och civilisationer, sett som stora gruppenheter.  Det finns speciellt två punkter i detta kapitel som kommer att ge den studerande en förstående inblick. Den ena är, att det är människan som andligen sett sammanhåller alla de andra rikena. När hennes arbete på jorden är slutfört lämnar hon den – hennes krafter dras tillbaka och upplösningen påbörjas av de olika liven som byggt upp klotet. Naturkatastrofer, i form av eld och vattenöversvämningar, varigenom upplösningen fortskrider är inte orsaker, utan är ett resultat av att människan drar sig tillbaka.

Den andra punkten är att cykler innebär inte ett återvändande av intryck som påtvingats oss. Vi är dessa cykler. Cykler är endast orsakssammanhangens återkomst som vi satt i rörelse tidigare, som individer, som en folkgrupp, som en ras, och som mänskligheten i sin helhet. Vi är alla sammanbundna med alla andra varelser i det universum som vi rör oss i. Alla återkommanden inom Zodiaken, inom planeternas banor, inom solens bana och i alla andra riktningar, är alltid ett återkommande av orsaker som igångsatts av de som känner dess verkningar. Om vi finner oss själva existera i en mörk tidsålder, i en tid av fysiska och psykologiska epidemier, betyder detta att vi har en relation till detta. Vi borde börja se orsakerna inom verkningarna, och om verkningarna är felaktiga, komma ur denna typ av verkningar och inta en sann utgångspunkt för tanke och handling, samtidigt som vi stannar kvar hos våra pilgrimsbröder och fortsätter att leva med dem. Så har Mästarna gjort.   

 

_______________

SLUT PÅ KAPITEL 14B ONLINE

___________________________________________________________________________


 

Översatt från Answers to Questions on THE OCEAN OF THEOSOPHY av Robert Crosbie, sid.186-196. Utgiven av The Theosophy Company Los Angeles, USA, 1933.
 


Länk till TEOSOFINS OCEAN, kapitel 1, av William Q Judge|
  
till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till Robert Crosbie Online | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23