triangel.gif (5598 bytes)
 

 Svar på Frågor
i
Teosofins Ocean

ROBERT CROSBIE


KAPITEL 16

[Frågorna 450-481]

 


© 2010 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

Robert Crosbie

 


Svar på frågor i ”Teosofins Ocean”:

 | kap 1A |kap 1B |kap 2 | kap 3 | kap 4 | kap 5 | kap 6 | kap 7  | kap 8 | kap 9 |  | kap 10 |
| kap 11A
| kap 11B| | kap 12 | kap 13 | kap 14 | kap 14Bkap 15kap 16 | kap 17 | kap 18 |

 
PSYKISKA LAGAR, KRAFTER OCH FENOMEN

 

________________________________________

 

Ingen sann psykologi i Västerlandet. Den existerar i Orienten. Människan alla krafters spegel. Gravitationen är endast en halv lag. Kohesionens och polaritetens betydelsefullhet. Att göra objekt osynliga. Den Imaginära förmågan är allsmäktig. Mental telegrafi. Att avläsa av någons förnuft innebär stöld. Apportation, klärvoajans, kläraudians och second-sight. Bilder i astralljuset. Drömmar och visioner. Uppenbarelser. Verklig Klärvoajans. Inre stimuli framkallar yttre intryck. I Astralljuset finns allt registrerat. 
 

Fråga 450. Vilket syfte har kapitlet i denna bok? 

Svar. Syftet är att de Teosofiska studenterna ska få stifta bekantskap med de förklaringar och verkliga fakta som ligger till grund för de mest allmänt kända fenomenen och att varna dem för att acceptera felaktiga idéer vad beträffar dessa fenomen.

Varje student kommer antingen i det liv då han först påbörjat sitt studium av denna sanna filosofi eller i något påföljande liv att ofrånkomligen komma i kontakt med invånarna av de olika inre psykiska tillstånden och om han bär med sig en förståelse av dem i sitt sinne, det vill säga – en kunskap om de faror som förknippas med dem så blir han i stånd att passera dessa illstånd utan att någon skada sker. I “Tystnadens Röst” omnämns astralplanet som Lärdomens Sal, en sal av förfärliga prövningar där det under varje blomma ligger en orm. Alla seriösa studenter som känner till astralplanets faror försöker aldrig bryta sig igenom in på detta plan genom några slags övningar. De kommer på ett naturligt sätt att komma i kontakt med de faror som existerar där inom olika riktningar men eftersom de blivit varnade kommer de också att kunna skydda sig genom en bestämd längtan att vara andra till gagn det vill säga att lära sig för att kunna hjälpa andra. Kunskap kommer att spontant välla upp inom den människa som fortskrider utifrån en sund filosofisk grund. En sådan människa kommer inte att ha något behov av att bryta igenom till något som helst plan. Inte heller skulle en sann lärare sporra henne till att förvärva psykiska förmågor.

Fråga 451. Det har sagts att man kan komma ända fram till gudomlighetens tröskel och sen ändå kunna falla tillbaka. Vad menas med detta?

Svar. Man kan befinna sig på en viss punkt där själva kraften i individen för med sig sådana strålande resultat att individen bländas. Han kan då glida in i ett maktutövande av den enkla anledningen att han besitter kraften, även om han hyser idén att han aldrig skulle använda den för något annat än ett gott syfte. Men så länge som det finns en självisk tanke eller en självisk känsla eller så länge som en tanke på hämnd eller bara en irritation kan framkallas i honom så kommer han att befinna sig i fara, därför att samma kraft som verkar för det goda, även har en skadlig verkan med motsvarande stryka.

Fråga 452. Om möjligheterna för illusioner är oändligt mycket större i den astrala världen än i vaket medvetande, vad kan vi då göra för att skydda oss själva från sådana villfarelser? 

Svar. Det finns bara ett säkert sätt och det är genom korrekt urskiljning vilket aldrig kan uppnås genom att börja nerifrån och gå upp. Vi måste handla utifrån den högsta andliga delen av vår natur det vill säga vi måste börja ovanifrån och gå nedåt. Den astrala substansformen måste vägledas från de högre tillvaroplanen. Så samtidigt som vi har en kunskap om att detta illusoriska område i naturen existerar och har kunskap om varför folk kan och faktiskt utövar de krafter som tillhör detta område, så behöver vi förverkliga allt mer av den Verkliga Människans natur och vid alla tillfällen agera utifrån denna grundval. Eftersom den högsta andliga grundvalen innefattar allt, så kommer man, allteftersom man utvidgar sin räckvidd för andliga förnimmelser att komma till insikt om hela universum, det vill säga, man kommer omedelbart i kontakt med varje ting och varje varelse varhelst det existerar.

Fråga 453. Utgör inte astralplanet endast en reflektion av jorden? 

Svar. Ordet “astral” är ett ord som vi vid någon tidpunkt måste ge upp för det är helt enkelt för generellt. Vi kan säga att astralljuset är det stadium av hela astralplanet som står i direkt förbindelse med vår jord. Det finns många olika skikt av astral substans och det skikt som omger jorden genomsyras av alla de psykiska och fysiska emanationer som uppstår på jorden. Det reflekterar och påverkar även alla människor på jorden. Detta astralljus korresponderar till den atmosfär som vetenskapsmännen säger sträcker sig 40 miles runt jorden.  

Fråga 454. Vilken är faran med psykiska fenomen? 

Svar. Faran är okunnighet. Om vi med vår nuvarande konstitution och med våra nuvarande rådande idéer skulle försöka att kommunicera med väsen som vi endast delvis kan se och vars natur vi inte alls skulle kunna ha någon kännedom om, så skulle vi göra oss helt sårbara för deras inflytande. Vi har vårt eget arbete att utföra på det ställe vi befinner oss och vi har vår egen sfär av inflytande inom vilken vi är skyddade och inga främmande krafter kan bryta igenom och komma in i denna sfär såtillvida vi inte själv skapar en öppning för dem. För om vi riktar vårt sinne och våra känslor åt deras håll, är det möjligt att vi öppnar portarna för dessa sub-mänskliga ting eller för astrala omoraliska entiteter. 

Fråga 455. Finns det samma invändning mot att attrahera elementaler? 

Svar. Ja. Påståendet görs att det finns många former av elementala ”småliv” som alla besitter sina egna naturliga krafter, kvalitéer, verksamhetssätt och lagar, men det ges ingen vidare förklaring med hänseende till deras natur ut av den enkla anledningen att när denna nyckel väl delgivits så kommer själva tanken på dem att attrahera dem till en. Så vilken nytta skulle det finnas med att tänka i dessa banor? Det är precis samma sak som att ta in ämnen i våra kroppar som inte på något sätt är assimilerbara och eftersom det inte hör hemma där, och är helt bestämt skadliga. Sådant tänkande tjänar endast syftet att hålla detta slags handlande i verksamhet och att attrahera dessa slags väsen som inte besitter mer ansvar än elden och vattnet gör. Våra tankar bör inte vara i riktning mot yttre ting, förutom att använda dessa ting för allas välgång. Det finns mycket information längs dessa riktlinjer som inte ges ut, för om vi skulle ha tillgång till denna information skulle vi endast använda det på ett skadligt eller förstörelsebringande sätt. 

Fråga 456. Finns det inte Buddhiska eller Manasiska elementaler? 

Svar. Det finns ”småliv” på varje plan. Det finns Buddhiska småliv, Manasiska småliv, lägre Manasiska småliv, psykiska och fysiska småliv som existerar i det som kallas substansen eller materian på dessa olika plan. Det existerar ingen materia i sig själv utan den utgör alltid skapelsen av någon slags tankar. Inom formens evolution på vilket plan det än må vara så använder vi småliv från dessa plan och tränar dem i enlighet med det sätt vi tänker. 

Fråga 457. Vad händer med elementalerna om vi slutar tänka på dem? 

Svar. När den färgningen eller energin som använts för att påverka dem dör ut och det inte längre finns någon mer tillförsel så återtar de sina egna naturliga ofärgade läggningar. Elementalerna kan anta vilken form som helst som människans imaginära förmåga skapat för dem. Det är genom det sättet som människan tänker som hon kommer att skapa de bilder som dessa småliv kommer att verka inom och som ger dem dess riktningar. Enligt hennes sätt att tänka kommer hon antingen att skapa vackra former eller former av ett motsatt slag, det vill säga, antigen former av ett uppbyggande eller destruktivt slag. Vad är den imaginära förmågan annat än en tanke som skapar en form? Och den imaginära förmågan utgör den ‘kungliga förmågan’ som Judge säger eftersom all utveckling av vilket slag det än må vara måste först kunna föreställas innan den sätts i någon som helst verksamhet. Den imaginära förmågan utgör förmågan att tänka, praktiskt tillämpat. 

Fråga 458. Om vårt tänkande tenderar att ingjuta energi i de elementala småliven  kommer vi då inte att försvaga de rätta elementalerna om vi inte tänker? 

Svar. Men vi utövar tänkande hela tiden. Vi kan inte sluta tänka. Vi tränar hela tiden dessa småliv – vi färgar ofärgade småliv. Om vi brister i att agera i den rätta riktningen så innebär detta förstås att vi agerar i en felaktig riktning. Om vi till exempel ingjuter energi i den Tamasiska kvalitén, så ingjuter vi inte energi i den Sattviska kvalitén. 

Fråga 459. Då skulle väl evolutionen framskrida mycket snabbare om vi alla utgick från samma grundval av tankar, eller hur? 

Svar, Ja, den åtskiljande grundvalen står i motsatts till hela naturen. Problemet är att även om vi är gudomliga så agerar vi inte utifrån den gudomliga naturen. Vi måste förstå vem vi är och vi måste förstå vad livets verkliga syfte är. Då kommer vi att kunna komma till koncensus när det gäller den imaginära förmågan, tänkandet och viljan. Två eller tre viljor som alla agerar utifrån samma grundval är tillsammans mycket starkare än tre separata viljor och ju mer de agerar utifrån samma grundval ju större är den verksamma kraften i en allt ökande proportion. 

Fråga 460. Vilken är förklaringen till att vissa människor kan se elementala eller astrala former och andra inte? 

Svar. Enkelt uttryckt på grund av att seendefasen har utvecklats i vissa personer och andra inte. Men detta innebär inte kunskap och det innebär inte heller en normal utveckling. I själva verket innebär det ibland ett abnormalt tillstånd inom vilket de olika principerna av de olika kropparna åtskiljts som är fallet med medium som är föremål för epilepsi. När principerna inte är koordinerade finns det inget klart seende på astral planet och när det föreligger en okunnighet om det astrala planets orsaker så kommer slutsatserna som kläs i ord på detta plan vanligtvis att vara felaktiga. Sann klärvoajans skulle innebära förmågan att se i det Akasiska ljuset. Allt vårt seende sker genom reflekterat ljus som kommer uppifrån och som belyser det nedanliggande genom de olika lägre principerna.  

Fråga 461. Kan vi säga att all materia är strålande i betydelsen att den avger ett ljus på något sätt? 

Svar. Det finns en ljusstyrka inom varje slags materia även om det inte är uppenbart för oss. 

Fråga 462. Vilken grad av intelligens betraktas radium att besitta? 

Svar. Man kan säga att radium ligger närmre elementalernas andliga essens än vissa andra. Alla metallerna har en del strålande essens inom sig men den form av radium som är sällsynt och svår att få tag i har i sin isolerade form förmågan att stråla genom sitt eget ljus. Från solen kommer en oupphörlig ström från dess homogenitet till vår jords homogena substans och alla materieformer är frambringade ur denna substans.   

Fråga 463. Då tillhör de metalliska elementalerna en annan klass än växt och djur substanserna? 

Svar. De står i själva verket närmre det astrala riket. Vissa märkliga saker kan observeras genom att betrakta dessa materieformer. Till exempel  så kan en sten inte brinna beroende av att det finns mer eld i den än vad fallet är med trä. 

Fråga 464. Vissa vetenskapsmän påstår att det finns elektricitet i växter, vad anser ni om detta? 

Svar. Exakt samma essens finns inom alla riken. Vissa former uttrycker det inte i samma grad som vissa andra gör, men alla härstammar från samma yttersta essens, ursprung och bestämmelse. Det är genom att gå till själva roten av varje form som Adepten är i stånd att förstå dess evolutionära lagar jämte alla andra slags material av liknande grad eller stadium. 

Fråga 465. Besitter inte solen en hel del av livskraften? 

Svar. Solen utgör livsvågen i vårt system men besitter själv varje princip som människan har. Så vi drar mer eller mindre nytta av solen allt i enlighet med de förställningar vi har om den. Det kan hända att vi sitter i solen och enbart tar emot dess värme men vi kan vara mottagliga för dess högre principer, ja allt det som finns tillgängligt. Allting är präglat av vilka tankar vi har om det. Det är sättet på vilket vi tänker om ett ting som sätter krafterna i rörelse. 

Fråga 466. Samstämmer detta uttalande med det uttalande som Herr Judge gör när han säger att om han hade femhundra män och kvinnor som var hängivna Teosofin så skulle han kunna förändra världshistorien.? 

Svar. Ja. Om det fanns femhundra ärliga, uppriktiga och osjälviska män och kvinnor hängivna Teosofin så skulle det innebära en enhetskraft – en dynamisk energi – som skulle förändra världen. Kanske skulle vi alla vilja tillhöra denna skara, men vad är det som hindrar oss? Det som hindrar oss är helt enkelt de idéer vi hyser som ligger till grund för hur vi spenderar vår energi, till stor del på ett destruktivt snarare än uppbyggande sätt. När vi kommer att leva utifrån en sund uppbyggande grund kopplat med de högsta idealen kommer kraften att vara närvarande, för det finns en kraft inom människan som då den avfärgats själviskhetens kulör utgör en starkare kraft en själva solkraften – det vill säga, den kraft som springer ur riktad självmedveten intelligens i verksamhet. 

Fråga 467. I kapitlet står det att “… En Adept skulle under en sådan rådande dynamik kunna skingra ett objekts atomer – med undantag av den mänskliga kroppens atomer.” Varför utgör den mänskliga kroppen ett undantag? 

Svar. Därför att ingen vare sig mänsklig eller djurkropp skulle kunna skingras på detta viset utan att denna kropps liv skulle förgöras. Men även om kroppen inte kan skingras så kan den genomgå en sådan förändring så att den blir osynlig även om den fortfarande är närvarande. Detta utförs med en kännedom om Akashas eller aetherns lagar varigenom synförmågan kan hindras vid en viss punkt från att se mer. Det vill säga en punkt kan sättas och en bana likt en cirkel skapas vilken slutar vid den givna punkten? I sådana fall kommer kroppen att förbli osynlig inom denna gräns. 

Fråga 468. Från det som Herr Judge säger drar jag slutsatsen att Kohesionskraften är en kraft i sig som inte är beroende varken av attraktions eller repulsionskraften. På vilket sätt går den att särskilja från dessa två krafter? 

Svar. Kohesionskraften är den kraft som frambringas av viljan, som viljan kan skingra; medan attraktions och repulsionskraften som styr materiens atomer kommer att ebba ut av sig själv och tillåta atomerna att återgå till sina ursprungliga former, såvida de inte störs av en högre stående kraft. Man kan åtskilja partiklarna i allting; det vill säga, man kan lösa solida ting till flytande vätskor och så vidare; men om man låter dem följa sina egna riktlinjer så kommer de att återta sina ursprungliga former. Dock kvarstår det att den mänskliga viljan kan hålla samman eller skingra vilken form det än må vara, och solens kohesionskraft är, låt oss säga, beroende av alla intelligensers kombinerade krafter som formar solen genom att agera i en och samma riktning.  

Fråga 469 Hur relaterar adhesionskraften till kohesionskraften? 

Svar. Det finns vissa substanser, av olika slag, särskilda kroppar som fasta föremål och vätskor som kan fås att klibba fast, men detta sker genom antingen den elektriska eller magnetiska attraktion som finns inom dessa substanser, vore detta inte fallet så skulle de inte fastna så lätt. Den elektriska kraftens mäktiga lagar ligger bakom alla dessa verksamheter. Kohesionskraften verkar på partiklarna av ett enskilt objekt. Som det nu är beskaffat så existerar det ett vibrationstal som representerar kombinationen av de intelligensers vibrationer, vilka utgör objektet. Med andra ord har objektet ett gemensamt ackord som bibehåller dess form. När du väl känner till detta gemensamma ackord så kan du slå an en tonart högre och därmed kommer objektet att upplösas.

Fråga 470. Utgör människans förmåga att behärska luften en mystisk förmåga?

Svar. Nej, det utgör inte på något vis en mystisk förmåga. Människans önskan om att kunna flyga och att få tag i en maskin som kan möjliggöra detta är den enda kraft som ligger bakom hennes bemästrande av luften. Alla pojkar som flugit en drake förstår att den grundläggande principen för att denna ska kunna flyga är den vinkel som luftens sammanpressande kraft utövar på en plan yta vilket kommer att förmå maskinen att stanna i luften. Men kanske kommer begäret att vilja flyga från någonting i det förflutna, något som hittills legat dolt inom människornas natur. Det har sagts att de Atlantidiska Raserna utkämpade sina strider i luften. De använde emellertid ingen bensin för att manövrera sina luftskepp. De använde en sol kraft och de hade en solmotor som inte utgjordes av något maskineri men som hade funktionen av en brännpunkt – en sammanpressande punkt – för solens strålar i skiftande verksamhetsfaser – en drivande kraft, en uppåtstigande kraft och en neråtgående kraft eller vilken typ av kraft det än var som de var i behov av.

Fråga 471. Kan inte orientalerna med hjälp av en viss andningsteknik upphäva polariteten och därmed få kroppen att levitera?

Svar. De koncentrerade sig på en idé tills att de förlorade all förnimmelse av kroppslig existens. Detta är inte medveten levitation. Antingen kan de eller så kan de inte sätta sig över kroppens polarisering för detta är avhängigt av den typ av kunskap som personen besitter som använder sig av processen, och det är också betingat av den astrala och den fysiska kroppens tillstånd vid tidpunkten för utövandet. De måste känna till det rätta sättet för att orsaka levitation. Men varför skulle någon vilja levitera? Vilken nytta skulle det vara med det?

Fråga 472. Användes inte kunskapen om leviation på ett bra sätt då Egyptierna byggde pyramiderna?

Svar. Det var i forna tider innan vi blev dem vi nu är. Vi måste komma ihåg att vi inte är så goda eller inte heller så visa som vi en gång var. Vi har fortsatt ner för trappstegen ytterligare steg och för att använda en liknelse så är vi nu verksamma på källarplan i stället för på bottenplan. När vi var verksamma inom den mycket tidiga Egyptiska nationen så hade vi den kunskap som möjliggjorde det för oss att förändra de ofantligt stora stenarnas polaritet och därmed göra dem lätthanterliga. Även förflyttandet av dem över oerhörda avstånd fullbordades med hjälp av kunskapen om polarisering. Under en period använde vi oss av sång, det vill säga, vissa specifika metoder av sjungande. Under andra perioder använde vi oss av en metall som vi för närvarande inte har en kännedom om. Denna metall verkan var – då den placerades under någon stor tyngd – att den förhindra jordens attraktionskraft, för detta är vad tyngd, innebär – jordens attraktionskraft på en viss mängd substans. Bryt denna attraktion och tyngden ter sig som ingenting eller jämförelsevis som en lätt vikt.  

Fråga 473. Herr Judge talar om oss såsom Atlantiderna och om hur vi var svartkonstnärer. Vad menas med detta?

Svar. Atlantiderna missbrukade sina förmågor. Men vi säger inte detta om Atlantidena utan om oss själva. Den gamla Visdomsreligionen lär att vi i själva verket är dessa Atlantider. En gång i tiden besatt vi stora förmågor och vi förlorade dem genom att missbruka dem i den Fjärde Rasen och sen igen i den Femte Rasen som de tidiga Egyptierna. Nu är frågan, om vi har nått den punkt då vi kan återvinna våra förmågor genom att på ett korrekt sätt använda de förmågor som vi för närvarande besitter?


Fråga 474. Hur kan Herr Judge veta, som han påstår att han gör, att varje människa inom varje ras har samma förmågor?

Svar. Först genom att iaktta dem hos många människor inom många raser och sen genom att känna till det gemensamma ursprunget och den gemensamma naturen för alla människor. Om man till exempel hört en människa sjunga så skulle man kunna tänka sig att hon var den enda som kunde, men om man sedan hör många människor sjunga skulle man komma till insikt om att alla människor har en förmåga att sjunga och att själva sjungandet egentligen bara är en fråga om övning. Människan är en sammansatt varelse, det vill säga, hennes principer är uppbyggda av alla element som existerar överallt i Livets stora ocean. Därför existerar samma möjligheter inom alla och envar.


Fråga 475. Hur kan det komma sig att drömmar ofta innebär en sådan absurd blandning?

Svar. Och ändå är det så att dessa absurditeter ter sig tämligen normala i drömmen. Vi tycker inte alls det är märkligt om vi i vårt drömmande befinner oss till exempel sittande i ett tempel för att sedan ögonblickligen vandra i en viss riktning på en stadsgata och sen lika plötsligt upptäcka att vi befinner oss på en båt i oceanen. I drömmarna så har vi inget överhuvudtaget att jämföra det med. Vi har vår egen båt, vår egen gata, vårt eget tempel. Vi skapar vår egen värld och våra egna idéer, vi följer vårt eget tillvägagångssätt. I det vakna medvetandetillståndet kan vi inte drömma så bra därför att antingen kommer någon annan att kolla upp oss, eller så kan vi kolla upp oss själva med namn och adress och identifiera oss själva med det tankesätt som är allmänt rådande bland folk.

Fråga 476. Hur kan vi veta om en dröm kommer från vår högre natur?

Svar. Genom att känna till den inre människans natur. Då denna kunskap appliceras på drömmen kommer dess natur att uppenbara sig och det kommer inte längre att råda något tvivel om drömmen kommer från astralplanet eller från den högre naturen. Som en regel kan sägas att allt det som vi erfar i en dröm från den inre människan är en känsla, för drömmen som filtreras genom hjärnan blir splittrad och förvirrad. En dröm som skapar ett djupt intryck kan självfallet inte endast vara en ytlig dröm.

Fråga 477. Påverkar Karma våra drömmar?

Svar. Karma är alltid verksam den innebär verkan och återverkan, vare sig vi är vakna eller drömmer eller befinner oss i något annat tillstånd. De orsaker som påbörjats i det vakna tillståndet har en återupprepning i det astrala tillståndet av den anledningen att vårt drömmande har sin grund i intrycken som alstrats i våra personliga liv, genom våra tankar och känslor.

Fråga 478. De drömmar som uppstår från en personlig grund måste vara väldigt olika de som utgår från den Inre Människan, eller hur?

Svar. Ja, det stämmer. Det innebär ett styvt arbete att tänka på ett språk som vi håller på att lära oss. Vi kan kanske läsa det men vi kan inte tänka på det språket. Vi kan till och med föreställa oss på detta språk men vi kan inte tänka på det. Detta utgör just svårigheten i våra drömmar. Vi måste tänka på det språk som vi är vana vid och sedan översätta det tillbaka till Jagets språk, och detta språk utgörs inte av någon form av de språk som människor använder sig av runt om i världen. Jagets språk är ett språk som varje individ själv måste lära sig. Det ligger bortom våra vanliga ljud och talfraser och är baserat på ljudens, färgernas och nummertalens ockulta symboler. De är relaterade till geometriska former – cirkeln, triangeln, kvadraten, de varierande vinklarna och motsatts vinklar vilka alla har sina specifika betydelser. Till exempel har den fyr-uddiga stjärnan, den fem-uddiga stjärnan de sex och sju-uddiga stjärnorna alla sina distinkta betydelser. Möjligen står den fem-uddiga stjärnan för människan och utgör ett sätt att identifiera människan, precis som ord inom vaket medvetandetillstånd utgör ett sätt att identifiera saker och ting. Den fyr-uddiga stjärnan refererar till ett djur och så vidare. Själens språk är i själva verket ett allegoriskt språk. Herr Judge nämnde vid ett tillfälle att Jaget, för sitt eget syfte, skulle kunna låta ett sandkorn bli en symbol för ett berg, eller en vattendroppe symbolen för en sjö. Sannerligen, så ligger hela kunskapen om det ockulta förborgat i geometriska former och vissa färger och ljud.  

Fråga 479. Men om Jaget har sitt eget språk, hur kommer det sig då att det kan kommunicera med andra Jag?

Svar. De skulle var och en använda sitt eget språk. Ni vet att en kines och en japan kan läsa varandras språk. En gång i tiden existerade det ett universellt språk. Men i fallet med ett Jag som kommunicerar med ett annat så måste ni komma ihåg att användandet av ljud och fraser inte behövs. Så snart som den enes natur står i syntetisk relation med den andres så är idéerna utbytbara. Det existerar en förnimmelse av sakernas inre natur snarare än formen. Det är möjligt för någon som inte alls förstår engelska språket att lyssna på detta talade språk och dock förstå allt som sagts. Det finns också en annan faktor. När H.P. Blavatsky var i Indien talade hon hinduernas språk. Efter åtskilliga år då en av Maharajorna kom över till London för att träffa henne och började tala hindustani med henne så sa hon “Vad i hela världens namn säger mannen?”

“Hur kommer det sig Madame” sa Maharajan, “att Madame talade detta språk när ni var i Indien? ”Åh” Sa hon “det var i Indien” Så av detta kan vi se att det finns något i omgivningarna som också bär kunskapen.

Fråga 480. Skulle fallet med Blinde Tom, som kunde spela piano utan att någonsin ha lärt sig det utgöra ett fall av mediumskap?

Svar. Nej, detta var inte ett mediumskap utan endast ett uttryck för hans egen kunskap som han lärt sig i ett tidigare liv och som han sedan väckt till liv igen. Våra genier är människor som under andra liv har specialiserat sig inom musik, litteratur, konst och poesi.  De är på så många sätt excentriska och som vi vet, känsliga och svåra att komma överens med ja, “temperamentsfulla”. Orsaken till detta är att de är obalanserade på grund av att de endast uppodlat en förmåga på bekostnad av resten av deras natur.


Fråga 481. Kan man säga att sanningen uppstår ur etern och att vi absorberar den?

Svar. Nej, det är en absolut felaktig föreställning. Sanningen uppstår inte ur etern. Sanningen av vilket slag det än må vara uppstår från intelligens och förnims av intelligens.

_______

SLUT PÅ KAPITEL 16 ONLINE

___________________________________________________________________________


 

Översatt från Answers to Questions on THE OCEAN OF THEOSOPHY av Robert Crosbie, sid.186-196. Utgiven av The Theosophy Company Los Angeles, USA, 1933.
 


Länk till TEOSOFINS OCEAN, kapitel 1, av William Q Judge|
  
till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till Robert Crosbie Online | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23