triangel.gif (5598 bytes)
 

 Svar på Frågor
i
Teosofins Ocean

ROBERT CROSBIE


KAPITEL 17

[Frågorna 482-494]

 


© 2008 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

Robert Crosbie

 


Svar på frågor i ”Teosofins Ocean”:

 | kap 1A |kap 1B |kap 2 | kap 3 | kap 4 | kap 5 | kap 6 | kap 7  | kap 8 | kap 9 |  | kap 10 |
| kap 11A
| kap 11B| | kap 12 | kap 13 | kap 14 | kap 14Bkap 15kap 16 | kap 17 | kap 18 |


 
PSYKISKA FENOMEN OCH SPIRITUALISM

 ________________________________________SPIRITUALISM en felbenämning. Borde kallas nekromanti och dyrkandet av de avlidna. Denna kult hade inte sitt ursprung i Amerika. Utövandet sedan länge känt i Indien. De nedtecknade fakta värda att undersöka. Teosofer erkänner dessa fakta men tolkar dem på annat sätt än “spiritualisterna”. Undersökandet begränsas till frågan om de avlidna återvänder. De avlidna återvänder inte på detta sätt.  Mängden kommunikationer kommer från människans astrala skal. Uttalade invändningar mot de påståenden som medier gjort. Vittnesbörderna rättfärdigar vetenskapens förlöjliganden. Materialisering och dess innebörd. En mängd elektrisk magnetisk materia med en projicerad bild från astralljuset. Eller så är det mediumets astrala kropp utpressad från den levande kroppen. En analys av de lagar som man måste känna till innan fenomenen kan förstås. Den “oberoende röstens” klang. Den astrala världens betydelse. Farorna med mediumskap. Försöket att uppnå dessa förmågor för att kunna tjäna pengar eller för själviska ändamål är också farligt. Den cykliska lagen föreskriver en minskad kraft vid denna nuvarande tidpunkt. Logens syfte.

 

Fråga.482 Herr Judge förnekar inte spiritualismens fakta i detta kapitel och ändå så fördömer han det fullständigt, hur detta kan vara?

Svar
. Tycker ni inte att han själv mycket tydligt för fram anledningarna? Han visar att spiritualism inte alls är andligt; att det inte är “andarna” som det kommuniceras med, eller som är verksamma under seanser; och han visar att dess utövande varit kända för de Gamle och att dessa fördömde utövandet som nekromanti, en av de mest skadliga verksamheter som en människa kan hänge sig åt. Han gör vidare klart att det är en ren dårskap att följa spiritualismens linjer eftersom alla de spiritualistiska fenomen som inträffat sedan det tidiga fyrtiotalet i förra århundradet varken har gett oss någon filosofi och inte heller visat på någon ytterligare kunskap än den som redan var känd.

Fråga. 483 Är alla medium nödvändigtvis ondskefulla?

Svar. Nej. Men i allmänhet befinner sig personer som blir spiritualistiska medier i en ställning där de kan vilseledas på grund av en brist på kunskap om sin egen natur. De är kanske inte nödvändigtvis illvilliga. Vad som behövs för att kunna vara verksam på ett intelligent sätt på astralplanet är en kunskap om de lagar som tillhör detta substansplan. Medier har överhuvudtaget ingen kunskap om de lagar som råder och utgör rent passiva instrument och de är till stor grad oförmögna att på ett korrekt sätt förmedla tillbaka det som kan betraktas där, eller att i själva verket se det som faktiskt existerar för att kunna förstå det. Det finns emellertid något illvilligt i det, under de omständigheter där det finns en disposition för att använda abnormala förmågor för att antingen tjäna pengar eller för att glorifiera sig själv.
 

Fråga. 484 Det verkar som det skett en stor förändring av de spiritualistiska fenomenens karaktär under de senaste åren. Nu förekommer det mycket mer automatskrift på ouija brädan av människor som inte alls är spiritualister . Vad är skillnaden mellan de kommunikationer som kommer från en ouija-bräda och de spiritualistiska kommunikationerna som kommer genom medier?

Svar. Mediumet är inte en ansvarsfull varelse och den slags kommunikation som kommer genom en sådan person, från vilken källa den än härstammar, kommer att vara färgad av mediumets egen natur. Å andra sidan är allt det som kommer från användandet av ouija brädan eller någon annan form av automatskrift inifrån den person som använder det. Sådana personer kan knappast benämnas “mediumistiska” för de uttrycker vanligtvis sina egna förnimmelser, bra eller dåliga, och allt som förmedlas via en sådan metod filtreras genom deras delvisa eller fullständiga felaktiga personliga idéer. Hur skulle de kunna förmedla något med någon som helst grad av intelligens när de inte äger någon kunskap om människans inre väsen? Ouija brädan ger svar därför att den som frågar och den som svarar är en och samma person.

Fråga. 485 Finns det inte en möjlighet när det gäller användandet av ouija brädan att det sker ett åtskiljande av vissa av kroppens höljen så att det sker en oberoende verksamhet?

Svar. Det är fullt möjligt, därför att den inre människan har sin egen känsla av medvetande, åtskiljt från det som kan uppnås genom kroppen. Ett åtskiljande mellan, låt oss säga, de fysiska och astrala kropparna, kan ske som tillåter en kroppslig verksamhet samtidigt som medvetandet eller intelligensen är verksam på astralplanet. Här är uppenbarligen ett tillstånd som är analogt med somnambulism under vilket kroppen själv agerar och där det dock finns ett undermedvetet tänkande på andra saker än det som kroppen utför.

Fråga. 486 Tenderar inte användandet av ouija brädan till en brist på kontroll?

Svar. Självfallet är det så. Och det är farligt utav den anledningen att det inte finns någon kunskap i det, man vinner ingen kontroll genom det och man uppnår ingenting med det. Vem som helst kan skriva på ouija brädet och sen tillåta sig själv, om man inte är försiktig, att bedras av det. Allt det som någonsin förmedlats genom en ouija bräda kan plockas upp på många ställen och innehåller ingen som helst sanning ur ett ockult perspektiv. Det finns ingenting av vikt längs med denna linje, ingenting förutom absolut dårskap.

Fråga. 487 Kan några av ouija brädans fenomen vara orsakade av besatthet eller av någon av de entiteter som omtalas i detta kapitel?

Svar. Det är möjligt, om man är svag och helt mediumistisk, att bli föremål för besatthet eller att bli föremål för de omtalade sub-mänskliga entiteter, genom detta utövande. Men en något så när intelligent person med en något så när kontroll, kan genom att tänka på dessa saker på ett visst sätt orsaka automatskrift utan att för den skull vara ett medium eller vara föremål för besatthet. Skriften skulle inte komma från någon “ande” utan från personen själv som ser med en uppsättning av organ och sedan förmedlar det till en annan uppsättning av organ. Handens riktning styrs av en viss process i den astrala hjärnan.

Fråga. 488 Vad orsakar den sensitives hand att synligt vibrera på brädan?

Svar. Det är förstadiet till epilepsi och har att göra med desorganisation inom personens astrala natur. Men möjligtvis består den största skadan som ouija brädan utövande orsakar, i den falska föreställning som blir följden det leder till. En person antar att han får kommunikationer från än den ena än den andra “anden” och allteftersom kommunikationerna fortsätter blir han mer och mer övertygad om sin egen betydelse, rättfärdighet, seende förmåga och andliga förnimmelse tills att han till slut inte medger något annat beslut än detta. Hans psykologiska experiment ter sig sanna, ur hans egna ögon betraktade, men hur mycket de psykologiska experimenten än kan skifta – och skiftar gör dem alla – så är var och en övertygad om sin egen sanning. 

Fråga. 489 Vad innebär Voodooism?

Svar. Det är en form av svart magi – vissa övningar som gått i arv från Afrikanska svartkonstnärer och som de färgade i New Orleans är hemfallna åt. Genom detta system kan de orsaka skada för sina fiender eller uppnå de saker som de hyser begär efter. De kan till exempel skapa en bild av en person som kan vara av lera, som en bild, eller någon annan form, ja till exempel utav kläder eller av vilket material som helst och genom att förhålla sig till denna bild som om det vore personen själv kan man genom användandet av vissa örter, ljud, invokationer, och övningar, framkalla de reaktioner på den persons kropp som man på detta sätt skapat en bild av. 

Fråga. 490 Utförs detta genom personens astralkropp?

Svar. Det utförs med hjälp av utövarens inre förmåga, genom en viss stark känsla och genom en övertygelse om att uppnå det önskade resultatet. En del av utövandet skänker koncentration till utövarens lägre vilja. Begäret tillgodoser riktningen. Dessa är de krafter som tillhör naturens mörka sida. Användandet av psykiska förmågor för självisk vinning och i syfte att skada andra är svart magi.

Fråga. 491 Skulle utövandet av Voodoo kunna ha någon verkan på en uppriktig person?

Svar. En uppriktig person skulle vara skyddad om hennes önskan endast var att gagna andra. Det mäktigaste och bästa skyddet som finns är det orubbliga begäret att vilja vara till nytta för mänskligheten. Men en person som hyser liknande slags idéer som dem som verkar emot honom kommer inte att ha något skydd att tillgå och kommer att vara blottad för denna typ av angrepp.

Fråga. 492 På sidan 150 står följande…”Varje intryck alstrar en bild i den individuella auran… med hjälp av denna etableras en förbindelse mellan auran av vänner och släktingar, gamla, nya, nära och fjärran.” Hur etableras denna förbindelse?

Svar. Varje intryck alstrar en bild i den individuella sfären eller auran. Genom denna bild eller detta intryck skapas en förbindelse mellan aurorna av vänner och släktingar – ja i själva verket mellan alla som känner någon annan person. Bilden är som ett fotografi och mediet ser det som om själva personen vore närvarande och kallar det för “anden” som söker att kommunicera. Men låt nu den “ande” som du vill kommunicera med i stället vara en “levande person” och mediet kommer att ge dig en lika god redovisning av denna levande varelse som fallet skulle ha varit med en avliden. Detta prov har utförts många gånger.

Det är ett gammalt medialt knep att tala om för dig att du ska föreställa dig en bild av den “ande” som du vill kommunicera med och om du lyckas göra dig en stark föreställning kommer ett bra medium att kunna berätta allt om den personen för dig det vill säga din upplevelse av den.


Fråga. 493 Vad är det som åtskiljer de levande från de döda?

Svar. Vad är det som skiljer oss åt som levande varelser när vi färdas från en stad till en annan? Vi är inte döda men vi befinner oss inte där en kommunikation med lätthet kan uppstå. Det är endast en fråga om kommunikation.

Fråga. 494 Är vi inte alla ur en aspekt mediala i den bemärkelsen att vi blåser iväg med varje övertygelse som ligger i luften och vi påverkas genom de tankar och känslor som hyses av dem vi kommer i kontakt med?

Svar. Jo det stämmer. Mediumskap innebär passivitet. Vi måste vara positiva från den andliga sidan av vår natur och inte positiva från den fysiska sidan.

 

_______________

SLUT PÅ KAPITEL 17 ONLINE

___________________________________________________________________________


 

Översatt från Answers to Questions on THE OCEAN OF THEOSOPHY av Robert Crosbie, sid.186-196. Utgiven av The Theosophy Company Los Angeles, USA, 1933.
 


Länk till TEOSOFINS OCEAN, kapitel 1, av William Q Judge|
  
till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till Robert Crosbie Online | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23