triangel.gif (5598 bytes)
 

 Svar på Frågor
i
Teosofins Ocean

ROBERT CROSBIE


KAPITEL 3

[frågorna 98-115]
 


© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

 


KAPITEL 3

JORDKEDJAN


Läran om Jorden. Denna är också sjufaldig. Den är en av en kedja på sju som korresponderar till människan. Alla sju tillhör inte en kedja som består av separata enheter, utan de genomtränger varandra. Jordkedjan är en reinkarnation av en tidigare kedja som nu är utdöd. Denna gamla kedja var just den som vår nuvarande Måne utgör den synliga representanten av. Månen är nu död och håller på att krympa. Venus, Mars etc. är levande representanter för liknande kedjor som vår. En mängd Jag existerar för varje kedja. Antalet, även om det är otaligt är dock begränsat. Deras evolutionsförlopp genom de sju globerna. I var och en av dessa utvecklas en viss del av vår natur. Vid den fjärde globen inleds förtätningsprocessen och når sin gräns.

 


INLEDANDE ANMÄRKNINGAR

I vårt studium av Teosofins Ocean bör vi alltid hålla i minnet kapitlens ordningsföljd. Det första kapitlet lägger fram faktumet samt bevisen för existensen av Visdomens Mästare, såsom varande ett resultat av tidigare civilisationers evolutionsprocesser. Det är från denna grupp av fulländade mänskliga varelser som alla Gudomliga Lärare och Reformatorer har kommit. Alla stora religioner i världen har sitt ursprung i läror som förmedlats av en eller flera ur denna grupp. Vad De förmedlat till Sina lärjungar och till folket under en given period har av nödvändighet varit begränsat till assimilationsförmågan och det sätt som den tidens förnuft fungerade, men de grundläggande idéerna och principerna har alltid varit de samma. Det som nu ges ut av Dem och vilket är känt som teosofi, och som har skrivits ner i böcker tillgängliga för alla, är i själva verket en mer fullständig uppenbarelse än vad som tidigare finns dokumenterat i världen. På grund av den allmänna intelligensen som råder i vår tid var det möjligt att lägga fram den kunskap som Mästarna önskade förmedla till mänskligheten i form av böcker, ett faktum som undanröjer faran av mellanhänder och uttolkare och deras förmodade auktoritära påståenden och förvrängningar, vilket också ställer sökaren ansikte mot ansikte med själva budskapet.

Det Andra kapitlet, som vi har sett, behandlar de allmänna lagarna som styr universum i sin helhet. Det nuvarande Tredje kapitlet behandlar speciellt vår Jord, dess natur och bildande; samt dess relation till andra planeter, dess nuvarande utvecklingsstadium, och det stadium som de mänskliga jagen befinner sig i som befolkar jorden och som definitivt står i förbindelse med den, samt flertalet stadier som fanns före oss och Jorden.

Under de allmänna lagar som styr all manifestation påvisas det att vår Jord är av en sjufaldig natur och att dess evolution eller utveckling fortskrider inifrån – från den mest subtila substansen genom successiva skeden till de mest förtätade och konkreta formerna av materia. Vi kommer därför att förstå att alla former och alla varelser utvecklar sig på ett liknande sätt, och i vartenda fall så är de olika stadierna av förtätning närvarande och blandas med varandra i varje ögonblick. Med andra ord så förstörs eller förändras inte det första stadiet av substans genom bildandet av de mer konkreta stadierna. Det andra stadiet inryms i det första, det tredje stadiet inryms i det första och andra och så vidare. Samtidigt bör dessa stadier inte betraktas som avskiljda från varandra likt ringarna på en lök, utan snarare som att det ena alltid finns inom det andra vid varje tillfälle, sammanblandade och sammanförda med varandra. Och vi måste också komma ihåg att det är medvetandet och intelligensen som alstrar varje form och varje tillstånd av substans eller materia. Från den minsta atom till den mest utvecklade varelsen. Varje form är ett uttryck av den grad av intelligens som finns inuti.

 


 

Fråga 98. Kapitlet talar om ”Jagen” som kommer från Månkedjan, borde vi inte snarare kalla dessa för ”Monader”?

Svar. Varför skulle vi kalla dem för monader när Lärarna säger ”Jagen”? Jaget betyder en självmedveten varelse, triaden Atma-Buddhi-Manas, och ”Monad” hänför sig till Atma-Buddhi, den universella anden och medvetandet som utvecklar sig i varje rike och inom varje klass av varelser. ”Monad” används om mineral, växt, djur och människoriket – samt om andra riken som vi för tillfället inte tar i beaktande.

Fråga 99. Vad menas med att Jorden ”är ett väsen och inte enbart en massa av grov materia”?

Svar. Det existerar inget sådant som grov materia i sig. Alla former av materia är alstringar av olika grader av intelligens. Jorden är ett väsen eftersom den är en kombination av många olika grader av intelligens i sina utvecklade former. Våra kroppar är väsen; de är uppbyggda av många små liv som alla samverkar till fördel för och användandet av den större intelligensen som fört dem samman – jaget –  som har tränat dem i deras särskilda sätt att koordinera sina handlingar.

Fråga 100. Har Jorden ett syntetiskt medvetande, en styrande intelligens?

Svar. Inte i bemärkelsen av någon särskild varelse. De så kallade Härskarna över jorden och de sju planeterna som är mest förbundna direkt med Jorden – som t ex Venus, Mars, Jupiter etc.– utgör grupper av varelser, där varje grupp bildar en hierarki, vars inflytande verkar som en helhet på andra grupper. Varje hierarki har sin specifika kvalité eller typ av inflytande. Den syntetiska eller bindande förmågan beror på de andligen självmedvetna varelserna; universum styrs och vägleds inifrån.

Fråga 101. I Den Hemliga Läran (S.D. original utgåvan 1888, vol 2, sid 87) står det, ”Det fanns en andlig, en psykisk, en intellektuell och en animalisk evolution, från den högsta till den lägsta, liksom en fysisk utveckling – från den enkla och homogena till den mera komplexa och heterogena…” Innebär då detta att den fysiska och  animala inte är en och samma?

Svar. Uppenbarligen inte. Ordet ”animal” betyder i detta fall den lägre evolutionen, från mineral och växtriket upp till det animaliska; medan det ”fysiska” här betyder en form utvecklad ur materian (livsenheterna)  från de tre lägre rikena av självmedvetna varelser (jagen) för deras användande och bruk som redskap på det jordiska planet. Den fysiska evolutionen utgör länken som erbjuder självmedvetna entiteter en kontakt med den lägre världen.

Fråga 102. Vad innebär en Rund? 

Svar. Som Den Hemliga Läran avslöjar existerar det sju tillstånd eller villkor på vår Jord förenade i en massa. Evolutionen börjar i substansens högsta stadium och arbetar sig sedan neråt på och genom ytterligare tre förtätade stadier, vilket allt som allt utgör fyra. Då det fjärde eller lägsta stadiet uppnåtts arbetar sig evolutionen uppåt, genom de stadier som alstrats och arbetats med under nedstigandet, och all den erfarenhet som vunnits under nedstigandet förs vidare till högre stadier. Det förlopp som innebär att evolutionen börjar i det högsta stadiet och sedan återvänder till detta stadium igen kallas för en ”Rund”.

Fråga 103. Vad alstrar varje Rund?

Svar. Att ge ut sanskritorden som beskriver de element vilka alstras skulle inte för tillfället vara meningsfyllt, men vi kan förstå betydelsen av sådana ord som Eld, Luft, Vatten och Jord som korrespondenser. Varje Rund utvecklar Ett Element och en natur och mänsklighet som korresponderar till det. Jorden, sådan som vi nu känner den hade ingen existens före den Fjärde Runden. Jorden var eldartad, sval och strålande precis som den eteriska människan och djuren under den Första Runden. Den var lysande och mer förtätad och tyngre under den Andra Runden; vattenlik under Tredje Runden; jordlik under den Fjärde Runden. Samtidigt med elementens evolution kommer utvecklingen av de olika sinnena. Varje element inbegriper i sina egna karakteristiska drag sina föregångares – som vi kan se här nedan,

1. Eter     Hörsel       Ljud
2. Luft     Beröring    Ljud och Beröring
3. Eld      Syn           Ljud, Beröring  och Färg
4. Vatten Smak        Ljud, Beröring, Färg och Smak
5. Jord    Lukt          Ljud, Beröring, Färg, Smak och Lukt

Eter korresponderar med Ljud-vibrationer och föregår de differentierade elementen. Luft kommer som sig bör som nästa element eftersom det kan förnimmas överallt. De andra elementen följer i naturlig ordning.

Fråga 104. Hur kan det vara att när vi nu är i den Fjärde Runden att vi då har Fem Sinnen? 

Svar. Vi har kommit förbi mittpunkten av den Fjärde Runden, men vi befinner oss i den Femte Under-Rasen av den Femte Rot-Rasen. Djuren har också fem sinnen precis som Människan.

Fråga 105. Varför är djurens sinnen mer skarpa än människans?

Svar. Djuren är beroende av sina sinnen för att välja föda, undvika fara etc. I sitt vilda tillstånd är därför dessa sinnen väldigt skarpa på grund av detta beroende; husdjur förlorar mycket av denna skarphet. Människan är beroende av förnuftet och begäret och sinnena är till stor del hjälp för begäret, men har också trubbats av genom ett överdrivet och onormalt varierat användande.

Fråga 106. Vad är en Rund? Innebär ett kretsande runt de sju centra av medvetande på ett substansplan en Rund? 

Svar. Svaret på ”Vad alstrar en Rund ”? i en tidigare frågeställning bör begrundas. Den senare delen av frågan är oklar. Varje enhet är ett centra av medvetande. Alla enheter passerar genom sju stadier av substans, med start i det mest eteriska till det mest konkreta (det fjärde stadiet, det fysiska). Sedan stiger det från detta stadium upp igenom och tillbaka till det mest eteriska igen och för med sig den nyvunna erfarenheten. Varje Rund upprepar detta ”kretsande” på ett mera förtätat sätt tills mittpunkten av den Fjärde Runden. Då tenderar processen igen mot en allt större eterisering i varje påföljande Rund, tills slutet på den Sjunde Runden då alla enheterna återigen har nått tillbaka till utgångspunkten med den vunna erfarenheten som ett tillägg. (Se Diagram I  i the Secret Doctrine, vol I, sid.153 av originalutgåvan 1888; [i Den Hemliga Läran, vol I, sid 175])

Fråga 107. Vad betyder den ”Fjärde Dimensionen”? 

Svar. Den termen är ett misstag: det finns inte ”fyra dimensioner”, utan bara ”tre” dvs. längd, bredd och tjocklek. Det som vetenskapen strävar efter att fastslå genom att använda en sådan term är en förnimmelse av de karakteristiska dragen hos den typ av materia som ligger bortom de allmänt erkända tredimensionella. Följande är hämtat ur Den Hemliga Läran och berör ämnet – ”Materian har utsträckning, färg, rörelse (molekylär rörelse), smak och lukt som korresponderar till människans existerande sinnen, och när dessa är fullt utvecklade kommer nästa karakteristiska drag – låt oss för ett ögonblick kalla det för GENOMTRÄNGLIGHET – att motsvara människans nästa sinne – låt oss kalla det för NORMAL KLÄRVOAJANS. När vissa djärva tänkare har känt behov av en fjärde dimension för att kunna förklara materians passage genom materian och skapandet av knutar på ett ändlöst snöre, saknar de egentligen materians sjätte karateristiska drag. De tre dimensionerna tillhör egentligen bara ett attribut eller karakteristiskt drag hos materien – utsträckning; och det sunda förnuftet revolterar helt riktigt mot idén att det under vissa omständigheter skulle kunna finnas mer än tre sådana dimensioner som längd, bredd och tjocklek. Dessa begrepp och själva termen ”dimension” tillhör alla samma tankeplan, en enda utvecklingsfas, ett av materiens karaktäristiska drag… alltifrån den tidpunkt då idén om en sådan uppmätning först intog en plats i den mänskliga förståelsen, så har det bara varit möjligt att göra mätningar i tre riktningar och inte fler. Men dessa betraktelser strider på inget vis mot vissheten, att under tidernas gång – allt eftersom de mänskliga förmågorna ökar, så kommer även materiens karakteristiska drag att öka i antal.” (the Secret Doctrine. Vol 1, pages 251-252, originalutgåvan 1888; [Den Hemliga Läran vol 1, sid 267] )  

Fråga 108. Finns de föregående Globerna inneslutna i de efterföljande?                                                                                                   

Svar. Varken ursubstansen varifrån alla andra grader av materia alstras, eller de andra alstrade graderna försvinner under materians konkretiseringsprocess. Allt det som uppnåtts i form av manifestation kvarstår som kommunikationslinjer, steg för steg från det högsta till det lägsta. Globerna är förenade i en massa av sjufaldig substans som genomtränger och sammansmälter med varandra. Alla substanser och former av materia alstras av ”Själen” och existerar för Dess syfte, och utgör delar av en kontinuerlig process. Precis som elementen ”eld, luft, vatten och jord” genomtränger varandra i våra kroppar och bildar dem, så sker samma sak med jorden som vi lever på.

Fråga 109. Ni talade om den inre kraften som den enda som finns. Finns det ingen yttre kraft mellan planeterna i deras roterande rörelse?

Svar. Den yttre kraften inom allt kommer ur och upprätthålls genom den inre kraften som finns i alltings centrum. Vi talar om en centrifugal och centripetal kraft som upprätthåller en balans, men krafterna existerar inte av sig själv, utan de är uttryck för ”energi” och energi alstras alltid av varelser, antingen enskilt eller i grupp. Medvetandet ligger till grund för alla varelser.

Fråga 110. Vad menas på sida 23[am edition, ULT utgåvan] att ”Jorden är en av sju glober endast med hänsyn till människans medvetande”?

Svar. Som vi tidigare förklarat är jorden sammansatt av sju stadier eller grader av substans. Människan har också sju principer eller ”Själsliga höljen” som korresponderar till och står i relation till de substanser som jorden är sammansatt av. Med andra ord kan man säga att de skiftande förkroppsliganden eller människans principer härleds från de olika substanser som formar jorden i en sjufaldig massa. När människan fungerar genom den fysiska kroppen är hon medveten om det fysiska planet, eller globens fysiska tillstånd . De andra planen eller tillstånden som inte förnims är icke-existerande vad beträffar hennes fysiska perceptionsförmåga. När hon är verksam på ett högre medvetande eller substansplan ser hon detta tillstånd av globen och inte det fysiska och likadant är det med de övriga. Hon går ingenstans för att vara verksam på ett av globens högre tillstånd utan använder sig av en högre princip ”inom sig själv”. Så emedan det existerar sju tillstånd av vår glob så existerar dessa endast för människan då hon förnimmer dem. I the Secret Doctrine, originalutgåvan 1888, sid 604-605, vol I, [Den Hemliga Läran, vol I, sid 636] görs följande uttalande, ”När därför Den Hemliga Läran – med sitt postulat säger att det relativa eller begränsade rummet (lokalitetsbestämningen)  inte har någon riktig tillvaro förutom i denna illusionernas värld, eller med andra ord, inom våra perceptiva förmågor, så lär den, att var och en av de högre såväl som de lägre världarna är sammanvävda med vår egen objektiva värld. Den säger vidare, att miljoner andra ting och varelser, vad beträffar läget i rummet, är i och omkring oss, precis som vi är i, med och omkring dem. Detta är inte bara ett metafysiskt talesätt utan ett verkligt faktum i naturen, om än ofattbart  för våra sinnen”.

Fråga 111. Kan människan vara medveten på mer än ett plan samtidigt?

Svar. Hon kan inte vara fullt medveten på mer än ett plan samtidigt. Uppmärksamhet riktad mot två plan samtidigt ger en sammanblandad och delad förnimmelse av båda.

Fråga 112. Hur kan en fulländad människa, genom att vara själva medvetandet, vara omedveten på något plan?

Svar. Det råder en viss förvirring i denna fråga. ”Själva medvetandet” hänför till kraften eller förmågan att förnimma oavsett om den tillämpas på något speciellt plan eller ting. Oavsett vilket plan vi är medvetna på så betyder detta att vi använder vår förmåga till att förnimma föremål på detta plan.

Fråga 113. Vi talar om Lunar Pitrierna som våra fysiska förfäder. Betyder detta att de saknade intelligens?

Svar. Intelligensen utgör roten till alla former, men det finns många grader av intelligens. Lunar Pitrierna utgör  förkroppsligandet av den fysiska form som utvecklades på Månen och som användes av de inkarnerande jagen på den planeten. De representerar och utgör den Fysiska evolutionslinjen; Den Hemliga Läran säger, de är våra fysiska förfäder; och våra kroppar utgör fortsättningen på denna linje. 

Fråga 114. Månen sägs vara en död planet och samtidigt sägs den påverka jorden. Hur kan en död planet påverka jorden eller dess organismer?

Svar. Månen utgör den tidigare naturliga miljön för den evolutionsström som nu pågår på denna jord. Som en samling av framåtskridande varelser är den under upplösning; dess högre varelser och principer fortsätter nu på denna planet och bildar vår planet i sitt nuvarande tillstånd. Dock kvarstår Månen och fortsätter som en sönderfallande värld att existera precis som ett död kropp existerar efter det att den levande personen som brukade den, har dragit sig tillbaka. Kroppen multnar och de liv som byggt upp den tenderar att separera och återgår till sina respektive riken. I denna separationsprocess av livsenheterna och elementen, uppstår en effekt för de levande organismerna som till viss del är välgörande och till viss del är skadlig. Om vi håller i minnet att Månen representerar Kama Rupa, såväl som denna planets fysiska kropp, och tillämpar det som vi känner till om mänskliga döda kroppar och Kama Rupor, kan vi måhända få en bättre uppfattning av effekterna.

Fråga 115. Vad är det som begränsar antalet Monader som inträder i människoriket?

Svar. Helt enkelt antalet monader som nått tillräckligt långt för att kunna inträda i det. Eftersom mittpunkten för denna evolutionsström har passerats, och människor på begynnelsestadiet måste börja på den högsta nivån av substans, och eftersom den mänskliga evolutionen nått sitt Fjärde stadium i denna Rund, och även mittpunkten av de Sju Runderna, så kan inte monader från djurriket – vad beträffar tid och möjlighet – nå det mänskliga begynnelsestadiet förrän den Sjunde Runden. Detta är inte till nackdel för dem, för deras intelligens har inte nått den punkt där de är i stånd att känna någon skillnad, och deras framsteg mot den mänskliga ingångspunkten spärras inte under tiden. 

  

_______________


 

Översatt från Answers to Questions on THE OCEAN OF THEOSOPHY av Robert Crosbie, sid. 49-58. Utgiven av The Theosophy Company Los Angeles, USA, 1933.

 


Länk till TEOSOFINS OCEAN, kapitel 1, av William Q Judge|
  
till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till Robert Crosbie Online | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23