triangelsymbol
nr 129

Reinkarnation – ett Fågel Fenix Mysterium

I antologin om reinkarnationsläran, Reincarnation: The Phoenix Fire Mystery, av Joseph Head och S.L. Cranston framkommer att själens föruttillvaro och återfödelser enligt antropologer och andra forskare troligen kan vara den äldsta mänskliga föreställningen om livet efter döden. Även i västerlandet har denna föreställning gamla anor. Pythagoras (582–507 f Kr) anses ha varit en anhängare av reinkarnationstron och i boken kan vi läsa följande:

"Pythagoras fick namnet Mnesarchides, vilket betyder 'den som kommer ihåg sitt ursprung'. Diogenes Laertius skriver i sin bok Life of Pythagoras att denne vise man från Samos hade som vana att tala om sig själv på detta sätt och att han nämnt att han tidigare varit Aethalides. Vid ett annat tillfälle nämner han också att han under en annan tidsepok intagit Euphorbus skepnad och skadades då så allvarligt av Menelaus vid slaget om Troja, att han avled." . . . "Imblichus säger, att vad Pythagoras ville visa med att beskriva dessa olika detaljer är att han kände till sina tidigare liv och att han genom detta agerade en försynens skickelse åt andra, för att påminna dem om deras egna tidigare liv."

Platon (427–347 f Kr), om vilken det sagts att "Platon är filosofin och filosofin är Platon", var också en förespråkare av reinkarnationstanken, och det anses vara genom hans inflytande som idén spreds i västerlandet. Under renässansen, då intresset för Platon och Plotinos återupplivades, fick reinkarnationstanken åter igen en plats inom den europeiska filosofin. Men även de tidiga kyrkofäderna hade låtit sig inspireras av de grekiska filosofernas skola. Det tycks vara ett faktum att en hel del av den kristna fornkyrkans tänkare lärde att själen haft en föruttillvaro, en så kallad pre-existens. En sådan framträdande kyrkofader var Origenes (185–254 e Kr). I reinkarnationsantologin kan vi bland annat läsa:

"Origenes tog det steg som varje grek ansåg som en logisk följd av tron på odödlighet, nämligen Själarnas pre-existens. Själen är icke-materiell och har därför varken början eller slut på sin tillvaro."

Utdrag ur Reincarnation – The Phoenix Fire Mystery, s 145, 204
JOSEPH HEAD & SYLVIA CRANSTON
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23