Skapa först en uppfattning om ENHETEN genom Expansion i rymden och oändlighet i Tiden.
(Antingen med eller utan självidentifiering)

Meditera därefter logiskt och genomgående på detta med hänsyn till medvetandetillstånden.

Därefter bör vårt normala medvetandetillstånd bli format av:


FÖRVÄRVANDEN

Ständig Närvaro i föreställningsförmågan
i all Rymd och Tid.

Ständiga försök att förändra förnuftets attityd till allt som existerar, utifrån ett tillstånd som varken är kärlek, hat eller likgiltighet.

  Bara Förnimmelsen i alla förkroppsligade varelser  om sina egna Begränsningar.

Ur detta uppstår ett undermedvetet minnesskikt som inte upphör under det drömmande eller vakna tillståndet. Dess manifestation är mod.

 

Olik i de yttre aktiviteterna gentemot var och en, på grund av att förmågan förändras i vart och ett.
Mentalt likadan gentemot allt.

Förmågan att vara kritisk utan att berömma eller anklaga.

 

Minnet av denna universella karaktär upplöser all rädsla i mötet med livets faror och prövningar.

Jämvikt och ständig avspändhet. Lättare att praktisera "dygderna" som i själva verket är en följd av visdom, för godhet, sympati, rättvisa etc. uppstår ur den intuitiva identifikationen med andra, fastän okänd för personligheten.

Kommentar: Förvärven fullbordas genom konceptet: "Jag är rymden och tiden". Bortom detta...(Det går inte att beskriva).
 


 
.

BERÖVANDEN
Ständig vägran att tänka på realiteten av:

Separationer och Möten.
Associering med Platser
Tider och Former.

          
       

      

Åtskillnader.
Vän och  Fiende.


   

               Ägodelar.            Personlighet.     Känsloförnimmelser.

     
       
  Fåfänga,
                Skuldkänslor.  
              

   Fåfäng längtan.
    Förväntningar.
     Sorgliga minnen.
       Brustet hjärta.

Resulterar i en avsaknad av vrede och
fördomar.
 (Ersätts av
   omdömesförmågan).

                  Girighet.
                  Själviskhet,
                  Ambition.

   

   Frosseri,
    Lusta, 
    osv.

 

Kommentar: Dessa berövanden är skapade genom den ständiga föreställningen – utan självbedrägeri* – på "Jag är utan"; erkännandet att dessa ligger bakom förtryck, okunnighet och konflikter. "Berövanden" fullbordas genom att meditera på: "Jag är utan attribut".

*
Självbedrägeri kan inte förekomma hos den som medvetet bortser från sin personlighet.

Allmän kommentar: Alla passioner och dygder är sammanblandade och därför kan detta diagram bara ge allmäna tips.

[Dikterat av Helena Blavatsky till E. T. Sturdy i London 1887-1888. Sturdy var medlem av HPBs Inner Group, och gav detta diagram till Christmas Humphreys 1940 eller däromkring. Christmas Humphreys publicerade detta i sin tidskrift, Buddhism in England (Nov-Dec 1942). Denna tidskrift blev senare The Middle Way, och diagrammet  publicerades återigen i Juli-Aug 1944, vol 19. No. 2. The Canadian Theosophist var den första teosofiska tidskriften som publicerade diagrammet i Mars 1944 – och använde uppenbarligen den ursprungliga versionen från Buddhism in England som sin källa.]

_________________________________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida |Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23