yantra1.gif (2187 bytes)

TEOSOFIFONDEN
TEOSOFISKA KOMPANIET MALMÖ

Motto: ”Teosofi i Framtiden”

Huvudindex

Dorje1.gif (4461 bytes)

Här kan du studera TeosofiFondens olika Rapporter om teosofins spridning i Sverige sedan 1887. Vi berättar om den teosofiska rörelsens framtida planer och vad som finns tillgängligt av den teosofiska visdomen i den svenska litteraturen. Vi tar del av och forskar kring  kända svenska teosofiska författares artiklar, brevsamlingar och korrespondens. Är du intresserad av att deltaga med att sprida kunskap om teosofin i Sverige så kan du kontakta oss genom e-post: redaktionen@teosofiskakompaniet.net

Stöd TEOSOFI-FONDEN och verka för ”Teosofi i framtiden” genom att sätta 
in ditt bidrag på vårt  postgiro: 444 58 09-9

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

TeosofiFondens Rapporter
––––––––––––––––––––––––––

Åttonde rapporten – den 21 juni 2004
Teosofiska Ansikten – Georg Ljungström
ATT STRINDBERG under sin Inferno-tid kom i beröring med teosofin genom sin brevväxling med Torsten Hedlund är ett välkänt och dokumenterat faktum i Strindbergs-litteraturen. I det så kallade Donaubrevet [1] (8 augusti 1894) beskrev Hedlund teosofins grundsatser. Hösten 1896 skickade han till Strindberg verk av Helena P. Blavatsky, Teosofiska samfundets stiftare, vilka de sedan diskuterade i brev.[2] Flera forskare har påpekat att även om Strindberg vid denna tid ställde sig tämligen avvaktande inför både teosofin och Madame Blavatsky, var bekantskapen med Hedlund avgörande för hans andliga utveckling.[3] Det fanns emellertid ytterligare en svensk teosof, Georg Ljungström (1861-1930), som var en viktig inspiration för Strindberg efter hans återvändo till Stockholm omkring sekelskiftet.


Sjunde rapporten – den 21 mars 2004
Teosofiska Ansikten – Gustav Adolf Fjæstad
Om det var något här i livet som var av vikt för Gustaf Fjæstad förutom idrottandet och konstnärskapet, så var det hans andliga sökande. Enligt konsthistorikern Sixten Strömbom, som kände honom väl, var han ”en naiv känslomänniska, ständigt på spaning efter en livsåskådning, som han kanske till slut fann genom kontakten med teosofien”. Sedan han som så många andra konstnärer på 1890-talet lämnat storstaden för landsbygden blev han snart en av de mest aktiva medlemmarna i Teosofiska samfundet i Arvika. Han framträdde ofta som föreläsare, och bland hans efterlämnade papper på Kungliga biblioteket finner man koncept till föredrag med vilka han sökte sprida sin övertygelse.


Sjätte rapporten – den 18 februari 2004
Teosofiska Ansikten – Jacob Bonggren
Det är med glädje som vi presenterar för vår läsekrets Jacob Bonggren (1854-1940) från Mora, som med all säkerhet måste ha varit en av de första teosofiska pionjärerna i Sverige, och definitivt den mest inflytelserika svensk-amerikanen i Amerika. Att vi inte nämnvärt hört talas om honom i våra teosofiska kretsar här i Sverige beror troligtvis på att han immigrerade till Amerika redan 1882, alltså flera år innan det Teosofiska Samfundet blev instiftat, vilket skedde i Stockholm 1889 . Med all sannolikhet måste Bonggren ha tillhört den krets av fritänkare som var förtruppen och de verkliga inspiratörerna till ett svenskt TS. I Amerika ”etablerade sig Jacob Bonggren som skribent i Chicago och blev en litterärt inflytelserik person inom en av Amerikas många etniska grupper, den svensk-amerikanska.”

Femte rapporten – den 21 september 2002
Teosofiska Ansikten – en biografi över Carl von Bergen.
Han har spelat en viktig roll i det förberedande arbetet att bygga upp den svenska teosofiska rörelsen. Det finns en del föreläsningar att ta del av som är väldigt intressanta för alla som vill lära känna Svensk Teosofisk Historia, och då speciellt under 1880-talet. Han stod för en direkt förmedling av teosofiska tankar innan ens det första teosofiska samfundet instiftades, vilket skedde först 1889 i Stockholm.

Fjärde rapporten – den 18 februari 2001
Teosofiska Ansikten – Dr Jonas Gustav Zander en teosofisk pionjär i Sverige – del I
Detta är den första sammanställningen som gjorts av hans artiklar, som är uppställda i kronologisk ordning, och är tagna ur den rika floran av svenska teosofiska tidskrifter. Detta material har delvis sammanställts med hjälp av medlemmar från Pasadena TS i Stockholm.

Några teosofiska artiklar
av Gustav Zander finns att  läsa på vår hemsida, till exempel:  Kan den teosofiska regeln att döma gärningen, icke gärningsmannen, alltid upprätthållas?; Kan de döda meddela sig med de levande?; Är hypnotismen att anbefalla såsom ett hjälpmedel i moraliskt och pedagogiskt avseende? samt Varför kastas ofta den, som ägnar sig åt teosofiska studier, in i mörka själsstrider, vari många duka under? 

Vi kommer löpande att lägga ut mer material av Gustav Zander, bl. a. hans unika brevväxling med William Q Judge planeras att komma framöver.

Tredje rapporten – den 7 september 2000 
Projekt Svensk Teosofisk Historia 2000”
Att dokumentera och arkivera för framtiden det stora kulturarv som finns spritt över hela riket är en stor uppgift och det kräver ett stort engagemang från alla involverade oavsett samfundstillhörighet. Vi vill därför ta upp detta till allmän betraktelse och göra samtliga teosofer uppmärksamma på detta projekt kallat Svensk Teosofisk Historia 2000. 

Andra rapporten den 4 juli 2000
Teosofiska skrifter och artiklar på nätet och i tryck
En sammanställning av det material som är planerat att översättas av Helena Blavatsky, William Q Judge, Robert Crosbie, B P Wadia och Mabel Collins. Vad som finns på nätet beskrivs, liksom det som går att köpa i bokhandeln. 

Första rapporten
den 27 augusti 1999
Den Teosofiska Planen
Att  starta en Teosofi-Fond har länge varit ett önskemål bland våra associerade medlemmar och bland teosofer i allmänhet. På detta sätt kan var och en skänka ett bidrag, litet eller stort, regelbundet eller spontant, anonymt eller som donator, och på så sätt bidra till att den Teosofiska Rörelsen fortsätter att vara stark i Sverige.

Index upprättat den 18 februari 2001,
UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS, Malmölogen

_____________________________________________________________________________________

 | till Helena Blavatsky  Online | till William Q Judge Online  | till Robert Crosbie Online | till B P Wadia Online till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23