yantra1.gif (2187 bytes)

TEOSOFISK ORDBOK
ONLINE
SANSKRIT, PALI, EGYPTISKA, GREKISKA OCH KABBALISTISKA
ORD & TERMER

HELENA BLAVATSKY
med förord av G.R.S. Mead

&

FÖRORD
TILL DEN SVENSKA UTGÅVAN

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)


FÖRORD


I en tid då både gamla gränser suddas bort och nya gränser stakas ut, har vi funnit det nödvändigt att återigen försöka göra Helena Blavatskys ursprungliga teosofiska skrifter tillgängliga. H.P.B.s terminologi har delvis, om än inte helt, gått förlorad bland den mängd av teosofiskt material som förmedlats av flera ambitiösa teosofer, vars skolastiska ”kunskap” mer eller mindre har förvrängt Mästarnas Undervisning.

Att åter söka sig tillbaka till teosofins gamla rötter och att återvinna förlorad mark ser vi som ett steg i rätt riktning. Att kunna skilja på vad som är teosofi, och vad som är neo-teosofi eller rent av pseudo-teosofi spelar stor roll i vårt sökande efter insikt eller gnosis. Att lära känna vad ren och enkel teosofi är gör vi bäst genom att studera Mästarnas och deras egen Apostels uttalanden och undervisning. H.P.B. är den förnämsta förmedlaren av teosofi i modern tid; det vittnar hennes skrifter om. Det kan ingen sann teosof betvivla i sitt hjärta. Det är genom henne som teosofin strömmar.

Hennes uppgift var att återuppväcka och sprida den Uråldriga Visdomsreligionen till öst och väst. Till denna uppgift var hon tränad och undervisad av Mästarna i bland annat Indien och Tibet. Hennes samlade skrifter talar sitt tydliga språk. Den Esoteriska Filosofin löper som en gyllene tråd genom hela H.P.B.s undervisning. H.P.B.s viktigaste skrifter är: Isis Unveiled 1877; The Secret Doctrine 1888; The Key to Theosophy 1889; The Voice of the Silence 1889; Transactions of the Blavatsky Lodge 1890-91; A Modern Panarion 1890. En del av dessa böcker finns översatta till svenska. Dessutom utgavs The Theosophical Glossary 1892 posthumt, två år efter H.P.B.s död. Troligen hade Ordboken sett annorlunda ut om H.P.B. hade levt när den gavs ut. I dag finns den tillgänglig i en fotografisk reproduktion för den som vill studera originalet närmare. På svenska får vi hålla tillgodo med denna utgåva [och Online versionen], som med all säkerhet kommer att utökas med tiden.

Denna utgåva är ett försök att sammanställa en TEOSOFISK ORDBOK av H.P.B. – Kompendiet och Online versionen innehåller cirka 1.400 uppslagsord. The Theosophical Glossary innehåller i originalutgåvan 3. 367 uppslagsord.

H.P.B. gav 1890 ut The Key to Theosophy och den andra upplagan, som kom ut samma år, utökades med vad som skulle kunna kallas den ”Lilla Teosofiska Ordboken” (253 ord). Den var ett litet utdrag från den då ännu opublicerade ”Stora Teosofiska Ordboken”, det vill säga The Theosophical Glossary. Helena skriver i sitt Förord till den andra upplagan av The Key to Theosophy följande:

”För att ytterligare underlätta studiet av teosofi, vilket ‘Nyckeln’ till stor del redan har gjort, har jag lagt till en omfattande ’ordlista’ [Lilla ordboken] med alla tekniska termer som finns i boken. De flesta definitionerna eller förklaringarna är utdrag eller förkortningar ur den mer omfattande ’Teosofisk ordbok’, som inom kort kommer att publiceras tillsammans med avhandlingen om ’Arkaisk symbolik’. Vi hoppas att båda ’ordlistor’ fyller ett sedan länge uttryckt behov, och att den mer omfattande ’Teosofiska ordboken’ så fullständigt som möjligt täcker hela det stora området av ockult terminologi ”.

De flesta ord i denna utgåva [och i Online-versionen] är tagna från Helena Blavatskys The Theosophical Glossary. Somliga ord och korta biografier har redan publicerats i tidskriften Teosofiska Rörelsen nr 1–70. Vissa förbättringar och grammatiska justeringar har gjorts från dessa äldre texter ur T.R.

De ord som  är märkta med en asterisk (*) i anslutning till ordet, är de som finns med i ”Lilla Ordboken” i The Key to Theosophy. Alla dessa ord (253 st.) har också blivit numrerade löpande i denna upplaga enligt den ordning de har i Key to Theosophy på följande sätt: Absolutness [KG # 1]. Det förekommer i de texter som tagits från ”Lilla Ordboken” ur The Key to Theosophy (1890) en del varianter av det som står i den ”Stora Ordboken”, The Theosophical Glossary (1892).I en del fall har ord som finns i ”The Key Glossary” inte kommit med i ”The Theosophical Glossary”. Vi har i så stor utsträckning som möjligt tagit med all text från båda ”Ordböckerna” som har betydelse för teosofins förmedling. Så denna nya svenska Teosofiska Ordbok innehåller alltså material från båda ordböckerna av HPB.

H.P.B.s The Theosophical Glossary (389 sidor) utgavs posthumt i januari 1892, London, England, av The Theosophical Publishing Society. En fotografisk reproduktion av denna utgåva gavs ut för första gången 1973 av The Theosophy Company, Los Angeles, USA.

Denna utgåva är sammanställd [liksom Online-versionen], av teosofistuderande från United Lodge of Theosophists, Malmölogen.

Utgivarna
Malmö den 21 mars 2004

_________________________________________________________________________________________________________

 

FÖRORD till originalupplagan 1892

Teosofisk Ordbok är i ett ogynnsamt läge eftersom den till största delen ett postumt arbete, där författaren endast såg de trettiotvå första sidorna i korrektur. Detta är än mer ledsamt för H.P.B., ty hennes önskan var att göra ytterligare tillägg till sitt ursprungliga manuskript, vilket utan tvekan skulle resulterat i att boken blivit betydligt mer omfångsrik än den nu föreliggande, och den skulle ha kastat ljus över en stor mängd märkliga termer som nu inte finns med i denna ordbok; och än mer viktigt var det faktum, att den hade försett oss med grunddragen av Österlandets och Västerlandets mest berömda Adepters liv och undervisning.

Teosofisk Ordbok syftar till att ge information om de viktigaste sanskrit, pahlavi, pâli, kaldeiska, persiska, nordiska, hebreiska, grekiska, latinska, kabbalistiska och gnostiska orden, samt de ockulta termer som i huvudsak används i den teosofiska litteraturen och som  främst återfinns i Isis Unveiled [ej översatt till svenska], De Invigdes Lära [Esoteric Buddhism], Den Hemliga Läran [The Secret Doctrine], Nyckeln till teosofin [The Key to Theosophy] etc. samt de månatliga tidskrifterna  The Theosophist, Lucifer och The Path etc. samt andra publikationer från Teosofiska Samfundet. Artiklar märkta [w.w.w.], som förklarar ord återfunna inom kabbalan, eller tydliggör rosenkreuziska eller hermetiska läror, förmedlades på särskild begäran från H.P.B. av Broder W. W. Westcott, M.B., P.M. och P.Z. som är generalsekreterare för Rosicrucian Society och Præmonstrator för den kabbalistiska undervisningen inom Hermetic Order of the G.D.

H.P.B. önskade också att utrycka sin speciella tacksamhet, vad det gäller uppställda fakta från Sanskrit-Chinese Dictionary av Eitel, The Hindû Classical Dictionary av Dowson, The Vishnu Purâna av Wilson och Royal Masonic Cyclopædia av Kenneth Mackenzie.      

Undertecknad kan inte göra några anspråk på den ytterst noggranna och extraordinära lärdom som krävs för att redigera de mångskiftande och flerspråkiga innebörderna av H.P.B.´s sista bidrag till den teosofiska litteraturen, så av naturliga skäl måste det finnas en del felaktigheter vad det gäller transliterationen etc. vilket specialister med fackkunskaper med en gång kommer att upptäcka. Under tiden, då nästan varje orientalist har sitt eget system, kan kanske olika  translitereringar i detta verk ursäktas, och inte helt och hållet bero på utgivarens ”karma”.

G. R. S. MEAD
LONDON, januari, 1892

 

Dorje1.gif (4461 bytes)
 

 

 
A B C

D

E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V X Y Z Å  Ä Ö
 

_____________________________________________________________________________________

– A –

–A–; Abba Amona; Abhayagiri; Abib; Absoluthet; Ab-Soo; Achar; Acharya; Acheron; Achit; Achyuta; Ad; Adam Kadmon; Adept; Adharma; Adhi; Adhishtanam; Adi; Adi-Sönerna; Adi-Buddha; Aditya; Adityas; Adi-Varsha; Aditi; Adwaita; Adwaiti; Aeon; Aether; Æthrobacy; Agastya; Agathon; Aged; Agni; Agni Bahu; Agnishwattor; Agnoia; Agnostisk; Agruerus; Aham; Ahankara; Ah-hi; Ahi; Ahti; Ahura; Ahura Mazda;  Aidoneus; Ain; Aindri; Aindrya; Ain Sof; Ain Sof Aur; Akacia; Akasha; Akosmism; Al-ait; Alaya; Alba Petra; Aletheia; Alexandria-skolan; Alkemi; Altruism; Ama; Amanasa; Amdo; Amitabha; Ammonios Sakkas; Amun; Analogikerna; Ananda; Anandamaya-Kosha; Anaxagoras; Ande; Angaraka; Anima Mundi; Annamaya Kosha; Annedotus; Anoia; Anouki; Antahkarana; Antropologi; Antropomorfism; Anugita; Anuki; Anupadaka; Apavarga; Apokryf; Apollo Belvedere; Apollonius av Tyana; Arahat; Archoner; Ares; Arian; Aristobulus; Artes; Arupa; Arya; Aryahata; Arayasangha; Aryasatyani; Asana; Ask; Aspekt; Asterte; Astralkroppen; Astralljuset; Astrologi; Astronomos; Asuramaya; Aswattha; Athanor; Athenagoras; Athor; Atlantider; Atlantis; Atma; Atma-jnani; Atma Vidya; Atziluth; Audlang; Aum; Aura; Aurgelmir; Avaivartika; Avalokiteswara; Avatar; Avesta; Avicenna; Avidya; Avitchi; Ayin; Ayur Veda; Aziluth; Azoth; A och O. [134 uppslagsord]

____________________________________________________________________________________

FÖRKORTNINGAR:

alk = alkemiskt;  
arab
= arabiskt;
assyr =
assyriskt;
DHL I:7
= Den Hemliga Läran, del I, s.7
fen =
feniciskt;
fin
= finskt;
gnos
= gnostiskt;
gr
= grekiskt;
heb =
hebreiskt;
herm =
hermetiskt;
kab =
kabbalistiskt;
kald =
kaldeiskt;

kin
= kinesiskt;
kopt =
koptiskt;
lat
= latinskt;
ock =
ockult;
senz
= senzar;
SD I:7
= The Secret Doctrine, vol I, p 7.

sk = sanskrit;
skand
= skandinaviskt;
sing =
singalesiskt;
TG:7
= Theosophical Glossary s. 7;
tib
= tibetanskt;
zend
= persiskt;  

 

 

 

 

 

 


 

Ord makerade med asterix ( * ) ingår även i ”Lilla Ordboken” som finns i slutet av HPBs Key to Theosophy, andra upplagan, 1889.

Förkortningen w.w.w. innebär ord förklarade av broder W. W. Westcott, M.B., P.M. och P.Z., generalsekreterare för Rosicrucian Society och Præmonstrator för den kabbalistiska undervisningen inom Hermetic Order of the Golden.Dawn.

Ytterligare information om detta finns i det svenska Förordet som finns tillsammans med bokstaven A i denna Online version.

_____________________________________________________________________________________

A. Den första bokstaven i alla världens alfabet, förutom ett fåtal som till exempel, det mongoliska, det japanska, det tibetanska, det etiopiska osv. Det är en bokstav med stor mystisk kraft och ”magisk verkan” för dem som har antagit den, och hos dem är dess numeriska värde ett. Det är hebreernas Alef, symboliserad genom Oxen eller Tjuren; det är grekernas Alfa, den enda och första; det är slavernas Az, som betecknar pronomet ”Jag” (som syftar på ”Jag är vad jag är”). Till och med inom astrologin är Taurus (Oxen eller Tjuren eller Alef) det första bland zodiakens tecken och dess färg är vit och gul. Den heliga Alef kommer att få ännu mer visad fromhet av de kristna kabbalisterna när de lär sig att denna bokstav symboliserar Treenigheten i Enhet, eftersom den är sammansatt av två Yods, den ene upprättstående, den andre tvärtom, med en tvärliggande bjälke eller förbindelse på det här viset....[symbol]. Kenneth R.H. Mackenzie påstår att ”Sankt-Andreas korset är ockult förbundet med detta”. Det gudomliga namnet, det första i serien som korresponderar med Alef är, AêHêIêHê eller Ahih, då den är vokalteckenlös, och detta har sina rötter i sanskritspråket. [Theosophical Glossary, sid.1]

Abba Amona (heb). Ordagrant ”Fader-Moder”; de ockulta namnen på de två högre Sefiroterna Chokmah och Binah, inom den övre triaden, vars spets är Sefira eller Kether. Från denna triad utgår det lägre sjutalet av det Sefirotiska Trädet. [TG:2]

Abhayagiri (sk). Bokstavligen ”Berget utan fruktan” på Ceylon. Där finns ett gammalt Vihara eller kloster i vilket den välkände kinesiske resenären Fa-hien fann 5.000 buddhistiska präster och asketer år 400 av vår tideräkning, och en skola som kallades Abhayagiri Vasinah, ”Den Hemliga Skogens Skola”. Denna filosofiska skola betraktades som kättersk, eftersom asketerna både studerade den ”större” och den ”mindre” farkostens läror – eller Mahayana- och Hinayana- systemen samt Triyana eller de tre successiva Yogastadierna; detsamma gör ett särskilt Brödraskap nu bortom Himalaya. Detta bevisar att ”Katayanas lärjungar var och är lika osekteristiska som deras ödmjuka beundrare teosoferna är nu.” (Se ”Stavirahskolan”.) Denna var den mest mystiska av alla skolor och beryktad för det stora antalet Arhater den frambringade. Abhayagiris Brödraskap kallade sig själva för Katayanas lärjungar, Buddha Gautamas favoritchela. Traditionen förtäljer att de lämnade Ceylon på grund av att de utsattes för trångsynt intolerans och förföljelse och att de drog sig tillbaka bortom Himalaya och har stannat kvar där alltsedan dess. [TG:2]

Abib (heb). Den första heliga judiska månaden, börjar i mars; kallas också Nisan. [TG:3]

Absoluthet*. När det förklarar den UNIVERSELLA PRINCIPEN, betecknar det ett abstrakt substantiv, vilket är mera korrekt och logiskt än att tillämpa adjektivet ”absolut” åt det som varken har attribut eller begränsningar, inte heller kan DET ha några. [TG:4; Key Glossary # 1.]

Ab-Soo (kald). Det mystiska namnet för Rymden, vars innebörd är boningen åt Ab ”Fadern” eller Huvudkällan till Kunskapens Vatten. Vetandet av det senare är fördolt i det osynliga rummet eller de akashiska regionerna. [TG:4]

Achar (heb). Gudarna över vilka (enligt judarna) Jehova är Guden. [TG:5]

Acharya (sk). Andlig lärare, Guru; som Shankar-acharya, bokstavligt en ”etik-lärare”. Ett namn som vanligen ges till Invigda etc. och betyder ”Mästare”. [TG:5]

Acheron
(gr). En av floderna i Hades inom grekisk mytologi. [TG:5]

Achit (sk). Absolut icke-intelligens; eftersom Chit är – i kontrast – absolut intelligens. [TG:5]

Achyuta (sk). Det som inte är underkastat förändring eller fall; motsatsen till Chyuta, ”fallen”. En titel på Vishnu. [TG:5]

Ad (assyr). Ad, ”Fadern”. I arameiskan betyder ad en, och ad-ad ”den ende”. [TG:5]

Adam Kadmon* (heb). Den arketypiska Människan; Mänskligheten. Den ”Himmelske Människan” som inte fallit ner i synd. Kabbalisterna hänför den till de Tio Sefiroterna på människans förnimmelseplan. [w.w.w.= W.W.Westcott]

I Kabbalan är Adam Kadmon det manifesterade Logos och korresponderar till vårt Tredje Logos; det omanifesterade var den första paradigmatiska ideala människan, och symboliserade Universum in Abscondito eller i sin ”priviation” enligt Aristoteles. Första Logos är ”Världens Ljus”, Andra och Tredje dess gradvis tilltagande skuggor. [TG:5; KG # 2.]

Adept* (lat). Adeptus ”Han som har uppnått”. I ockultism en som har uppnått Initieringsstadiet och blivit en Mästare i den esoteriska filosofins vetenskap. [TG:6; KG # 3]

Adharma (sk). Orättfärdighet, ofullkomlighet, motsatsen till Dharma. [TG:6]

Adhi (sk). Högst, förnämst. [TG:6]

Adhishtanam (sk). Grund; en princip i vilken några andra principer ingår. [TG:6]

Adi (sk). Den första, det ursprungliga. [TG:6]

Adi-Sönerna. I esoterisk filosofi kallas ”Adis söner” för ”Eldtöcknets Söner”. En term som används om särskilda Adepter. [TG:6]

Adi-Buddha (sk). Den Förste och Högste Buddhan – inte erkänd inom den södra Kyrkan. Det Eviga Ljuset. [TG:6]

Aditya (sk). Ett namn för solen; som Marttanda är han Aditis son. [TG:7]

Adityas (sk). Aditis sju söner; de sju planetgudarna. [TG:7]

Adi Varsha (sk). Det första landet, det ursprungliga riket i vilket de första raserna var bosatta. [TG:7]

Aditi (sk). Vedantinernas vediska namn för Mulaprakriti; Parabrahmans abstrakta aspekt, fastän både omanifesterad och ovetbar. I Vedaböckerna är Aditi ”Moder-Gudinnan”; hennes jordiska symbol är den obegränsade strandlösa rymden. [TG:7]

Adwaita (sk). En vedantisk sekt. Den icke-dualistiska (A-dwaita) skolan inom vedantafilosofin, grundad av Sankaracharya, den störste av de historiska brahminska vise. De två andra skolorna är Dwaita (dualistisk) och Visishtadwaita, alla tre kallar sig vedantiska. [TG:7]

Adwaiti
(sk) En anhängare av ovan nämnda skola. [TG:7]

Aeon eller Aeoner (gr). Tidsperioder; emanationer som utgår från den gudomliga essensen, samt himmelska varelser; djinner och änglar hos gnostikerna. [TG:8]

Aether* (gr). Hos de gamle den gudomliga lysande substansen som genomsyrar hela universum, den Högsta gudomen Zeus eller Jupiters ”klädnad”. Etern hos nutidsmänniskan, vars betydelse inom fysiken och kemin står förklarad i Websters eller i någon annans Ordbok. Inom esoteriken är Aether den tredje principen inom Kosmos Sjufald; Jorden är den lägsta, sedan kommer Astralljuset, Etern och Akasa ( fonetiskt Akasha) den Högsta. [TG:8; KG # 4.]

Æthrobacy (gr). Bokstavligt att vandra eller att bli lyft upp i luften utan yttre hjälp; “levitation”.

Det kan vara medvetet eller omedvetet; i det ena fallet är det magi, i det andra är det antingen sjukdom eller en kraft som kräver några klargörande ord. Vi vet att jorden är en magnetisk kropp;  faktum är, som en del forskare har funnit, och som Paracelsus fastställde för 300 år sen, så är det en stor magnet. Den är laddad med en form av elektricitet – låt oss kalla den positiv – som utvecklas kontinuerligt genom spontan handling, i sitt inre eller rörelsecentrum. Människokroppar i likhet med alla andra fysiska former, är laddade med den motsatta formen av elektricitet, den negativa. Det betyder att organiska eller oorganiska kroppar som lämnas i fred, ständigt och ofrivilligt laddar sig med och utvecklar den form av elektricitet som är motsatt jordens egen. Så, vad är då tyngd? Helt enkelt attraktionskraften till jorden. “Utan attraktionen till jorden skulle du inte ha någon vikt”, säger professor Stewart; “och om du hade en jord som var dubbelt så tung som den nuvarande, så skulle du ha den dubbla attraktionskraften”. Hur kan vi då bli av med den här dragningskraften? Enligt  den ovannämnda elektriska lagen, finns det en attraktion mellan vår planet och organismerna på den, som håller dem kvar på jordskorpan. Men  gravitationslagen har neutraliserats i många fall genom personers levitation och döda föremål.
Hur förklaras detta? Teurgiska filosofer säger att villkoren för våra fysiska system beror till stor del på vår viljas agerande. Om den är välstyrd kan den framkalla “mirakler”; bland annat ändra den elektriska polariteten, från negativ till positiv; människans relation till jordmagneten skulle då bli bortstötande, och “gravitationen” skulle upphöra för henne. Det skulle då vara lika naturligt för henne att fara upp i luften tills den bortstötande kraften uttömts, som det tidigare var att hållas kvar på marken. Levitationens höjd mäts utifrån hennes förmåga, större eller mindre, att ladda sin kropp med positiv elektricitet. När kontrollen över de fysiska krafterna väl är uppnådd, går växlingen till levitation eller gravitation lika lätt som andningen. (Se Isis Unveiled, Vol. I., page xxiii.)

Agastya (sk). Namnet på en stor Rishi, högt vördad i södra Indien. Han anses vara författaren till Rig-Veda-hymnerna och en stor hjälte i Ramayana. I den tamilska litteraturen tillskrivs han ha varit dravidernas förste undervisare i vetenskap, religion och filosofi. Det är också namnet på stjärnan Canopus. [TG:9]

Agathon*. Platons Högsta Gudom. Bokstavligt ”Den Gode”, vårt ALAYA eller Universella Själen. [TG:7; KG # 5.]

Aged (kab). Ett av de kabbalistiska namnen för Sefira, även kallad Kronan eller Kether. [TG:9]

Agni (sk). Eldguden i Veda-böckerna; den äldsta och mest vördade av Indiens gudar. Han är en av de tre stora gudomarna: Agni, Vayu och Surya och även alla tre tillsammans, eftersom han är eldens trefaldiga aspekt; i himlen såsom solen; i atmosfären eller luften (Vayu), såsom åskan; på jorden såsom vanlig eld. Agni tillhörde den tidigare vediska Trimurti innan Vishnu fick en hedersplats och innan Brahma och Shiva var uppfunna. [TG:10]

Agni Bahu (sk). En asketisk son till Manu Swayambhuva, den ”Själv-födde”. [TG:10]

Agnishwattor (sk). En klass av Pitrier, skaparna av människans första eteriska ras. Våra solfäder i förhållande till Barhishaderna ”mån”-pitrierna eller förfäderna, men detta förklaras på annat sätt i Puranaböckerna. [TG:10]

Agnoia (gr). ”Brist på förståelse”, bokstavligen ”orationell” när man talar om Animala själen. Enligt Plutarchos uppdelade Pythagoras och Platon människosjälen i två delar – den rationella eller noetiska och den orationella eller agnoia, ibland skrivet ”annoia”. [TG:10]

Agnostisk*. Ett ord som Huxley påstår har blivit myntat av honom för att indikera någon som tror att ingenting kan bli bevisat genom sinnena. De senare skolorna inom agnosticismen ger en mer filosofisk beskrivning av termen. [TG:10]

Agruerus. En mycket gammal fenicisk gud. Densamma som Saturnus. [TG:11]

Aham (sk). ”Jaget” – grundvalen för Ahankara, Individualiteten. [TG:11]

Ahankara*. Föreställning om ”Jaget”, Jag-medvetande eller Jag-identitet; ”Jaget” den egoistiska och mayaviska principen i människan, som härstammar från vår okunnighet vilket avskiljer vårt ”jag” från det Universella ENDA-SJÄLVET, Personlighet, Egoism. [TG:11]

Ah-hi (sens), Ahi (sk), eller Ormar. Dhyan Chohaner. ”Visa Ormar” eller Visdomsdrakar. [TG:11]

Ahi (sk). En orm. Ett namn på Vritra, den vediska torkans demon. [TG:11]

Ahti (skand). ”Draken” i Eddan. [TG:11]

Ahura (zend.). Det samma som Asura, det heliga, det som är likt en Andning. Ahura Mazda, zoroastrernas eller parsernas Ormuzd, är Herren som skänker ljus och intelligens, vars symbol är solen (se “Ahura Mazda”), av vilken Ahriman, en europeisk form av “Angra Mainyu” (se detta ord), är den mörka aspekten.[TG:11]

Ahura Mazda (zend). Den personifierade gudomen, parsernas’ Universella Gudomliga Ljus Princip. Från Ahura eller Asura, andning, “andlig, gudomlig” i den äldsta Rig Vedan, degraderad av de ortodoxa brahmanerna till A-sura, “inga gudar”, precis såsom mazdaanhängarna har degraderat de hinduiska Devorna (gudar) till Dæva (djävlar).[TG:11]

Aidoneus (gr). Guden och Kungen av Underjorden; Pluto eller Dionysos Chthonios (underjordisk). [TG:11]

Ain (heb). Den negativa existensen; gudomen i vila och absolut passiv. [w.w.w.] [TG:11]

Aindri (sk). Indras gemål. [TG:11]

Aindriya (sk). Eller Indrani, Indriya; Shakti. Den kvinnliga aspekten eller Indras ”gemål”. [TG:11]

Ain Sof* (heb). Det ”Obegränsade” eller Gränslösa; den emanerande och utvidgande Gudomen. [w.w.w.].

Ain Sof skrivs också En Sof och Ain Suf, ingen, inte ens rabbinerna är säkra på deras vokaler. I de gamla hebreiska filosofernas religiösa metafysik var den ENDA principen en abstraktion liksom Parabrahman, fastän nu har moderna kabbalister lyckats genom blott ordklyveri och paradoxer, att skapa en ”Högsta Gud” av den och ingenting högre. Men hos de tidiga kaldeiska kabbalisterna var Ain Sof ”utan form eller tillvaro” och hade ”ingen likhet med någonting annat”. (Franck, Die Kabbala s 126.) Att Ain Sof aldrig har betraktats som ”Skaparen” bevisas t o m av en sådan ortodox jude som Filo som kallade ”Skaparen” Logos, vilken stod näst intill ”Det gränslösa” och den ”Andra Guden”. Filo säger: ”Den Andra Guden är dess (Ain Sofs) visdom”, (Quaest. et Solut). Gudomen är INGET-TING; det är namnlöst och kallas därför Ain Sof. Ordet Ain betyder ingenting (se Franck’s Kabbala, s 153 ff.) [TG:12]

Ain Sof Aur (heb). Det Gränslösa Ljuset som koncentreras i den Första och Högsta Sefiran eller Kether, Kronan. [w.w.w.] [TG:12]

Akacia (gr). Oskuld; och även en växt använd inom frimureriet som en symbol för invigning, odödlighet och renhet; trädet försedde hebréerna med den heliga Shittim-veden. [TG:4]

Akasha (sk). En subtil, översinnlig andlig essens som genomsyrar hela rymden; den ursubstans som felaktigt blivit identifierad med Etern. Det förhåller sig till Etern som Anden förhåller sig till Materien eller Atman till Kama rupa. Det är faktiskt den Universella Rymden i vilken Universums eviga Ideation ligger latent i sina ständigt föränderliga aspekter på objektivitetens och materiens plan, och från vilken Första Logos eller den uttryckta tanken utstrålar. Därför påstås det i Puranaböckerna att Akasha endast har ett attribut, dvs ljud, för ljudet som symbol är enbart Logos i omskriven form – ”Tal” i dess mystiska bemärkelse. I samma offerritual (Jyotishtoma Agnishtoma) kallas det för ”Guden Akasha”. I dessa offermysterier är Akasha den alltigenom vägledande och allsmäktige Devan som spelar Sadasyas roll, ledaren över de religiösa föreställningarnas magiska verkningar, och hade sin egen utnämnda Hotri (präst) i gamla dagar, som bar dess namn. Akasha är det oumbärliga redskapet för varje Kritya (magisk föreställning) religiöst eller profant. Uttrycket ”att sätta Brahma i rörelse”, betyder att sätta i rörelse den kraft som i grund och botten ligger latent i varje magisk verksamhet; vediskt offrande är faktiskt inget annat än ceremoniell magi. Denna kraft är Akasha – i en annan aspekt Kundalini – ockult elektricitet, på ett sätt alkemisternas Alkahest, eller det universella lösningsmedlet, samma anima mundi på det högre planet som astralljuset är på det lägre. ”Vid offrandets ögonblick blir prästen genomsyrad av Brahmas ande och är för stunden själv Brahma”. (Isis Unveiled) [TG:13]

Akosmos (gr). Den för-kreativa perioden, när det inte fanns ett Kosmos utan endast Kaos. [TG:5]

Al-ait (fen). Eldguden, ett forntida och mycket mystiskt namn inom koptisk ockultism. [TG:14]

Alaya (sk). Den Universella Själen (se The Secret Doctrine, Vol I, pp 47, och vidare). Namnet tillhör det tibetanska systemet av den kontemplativa Mahayana-skolan. Identisk med Akasha i dess mystiska betydelse och med Mulaprakriti i dess innersta natur, eftersom det är grundvalen eller roten till alla ting. [TG:14]

Alba Petra (lat). Invigningens vita sten. Den ”vita karneolen” i Johannes Uppenbarelsebok. [TG:14]

Aletheia (gr). Sanning; även Alethia, en av Apollos ammor. [TG:16]

Alexandria-skolan* (av filosofer). Denna berömda skola uppstod i Alexandria (Egypten), som under flera århundraden var det stora sätet för lärdom och filosofi. Berömt för sitt bibliotek vilket bär namnet ”Alexandrinska”, grundat av Ptolemaios Soter, som dog 283 f Kr alldeles i början av sin regeringstid. Detta bibliotek som en gång ståtade med 700.000 rullar eller band (Aulus Gellius); för sitt museum, den första verkliga akademin i vetenskap och konst; för sina världsberömda skolastiker, sådana som Euklides (upphovsmannen till vetenskaplig geometri), Apollonios från Perga (författaren till det ännu bevarade arbetet om koniska sektioner), Nikomakos (aritmetikern); astronomer, naturfilosofer, anatomister sådana som Herofilos och Erasistratos, fysiker, musiker, konstnärer osv osv; blev ännu mer berömt för den Eklektiska eller den Nya Platonska skolan, grundad 193 e Kr av Ammonios Sakkas, vars lärjungar var Origenes, Plotinos och många andra nu berömda i historien. De mest berömda gnostiska skolorna hade sitt ursprung i Alexandria. Philo Judaeus, Josephus, Jamblikos, Porfyrios, Clement av Alexandria, astronomen Eratosthenes, Hypatia jungfru-filosofen och oräkneliga stjärnor av andra klassens styrka, tillhörde alla vid olika tidpunkter dessa stora skolor och hjälpte till att göra Alexandria till en av de mest ryktbara lärdomssäten som världen någonsin har skådat. [TG:16]

Alkemi*. Alkemi, på arabiska Ul-Khemi, är som namnet antyder naturens kemi. Ul-Khemi eller Al-Kimia är emellertid endast ett arabiskt ord, hämtat från det grekiska .........(chemeia) från ........”vätska”, växtsaft utvunnen från en planta. Dr Wynn Westcott säger: ”Första gången själva termen ’alkemi’ brukades var i Julius Firmicus Maternus verk, under Konstantin den Stores dagar. På det kungliga biblioteket i Paris finns den äldsta tillgängliga alkemistiska skriften känd i Europa; den skrevs av panopoliten Zosimus omkring 400 e Kr på grekiska. Den näst äldsta är av Aeneas Gazeus 480 e Kr.” Den förstnämnda behandlar naturens finare krafter och de olika tillstånden genom vilka de verkar. Den försöker genom ett beslöjat språk, mer eller mindre konstlat, att förmedla till de oinvigda så mycket av mysterium magnum som det är tillrådligt att anförtro i händerna på en självisk värld. Alkemistens första grundprincip är tillvaron av ett särskilt Universellt Lösningsmedel varigenom alla sammansatta kroppar kan upplösas till en homogen substans varifrån de framsprungit. Denna substans kallar han rent guld, eller summa materia. Detta lösningsmedel, även kallat menstruum universale, besitter även förmågan att avlägsna alla sjukdomsfrön från kroppen, att förnya ungdomen och förlänga livet. Sådan är lapis philosophorum (filosofernas sten). Alkemin nådde Europa först genom Geber, den store arabiske vismannen och filosofen, i det åttonde århundradet av vår era; men den var känd och utövades för tidsåldrar sedan i Kina och Egypten. Flertalet papyrusskrifter om alkemi samt andra bevis, som visar att dessa utgjorde älsklingsstudier för kungar såväl som präster, har framgrävts och bevarats under den allmänna benämningen hermetiska skrifter (se ”Tabula Smaragdina”). Alkemi studeras under tre bestämda aspekter vilka medger många olika tolkningsmöjligheter, och dessa är: den kosmiska, den mänskliga och den jordiska. Dessa tre metoder exemplifieras av de tre alkemiska ämnena – svavel, kvicksilver och salt. Olika författare har i sin tur påstått att det finns tre, sju, tio eller tolv processer; men de är alla överens om att det bara finns ett mål inom alkemin, och det är att transmutera oädla metaller till rent guld. Vad detta guld egentligen är, finns det väldigt få människor som exakt förstår. Utan tvivel finns det en sådan sak i naturen som transmutation av oädla metaller till ädla eller guld. Men det är endast en aspekt av alkemin, den jordiska eller rent materiella, ty vi känner rent logiskt att samma process förekommer i jordens inre. Dock finns det, vid sidan om och bortom denna tolkning, i alkemin en symbolisk innebörd, rent psykisk och andlig. Medan den kabbalistiske alkemisten söker förverkliga det förstnämnda, riktar den ockulte alkemisten – som avvisar utvinnandet av guld – hela sin uppmärksamhet och styr alla sina strävanden enbart i riktning mot transmuteringen av den lägre fyrfalden till den gudomliga övre treenigheten hos människan som, när de slutligen förenats, blir ett. Den mänskliga tillvarons andliga, mentala, psykiska och fysiska plan jämförs inom alkemin med de fyra elementen, eld, luft, vatten och jord, vilka samtliga är utrustade med en trefaldig konstitution, dvs fast, föränderlig och flyktig. Nästan ingenting går att uttyda från själva ordet när det gäller ursprunget av denna arkaiska gren inom filosofin; men det är helt klart att den föregår konstruerandet av alla kända zodiaker, och eftersom den även behandlar naturens personifierade krafter, föregår den troligen också alla världens mytologier. Det råder inte heller något tvivel om att den sanna hemligheten gällande transmutation (på det fysiska planet) var känd i forntiden, och gick förlorad vid gryningen till den så kallade historiska perioden. Den moderna kemin har alkemin att tacka för dess mest fundamentala upptäckter. Trots den inom alkemin rådande obestridliga självklarheten, att det endast finns ett element i universum, så har kemin placerat metallerna i kategorin för grundämnen och börjar först nu att upptäcka sitt grova misstag. Till och med encyklopediförfattare tvingas nu bekänna att även om de flesta redogörelserna om transmutationer utgör bedrägerier eller villfarelser ”så åtföljs dock några utav dem av bevis vilket framställer dem som troliga... Genom det galvaniska batteriet har det till och med upptäckts att alkalierna har en metallisk bas. Möjligheten att erhålla metall från andra substanser som innehåller dessa beståndsdelar i sin sammansättning, och möjligheten att förvandla en metall till en annan... måste därför lämnas öppen. Ej heller bör man betrakta alla alkemister som bedragare. Många har arbetat, övertygade om att nå sina syften, med ett outtröttligt tålamod och med ett rent hjärta, vilket av riktiga alkemister allvarligt rekommenderas som de huvudsakliga förutsättningarna för att de ska vinna framgång i sina bemödanden.” (Pop Encyclop.) [TG:14-16]

Altruism* (lat). Från alter = andra. En kvalitet som är motsatsen till egoism. Handlingar som är avsedda att göra gott för andra utan hänsyn till sig själv. [TG:17]

Ama (heb), Amia (kald). Moder. En titel på Sefira Binah, vars ”gudomliga namn är Jehova” och som kallas ”Himmelsk Moder”. [TG:17]

Amanasa (sk). De ”Förnuftslösa”, de tidiga raserna på denna planet; även vissa hinduiska gudar. [TG:17]

Amdo (tib). En helig plats, Tsong
-kha-pas födelseplats, Tibets store reformator och grundare av Gelugpa (gulmössorna), och som betraktas som en Avatar av Amita-Buddha. [TG:18]

A
mitabha. Den kinesiska förvrängningen av sanskritspråkets Amrita Buddha, eller den ”Odödlige Upplyste”, ett namn på Gautama Buddha. Namnet har sådana variationer som Amita, Abida, Amitaya, etc och förklaras betyda både ”Gränslös Tidsålder” och ”Gränslöst Ljus”. Det ursprungliga begreppet om ett fulländat opersonligt gudomligt ljus har med tiden blivit förmänskligat. [TG:19]

Ammonios Sakkas*. En stor och god filosof, som levde i Alexandria under 100- och 200-talet av vår tideräkning och som var grundaren av den neoplatonska skolan för filaletéer eller ”sanningsälskare”. Han var av fattig börd och född av kristna föräldrar, men begåvad med en sådan utmärkande, nästan gudomlig godhet att han blev kallad Theodidaktos, den ”gudslärde”. Han ärade det som var gott i kristendomen, men bröt mycket tidigt med den och kyrkorna, då han var ur stånd att i den finna någon överlägsenhet över de äldre religionerna. [TG:20]

Amun (kopt). Den egyptiska visdomsguden, som hade endast Invigda och Hierofanter att tjäna honom som präster. [TG:20]

Analogikerna*. Ammonios Sakkas lärjungar, kallade så på grund av sitt sätt att tolka alla heliga legender, myter och mysterier genom en princip av analogi och korrespondens, som man nu kan finna i den kabbalistiska metoden och i allra högsta grad i de österländska esoteriska filosofiska skolorna. (Se ”The Twelve Signs of the Zodiac”, av T Subba Row i Five Years of Theosophy.) [TG:21] [Se Teosofiska Rörelsen nr 27/56-68, ”Zodiakens tolv tecken” av T Subba Row.]

Ananda* (sk). Sällhet, glädje, lycksalighet, lycka. Namnet på Gautama, Herren Buddhas favoritlärjunge. [TG:21]

Anandamaya-Kosha (sk). ”Det illusoriska Sällhets-Höljet”, dvs den mayaviska eller illusoriska formen, framträdandet av det som är formlöst. ”Sällhet”, eller den högre själen. Det vedantiska namnet för en av de fem Koshas eller principerna i människan; identisk med vår Atma-Buddhi eller den Andliga Själen. [TG:21]

Anaxagoras* (gr). En berömd jonisk filosof som levde 500 f Kr, studerade filosofi under Anaximenes av Miletus och bosatte sig under Pericles dagar i Aten. Sokrates, Euripides, Archelaus och andra prominenta män och filosofer var bland hans lärjungar och elever. Han var en väldigt lärd astronom och var en av de första att offentligt förklara det som Pythagoras lärde ut hemligt, nämligen planeternas rörelser, sol- och månförmörkelserna, etc. Det var han som lärde ut teorin om Kaos, att i princip ”ingenting kommer ur ingenting”; och att atomer är den underliggande essensen och substansen hos alla kroppar, ”och av samma natur som kropparna vilka de bildar”. Dessa atomer, lärde han, var ursprungligen satta i rörelse av Nous (Universell Intelligens, hinduernas Mahat),  Nous som är en immateriell, evig, andlig entitet; genom denna kombination formades världen, de grövre materiella  kropparna sjönk nedåt, och de eteriska atomerna (eller eldartade etern) steg uppåt och spred sig i de övre himmelska regionerna. Han föregick den moderna vetenskapen med över 2.000 år. Han lärde att stjärnorna var av samma materia som vår jord och solen en glödande massa; att månen var en mörk, obeboelig kropp, som mottog sitt ljus från solen; att kometerna var vandrande ”stjärnor” eller kroppar; och över och bortom allt annat inom vetenskapen bekände han sig fullständigt till att den verkliga tillvaron av tingen, som vi förnimmer den med våra sinnen, inte kunde demonstrativt bevisas. Han dog i exil i Lampsacus i en ålder av sjuttiotvå år. [TG:21]

Ande. Bristen på någon gemensam överenskommelse författare emellan när det gäller att använda detta ord har resulterat i en förfärlig förvirring. Det anses allmänt att vara synonymt med själ; och ordboksförfattare uppmuntrar ett sådant användande. I teosofiska läror tillämpas termen ”Ande” enbart på det som direkt tillhör det Universella Medvetandet, och vad som är dess homogena och oförfalskade emanation. Därför är det högre Förnuftet i Människan eller hennes Jag (Manas), när det är oupplösligt förenat med Buddhi, en ande; emedan termen ”Själ”, mänsklig eller till och med animal (lägre Manas verkar i djuren som instinkt), tillämpas bara på Kama-Manas, och kvalificeras som den levande själen. Detta är hebreiskans nepesh, ”livets andning”. Ande är formlös och immateriell, och består när den är individualiserad av den högsta andliga substansen Suddhasattva, det gudomliga väsendet, som de högsta manifesterade Dhyaniernas kroppar är bildade av. Därför förkastar teosoferna benämningen ”Andar” för de vålnader som framträder bland spiritualisternas fenomenella manifesteringar, och kallar dem ”skal” eller andra olika namn (se Sukshma Sharira). Ande är, i korthet, inte någon Entitet i den meningen att den har en form; den buddhistiska filosofin uttrycker det så här, där det finns form, där finns en orsak för smärta och lidande. Men varje individuell ande – individualiteten varar bara under den manvantariska cykeln – kan beskrivas som ett medvetande-center, ett själv-kännande och själv-medvetet center, ett tillstånd, inte en betingad individ. Det är därför som det finns en sådan rikedom av ord på sanskrit för att uttrycka tillvarons, varelsers och entiteters olika tillstånd, där varje benämning visar på den filosofiska skillnaden, det plan som en sådan enhet tillhör, och dess andliga eller materiella grad. Tyvärr är dessa termer nästan omöjliga att översatta till våra västerländska språk. [TG:306]

Angaraka (sk). Eldstjärna; planeten Mars; på tibetanska Mig-mar. [TG:22]

Anima Mundi* (lat). ”Världssjälen”, detsamma som nordbuddhisternas Alaya; den gudomliga essensen som genomtränger, besjälar och upplyser allt, från den minsta materiella atom till människa och gud. Den är i en bemärkelse den ”med sju skinn försedda modern”, beskriven i Den Hemliga Lärans Stanzor, essensen av de sju varseblivningsplanen, medvetande och differentiering, moralisk och fysisk. I dess högsta aspekt är den Nirvana, i dess lägsta Astralljuset. Den var feminin hos gnostikerna, de tidiga kristna och nasaréerna, bisexuell hos andra sekter, som betraktade den endast utifrån dess fyra lägre plan. I den objektiva formens värld är den av eldartad eterisk natur (och därefter eterisk), och gudomlig och andlig i dess tre högre plan. Då det sägs att varje människosjäl föds genom att frigöra sig från Anima Mundi, betyder detta, esoteriskt, att våra högre Jag är ett väsen identiskt med Det, som är en utstrålning av det ständigt okända Universella ABSOLUTA. [TG:22]

Annamaya Kosha (sk). En vedantisk term. Detsamma som Sthula Sharira eller den fysiska kroppen. Det är det första ”höljet” av fem som accepteras av vedantinerna. Ett hölje är detsamma som det vilket kallas ”princip” i teosofin. [TG:23]

Annedotus (gr). Ett samlingsnamn för Drakarna eller Människo-Fiskarna, varav det fanns fem. Historikern Berosus berättar att det ur Erythreanska havet vid åtskilliga tillfällen uppenbarade sig en halvdemon benämnd Oannes eller Annedotus, som fastän till hälften djur ändå lärde kaldéerna nyttiga konster och allt som kunde civilicera dem. (Se Lenormant Chaldean Magic, s 203, och även ”Oannes”.) [w w w] [TG:23]

Anoia* (gr). ”Brist på förståelse”, ”dåraktighet”. Anoia är det namn som Platon och andra gav lägre Manas då det är alltför nära bundet till Kama, vilket betyder utan förnuft (agnoia). Grekernas ord agnoia är uppenbarligen en härledning från och besläktat med sanskritordet ajnana (fonetiskt agnyana) eller okunnighet, brist på kunskap. (Se ”Agnoia” och ”Agnostisk”.) [TG:23]

Anouki (eg). En form av Isis; livets gudinna, härifrån kommer det hebreiska namnet Ank liv. (Se ”Anuki”.) [TG:23]

Antahkarana (sk) eller Antaskarana. Termen har olika betydelser och varierar hos varje filosofisk skola och sekt. Sålunda återger Sankaracharya ordet med ”förståelse”; andra som ett ”inneboende instrument, Själen, alstrad av den tänkande principen och av egoism”; då däremot ockultisterna förklarar det som stigen eller bryggan mellan högre och lägre Manas, det gudomliga Jaget och människans personliga själ. Den tjänar som en förmedlingslänk i kommunikationen mellan de två. Och den överför från det lägre till det högre Jaget alla de personliga intryck och människotankar som genom sin natur kan assimileras och lagras av den Entitet, som aldrig dör, och på så sätt bli odödliggjorda med den. Dessa är de enda element hos den förbleknande personligheten, som överlever död och tid. Sunda förnuftet säger därför att endast det som är ädelt, andligt och gudomligt i människan kan vittna om att ha levt i Evighet. [TG:23]

Antropologi. Människans vetenskap; den omfattar bland annat: fysiologin, eller den gren av vetenskapen som avslöjar organens mysterier och deras funktioner hos människor, djur och växter; samt också och speciellt psykologin eller den stora, och i våra dagar alldeles för bortglömda vetenskapen om själen, både såsom ett väsen avskiljt från anden, och i dess förhållande till anden och kroppen. Inom modern vetenskap sysslar psykologin enbart eller principiellt med nervsystemens förhållanden, och ignorerar nästan fullständigt psykets väsen och natur. Läkarna betecknar psykologi som sinnesjukdomarnas vetenskap och kallar det inom de medicinska instituten för de mångalnas ämbetsstol. (Isis Unveiled.) [TG:24]

Antropomorfism* (gr). Från ”antropos” som betyder människa. Att ge Gud eller gudars gärningar ett mänsklig drag och mänskliga attribut eller kvaliteter. [TG:24]

Anugita* (sk). En av Upanishaderna. En mycket ockult avhandling. (Se The Sacred Books of the East.) [TG:25]

Anuki (eg). Se ”Anouki” ovan. ”Ordet Ank på hebreiska betyder ’mitt liv’, min tillvaro vilket är det personliga pronomet Anochi, från namnet på den egyptiska gudinnan Anouki”, säger författaren till The Hebrew Mystery, eller The Source of Measures. [TG:25]

Anupadaka (sk). Anupadaka, även Aupapaduka; betyder ”föräldralös”, ”självexisterande”, född utan några föräldrar eller stamfäder. En term tillämpad på vissa självskapade gudar, och Dhyani Buddhor. [TG:25]

Apavarga (sk). Frigörelse från upprepade födelser. [TG:26]

Apokryf (gr). Mycket felaktigt förklarat och antaget såsom tvivelaktigt eller falskt. Ordet betyder helt enkelt hemlig, esoterisk, fördold. [TG:26]

Apollo Belvidere*. Av alla forntida statyer av Apollo – Jupiters och Latonas son – kallad Phoebus, Helios, den lysande och solen, och den bästa och mest fullkomliga är den som är känd under detta namn och finns i Belvidere-galleriet i Vatikanen i Rom. Den kallas för Pythian Apollo, eftersom guden illustrerar hans segerögonblick över ormen Python. Statyn blev upptäckt 1503 i Antiums ruiner. [TG:26]

Apollonius av Tyana (gr). En underbar filosof född i Cappadocia ungefär i början av det första århundradet; en ivrig pythagoré som studerade de feniciska vetenskaperna under Euthydemus; samt pythagoréisk filosofi och andra ämnen under Euxenes av Heraclea. Enligt denna skolas doktriner förblev han vegetarian under hela sitt liv, och levde bara på frukter och örter, drack inget vin, bar kläder enbart gjorda av växtfibrer, gick barfota och lät sitt hår växa långt, liksom alla Invigda gjort både före och efter honom. Han blev initierad av prästerna från Aesklepius (Asklepios) vid Aegea, och lärde många av sina ”mirakel” såsom att hela de sjuka genom medicinens gud. Efter att ha förberett sig själv för en högre initiering genom fem års tystnad, och genom resor, där han besökte Antiokia, Efesos, Pamphylia och andra platser, reste han via Babylon till Indien, och då övergav alla hans närmaste lärjungar honom, eftersom de fruktade att gå till ”besvärjelsernas land”. Emellertid slog Damis, en tillfällig lärjunge, följe med honom på hans resor. I Babylon blev han initierad, enligt Damis, av kaldeiska Magi, vars berättelse blev avskriven av någon som hette Philostratus ett hundra år senare. Efter sin ankomst från Indien, visade han sig vara en sann Invigd genom att de farsoter och jordbävningar, konungars död och andra händelser som han förutspådde verkligen inträffade. Vid Lesbos blev Orfeus präster så avundsjuka på honom att de vägrade inviga honom i sina säregna mysterier, även om de gjorde det flera år senare. Han förkunnade till Atens och andra städers folk den renaste och noblaste etik, och de fenomen han utförde var lika underbara som de var många och väl bevittnade. ”Hur kan det komma sig, ” frågar Justin Martyr i bestörtning, ”att Apollonius talismaner (telesmata) har sådan kraft, ty de förhindrar, som vi kan se, vågornas raseri, vindarnas våldsamma kraft och attacker från vilda djur; och  medan vår Herres mirakler enbart är bevarade genom traditionen, så är Apollonius väldigt talrika och verkligen manifesterade som verkliga fakta?”. . . (Queast, XXIV). Men ett svar är lätt att finna på detta, från det faktum, att efter Apollunius hade korsat Hindu Kush, så hade han blivit hänvisad av en kung till de Vises boningar, vars boningar det kan vara än idag, och blev av dem undervisad i oöverträffad kunskap. Hans dialog med korintiern Menippus ger oss verkligen den esoteriska katekesen och avslöjar (när den blir förstådd) många viktiga mysterier i naturen. Apollonius var vän, korrespondent och gäst hos kungar och drottningar och inga underverk eller ”magiska” krafter är bättre bevittnade än dessa. Vid slutet av sitt långa och underbara liv startade han en esoterisk skola vid Efesos, och dog vid en ålder av nästan ett hundra år. [TG:27]

Arahat* (sk). Uttalas och skrivs också Arhat, Arhan, Rahat osv, ”den värdige”, betyder bokstavligt den som ”förtjänar gudomlig ära”. Detta var det namn som först gavs till jainisterna och senare till de buddhistiska heliga männen som var initierade i de esoteriska mysterierna. Arhaten är den som har beträtt den bästa och högsta vägen, och är på så vis frigjord från återfödelse. [TG: 28]

Archoner (gr). I världsligt och bibliskt språk ”härskare” och prinsar; inom ockultismen ursprungliga planetandar. [TG:29]

Ares. Det grekiska namnet för Mars, krigsguden; även en term använd av Paracelsus, den differentierande Kraften i Kosmos. [TG:29]

Arian*. En anhängare av Arius, en presbyter inom Alexandria-kyrkan i fjärde århundradet. En som håller fast att Kristus är en skapad och mänsklig varelse, underordnad Gud Fader, men likväl en stor och ädel människa, en sann adept förtrogen med de gudomliga mysterierna. [TG:29]

Aristobulus* (gr). En alexandrinsk författare, och en svårfattlig filosof. En jude som försökte bevisa att Aristoteles förklarade Moses esoteriska tankar. [TG:29]

Artes (eg). Jorden; den egyptiska guden Mars. [TG:31]

Arupa (sk). ”Kroppslös”, formlös, i motsats till rupa, ”kropp” eller form. [TG:31]

Arya* (sk). Bokstavligt ”den helige”; ursprungligen en titel på Rishier, de som hade bemästrat ”Aryasatyani” (tidigare omnämnd)
och beträtt Aryanimarga-vägen till Nirvana eller Moksha, den stora ”fyra-faldiga vägen”. Men nu är namnet en beteckning på en ras och våra orientalister, som fråntar de hinduiska brahminerna deras bördsrätt, har gjort alla européer till arier. Eftersom de fyra vägarna eller stadierna inom esoteriken, endast kan beträdas om man besitter stor andlig utbildning och ”utvecklar helighet”, så kallas de för de ”fyra frukterna”. Arhatskapets grader kallas i tur och ordning, Srotapatti,, Sakridagamin, Anagamin och Arahat, eller ariernas fyra klasser och korresponderar till dessa fyra vägar eller sanningar. [TG:32]

Aryahata (sk). ”Arhatskapets Väg”, eller helighetens Väg. [TG:32]

Aryasang
ha (sk). Grundaren av den första Yogacharya skolan. Denna Arhat, en direkt lärjunge till Gautama Buddha, har oräkneliga gånger blivit sammanblandad och förväxlad med en person med samma namn, som sägs ha levt i Ayodhya (Oude) omkring det femte eller sjätte århundradet av vår era, och som lärde ut tantrisk dyrkan i anslutning till Yogacharya systemet. De som försökte popularisera detta system påstod att han var samma Aryasanga som hade varit anhängare av Sakyamuni, och att han var 1000 år gammal. Inre bevis är tillräckliga för att visa att de verk som skrivits av honom och översatts omkring år 600 av vår era – verk fulla av Tantra-dyrkan, ritualism och läror som nu följs till stor utsträckning av ”röd-mössornas” sekt i Sikkim, Bhutan och lilla Tibet –  inte kan vara samma som det upphöjda system inom den rena buddhismens tidiga Yogacaharya-skola, vilken egentligen inte är nordlig eller sydlig utan esoterisk. Fastän inga av de genuina Yogacharya-böckerna (Narjol Chodpa) någonsin har blivit offentliggjorda eller sålda på marknaden, så kan man likväl finna i Yogacharya Bhumi Shastra av pseudo-Arayasanga en hel del från det äldre systemet, vars läror han måste ha varit initierad i. Det är tyvärr så sammanblandat med Shivaism och Tantrisk magi och vidskepelse att skriften talar emot sig själv, bortsett från sina märkliga dialektiska undertoner. Hur opålitliga slutsatserna är som dagens orientalister drar och hur motsägelsefulla tidpunkterna som tillmäts av dem, blir tydliga i följande fall. Csoma de Körös som förresten aldrig aldrig lärde känna Gelukpa (gulmössorna), utan fick all sin information från lamorna (rödmössorna) kring gränstrakterna, placerar pseudo-Aryasanga i det sjunde seklet av vår era; Wassiljew, som mestadels tillbringade sin tid i Kina, bevisar att han måste ha levt mycket tidigare; och Wilson anser (se Roy. As. Soc.,vol VI., p 240) när han talar om den period då Aryasangas verk var skrivna, vilka fortfarande är tillgängliga på sanskrit, att det nu är ”bekräftat, att de har blivit skrivna senast ett och ett halvt århundrade före eller efter den kristna eran”. Men under alla händelser är det bortom all diskussion att alla de religiösa Mahayana-verken har blivit skrivna långt före Aryasangas tid – antingen han levde i det ”andra århundradet f Kr” eller ”i det sjunde århundradet e Kr” – och att dessa innehåller allt och en hel del mer av Yogacharya-systemets grundläggande läror, som är så förvanskade av imitatören från Ayodhya. Slutsatsen borde bli att det någonstans måste finnas en genuin avhandling fri från den populära shivaismen och den vänstra magin. [TG:32]

Aryasatyani (sk). De fyra sanningarna eller de fyra dogmerna vilka är (1) Dukha, eller att elände och smärta är den förnimmande (esoteriskt fysiska) tillvarons oundvikliga följeslagare; (2) Samudaya, den truism som säger att lidande ökar genom mänskliga passioner; (3) Nirodha, att det är möjligt för en människa ”på vägen” att krossa och förinta alla sådana känslor; (4) Marga, den smala stigen, eller den väg som leder till ett sådant välsignat tillstånd. [TG:33]

Asana (sk). Det tredje stadiet inom Hatha Yoga, en av de föreskrivna meditationsställningarna. [TG:33]

Ask (skand) eller Ask-trädet. ”Kunskapens träd”. Tillsammans med Embla (al) var Asken det träd från vilket Asgårds gudar skapade den första människan. [TG:35]

Aspekt*. Den form (rupa) genom vilken varje princip i den sjufaldiga naturen manifesterar sig kallas för en aspekt av den principen i teosofin.
[KEY:317]

Aster’t (heb). Astarte, den syriska gudinnan, makan till Adon eller Adonai. [TG:37]

Astralkroppen*. eller Astral-”dubbletten”. Den eteriska motbilden eller människans och djurets skugga. Den kallas Linga Sharira, ”Dubbelgångaren”. Läsaren bör inte sammanblanda denna med den ASTRALA SJÄLEN, som enbart är ett annat namn för lägre Manas, eller Kama-Manas, det HÖGRE JAGETS avspegling. [TG:37]

Astralljuset* (ockult). Den osynliga rymd som omger vår glob, som den omgiver alla andra, och korresponderande till Kosmos andra Princip (den tredje är Livet, som den är bärare åt) Linga Sharira eller den astrala dubbletten i människan. En subtil Substans synlig bara för ett klärvoajant öga, och den lägsta, bortsett från en (dvs jorden) av de Sju Akashiska eller Kosmiska Principerna. Eliphas Lévi kallar det för den stora Ormen och Draken som utstrålar allt ont inflytande över mänskligheten. Det är sant; men varför inte tillägga att Astralljuset inte ger ut mer än vad det fått; det är den stora jordiska prövningen, i vilken jordens vidriga utstrålningar (moraliska och fysiska) som Astralljuset bjuds, alla förvandlas till sina mest subtila substanser och strålas tillbaka med högre intensitet, och blir således till epidemier – moraliska, psykiska och fysiska. Slutligen är Astralljuset detsamma som Paracelsus och andra hermetiska filosofers Stjärnljus. ”Fysiskt, är det den moderna vetenskapens eter. Metafysiskt, och i dess andliga, eller ockulta mening, är eter mycket mer än man ofta inbillar sig. I ockult fysik och alkemi, är det bra åskådliggjort genom att de i sina strandlösa vågor inte enbart rymmer Tyndalls påstående om ’varje livskvalitets kraft och möjligheter’, utan också kraftens förverkligande hos varje andlig kvalitet. Alkemister och hermetister tror att deras astral-, eller stjärneter, vid sidan av ovan nämnda egenskaper hos svavel, och vitt och rött magnesium, eller magnes, är anima mundi, naturens och hela Kosmos verkstad, andligt såväl som fysiskt. Detta ’grand magisterium’ gör sig gällande i mesmeristiska fenomen, i ’levitation’ hos människor och döda ting; och kan kallas etern ur dess andliga synpunkt. Beteckningen astral är forntida, och användes av några av neo-platonikerna fast det görs anspråk på av några att ordet är myntat av Martinister. Porfyrios beskriver den himmelska kroppen som alltid är förenad med själen som ’odödlig, lysande och stjärnliknande’. Detta ords rot kan kanske finnas i det skytiska Aist-aer – som betyder stjärna, eller det assyriska Istar, som enligt Burnouf har samma mening.” (Isis Unveiled) [TG:38]

Astrologi* (Grek) Den Vetenskap som försöker förklara himlakropparnas påverkan på det dagliga livets skeenden och som påstår sig kunna förutsäga framtida händelser genom stjärnornas positioner. Dess uråldrighet är av sådant slag att den klassas som en av mänsklighetens tidigaste urkunder av kunskap. Under långa tidsepoker förblev den hemlig i Österlandet och dess fullkomliga uttryck förblir hemlig även i våra dagar. Dess exoteriska tillämpning har endast nått en viss grad av fulländning i Västerlandet för cirka 1400 år sedan då Varaha Muhira skrev sin bok om astrologi. Klaudius Ptolemaios, den berömde geografen och matematikern skrev sin avhandling Tetrabiblos runt 135 e Kr. och denna utgör fortfarande grunden för den moderna astrologin. Vetenskapen om horoskop studeras huvudsakligen under fyra grupper: det vill säga, (1) Naturlig i sin tillämpning på meteorologi, seismologi, jordbruk osv, (2) Statlig eller samhällsorienterad vad beträffar nationers, kungars och ledares öden, (3) Horarisk (timme för timme), med hänvisning till lösandet av de tvivel som kan uppstå i sinnet hos en person. (4) Genetisk i sin tillämpning på att finna ut individers olika öden från födelseögonblicket till döden. Egyptierna och Kaldéerna var några av astrologins mest hängivna utövare, även om deras sätt att läsa av stjärnorna skiljer sig högst väsentligt från det moderna sättet. De förra påstod att kaldéernas Belus, Bel eller Elu, en ättling av den gudomliga Dynastin, eller kunga-gudarnas Dynasti, hade tillhört landet Chemi och lämnat det för att grunda en egyptisk koloni längs Eufrats stränder. Här byggdes ett tempel som leddes av präster som stod i tjänst till ”Stjärnornas Herrar” och dessa präster antog namnet Kaldéer. Två saker är kända: (a) Att Thebe (i Egypten) gjorde anspråk på äran att ha upptäckt astrologin; och (b) att det var Kaldéerna som lärde ut denna vetenskap till andra nationer. Nu är det så att Thebe föregick inte bara det ”Kaldéeiska Ur” utan även Nipur där Bel först dyrkades, med en avsevärd tidsmarginal. Sin, Bels son (månen) var den ledande gudomligheten i Ur, födelselandet för Terah, sabean och Astrolatern [stjärndyrkaren]) såväl som för hans son Abraham, den bibliska traditionens mäktige Astrolog. Allt detta verkar därför bekräfta det egyptiska påståendet. Att senare namnet astrolog kom att vanhedras i Rom och på andra ställen, berodde på alla dem som försökte utöva den heliga vetenskapen på tveksamt sätt för att tjäna pengar. Dessa var okunniga om Mysteriernas heliga Vetenskap och utvecklade i stället ett system som helt och hållet var baserat på matematik, istället för transcendental metafysisk och som använde sig av de fysiska himlakropparna som dess upadhi eller materiella utgångspunkt. Trots all förföljelse så har antalet Astrologianhängare alltid varit mycket stort bland de mest intellektuellt och vetenskapligt sinnade. Om både Cardan och Kepler tillhörde dess mest ivriga anhängare så har dess senare trogna anhängare inget att skämmas för, inte ens under dess nuvarande ofullständiga och förvrängda form. Som vi har sagt i Isis Unveiled  (I:259): ”Astrologi står i samma förhållande till den exakta astronomin som psykologin står till fysiologin. I astrologin och psykologin måste man ta ett steg bortom den synliga materiens värld och träda in i den transcendenta andens domäner”. (Se vidare ”Astronomos.”)

Astronomos (Grek) Den titel som gavs till den Initierade under mottagandet av den Sjunde Graden av Mysterierna. I äldre tid var Astronomi synonymt med Astrologi; och den storslagna Astrologi Initiationen skedde i Egypten vid Thebe där prästerskapet fullkomnade, om än inte uppfann vetenskapen. Efter att ha gått igenom graderna Pastophoros, Neocoros, Melanophoros, Kistophoros och Balahala (den grad som undervisar i stjärnornas kemiska sammansättning) fick eleven lära sig Zodiakens mystiska tecken genom en cirkeldans som representerade planeternas rörelser, ( liksom Krishnas dans med Gopierna gör som än idag firas i Rajputana); och efter detta mottog han ett kors, det vill säga, Tau (eller Tat) och blev därmed en Astronomos och en Helare. (se Isis Unveiled, vol. II, sid. 365) Astronomi och kemi var oskiljbara under dessa studier. ”Hippocrates hade en sådan livlig tro på stjärnornas influenser på besjälade varelser, och på deras sjukdomar att han uttryckligen rekommenderade att inte tro på läkare som var okunniga om astronomin”. (Arago.) Och olyckligtvis är nyckeln till astrologins och astronomins yttersta port förborgad för den moderna astrologin; och utan den, hur kan man då någonsin vara i stånd att svara på frågan som författaren till Mazzaroth ställer, han skriver: ”Människor sägs vara födda under ett visst stjärntecken, medan de egentligen föds under ett annat, för solen visar sig väl nu under andra stjärnor vid dagjämningspunkten?” Hursomhelst så har de få sanningar som han kände till fört till hans vetenskap sådana eminenta och troende personer såsom Sir Isac Newton, biskoparna Jeromy och Hall, ärkebiskop Usher, Dryden, Flamstead, Ashmole, John Milton, Steele och en mängd andra rosenkreutzare.

Asuramaya (sk). Även känd som Mayasura. En atlantidisk astronom betraktad som en stor magiker och trollkarl, välkänd i sanskritverk. [TG:40]

Aswattha (sk). Bo-trädet, kunskapens träd, ficus religiosa. [TG:40]

Athanor (ockult). Alkemisternas ”astral”-fluidum, deras arkimediska hävstång; exoteriskt alkemistens smältugn. [TG:42]

Athenagoras* (gr). En platonsk filosof från Athen, som skrev ett grekiskt försvarstal för de kristna 177 e Kr, avsänt till kejsar Marcus Aurelius, för att bevisa att anklagelser framförda emot dem, att de var skyldiga till blodskam och åt mördade barn, var osanna. [TG:42]

Athor (eg). ”Moder Natt”. Ursprungligt Kaos i den egyptiska kosmogonin. Nattens gudinna. [TG:42]

Atlantider (gr). Faraonernas fäder och egyptiernas förfäder enligt andra  liksom den Esoteriska Vetenskapen lär. (Se Den Hemliga Läran Vol II och De Invigdes Lära.) Platon hörde talas om detta synnerligen civiliserade folkslag – de sista kvarlevorna av dem sänktes 9.000 år före hans tid – från Solon, som hade hört det av Egyptens överstepräster. Voltaire, den evige bespottaren, hade rätt då han påstod att ”Atlantiderna (vår fjärde Rotras) framträdde i Egypten. ... Det var i Syrien och i Frygien, såväl som i Egypten, som de etablerade Soldyrkan”. Ockult filosofi lär att egyptierna var en kvarleva av den sista Ariska Atlantiden. [TG:42]

Atlantis (gr). Den kontinent som sänktes i den Atlantiska Oceanen och i Stilla Havet enligt de hemliga lärorna och Platon. [TG:43]

Atma (eller Atman*) (sk). Den Universella Anden, den gudomliga Monaden, den så kallade sjunde Principen i människans sjufaldiga konstitution. Den Högsta Själen. [TG:43]

Atma-jnani (sk). Kännaren av Världs-Själen, eller Själen i allmänhet. [TG:43]

Atma Vidya (sk). Den högsta formen av andlig kunskap, ordagrant ”Själs-kunskap”. [TG:43]

Atziluth (heb). Den högsta av kabbalans Fyra Världar endast hänvisad som Guds rena Ande. [w w w]. Se ”Aziluth” för en annan förklaring. [TG:43]

Audlang (skand). Den andra himlen skapad av Gudomen ovanför Idas ängder inom nordbornas legender. [TG:43]

Aum (sk). Den heliga stavelsen; den tredubbla-bokstavliga enheten; härav treenigheten i en. [TG:44]

Aura* (gr och lat). En subtil, osynlig substans eller ett fluidum som emanerar från människo- och djurkroppar och även från ting. Den är en psykisk utstrålning från både kroppen och förnuftet, eftersom den är den elektro-vitala och på samma gång den elektro-mentala auran; i teosofin kallad den akashiska eller magnetiska auran. [TG:44]

Aurgelmir (skand) Ordagrant ”sjudande lera”. Detsamma som Ymer, urjätten, den ostyrda, oroliga, kringflackande varelsen, urmaterians urtyp, från vars kropp, efter att ha dödat honom, Bures söner skapade ett ny jord. Han är också orsaken till störtfloderna i de skandinaviska kvädena, för hans kropp kastades i Ginnungagap, det gapande svalget; vilken på så vis blev fylld  av den, och blodet rann över och frambringade en stor flod i vilken alla Rimtursarna, frostjättarna, drunknade; bara en av dem, den listige Bergelmer räddade sig själv och sin hustru i en båt, och blev sedan upphovet till en ny släkt av jättar. ”Och det fanns då jättar på jorden vid den tiden”.[TG:241]

Avaivartika (sk). Ett epitet som ges till varje Buddha; betyder bokstavligen en som aldrig mer återvänder; en som går direkt till Nirvana. [TG:44]

Avalokiteswara (sk). ”Herren som ser på”. I Tibet inom den exoteriska tolkningen är han Padmapani (lotusbäraren och den lotusfödde), tibetanernas förste gudomlige förfader, den fullständiga inkarnationen, eller Avataren av Avalokiteswara; men inom den esoteriska filosofin så är Avaloki, ”den som ser på”, det Högre Självet, medan Padmapani är det Högre Jaget eller Manas. Den mystiska formeln ”Om mani padme hum” används särskilt för att åkalla deras samlade hjälp. Medan vardaglig folklig tro påstår att Avalokiteswara har haft många inkarnationer på jorden, och ser därför inte helt felaktigt i honom den andliga vägledaren för alla troende, så ser den esoteriska tolkningen i honom LOGOS, både den celesta och den mänskliga. Så när Yogachararya-skolan deklarerade Avalokiteswara såsom Padmapani  ”och för att vara Amitabha Buddhas Dhyani Bodhisattwa”, så är det i sanning på det viset, just på grund av att den senare är den andliga återspeglingen i formernas värld av den förra, trots att båda är en och samma – den ena i himlen och den andra på jorden.

Avatar* (sk). Gudomlig inkarnation. Nedstigandet av en gud eller någon upphöjd varelse, som har fortskridit bortom återfödelsens nödvändighet, i en vanlig dödlig kropp. Krishna var en avatar av Vishnu. Dalai Lama anses vara en avatar av Avalokiteswara, och Teschu Lama vara en av Tsong-kha-pa eller Amitabha. Det finns två slag av avatarer: de som är födda av kvinnor och de föräldralösa, anupapadaka. [TG:44]

Avesta (zend). Ordagrant ”Lagen”. Från det gamla persiska Abasta, ”lagen”. Zoroasternas heliga Skrifter. Zend betyder i ”Zend-Avesta” en ”kommentar” eller ”tolkning”. Det är felaktigt att betrakta ”Zend” som ett språk, eftersom ”det tillämpades endast på förklarande texter, till översättningarna av Avesta”. (Darmsteter). [TG:45]

Avicenna. Det latiniserade namnet på Abu-Ali al Hoséen ben Abdallah Ibn Sina; en persisk filosof, född 980 e Kr, men vanligen omtalad som en lärd arab. På grund av sin förvånansvärda lärdom kallades han för ”den Berömde”, och han var utgivare av de bästa och första alkemistiska verken kända i Europa. Alla elementens andar lydde honom, omtalar legenden, och den förtäljer oss vidare att han på grund av sin kunskap om Livselixiret fortfarande lever, som en adept, och kommer att avslöja sig för de oinvigda vid slutet av en särskild cykel. [TG:45]

Avidya (sk). Motsatsen till Vidya, Kunskap. Okunnighet som härrör från och är framkallad av Sinnenas illusion eller Viparyaya. [TG:45]

Avitchi (sk).
Ett tillstånd: inte nödvändigtvis bara efter döden eller mellan två liv, utan det kan lika gärna vara på jorden. Bokstavligt ”ett oavbrutet helvete”. Det beskrivs för oss som det sista av åtta helveten, ”där syndarna dör och återföds utan avbrott – men ändå inte utan hopp om slutlig frigörelse”. Det beror på att Avitchi är ett annat namn för Myalba (vår jord) och även ett tillstånd vilket några själlösa människor är dömda till på det fysiska planet. [TG:45]

Ayin (heb). Bokstavligt ”Ingenting”, härav namnet Ain-Sof. (Se ”Ain”.) [TG:45]

Ayur Veda (sk). Bokstavligt ”Livets Veda”. [TG:46]

Aziluth
(heb). Namnet på Sefiroternas värld, kallad Emanationernas värld Olam Aziluth. Det är den stora och högsta prototypen för de andra världarna. ”Atzeelooth är det Stora Heliga Sigillet genom vilket alla världar är avbildade som har inpräglat på sig själv Sigillets avbild; och eftersom detta Stora Sigill omfattar tre steg, vilket är de tre zures (prototyperna) Nephesh (den Vitala Anden eller Själen), Ruach (den moraliska och förnuftiga Anden) och Neshmah (människans Högsta Själ), så har också den Förseglade mottagit tre zures, dvs Breeah, Yetzeerah och Aseeyah, och dessa tre zures är bara en inom Sigillet” (Meyer´s Qabbalah). Globerna A, Z inom vår jordkedja befinner sig i Aziluth. (Se Den Hemliga Läran.) [TG:46]

Azoth (alk). Naturens kreativa princip, den grövre delen som är lagrad i Astralljuset. Den symboliseras genom en bild av ett kors, (se ”Eliphas Lévi”), de fyra armar som var och en bär en bokstav från ordet Taro, som också kan läsas Rota, Ator och i många andra kombinationer, vilka var och en har en ockult betydelse. [TG:45]

A och O. Alfa och Omega, den första och den sista, början och slutet av all aktiv tillvaro; Logos, sålunda Kristus (bland de kristna). Se Uppenbarelseboken, xxi, 6, där Johannes antar ”Alfa och Omega” som en symbol för en Gudomlig Hugsvalare, som ”skall låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten”. Ordet Azot eller Azoth är ett medeltida tecken inristat i sten med samma idé, för ordet består av den första och den sista bokstaven i det grekiska alfabetet  A och O, i det latinska alfabetet A och Z, och i det hebreiska alfabetet A och T, eller aleph och tau. (Se även ”Azoth”.) [w.w.w]

HELENA BLAVATSKY
The Theosophical Glossary, 1892

Översatt från H P Blavatskys The Theosophical Glossary. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1973.


 

________________________________________________________________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23