yantra1.gif (2187 bytes)

TEOSOFISK ORDBOK
– H

av
HELENA BLAVATSKY
 

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)


 
A B C

D

E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V X Y Z Å  Ä Ö
 


_____________________________________________________________________________________

Hades; 
Hagadah; Haima; Hakem; Hakim; Hallucination; Hara; Hari; Harikesa; Harivansa; Harviri; Hatha Yoga; Hathor; Hay-yah; Hea; Hebdomad; Hel; Helheim; Heliga Vetenskapen, Den; Heliolatry; Helvetet; Hemadri; Hemliga Läran; Herakles; Hermafrodit; Hermas; Hermes-eld; Hermes-pelarna; Hetu; Heva; Hiarchas; Hierogrammatiker; Hierofant; Hillel; Himachala Himadri; Himavat; Hinayana; Hiouen Thsang; Hippokrates; Hiranya; Hiranya Garbha; Hiranyakasipu; Hiranyaksha; Hiranyapura; Hisi; Hitopadesa; Hoa; Hochmah; Hod; Homogenitet; Honover; Horchia; Hotri; Hun-desa; Hvergelmer; Hwun; Hyle; Hypatia; Hyperboreiska; Hypnotism; Högre Självet. [61 uppslagsord]

_____________________________________________________________________________________

FÖRKORTNINGAR:
TG:7 = Theosophical Glossary sid 7; alk = alkemiska;  arab = arabiska; assyr = assyriska; fen = feni
ciska; fin = finska; gnos = gnostiskt; gr = grekiska; heb = hebreiska; herm = hermetiskt; kab = kabbalistiska; kald = kaldeiska; kin = kinesiska; kopt = koptiska; lat = latin; ockult = ockult; sens = senzar; sk = sanskrit; skand = skandinaviska; tib = tibetanska; zend = persiska; DHL I:7 = Den Hemliga Läran, del I, sid 7; SD I:7 = The Secret Doctrine, vol I, p 7.

Ord makerade med asterix ( * ) ingår även i "Lilla Ordboken" som finns i slutet av HPBs Key to Theosophy, andra upplagan, 1889.

Förkortningen w.w.w. innebär ord förklarade av broder W. W. Westcott, M.B., P.M. och P.Z., generalsekreterare för Rosicrucian Society och Præmonstrator för den kabbalistiska undervisningen inom Hermetic Order of the G.D.

Ytterligare information om detta finns i det svenska Förordet som finns tillsammans med bokstaven A i denna Online version.


Hades* (gr.) eller Aïdes. Det ”osynliga”, det vill säga, skuggornas land, ett av dessa områden var Tartaros, en plats av fullständigt mörker, likt den djupa drömlösa sömnens region i det egyptiska Amenti. Att döma av de allegoriska beskrivningar av dess olika bestraffningar som där ägde rum, var platsen rent karmatisk. Varken Hades eller Amenti var det helvete som fortfarande predikas av vissa bakåtsträvande präster och pastorer; men vare sig den representerades av de elyseiska fälten eller av Tartaros, var Hades en plats för vedergällande rättvisa och inget annat. Det kunde bara nås genom att korsa floden till den ”andra stranden”; det vill säga, att korsa Dödens flod, och att återfödas en gång till, på gott eller ont. I Egyptian Belief är detta väl förklarat: ”Berättelsen om Charon, färjkarlen (på Styx), återfinns inte bara hos Homeros, utan i diktningen i många länder. Floden måste korsas före man når Lycksalighetens Ö. De egyptiska riterna beskriver en Charon och hans båt tidsåldrar före Homeros. Han var Khu-en-ua, den hökhövdade rorsmannen.” (Se ”Amenti”, ”Hel” och ”Sällheten fält”) [TG:135]

Hagadah (heb). Ett namn för delar av Talmud vilka är legendariska. [w w w] [TG:132]

Haima (heb). Detsamma som sanskritens hiranya (gyllene), som "det gyllene Ägget" Hiranyagarbha. [TG:132]

Hakem. Ordagrant "Den Vise", den kommande Messias, av druserna eller "Hamsas lärjungar". [TG:133]

Hakim (arab). En läkare, i alla österländska länder, från Mindre Asien till Indien. [TG:133]

Hallucination.* Ett tillstånd som ibland framkallas av psykiska rubbningar, ibland av medialitet, och åter hos andra på grund av berusning. Men orsaken som har skapat synvillorna måste sökas djupare än i fysiologin. Alla sådana synvillor, särskilt om de uppstår på grund av medialitet, föregås av en frånkoppling av nervsystemet, som konstant alstrar ett icke normalt magnetiskt tillstånd, vilket attraherar till den lidande en våg av astralt ljus. Det är det senare som framkallar de olika hallucinationerna. Dessa är inte alltid vad läkarna tror att de är, tomma och overkliga drömmar. Ingen kan se det som inte existerar – det vill säga, det som inte är inpräglat – i eller på de astrala vågorna. En siare kan emellertid förnimma föremål och scener (antingen i det förgångna, nuvarande och kommande) som inte har något samband med iakttagaren själv, och även mottaga flera olika saker som inte har någon inbördes relation med varandra på en och samma gång, och därför skapa de mest groteska och absurda kombinationer. Både den berusade och den synska, den mediale och adepten, ser sina respektive bilder i Astralljuset; fastän den berusade, galningen, och det otränade mediet eller någon som lider av hjärnhinneinflammation, ser – därför att de inte kan hjälpa det, och framkallar de sammanblandade visionerna som de själva är omedvetna om – så har adepten och den tränade siaren valmöjlighet och kan kontrollera sådana visioner. De vet var de skall fixera sitt skådande, att fasthålla de scener de vill iakttaga, och kan se bortom de övre yttre lagren av Astralljuset. Hos de tidigare är sådana glimtar i vågorna hallucinationer: medan det för de senare blir trogna återgivningar av vad som verkligen var, är, eller kommer att hända. Mediets slumpvis fångade glimtar, och dennes fladdrande visioner av det bedrägliga ljuset, blir transformerade till en stadig bild under ledning av en adepts och siarens vilja, det sannfärdiga återgivandet av det som denne vill skall komma inom den fokuserade iakttagelseförmågan. [TG:133-4]

Hara (sk). En titel på guden Shiva. [TG:135]

Hari (sk). En titel på Vishnu, men även använd på andra gudar. [TG:135]

Harikesa (sk). Namnet på en av solens sju strålar. [TG:135]

Harivansa (sk). En del av Mahabharata, ett epos över Vishnus eller Haris stamtavla. [TG:135]

Harviri (eg). Horus, den äldre: det forntida namnet på en solgud: den uppgående solen framställd som en gud vilande på en utslagen lotus, symbolen för Universum. [TG:136]

Hatha Yoga (sk). Den lägre formen av yogautövning; en som använder fysiska medel för att uppnå andlig självutveckling. Motsatsen till Raja Yoga. [TG:136]

Hathor (eg). Den lägre eller helvetiska aspekten av Isis, motsvarande Häxan (Hecate) i grekisk mytologi. [TG:136]

Hay-yah (heb). En av de metafysiska mänskliga "principerna". Österländska ockultister indelar människan i sju sådana principer. Västerländska kabbalister, har det sagts oss, bara i tre – det vill säga, Nephesh, Ruach och Neshamah. Men i sanning är denna indelning lika vag och blott en förkortning liksom vår "Kropp, Själ och Ande". Ty i Myers Qabbalah (Zohar ii, 141, b, Cremona Ed. ii, fol. 63 b, col. 251) påstås det att Neshamah eller Anden har tre avdelningar, "den högsta är Ye’hee-dah (Atma), den mellersta Hay-yah (Buddhi), och den sista och tredje Neshamah, som egentligen är (Manas)". Sedan kommer Mahshabah, Tanken (lägre Manas eller medveten Personlighet) genom vilken de högre sedan manifesterar sig, och detta ger fyra; härefter följer Tzelem, Avbildens Fantom (Kama-rupa, i livet det Kamiska elementet); D’yooq-nah, Avbildens Skugga (Linga-Sharira, Dubbletten); och Zurath, Prototypen, som är Liv – SJU totalt, till och med utan D’mooth, Formen eller Gestalten, som kallas en lägre manifestation och i själva verket är Guf, eller Kroppen. Teosofer inom E.S. som känner till den ändrade ordningsföljden av Atma och den roll den auriska prototypen spelar, kommer lätt att finna vilka de verkliga sju är, och försäkra sig själva om att det inte finns någon skillnad mellan de österländska ockultisternas indelning av principerna och de verkliga österländska kabbalisterna. Låt oss inte glömma bort att varken den ena eller den andra är beredd att ge ut den verkliga och slutgiltiga klassificeringen i sina offentliga skrifter. [Tg:137]

Hea (kald). Djupets och Underjordens gud; somliga ser i honom Ea eller Oannes, fiskmänniskan, eller Dagon. [TG:137]

Hebdomad (gr). Sjutalet. [TG:138]

Hel eller Hela (skand.). Dödsrikets gudinna-drottning; en outrannsaklig och förfärlig varelse som härskar över Helheims djup och Nifelheim. I tidig mytologi var Hel jord-gudinnan, den goda och välgörande modern, som vårdar de trötta och hungriga. Men i senare skalder blev hon den kvinnliga Pluto, den mörka drottningen av Skuggornas Rike, hon som bringade död till världen, och sorg därefter.[TG:138]

Helheim (skand.).Dödsriket i den nordiska mytologin. I Eddan omgärdar Helheim den Dimhöljda Världen i norr, kallad Nifelheim.[TG:138]

Heliga Vetenskapen, Den. Det namn som gavs åt den inre esoteriska filosofin, vars hemligheter lärdes ut i äldre dagar till de initierade kandidaterna, och avslöjades under den sista och högsta Initiationen av Hierofanterna. 

Heliolatry
(gr). Soldyrkan.

Helvetet.* En term som anglosaxarna kan härleda från gudinnan Hela (se detta ord), och slaverna från grekiskans Hades: helvetet är i ryskan och andra slaviska språk  – âd, den enda skillnaden mellan det nordiska kalla helvetet och de kristnas varma helvete, står att finna i dess respektive temperatur. Men även idén om dessa överhettade regioner är inte något som ursprungligen hör européerna till, många folk har varit inne på föreställningen om ett underjordiskt klimat; vi kan lika gärna placera Helvetet till jordens centrum. Alla exoteriska religioner – braminerna, buddhisterna, zoroastrierna, muslimerna, judarna och alla de andra trosbekännelser, gör sina helveten varma och mörka, fastän många är mer lockande än skrämmande. Föreställningen om ett varmt helvete är en efterkonstruktion, en förvrängning av en astronomisk allegori. Hos egyptierna, blev inte helvetet en plats för bestraffning genom eld förrän under den sjuttonde och artonde dynastin, då Tyfon blev omförvandlad från att ha varit en gud till att bli en djävul. Men närhelst denna fruktansvärda vidskepelse inpräglades i medvetandet på den fattiga och okunniga massan, är framställningen med brinnande helvete och plågande själar rent egyptisk. Ra (solen) blir Eldprövningarnas Herre i Karr, faraonernas helvete, där syndaren blev hotad med misär ”i den infernaliska eldens hetta”. "Det fanns ett lejon där" säger dr. Birch ”som kallades för det vrålande monstret”. Andra beskriver platsen som ”den bottenlösa avgrunden och eldens sjö, i vilken offren kastades” (jämför med Johannes Uppenbarelse). Det hebreiska ordet gaï-hinnom (Gehenna) hade aldrig riktigt samma innebörd som den fick inom den kristna ortodoxin.[TG:138-9]

Hemadri (sk). Det gyllene Berget; Meru. [TG:139]

Hemliga Läran. Det allmänna namn som ges åt forntidens esoteriska läror. [TG:294]

Herakles (gr). Detsamma som Herkules. [TG:139]

Hermafrodit (gr). Tvåkönad; en manlig och kvinnlig varelse, antingen människa eller djur.

Hermas* (gr). En forntida grekisk författare av vars verk endast ett fåtal fragment finns kvar. [TG:140]

Hermes-eld. Detsamma som "Elmes-eld". (Se Isis Unveiled, Vol 1, s 125.) [TG:140]

Hermes-pelarna. Likt ”Seths pelare” (med vilka de identifieras) så tjänade de som åminnelse av ockulta händelser; olika esoteriska hemligheter har graverats in i dem en praxis som var universell. Enoch sägs också ha konstruerat pelare.

Hermes Smaragdtavla. Som det uttryckts av Eliphas Levi, ”denna Smaragdtavla innehåller hela magin på en enda sida”; men i Indien har man ett enda ord, som korrekt uppfattat, innehåller ”hela magin”. Detta är emellertid en tavla som påstås ha blivit funnen av Sarai, Abrahams hustru (!), på Hermes döda kropp. Så säger frimurarna liksom de kristna kabbalisterna. Inom teosofin kallar vi den för en allegori. Kan det inte betyda att Sarai-Swati, hustru till Brahma, eller den hemlig visdomens och lärdomens gudinna, likväl fann mycket av den antika visdomen ligga latent i mänsklighetens döda kropp, och återuppväckte denna visdom?. Detta ledde till återfödelsen av de Ockulta Vetenskaperna som så länge glömts och förnekats över hela världen. Själva Tavlan är, som trots att den innehåller ”hela magin”, ändå alltför omfattande för att här kunna återges i sin helhet.

Hetu (sk). En naturlig eller fysisk orsak. [TG:141]

Heva (heb). Eva, "modern till allt som lever". [TG:141]

Hiarchas (gr). Kungen över de "Vise männen" i Apollonius av Tyanas  reseberättelse till Indien. [TG:141]

Hierogrammatiker.* En titel som gavs till de egyptiska präster som var anförtrodda med nedtecknandet och uppläsningen av de heliga och hemliga urkunderna. Bokstavligen ”nedtecknarna av de hemliga urkunderna”. Det var de som förberedde neofyterna inför initieringarna.[TG:141]        

Hierofant.* Från grekiskan "Hierophantes"; ordagrant: "En som förklarar heliga ting". Den som avslöjar heligt vetande och de Initierades Ledare. En titel som tillhör de högsta Adepterna inom forntidens tempel, vilka var lärarna och uttolkarna av Mysterierna, och De Som Initierade i de slutliga stora Mysterierna. Hierofanten representerade Demiurgen och förklarade, för den som sökte bli Initierad, Skapelsens olika fenomen som framkallades för deras undervisning. "Han var de esoteriska hemligheternas ende uttolkare. Det var till och med förbjudet att uttala hans namn inför en oinitierad person. Han hade sitt säte i Öster och bar som en auktoritär symbol, en gyllene glob hängande runt halsen. Han kallades också Mystagogus". (Kenneth R H, Mackenzie, ix., F T S i The Royal Masonic Cyclopaedia.) På hebreiska och kaldeiska var termen Peter, uppenbararen, avslöjaren; därför sitter Påven som hierofanternas efterföljare till de forntida Mysterierna på St Peters hedniska tron. [TG:141]

Hillel.* En stor babylonisk rabbi inom det århundrade som föregick den kristna eran. Han var grundare av fariséernas sekt, en lärd och helgonlik man. [TG: 141]

Himachala Himadri (sk). Himalaya-bergen. [TG:141]

Himavat (sk). Det personifierade Himalaya;  floden Ganga, eller Ganges fader. [TG:141]

Hinayana*(sk). "Den Mindre Farkosten"; en skrift och en skola inom nordbuddhismen, i motsats till Mahayana, "Den Stora Farkosten" i Tibet. Båda skolorna är mystiska. (Se "Mahayana".) Även inom exoterisk vidskepelse den lägsta formen av själavandring. [TG:142]

Hiouen Thsang. En stor kinesisk författare och filosof som reste i Indien under det sjätte århundradet i syfte att lära mer om buddhismen, till vilken han var hängiven. [TG:142]

Hippokrates (gr). En berömd läkare från Kos, en av Kykladerna. Levde och verkade i Aten under Artaxerxes invasion och befriade staden från en svår farsot. Han kallades för "medicinens fader". Efter att ha studerat sin konst från votivtavlor, som skänktes av de botade patienterna i Asklepios tempel, blev han en Invigd och den allra skickligaste helaren på sin tid, till den grad att han nästan upphöjdes till gud. Hans lärdom och kunskap var oerhörd. Galenus säger om hans skrifter att de sannerligen är orakelsvar. Han dog i sitt etthundrade år, 361 f Kr. [TG:142]

Hiranya Strålande, gyllene, använt om "Brahmas Ägg". [TG:142]

Hiranya Garbha (sk.) Det strålande gyllene ägget eller skötet. Esoteriskt sett det lysande "eld töcknet" eller eteriska ämne ur vilket universum bildas.[TG:142]

Hiranyakasipu (sk). En kung över Daityaerna (Daityas), som Vishnu dödar – i sin avatar som "människa-lejon".  [TG:142]

Hiranyaksha (sk). "Den gyllenögde". Kungen och härskaren över Patalas femte region, den nedre världen; en ormgud i hinduisk gudavärld. Ordet har flera andra betydelser. [TG:142]

Hiranyapura (sk). Den Gyllene Staden. [TG:143]

Hisi (fin). "Ondskans Princip" i Kalevala, Finlands episka poem. [TG:143]

Hitopadesa (sk)."Goda Råd". Ett verk som består av en samling etiska föreskrifter, allegorier och andra berättelser, som är tagna från den gamla skriften Panchatantra. [TG:143]

Hoa (heb). Det, från vilket Ab utgår, "Fadern"; därför det Fördolda Logos. [TG:143]

Hochmah (heb). Se "Chochmah". [TG:144]

Hod (heb). Storslagenhet, den åttonde av de tio Sefiroterna, en kvinnlig passiv kraft. [w w w] [TG:144]

Homogenitet.* Från de grekiska orden homos "densamma" och genos "slag". Det som alltigenom är av samma natur, odifferentierat, icke-sammansatt, som guld förmodas vara. [TG:145]

Honover (zend). Det persiska Logos, det manifesterade Ordet. [TG:145]

Horchia (kald). Enligt Berosus detsamma som Vesta, Hjärtats Gudinna. [TG:145]

Hotri (sk). En präst som reciterar Rig Vedas hymner, och gör offer till elden. [TG:146]

Hun-desa (sk). Landet runt Mansaravarasjön i Tibet. [TG:146]

Hvergelmer (skand). En rytande kittel vari själarna av de onda förövarna förgås. [TG:146]

Hwun (kin). Ande. Detsamma som Atman. [TG:146]

Hyle (gr). Ursprungligt stoff eller materia; esoteriskt Kaos eller det Stora Djupets homogena sediment. Den första principen ut ur vilken det det objektiva Universum bildades. [TG:146]

Hypatia (gr). Jungfrufilosofen som levde i Alexandria under det femte århundradet och undervisade många berömda män – bland andra biskop Synesius. Hon var dotter till matematikern Theon och blev berömd för sin lärdom. Hon blev martyr genom en ondskefull konspiration mellan Theofilos, biskop av Alexandria och hans brorson Cyril, och blev skändligt mördad på deras order. Med hennes död föll den neoplatonska skolan. [TG:146]

Hyperboreiska. Regionerna runt nordpolen inom den arktiska cirkeln. [TG:147]

Hypnotism* (gr). Ett namn som gavs av dr Braid åt olika processer där en person med en stark vilja försänker en annan person med ett svagare sinne i ett slags transtillstånd; när man väl är i ett sådant tillstånd gör den senare allt som den blivit suggererad till av hypnotisören. Om detta inte i görs i ett välgörande syfte, skulle ockultisterna kalla det för svart magi eller svartkonst. Det är en mycket farlig metod, både moraliskt och fysiskt, eftersom den hindrar nerv-fludiumet och de nerver som kontrollerar cirkulationen i de kapillära blodkärlen. [TG:147]

Högre Självet. Den högsta Gudomliga Anden som överskuggar människan, kronan i den övre andliga Triaden inom människan – Atman. [TG:141]


HELENA BLAVATSKY
The Theosophical Glossary, 1892

Översatt från H P Blavatskys The Theosophical Glossary. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1973.

________________________________________________________________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23