yantra1.gif (2187 bytes)

TEOSOFISK ORDBOK
J

av
HELENA BLAVATSKY

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

 

 
A B C

D

E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V X Y Z Å  Ä Ö
 


_____________________________________________________________________________________

Jabalas; Jadoo; Jadoogar; Jagad-Yoni; Jagat; Jaget;
Jagrata; Jahnavi; Jaimini; Jaina-korset; Jainister; Jakin; Jakin och Boas; Jakobiter; Janaka; Janarddana; Japa; Javidan Khirad; Jesod; Jetzirah; Jhana; Jigten Gonpo; Jiva; Jivanmukta; Jivatma; Jnanam;
Jnanendriyas; Jnana Sakti; Josefus Flavius; Jotunheim; Jotunerna; Jul; Jupiter;  Jyotisha; Jyotisham Jyotch; Jyotsna [37 uppslagsord]

_____________________________________________________________________________________

FÖRKORTNINGAR:
TG:7 = Theosophical Glossary sid 7; alk = alkemiska;  arab = arabiska; assyr = assyriska; fen = feni
ciska; fin = finska; gnos = gnostiskt; gr = grekiska; heb = hebreiska; herm = hermetiskt; kab = kabbalistiska; kald = kaldeiska; kin = kinesiska; kopt = koptiska; lat = latin; ockult = ockult; sens = senzar; sk = sanskrit; skand = skandinaviska; tib = tibetanska; zend = persiska; DHL I:7 = Den Hemliga Läran, del I, sid 7; SD I:7 = The Secret Doctrine, vol I, p 7.

Ord makerade med asterix ( * ) ingår även i "Lilla Ordboken" som finns i slutet av HPBs Key to Theosophy, andra upplagan, 1889.

Förkortningen w.w.w. innebär ord förklarade av broder W. W. Westcott, M.B., P.M. och P.Z., generalsekreterare för Rosicrucian Society och Præmonstrator för den kabbalistiska undervisningen inom Hermetic Order of the G.D.

Ytterligare information om detta finns i det svenska Förordet som finns tillsammans med bokstaven A i denna Online version.


Jabalas (sk). Elever till den mystiska avdelningen av den Vita Yajur Veda. [TG:161]

Jadoo (hind). Svarkonst, svart magi, trolldom. [TG:161]

Jadoogar (hind). En svartkonstnär eller trollkarl. [TG:161]

Jagad-Yoni (sk). Världens sköte; rymden. [TG:161]

Jagat (sk). Universum. [TG:161]

Jaget (eller Egot, lat). "Självet"; "Jag är Jag" medvetandet i människan – eller känslan av "Jag-är-skapet". Esoterisk filosofi lär att det existerar två Jag inom människan, det dödliga eller personliga, och det Högre, det Gudomliga och det Opersonliga, och kallar den förra "personlighet" och den senare "Individualitet". [TG:111]

Jaghet. Från ordet "Jag". Jaghet betyder "individualitet, aldrig "personlighet", och är motsatsen till egoism eller "själviskhet", det karaktärsdraget par excellence [framför alla andra] av det senare. [TG:111]

Jagrata (sk) Medvetandets vakna tillstånd. När det omtalas inom yogafilosofin, är Jagrata-avastha det vakna tillståndet, och en av Pranavas fyra tillstånd bland de asketiska övningarna , vilka används av yogierna. [TG:162]

Jahnavi (sk). Ett namn på Ganga, eller floden Ganges. [TG:162]

Jaimini (sk). En stor visman, en lärjunge till Vyasa, förmedlaren och undervisaren av Sama Veda, som han påstod sig ha erhållit från sin Guru. Han är också den berömde grundaren och författaren till Purva Mimamsa filosofin. [TG:162]

Jaina-korset. Detsamma som "Svastika" (se detta ord), liksom "Tors hammare" eller det hermetiska korset. [TG:162]

Jainister (sk) En stor religiös grupp i Indien som påminner om buddhismen, men som föregick den med flera århundraden. De påstår att  Buddha Gautama var en lärjunge till en av deras Tirtankaras eller Helgon. De förnekar Vedas auktoritet och tillvaron av någon personlig högsta gud, men tror på materiens evighet, universums periodicitet och det mänskliga förnuftets (Manas) odödlighet, liksom hos djuren. En extremt mystisk sekt. [TG:162]

Jakin (heb). "Med hebreiska bokstäver IKIN, från roten KUN ’att upprätta’, och det symboliska namnet på en av pelarna vid portalen till Kung Salomos Tempel" [w w w]

Den andra pelaren kallades Boas, och de två var respektive vit och svart. De motsvarar flera mystiska begrepp, av vilka en är att de representerar det duala Manas eller det högre och det lägre Jaget; andra förbinder dessa två pelare inom den slaviska mysticismen med Gud och Djävulen, till den "VITA" och den "SVARTA GUDEN" eller Byeloy Bog och Tchernoy Bog. (Se "Jakin och Boas" nedan.) [TG:161]

Jakin och Boas (heb). En kabbalistisk och frimurar symbol. De två pelarna av brons (Jakin, manlig och vit; Boas, kvinnlig och röd), gjutna av Hiram Abiff från Tyros, kallad "Änkans Son", hos Salomos förmodade (frimurar) Tempel. Jakin var symbolen för Visdom (Chokmah), den andra Sefiran; och Boas symbolen för Intelligens (Binah); templet mellan de båda betraktades som Kether, kronan, Fadern-Modern. [TG:375]

Jakobiter. En kristen sekt i Syrien under det sjätte århundradet (550), som ansåg att Kristus endast hade en enda natur och att biktningen inte var av gudomligt ursprung. De hade hemliga tecken, lösenord och en högtidlig invigning jämte mysterierna. [TG:161]

Jambu-dwipa (sk) En av jordens huvudsakliga indelningar inom i Puranaböckerna. Den inbegriper Indien. Några säger att den var en kontinent, – andra att den var en ö – eller en av de sju öarna. (Sapta dwipa). Den är "Vishnus herravälde". I dess astronomiska och mystiska betydelse är den ett namn på vår glob, vilken är avskild genom det objektiva planet, från de sex andra globerna i vår planet kedja.[TG:162]

Janaka (sk). En av Solrasen Mithilas konungar. Han var en stor kunglig visman och levde tjugo generationer före Janaka som var Sitas fader och konung av Videha. [TG:163]

Janarddana (sk). Ordagrant "Dyrkad av mänskligheten", ett namn på Krishna. [TG:163]

Japa (sk). En mystisk övning bland vissa yogier. Den består av upprepandet av flera magiska formler och mantror. [TG:163]

Javidan Khirad (pers). Ett arbete om moraliska föreskrifter. [TG:163]

Jesod (heb).[Yesod] Fundamentet. Den nionde av de tio Sefiroterna, en manlig aktiv kraft som kompletterar de sex vilka bildar Mikroprosopus. [w w w] [TG:165]

Jetzirah (heb). se "Yetzirah". [TG:165]

Jhana* (sk) eller Jnana. Kunskap; Ockult visdom. [TG:165]

Jigten Gonpo (tib). Ett namn på Avalokiteswara, eller Chenresi-Padmapani, "Ondskans Beskyddare". [TG:165]

Jiva (sk). Liv, det Absoluta; även Monaden eller "Atma-Buddhi". [TG:165]

Jivanmukta (sk). En adept eller yogi som har uppnått helighetens yttersta tillstånd och avskilt sig själv från materien; en Mahatma eller en som är i Nirvana, en som "ingått i sällhet" och frigörelse. Egentligen en som har uppnått Nirvana under livet. [TG:165]

Jivatma (sk). Allmänt det ENDA universella livet; men även den gudomlig Anden i människan. [TG:166]

Jnanam* (sk). Detsamma som "Gnana" osv, detsamma som "Jhana".(se detta ord) [TG:166]

Jnanendriyas (sk) Kunskapens fem kanaler. [TG:166]

Jnana Sakti (sk). Intellektets förmåga. [TG:166]

Josefus Flavius.* En historiker i första århundradet; en helleniserad jude som levde i Alexandria och dog i Rom. Han tillskrivs av Eusebius att ha skrivit de 16 berömda raderna som relaterar till Kristus, vilka troligtvis interpolerades av Eusebius själv, som var den störste förfalskaren bland kyrkofäderna. Josefus som var en nitisk jude och som dog som en anhängare till judendomen, erkänner i detta stycke trots allt Messiasskapet och Jesus gudomliga ursprung, men detta förklaras idag oäkta av de flesta biskoparna (bland annat Lardner) och till och med av Paley (se hans Evidence of Christianity). Detta stycke var under flera århundraden det tyngsta beviset för Jesus Kristus verkliga existens. [Key glossary: 339]

Jotunheim (skand). Rimtursarnas eller köldtjättarnas land. [TG:166]

Jotunerna (skand) Titanerna eller jättarna. Mimir som undervisade Odin i magi, den "trefaldigt vise" var en jotun (jätte). [TG:166]

Jul (skand). Solens hjul kommer från Yuletide, vilket var heligt för Frej eller Frö, Solguden, som orsakade att sådden på åkerfälten och frukterna mognade och som senare upptogs i Asarnas krets. Såsom solskenets och de goda skördarnas gud vistades han i Ljusälvornas Boning. [TG:166]

Jupiter (lat). Från samma rot som grekernas Zeus, den störste guden bland grekerna och romarna, den antogs också av andra nationer. Hans namn är bland annat: (1) Jupiter-Aërios; (2) egyptiernas Jupiter-Ammon; (3) kaldéernas Jupiter Bel-Molok; (4) Jupiter-Mundus, Deus Mundus, "Världens Gud"; (5) Jupiter-Blixten, "den Blixtrande", etc etc. [TG: 166]

Jyotisha (sk). Astronomi och astrologi; en av Vedangas [Vedas lemmar]. [TG:166]

Jyotisham Jyotch (sk). "Ljusens ljus", den Högsta Anden, kallad så i Upanishaderna. [TG:166]

Jyotsna (sk). Gryning; en av de kroppar som Brahmâ ikläder sig; morgongryningen. [TG:166]

Jörd. Jordens gudinna i norra Tyskland, samma som Nerthus och skandinaviernas Freya eller Frigg. [TH:166]

 

HELENA BLAVATSKY
The Theosophical Glossary, 1892

Översatt från H P Blavatskys The Theosophical Glossary. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1973.

 

____________________________________________________________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23