yantra1.gif (2187 bytes)

TEOSOFISK ORDBOK
R

av
HELENA BLAVATSKY

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

 

 
A B C

D

E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V X Y Z Å  Ä Ö
 


_____________________________________________________________________________________

Rabbinkollegiet;
Raga; Rahasya; Rahat; Rahula; Raibhyas; Raivata Manvantara; Raja; Rajarishier; Rajasas; Raka; Raksha; Rakshaserna; Ram Mohun Roy; Rama; Rashi-Chakra; Rasit; Ratnavabhasa Kalpa; Ravi; Refaim; Reinkarnation; Reuchlin, John; Rig Veda; Rik; Rimtursar; Rishabha; Rishier; Rishi-Prajapati; Roger Bacon; Rosenkorsare; Rostan; Ruach; Runor; Rudra; Rupa; Ruta; Rutas; Röd färg; [39 uppslagsord]

_____________________________________________________________________________________

FÖRKORTNINGAR:

alk = alkemiskt;  
arab
= arabiskt;
assyr =
assyriskt;
DHL I:7
= Den Hemliga Läran, del I, s.7
fen =
feniciskt;
fin
= finskt;
gnos
= gnostiskt;
gr
= grekiskt;
heb =
hebreiskt;
herm =
hermetiskt;
kab =
kabbalistiskt;
kald =
kaldeiskt;

kin
= kinesiskt;
kopt =
koptiskt;
lat
= latinskt;
ock =
ockult;
senz
= senzar;
SD I:7
= The Secret Doctrine, vol I, p 7.

sk = sanskrit;
skand
= skandinaviskt;
sing =
singalesiskt;
TG:7
= Theosophical Glossary s. 7;
tib
= tibetanskt;
zend
= persiskt;  

 

 

 

 

 

 


 

Ord makerade med asterix ( * ) ingår även i ”Lilla Ordboken” som finns i slutet av HPBs Key to Theosophy, andra upplagan, 1889.

Förkortningen w.w.w. innebär ord förklarade av broder W. W. Westcott, M.B., P.M. och P.Z., generalsekreterare för Rosicrucian Society och Præmonstrator för den kabbalistiska undervisningen inom Hermetic Order of the Golden.Dawn.

Ytterligare information om detta finns i det svenska Förordet som finns tillsammans med bokstaven A i denna Online version.


Rabbinkollegiet*. Ett kollegie i Babylonien; mest känt under kristendomens tidiga århundraden. Dess ryktbarhet blev emellertid i hög grad fördunklad genom framträdandet i Alexandria av hellenistiska lärare, som till exempel Philo Judaeus, Josephus, Aristobulus och andra. De förra tar hämnd på på sina framgångsrika rivaler genom att tala om dem från Alexandria som teurgiker och orena profeter. Men de som bodde i Alexandria och som trodde på taumaturgi  ansågs inte vara syndare eller bedragare när ortodoxa judar var ledare för dessa ”hazim” skolor. Dessa var kollegier där man undervisade i spådomskonst och ockulta vetenskaper. Samuel var ledare för ett sådant kollegie i Ramah; Elisha var det i Jeriko. Hillel drev en regelbunden akademi för profeter och siare; och det är Hillel, en lärjunge från Babylon Kollegiet som var grundare av fariséernas sekt och de ortodoxa rabbinerna.

Raga (sk). En av de fem Kleshas (lidanden) inom Patanjalis Yoga filosofi. I Sankhya Kârika, det ”hinder” som kallas för kärlek och begär i den fysiska eller jordiska betydelsen. De fem Kleshas är: Avidya, eller okunnighet; Asmita, själviskhet eller ”Jag-är”; Raga, kärlek; Dwesha, hat; Abhinivesa, fruktan eller lidande.

Rahasya (sk). Ett namn på upanishaderna. Ordagrant, kunskapens hemliga väsen.

Rahat. Detsamma som ”Arhat”; den adept som blivit fullständigt fri från alla begär på detta plan genom att förvärva gudomlig kunskap och kraft.

Rahula (sk). Namnet på Gautama Buddhas son.

Raibhyas (sk). En klass av gudar i den 5:e Manvantaran.

Raivata Manvantara (sk). Den livs-cykel som Raivata Manu presiderar över. Eftersom han är den femte av de fjorton Manuerna (inom esoteriken Dhyan Chohaner), finns det sju rot-Manuer och sju frö-Manuer för de sju Runderna av vår jordiska klotkedja (se Den Invigdes lära av A P Sinnett, och Den Hemliga Läran, Vol I, ”Brahminsk kronologi”). Raivata har uppsikt över den tredje Runden och var dess rot-Manu.

Raja (sk). En prins eller kung i Indien.

Rajarishier (sk). Kunga-Rishier eller Kunga-Adepter, en av de tre klasserna av Rishier i Indien; detsamma som Kunga-Hierofanterna i det forntida Egypten.

Rajasas (sk). De äldre Agnishwattorna – Eld-Pitrierna, ”eld” står som en symbol för upplysningen och intellektet.

Raka (sk). Fullmånedagen: en dag för ockulta övningar.

Raksha (sk). En amulett som görs i ordning under full- eller nymåne.

Rakshaserna (sk). Bokstavligt ”rå-ätarna”, och i folklig vidskepelse onda andar, demoner. Esoteriskt är de emellertid Bibelns Gibborim (jättar), den Fjärde Rasen eller Atlantiderna. (Se Secret Doctrine II, s 165.)

Ram Mohun Roy (sk) Den välkände indiske reformatorn som kom till England 1833 och dog där.

Rama (sk). Vishnu’s sjunde avatar eller inkarnation; Sol Rasens Kung Dasaratha’s äldsta son. Hans fullständiga namn är Rama-Chandra, och han är hjälten i Ramayana. Han gifte sig med Sita, som var den kvinnliga avataren av Lakshmi, Vishnu’s hustru, och hon blev bortrövad av Ravana, Lankas Demon Kung, vilket i sin tur ledde till det berömda kriget.


Rashi-Chakra (sk). Zodiaken.

Rasit (heb). Visdom.

Ratnavabhasa Kalpa (sk). Tidsåldern då alla sexuella skillnader kommer att ha upphört att existera, och födelsen kommer att ske genom Anupadaka-metoden, såsom i de andra och tredje Rotraserna. Esoterisk filosofi lär att det kommer att ske vid slutet av sjätte och under den sjunde och sista Rotrasen inom denna Rund.

Ravi (sk). Ett namn på solen.

Röd färg*. Denna färg har alltid associerats med manliga karaktärsdrag, speciellt av folk som etrusker och hinduer. I hebreiskan hänvisar färgen till Adam, som i sin tur är Ordet för ”jord” och ”den första människan”. Det tycks att nästan alla myter avbildar den första människan som vit. Samma ord utan första bokstaven A är Dam, eller Dem, som betyder blod, liksom den röda färgen. [w.w.w.]

Färgen för den fjärde Principen i människan – Kama – sätet för begären, representerad genom rött.

Refaim (heb). Spöken, fantomer. (Secret Doctrine, II, 279.)

Reinkarnation. Återfödelseläran som Jesus och Apostlarna trodde på, liksom alla människor på den tiden gjorde, men som nu förnekas av de kristna. Alla egyptier som omvände sig till den kristna läran, kyrkofäderna och andra, trodde på denna lära, vilket åtskilliga författares skrifter visar. Bland de symboler som ännu finns kvar bevisas denna tro genom den människohövdade fågeln som flyger mot en mumie eller en kropp, eller att ”själen förenar sig med sin sahou” (Jagets lovprisade kropp, liksom även det kamalokiska skalet). ”Återuppståndelsens sång” som sjöngs av Isis för att återkalla sin make till livet skulle kunna översättas med ”Återfödelsens sång” eftersom Osiris är den kollektiva mänskligheten. Det följande var prästens begravningsbön över den avlidne: ”Oh, Osiris [här följer namnet på den Osirifierade mumien eller den avlidne], uppstig åter i helig jord (materia) vördnadsvärde mumie i kistan, dold av lekamliga substanser”, det var prästens begravningsbön över den avlidne. ”Återuppståndelse” betydde aldrig hos egyptierna återuppståndelse av den vanställda mumien, utan av Själen som besjälade den, dvs Jaget i en ny kropp. Jagets eller Själens periodiska iklädande av kött var en universell tro och det finns inget som kan vara mer i harmoni med rättvisa och karmisk lag än detta (se Pre-existens).

Reinkarnation *, eller Återfödelse; den en gång i tiden enda universella läran som lärde ut att Jaget föds på denna jord oräkneliga gånger. Nuförtiden förnekas detta av de kristna som verkar missförstå lärorna i sina egna evangelier. Hur som helst så ikläder sig den högre mänskliga Själen (Buddhi-Manas), eller Jaget periodiskt en kropp av kött under långa cykliska tidsrymder, såsom det lärs ut i bibeln liksom det görs i alla andra forntida skrifter; och ”återuppståndelsen” betyder endast Jagets återfödelse i en annan form. (Se under Teosofisk Ordbok.)

Reuchlin, John. Kallad ”Reformationens fader”; vän till Pico della Mirandola, lärare och undervisare till Erasmus, Luther och Melancthon. Han var en stor kabbalist och ockultist.

Reuchlin, John *. En stor tysk filosof, filolog, kabbalist och forskare. Han föddes i Pfortzheim i Tyskland 1455 och i unga år var han en diplomat. Vid en tidpunkt i livet innehade han ämbetet som huvud domare vid tribunalen i Tübingen där han stannade i elva år. Han var också lärare till Melanchton, och han förföljdes hårt av prästerskapet för att han glorifierade den hebreiska Kabbalan; han kallades vid den tiden för ”Reformationens Fader”. Han dog 1522 i svår fattigdom, som var det vanliga ödet för alla som gick emot kyrkans bokstavstolkning av bibeln.

Rig Veda (sk). Den första och viktigaste av de fyra Vedaböckerna; fabulerad att ha blivit ”skapad” från Brahmâs östra mun; inom Ockultismen sägs den vara förmedlad av stora vismän vid Man(a)saravara sjön på andra sidan Himalaya, för många (dussintals) tusen år sedan.

Rik (sk). En vers ur Rig Veda.

Rimtursar (skand). ”Frostjättarna; cyklopiska byggmästare i Eddan.

Rishabha (sk). En visman som antas ha varit den första läraren som undervisade i Jaina lärorna i Indien.

Rishier (sk). Adepter; De inspirerade. I vedisk litteratur används termen för att beteckna de personer genom vilka de olika mantrorna blev uppenbarade.

Rishi-Prajapati (sk). Bokstavligen ”uppenbarare”, heliga vise i Arayavartas religiösa historia. Esoteriskt är de högsta av dem ”Uppbyggare” inom Hierarkin och Universums Arkitekter liksom av levande ting på jorden; de kallas allmänt för Dhyan Chohans, Devor och gudar.

Roger Bacon.* En mycket berömd franciskanmunk som levde i England på 1200- talet. Han var en alkemist som trodde fullt och fast på existensen av Filosofernas Sten, och var också en stor mekaniker, kemist, vetenskapsman och astrolog. I sin avhandling Admirable Force of Art and Nature anspelar han på krut och förutspår användningen av ånga som en framdrivningskraft, beskriver dessutom den hydrauliska pressen, dykarklockan och kaleidoskopet. Han tillverkade också ett mycket omtalat bronshuvud anpassat till en akustisk apparat som gav orakelsvar.

Rosenkorsare
(myst). Namnet gavs först till lärjungar av den lärde Adepten Christain Rosenkreuz, som levde och verkade i Tyskland ca 1460. Han grundade en Orden av mystiska elever vars tidiga historia finns bevarad i det tyska verket Fama Fraternitatis (1614), vilket har publicerats på flera språk. Ordens medlemmar höll sin tystnadsplikt, men spår av dem har upptäckts på olika platser varje halvt sekel sedan dessa dagar. Societas Rosicruciana in Anglia är en Frimurar Orden, som har upptagit medlemskap inom den ”yttre”; Chabrath Zereh Aur Bokher, eller Den Gyllene Gryningens Orden – vilken har ett mycket komplett invigningssystem i Kabbalan och den Högre Magin inom det västerländska eller hermetiska slaget, samt tillåter båda könen – är en direkt avkomling från medeltida brödraskap av Rosenkorsare, som in sin tur är avkomlingar från de egyptiska Mysterierna.

Rostan. Rostans Mysteriebok; ett ockult handskrivet manuskript.

Ruach (heb). Luft, även Ande; Anden, en av de ”mänskliga principerna” (Buddhi-Manas).

Rudra (sk). En titel för Shiva, Förstöraren.

Runor (skand.). Runalfabetet och dess bokstäver var det mystiska eller heliga språket och alfabetet hos de forntida skandinaverna. Runor är härlett från ordet runa som betyder (hemligt). Därför kunde varken språket eller runornas bokstäver förstås eller tolkas utan att ha nyckeln till det. Så medan de skrivna runorna består av 16 kända bokstäver, så är de forntida sammansatta av märken och tecken som är odechiffrerbara. De kallas de magiska bokstäverna. ”Det är klart” säger E W Anson, en auktoritet på folklore bland de Nordiska folken, ”att runorna, på grund av olika orsaker, till och med i självaste Tyskland, ansågs vara fulla av mysterier, och begåvade med övernaturliga krafter”. De sägs ha uppfunnits av Odin.

Rupa (sk). Kropp; varje form, gäller till och med gudarnas former som är subjektiva för oss.  

Ruta (sk). Namnet på en av Atlantis sista öar, vilken gick under tidsåldrar före Poseidonis, Platons ”Atlantis”.

Rutas (sk). Ett forntida folk som bebodde ovanstående ö eller kontinent i Stilla Havet.

 

HELENA BLAVATSKY
The Theosophical Glossary, 1892

Översatt från H P Blavatskys The Theosophical Glossary. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1973.

 

____________________________________________________________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23