yantra1.gif (2187 bytes)

TEOSOFISK ORDBOK
Y, Z, Å, Ä, Ö

av
HELENA BLAVATSKY

 
© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

 

 
A B C

D

E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V X Y Z Å  Ä Ö
 


_____________________________________________________________________________________

Yaksha; Yati; Yatus; Yesod; Yetzirah; Yi-King; Yima; Ymer; Yoga; Yogi; Yong-Grüb; Yoni; Yuga –

Zacchai;
Zampun; Zelator; Zeus; Zicu; Zodiaken; Zoroaster; Zoroastrier; Zuni –

Ägg; Ärkeängel

Örgelmir –
 [24 uppslagsord]

_____________________________________________________________________________________
 
                  

FÖRKORTNINGAR:

alk = alkemiskt  
arab
= arabiskt
assyr =
assyriskt
DHL I:7
= Den Hemliga Läran, del I, s.7
fen =
feniciskt
fin
= finskt;
gnos
= gnostiskt
gr
= grekisk
heb =
hebreiskt
herm =
hermetiskt
kab =
kabbalistiskt
kald =
kaldeiskt
kin
= kinesiskt
kopt =
koptiskt
lat = latinskt
litu =
lituaniskt
mazd = mazdeiskt
mex = mexikanskt
ock =ockult
senz
= senzar;
SD I:7
= The Secret Doctrine, vol I, p 7.

sk = sanskrit
skand
= skandinaviskt
sing =
singalesiskt
TG:7
= Theosophical Glossary s. 7;
tib
= tibetanskt
zend
= persiskt  

 

 

 

 

 

 


 

Ord makerade med asterix ( * ) ingår även i ”Lilla Ordboken” som finns i slutet av HPBs Key to Theosophy, andra upplagan, 1889.

Förkortningen w.w.w. innebär ord förklarade av broder W. W. Westcott, M.B., P.M. och P.Z., generalsekreterare för Rosicrucian Society och Præmonstrator för den kabbalistiska undervisningen inom Hermetic Order of the Golden.Dawn.

Ytterligare information om detta finns i det svenska Förordet som finns tillsammans med bokstaven A i denna Online version.


Yaksha (sk). En klass av demoner som i den indiska populära folktron slukar människor. Inom den esoteriska vetenskapen är de helt enkelt onda (elementala) inflytanden som inför siares och klärvoajantas åsyn nedstiger i människor, ifall de är öppna för ett mottagande av sådana inflytanden, liknanade en glödhet komet eller ett stjärnskott. [TG:375] 

Yati (sk). Ett mått på tre fot. [TG:377] 

Yatus, eller Yatudhanas (sk). En slags djurformade demoner. Esoteriskt sett, mänskliga djuriska passioner. [TG:377] 

Yesod  [Jesod] (heb). Den nionde Sefiroten; betyder basis eller grund. [TG:379] 

Yetzirah (heb). Den tredje av de Fyra Kabbalistiska Världarna, hänför sig till Änglarna; ”Formandets Värld”, eller Olam Yetzirah. Den kallas också Malahayah, eller ”av Änglarna”. Det är boningen för alla de styrande Genier (eller Änglar) som kontrollerar och styr planeter, världar och sfärer. [TG:379] 

Yeu (kin). ”Vara”, en synonym för Subhava; eller ”Substansen som ger substans till sig själv”. [TG:379] 

Yi-King (kin).[I-Ching] Ett urgammalt kinesiskt verk, skrivet av generationer av vise. [TG:379] 

Yima (zend). Den första människan i Vendidad, och ur hennes aspekt som mänsklighetens andliga föregångare, detsamma som Yama (se detta ord). Hennes vidare verksamhetssätt omnämns inte i Zend-böckerna, mycket beroende på att så många av dessa forntida fragment har gått förlorade, eller avlägsnats eller på annat sätt förhindrats från att komma i profana händer. Yima var inte född, för hon representerar de tre första mänskliga Rotraserna, de första som ”inte är födda”; men hon är den ”första människan som dör”, eftersom den tredje rasen, den som blev besjälad av de rationella Högre Jagen, var den första där människorna delades till man och kvinna, och ”där människan levde och dog, och återföddes”. (Se Secret Doctrine II, s 609 och följ. sidor.) [TG:379] 

Ymer (skand). Vårt klots personifierade materia i ett sjudande tillstånd. Det kosmiska monstret i form av en jätte, som i Eddans kosmogoniska allegorier dödades av de tre skaparna, Oden, Vile och Ve, sönerna av Bure, vilka sägs ha besegrat Ymer och skapade världen av hans kropp. Denna allegori visar på de tre huvudsakliga naturkrafterna – delning, bildning och tillväxt (eller evolution) – som bekämpar den ostyriga, rasande ”jätte” materian och tvingar den till att bli en värld, eller ett befolkat klot. Det är märkligt att ett forntida, primitivt och obildat hedniskt folk, så filosofiskt och naturvetenskapligt korrekt i sina betraktelser över jordens ursprung och bildande, skulle för att betraktas som civiliserade, behöva acceptera dogmen att världen skapades utifrån  ingenting! [TG:380]

Yoga* (sk). (1) En av Indiens sex darshanas eller skolor; en filosofisk skola grundad av Patanjali, fastän den verkliga yogaläran, den som är sagd att ha hjälpt till att förbereda världen för Buddhas predikan, är tillskriven på goda grunder, den mera forntida vismannen Yajnavalkya, författaren av Shatapatha Brahmana, Yajur Veda, Brihad Aranyaka och andra berömda verk. (2) Utövandet av meditation som ett medel till andlig frigörelse. Psyko-andliga förmågor uppnås därmed och framkallade extatiska tillstånd leder till den klara och korrekta förnimmelsen om de eviga sanningarna, både i det synliga och osynliga universum. [TG:380: KG # 247] 

Yogi* (sk). 1) Inte ”ett tillstånd av sexfaldig kroppslig och mental glädje som ett resultat av extatisk meditation (Eitel); utan ett tillstånd, som när det uppnåtts ger utövaren ett fullständigt herravälde över sina sex ”principer”, han har nu blivit ett med den sjunde. Det ger honom full kontroll, tack vare sin kunskap om SJÄLVET och Självet, över sina kroppsliga, intellektuella och mentala tillstånd, som nu inte längre är i stånd att lägga sig i eller inverka på hans Högre Jag och lämnar således det ifred att vara i sitt ursprungliga rena och gudomliga tillstånd. 2) Även namnet på en hängiven som utövar Yoga. [TG:381; KG # 248] 

Yong-Grüb (tib). Ett tillstånd av absolut vila, detsamma som Para-nirvana. [TG:381] 

Yoni (sk). Skötet, den kvinnliga principen. [TG:381] 

Yuga (sk). En tusendel av en Kalpa. En Världs tidsålder av vilka det finna fyra, och serierna som fortsätter i ordningsföljd under den manvantariska cykeln. Varje Yuga föregås av en period som i Puranaböckerna kallas Sandhya, gryningen, eller övergångsperioden, och följs av en annan period av liknande tillvaro kallad Sandhyansa, ”del av skymningen”. Var och en är lika med en tiondel av Yugan. Gruppen av fyra Yugor räknas först i gudomliga år, eller ”gudaår” – varje sådant år är lika med 360 jordiska människoår. Således har vi, i ”gudomliga” år: 

1. Krita eller Satya Yuga   4.000
    Sandhya                           400
    Sandhyansa                      400
                                         ______
                                                        4.800

 2. Treta Yuga                   3.000
     Sandhya                          300
     Sandhyansa                     300

                                        ______
                                                        3.600

3. Dwapara Yuga             2.000
    Sandhya                          200
    Sandhyansa                     200
                                       ______
                                                     
  2.400           

4. Kali Yuga                    1.000
    Sandhya                         100
    Sandhyansa                    100
                                       ______
       
                                                        1.200

                                             Totalt 12.000

Detta omräknat i jordiska år är lika med:

4.800 x 360 = 1.728.000
3.600 x 360 = 1.296.000
2.400 x 360 =    864.000
1.200 x 360 =    432.000
                           ______

             Totalt 4.320.000

Den ovanstående summan år kallas en Mahayuga eller Manvantara. 2.000 sådana Mahayugor, eller en period av 8.640.000.000 år, utgör en Kalpa: den senare är bara en ”dag och en natt”, eller tjugofyra timmar av Brahmâ. Allså en ”Brahmâs ålder”, eller en hundradel av hans gudomliga år, måste bli lika med 311.040.000.000.000 av våra jordiska år. De gamla mazdaerna eller magerna (de moderna parserna) hade samma beräkning, fastän orientalisterna inte tycks inse det, även om de parsiska Mobeds själva har glömt bort det. Men deras ”Högsta tid av den Långa Perioden” (Zervan Daregho Hvadata) varade i 12.000 år, och dessa är de 12.000 gudomliga åren av en Mahayuga som visas här ovan, då däremot Zervan Akarana (obegränsad tid), som Zarathustra omnämner, är Kala, bortom tid och rum – Parabrahm. [TG:382]

__________________________ 

Zacchai (heb). Ett av guda-namnen. [TG:384]

Zampun (tib). Livets heliga träd, har många mystiska betydelser. [TG:384]

Zelator. Den lägsta graden inom det exoteriska Rosenkorssystemet; någon som är på prov eller lägre chela. [TG:385] 

Zeus (gr). ”Gudarnas fader”. Zeus-Zen är Æther, därför kallades Jupiter för Pater Æther av några romerska raser. [TG:386] 

Zicu (akkad). Ursprungsmateria, från Zi, ande-substans, Zikum och Zigarum. [TG:386] 

Zodiaken (gr). Från ordet zodion, ett diminutivt kasus av zoon (djur). Detta ord används i dubbel betydelse; det kan hänvisas till den fixerade och intellektuella zodiaken, eller den rörliga eller naturliga zodiaken. ”I astronomi”, säger vetenskapen, ”är det ett imaginärt bälte på himlen 16 eller 18 grader brett genom vars mitt solen har sin bana (ekliptikan). ”Den innehåller de tolv stjärnbilderna som bildar zodiakens tolv tecken och från dessa har de fått sina namn. Eftersom beskaffenheten hos zodiakalljuset  är fullständigt okänt för vetenskapen (denna breda lysande triangulära figur som ligger nästan i ekliptikan med sin bas vid horisonten och sin spets på varierande höjdpunkter, och som endast går att iakttagas under gryningar och skymningar) förblir fortfarande zodiakens ursprung och dess verkliga betydelse och ockulta mening ett mysterium för alla utom de Initierade. De Initierade bevarade sina hemligheter väl. Mellan den kaldéiska stjärnskådaren och de moderna astrologerna är det än i dag en stor klyfta; och de irrar omkring enligt Albumazars ord ”mitt emellan polerna, de himmelska gångjärnen, i excentriska banor, i centrum och koncentriska banor, i cirklar och epicykler”, med ett fåfängt anspråk på mer än världslig mänsklig skicklighet. Trots detta har några astrologer, från Tycho Brahe och Kepler, kända inom astrologin, ner till de moderna Zadkiels och Rafaels lyckats att skapa en underbar vetenskap av sådant ringa ockult material som de har haft till sitt förfogande sedan Ptolemaios tid fram till våra dagar. För att återvända till själva den astrologiska Zodiaken, är den emellertid en skenbar cirkel som passerar runt jordekvatorns plan vars första punkt kallas för Väduren 0 grader. Den är indelad i tolv lika delar som kallas ”Zodiakens tecken”, varje tecken omfattar 30 grader i rymden och med detta som utgångspunkt beräknas de himmelska kropparnas korrekta uppstigande. Den rörliga eller naturliga Zodiaken är en succession av stjärnbilder som bildar ett bälte på 47 grader i bredd som ligger norr och söder om ekliptikans plan. Dagjämningarnas precession orsakas av solens ”rörelse” genom rymden, vilket får stjärnbilderna att se ut som om de rör sig framåt i riktning mot tecknens ordningsföljd i en takt på 50 1/3 sekund per år. En enkel uträkning kommer att visa att med en sådan takt kom stjärnbilden Oxen (heb Alef) att befinna sig i Zodiakens första tecken vid Kali-Yugas begynnelse och sålunda inföll Dagjämningspunkten där. Vid denna tidpunkt stod också Lejonet i sommarsolståndet, Skorpionens tecken i höstdagjämningen och Vattumannens tecken i vintersolståndet; och dessa fakta bildar den astronomiska nyckeln till hälften av världens religiösa mysterier – inbegripet det kristna systemet. Zodiaken har varit känd i Indien och Egypten under oräkneliga tider, och kunskapen hos de vise (magi) som tillhörde dessa länder, beträffande stjärnornas och de himmelska kropparnas ockulta inflytande på vår jord, var mycket mer omfattande än världslig astronomi någonsin kan hoppas att nå fram till. Och t.o.m. nu då de flesta av Asuramayas och Zoroasters hemligheter har gått förlorade, så borde det vara tillräckligt tydligt att horoskop och mundan astrologi långt ifrån är baserade på fiktion, och om sådana män som Kepler och t.o.m. Sir Isaac Newton trodde att stjärnor och stjärnbilder påverkade vårt klot och mänsklighetens öden, kräver det ingen större övertygelse att tro på män som var initierade i alla naturens mysterier, liksom i astronomi och astrologi, att de exakt kände till på vilket sätt nationer och människosläktet, hela raser och individer kom att påverkas av ”Zodiakens tecken”. [TG:387] 

Zoroaster. Den grekisk formen av Zarathustra (se detta ord). [TG:389] 

Zoroastrier.* En anhängare av Parsi religionen, solen eller eld-dyrkare. [KG # 253]

Zuni. Namnet på en särskild stam av västamerikanska indianer, en mycket gammal kvarleva av en ännu mycket äldre ras. [TG:389]

__________________________ 

Ägg (Påsk). Ägg har varit symboliska sedan gamla tider. Det fanns ”Världs Ägget” ur vilken Brahmâ frambringades, som hos hinduerna var Hiranya-Gharba, och egyptiernas Världs Ägg, som utgår ur ”den oskapade och eviga gudomen”, Knefs mun, och som är den skapande kraftens emblem. Sedan har vi Ägget från Babylonien som kläckte Ishtar, och som sades ha fallit från himlen ned i Eufrat. Således användes årligen under våren färgade ägg i nästan alla länder, och utbyttes i Egypten som heliga symboler, vilka var, är, och kommer alltid att bli emblemet för födelse eller återfödelse, kosmisk eller mänsklig, himmelsk eller jordisk. De var upphängda i de egyptiska templen och är än i dag upphängda på det viset i mohammedanska moskéer. [TG:110]

Ärkeängel* (gr). Den allra högsta ängeln. Från grekiskans arch, ”ledare” eller ”ursprunglig”, och angelos, ”budbärare”. [TG:28]
__________________________

Örgelmir. (skand) [se Aurgelmir övers. anm]
__________________________

HELENA BLAVATSKY
The Theosophical Glossary, 1892

Översatt från H P Blavatskys The Theosophical Glossary. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1973.

 

_______________________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23