triangel.gif (5598 bytes)
FTD 14

  Bhagavad Gita

från
Forum’s teosofiska diskussionsämnen
[The Theosophical Forum – maj 1895- mars 1896]

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


 DISKUSSIONSÄMNEN

I maj, 1895, aviserade Judge att Theosophical Forum, (en liten månadsskrift som innehöll frågor och svar på teosofi) ”är på väg in i ett nytt skede och era”. Hädanefter, sa han, “kommer den att utges från presidentens kontor och under hans ledning”. Med andra ord, Judge, som då var president för Teosofiska Samfundet i USA, tog hela ansvaret för Forum. Han sa också att det skulle ske förändringar:

Redaktionell behandling av ämnen av W.Q.J,  C.W.F. och andra som hyser likartade uppfattningar, kommer framöver att skilja sig från tidigare framställningar; och angående detta kan man nu observera att om behandlingen av åtskilliga ämnen inte riktigt verkar överensstämma med dem  från de äldre serierna, så beror den bristande överensstämmelsen på en för närvarande mer klar och noggrann tillämpning av de teosofiska teorierna på de föreliggande frågorna istället för det mekaniska och snäva synsätt som förut var gällande.

Detta är den huvudsakliga anledningen till varför ForumAnswers", publicerad av Theosophy Company 1982, enbart består av de svar som Judge gav på frågor som skickades till Theosophical Forum från 1889 till februari 1896.

I slutet av den första utgåvan av ”nya” Forum, införde Judge en ny avdelning under rubriken ”Diskussionsämnen”, som bestod av nerkortade textavsnitt inom varierande ämnesområden som ansågs vara användbara för diskussion och studium för enskilda individer och branscher inom det Teosofiska Samfundet. Med hänsyn till Judges uttalande att Forum var under hans överinseende, kan man anta att han antingen skrev eller godkände dessa. Teosofistuderande av idag värderar dem högt.

Här har de åter tryckts upp precis som de presenterades i Forum, från maj 1895 fram till mars 1896.

I varje avsnitt inleddes diskussionsämnen med följande meddelande. ”Använd aldrig sanskrit eller främmande termer i artiklar och inlagor  utan att också ge den engelska betydelsen därav; använd i första hand engelska termer.”

_________________________________________________________

BHAGAVAD GITA

Del av det stora hinduiska poemet Mahabarata. En av de mest metafysiska avhandlingar som finns att tillgå. Består av arton kapitel, där arton är talet för denna yuga eller tidsålder. Arjuna motsvarar det lägre jaget, Krishna motsvarar det högre jaget. Samtalet mellan dessa båda är betecknande för de tankar som uppstår hos varje människa som reflekterar över sin egen natur. Avhandlingen försöker att visa hur man kan uppnå Nirvana eller Yoga – förening med anden. De första sex kapitlen beskriver naturen hos den individuella själen, de andra sex kapitlen beskriver den universella Andens natur, de sista sex kapitlen beskriver tillståndet hos den vars själ är förenad med Gud. Varje kapitel har en särskild innebörd som anknyter till själens utveckling. Elever bör förstå att det finns många tolkningssätt beroende på vilket stadium läsarens framåtskridande befinner sig i. De olika namnen i boken hänsyftar lika mycket till förnuftets tillstånd som till verkliga personer och platser. Vad menas med handling och icke-handling? De fientligt inställda arméernas möte på Kuruslätten motsvarar de båda grupperna av förmågor som tenderar att dra människosjälen upp eller ner. [sid 8-9].

 

WILLIAM Q. JUDGE
The Theosophical Forum

 

Översatt från häftet Subjects for Discussion av William Quan Judge. Dessa utdrag är från The Theosophical Forum (1895-1896). Utgiven av Theosophy Company, Los Angeles 1990.

 _____________________________________________________________________

Här kan du läsa hela den engelska texten:

Subjects for Discussion by W. Q Judge (From the New Forum May 1895 – March 1896)

_____________________________________________________________________


|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2016 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2017-03-18