yantra1.gif (2187 bytes)

BHAGAVAD GITA
EN TEOSOFISK TOLKNING AV

WILLIAM Q JUDGE

kapitel VIII


HÄNGIVENHET ÅT DEN ÖVERALLT NÄRVARANDE
ANDEN SOM KALLAS OM

© 2017 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

WILLIAM QUAN JUDGE

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 58                                                                                                                                      BHAGAVAD GITA sidan 58

ARJUNA:

1VAD är denna Brahman, vad är Adhyatma och vad är Karma, O främste bland människor? Säg även vad är Adhibhuta och Adhidaivata? 2Säg mig också vem är Adhiyajna, och hur han kan dväljas i denna min kropp, O Madhus förgörare? Säg mig även hur människor som är inriktade på meditation skall känna dig i dödens stund?

KRISHNA:

3Brahman det Högsta, är det outtömliga. Adhyatma är namnet på min tillvaro när jag manifesterar mig som det Individuella Självet. Karma är den emanation som orsakar varelsers existens och fortplantning.*  4Adhibhuta är den Högste Anden som har sin boning inom hela den elementära naturen, verkande genom den mystiska kraften hos denna illusion som vi kallar naturen. Adhidaiva är Purusha,

_____________________________________

* Karma är här, så att säga, det Högstas handlande som det kan ses manifesterat i de objektiva världarnas evolution.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 59                                                                                                                                     BHAGAVAD GITA sidan 59

den Andliga Personen, och Adhiyajna är jag själv i denna kropp, O främste av förkroppsligade människor. 5Var och en som i dödens stund överger kroppen, riktad i meditation mot mig, han går till mig, därom skall inget tvivel råda. 6Var och en som till följd av ständig meditation över någon särskild form, och tänker på den när han lämnar sitt jordiska hölje, han går till just den, O du Kuntis son. 7Meditera därför alltid bara på mig, och kämpa. Om ditt sinne och Buddhi är riktade enbart mot mig, skall du sannerligen komma till mig. 8Den människa vars hjärta håller fast vid mig utan att irra till något annat föremål skall också genom meditation över den Högsta Anden gå till den, O Prithas son. 9Var och en som mediterar över den All-Vise som är utan början, den Högste Härskaren, den minste av de små, alltings Upprätthållare, vars form är ofattbar, klar som solen bortom mörkret; 10och den som gör det utan att svikta, förenad i hängivenhet, och genom meditationens förmåga koncentrerad i dödens stund, med sina livskrafter samlade mellan ögonbrynen, han når fram till den Högsta Gudomliga Anden.

11Jag skall nu beskriva den väg vilken de som är insatta i Vedaböckerna kallar oförstörbar,

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 60                                                                                                                                  BHAGAVAD GITA sidan 60

den som de som är fria från bundenhet slår in på och som följs av dem som är angelägna om att leva ett liv som  Brahmachari* under strävandet efter frälsning. 12Den som stänger sinnesportarna, fängslar sitt sinne i hjärtat, riktar sina livskrafter i huvudet, 13står fast i meditationen medan han upprepar det enstaviga OM och fortsätter därmed när han lämnar kroppen, han går till det högsta målet. 14Ja, den som med ett hjärta som inte vänder sig till något annat föremål, ständigt och genom hela livet mediterar över mig, skall sannerligen nå mig, O Prithas son. 15Sådana stora själar som har nått den högsta fullkomningen de kommer till mig och är sedan inte underkastade de snabba upprepade återfödelserna till smärtans och sorgens boningar.

16Alla världar ända upp till Brahman är om och om igen underkastade återfödelsen, men de, O Kuntis son, som nått mig återföds inte mera. 17De som känner dag och natt vet att Brahmas dag är

_____________________________________

* Brahmacharyalöftet innebär att avlägga ett för livet bindande löfte att ägna sig åt religiösa studier och ett asketiskt liv - "att följa Brahma".

Syftar på dem som har vunnit insikt om den verkliga tidsindelningen, en kraft som tillskrivs den fullkomliga yogin i Patanjalis Yoga Aforismer.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 61                                                                                                                                 BHAGAVAD GITA sidan 61

tusen kretslopp av yugas och att hans natt är utsträckt i ytterligare tusen. 18När den dagen närmar sig strömmar alla ting ut ur det omanifesterade och blir manifesterade, och vid nattens inbrott sjunker de åter tillbaka i det omanifesterade. 19Samlingen av existerande ting upplöses vid nattens ankomst, O Prithas son, och emanerar igen spontant när dagen kommer. 20Men det finns det som inte förstörs när alla ting blir upplösta. Det är odelbart, oförstörbart och av annan natur än det synliga. 21Detta som kallas det omanifesterade och outtömliga sägs vara det högsta målet, från vilket man inte återvänder när man väl har nått det - det är min högsta boning. 22Den Högste i vilken alla varelser är innefattade, O Prithas son, och av vilken allt detta genomströmmas, kan uppnås genom en hängivenhet som är riktad på honom ensam.

23Jag skall nu förklara för dig, O du främste av Bharatas ätt, när en yogi vid döden uppnår frihet eller när han underkastas återfödelse. 24Elden, ljuset, dagen, de fjorton dagarna för nymåne, de sex månaderna av solens nordliga lopp -

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 62                                                                                                                                BHAGAVAD GITA sidan 62

de som då dör med kännedom om den Högsta Anden går till den Högste. 25Men de som går bort i rök, om natten, under de fjorton dagar då månen är i nedan och då solen färdas i sin sydliga bana fortsätter en tid i månens regioner och återvänder sedan på nytt till födelse. 26Dessa två, ljus och mörker, är världens eviga vägar. På den ena går man för att inte återvända, på den andra kommer man tillbaka till jorden. 27Ingen hängiven, O Prithas son, som känner dessa båda vägar blir någonsin vilseledd. Därför skall du alltid, O Arjuna, stå fast i hängivenhet.* 28En meditationens människa som känner allt detta når bortom de belöningar som utlovas i Vedaböckerna, eller som är ett resultat av offer, späkningar eller allmosor, ty han går till den suveräna och högsta boningen.

Så lyder i Upanishaderna, i den heliga Bhagavad-Gita, i vetenskapen om det Högste Anden, i Hängivenhetens bok, i samtalet

_____________________________________

* Förestående stycke anses av några europeiska sanskritkännare vara en interpolation, men denna åsikt delas inte av av alla, den är inte heller accepterad av hinduerna. [Jmf vad Helena Blavatsky skriver om detta i Den Hemliga Läran, del I, på sidan 122, 2;a upplagan 1966]

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 63                                                                                                                                BHAGAVAD GITA sidan 63

mellan den Helige Krishna och Arjuna, det åttonde kapitlet, som kallas:

HÄNGIVENHET ÅT DEN ALLESTÄDES NÄRVARANDE ANDEN SOM KALLAS OM


                                              ____________________________________________________

Översatt från William Q Judges Bhagavad Gita, kapitel 8.  Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1971.

                                              ____________________________________________________

                                                                           
                                                                              Bhagavad Gita av William Q Judge

                                                                
                                                                 Bhagavad Gita kapitel  5  av William Q Judge
                                                                 Bhagavad Gita kapitel  6  av William Q Judge

                                                                 Bhagavad Gita kapitel  7  av William Q Judge
                                                                 Bhagavad Gita kapitel  8  av William Q Judge
                                                                 Bhagavad Gita kapitel 10 av William Q Judge

 

                                                Två förlorade nycklar: Bhagavad Gita – zodiaken av William Q Judge
                                                     Bhagavad Gita – diskussionsämne nr 14 av William Q Judge

                                              ____________________________________________________

      
                           Här nedan finner du kommentarer på de första sju kapitlen av Bhagavad Gita gjorda av
                                                    William Q Judge samt resten av kapitlen av Robert Crosbie,

                                                                                          

                                      Kommentarer till Bhagavad-Gita av William Q Judge, kap 1
                                     
Kommentarer till Bhagavad-Gita av William Q Judge, kap 2
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 3
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 4
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 5
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 6
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 7


                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 8
                                 
    Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 9
                                 
    Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 10
                                 
    Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 11
                                 
    Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie  kap 12
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 13     
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 14  
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 15

                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie. kap 16
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie  kap 17
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie  kap 18
 

                                                 The Working Glossary by William Q Judge

___________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  |  till Helena Blavatsky Online till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2017 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2017-04-11