yantra1.gif (2187 bytes)

BHAGAVAD GITA
EN TEOSOFISK TOLKNING AV

WILLIAM Q JUDGE

kapitel IX


HÄNGIVENHET
GENOM DEN KUNGLIGA KUNSKAPEN OCH DET
KUNGLIGA MYSTERIET © 2017 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

WILLIAM QUAN JUDGE

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 64                                                                                                                                     BHAGAVAD GITA sidan 64

KRISHNA:

1TILL dig, som inte finner några fel, skall jag nu förklara denna djupt hemlighetsfulla kunskap, kopplat med dess förverkligande, genom vilken du skall befrias från ondska. 2Detta är den kungliga kunskapen, det kungliga mysteriet, den mest överlägsna renaren, klart begriplig, inte motsatt den heliga lagen, lätt att utföra och outtömlig. 3De som inte tror på denna sanning, O dina fienders skräck, finner mig inte, utan roterar genom återfödelse tillbaka till denna värld, dödens boning.

4Hela detta universum är genomträngt av mig i min osynliga form. Alla ting existerar i mig, men jag existerar inte i dem. 5Ej heller är alla ting i mig. Skåda här min gudomliga hemlighet: jag får ting att existera och bär upp dem alla men bor inte själv i dem. 6Vet att alla ting är i mig liksom den mäktiga

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 65                                                                                                                                     BHAGAVAD GITA sidan 65

luften, som rör sig överallt, är i rymden. 7O Kuntis son, vid slutet av varje kalpa återvänder alla ting till min natur, och vid början av en ny kalpa får jag dem åter att utvecklas. 8Genom att kontrollera min egen natur emanerar jag om och om igen hela denna samling av varelser utan deras vilja, genom förmågan hos det materiellas innersta väsen.*  9Dessa handlingarna binder mig inte, O rikedomens erövrare, därför att jag är den som förblir oberörd, ointresserad av dessa verksamheter. 10Under min ledning frambringar naturen både det levande och det livlösa universum. Det är genom denna orsak, O Kuntis son, som universums roterande äger rum.

11De vilseledda föraktar mig i mänsklig form, därför att de är obekanta med min verkliga natur som Herre över alla ting.12De hoppas förgäves, vilseledda i sitt handlande, i förnuft och kunskap, benägna för demoniska och svekfulla principer . 13Men de stora själar, som tar del av den gudalika naturen, som känner mig som den oförgängliga principen i allt, dyrkar mig utan att distraheras av något annat. 14Inriktade på

_____________________________________

* Det vill säga genom "prakritis" förmåga.

Grundtexten lyder "de står under inflytande av asuras och rakshasas natur",  en klass av onda elementaler, eller som några säger "de är av samma beståndsdelar som naturens lägre element".

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 66                                                                                                                                     BHAGAVAD GITA sidan 66

sina obrutna löften dyrkar de, och förkunna mig överallt och bugar sig för mig. 15Andra dyrkar mig med kunskapens offer på andra sätt som odelbar, som avskild, som alltets ande. 16 Jag är offret och offerhandlingen. Jag är dryckesoffret för förfäder, och kryddorna. Jag är den heliga formeln och elden. Jag är maten och offersmöret. 17Jag är detta universums fader och moder, förfadern och upprätthållaren. Jag är Den Helige, kunskapens föremål, den mystiska renande stavelsen OM, Rig, Sama, Yajur och alla Vedaböckerna. 18Jag är målet, Tröstaren, Herren, Vittnet, viloplatsen, fristaden och Vännen. Jag är ursprunget, upplösningen, förvaringskärlet, förrådet och det eviga fröet. 19Jag ger upphov till ljus och värme och regn. Jag drar än in och sänder än ut. Jag är döden och odödligheten. Jag är den osynliga orsaken och den synliga verkan. 20De som är insatta i de tre Vedaböckerna, de som offrar till mig och når fram till rening genom att dricka somasaften*, ber till mig om tillträde till himlen.

_____________________________________

* Bland hinduerna är drickandet av soman vid slutet av ett offer en handling av stor förtjänst, analog med drickandet av nattvardsvinet i den kristna tron.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 67                                                                                                                                     BHAGAVAD GITA sidan 67

Så når de till Indras region*, som är prinsen över de himmelska varelserna, och där festar de på den himmelska födan och belönas med himmelska fröjder. 21 Och när de har fröjdats i himlens väldiga rymder under en tidrymd som står i förhållande till deras förtjänster, sjunker de tillbaka till denna dödliga värld där de föds på nytt så snart deras förtjänster är förbrukade. Så uppnår de som, följande Vedaböckerna, längtar efter begärens uppfyllelse, en lycka som kommer och går. 22Men för dem som tänker på mig som ett med allt och ständigt dyrkar mig, tar jag på mig ansvaret för deras lycka. 23 Och de som dyrkar andra gudar i fast tro dyrkar också ofrivilligt mig, O Kuntis son, om än utan att veta det. 24Jag är han som är Herre över alla offer, och jag är också dess njutare, men de förstår mig verkligen inte, och därför faller de från himlen. 25De som i hängivenhet ger sig åt gudarna går till gudarna, de som dyrkar pitrierna går till pitrierna, de som dyrkar de onda

_____________________________________

*
"Indras region" är den högsta av de himmelska sfärerna. Den är den teosofiska litteraturens devachan, ty Indra är prinsen över de himmelska varelser som vistas i deva-sthan.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 68                                                                                                                                     BHAGAVAD GITA sidan 68

andarna* går till dem, och de som dyrkar mig kommer till mig. 26 Jag tar emot och njuter offren från den ödmjuka själ som i sin dyrkan med rent hjärta offrar ett löv, en blomma, en frukt eller vatten till mig. 27Vad du än gör, O Kuntis son, vad du än äter, vad du än offrar, vad du än ger, vad för späkningar du än utför, anförtro allt åt mig. 28Så skall du bli befriad från de goda och onda upplevelser som är gärningarnas bojor, och med hjärtat helt inriktat på försaka och verka skall du komma till mig. 29Jag är densamme för alla varelser, jag hyser varken hat eller ynnest, men de som tjänar mig i kärlek bor i mig och jag i dem. 30Till och med den människa som lever på ett mest ondskefullt sätt men dyrkar mig med en odelad hängivenhet, hon skall räknas som rättfärdig, ty hon har dömt rätt. 31En sådan människa blir snart en rättfärdig själ och uppnår evig lycka. Jag svär, O Kuntis son, att den som dyrkar mig aldrig förgås. 32Till och med de som kommer ur syndens sköte,

_____________________________________

*
Dessa onda andar är Bhutas och desamma som de såkallade dödas andar - skalen - dyrkade och eftersökta vid spiritualistiska seanser.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 69                                                                                                                                     BHAGAVAD GITA sidan 69

kvinnor*, vaisyas och sudras skall vandra den högsta vägen om de tar sin tillflykt till mig. 33Hur mycket mer då heliga brahminer och hängivna av kungligt släkte! När du nu har inträtt i denna ändliga, glädjelösa värld, så dyrka mig. 34Tjäna mig, rikta hjärta och förnuft mot mig, var min tjänare, min tillbedjare, kasta dig till marken för mig, så skall du, förenad med mig, i ro, komma till mig.

_____________________________________

*
Detta kan förefalla egendomligt för dem som är födda inom kristendomen, och det kan tyckas vara bevis för de hinduiska vises hårda syn på kvinnor, men man hittar samma synsätt och ännu värre saker i Bibeln där det i I Tim 2:11-15 förklaras att kvinnan skall frälsas genom sin man och att hon måste vara honom underdånig.

Vaisyas och sudras är de båda lägsta kasterna, köpmännens och tjänarnas.

Så lyder i Upanishaderna, i den heliga Bhagavad-Gita, i vetenskapen om det Högste Anden, i Hängivenhetens bok, i samtalet
mellan den Helige Krishna och Arjuna, det nionde kapitlet, som kallas:

HÄNGIVENHET GENOM DEN KUNGLIGA KUNSKAPEN OCH DET
KUNGLIGA MYSTERIET 


                                              ____________________________________________________

Översatt från William Q Judges Bhagavad Gita, kapitel 9.  Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1971.

                                              ____________________________________________________

                                                                           
                                                                              Bhagavad Gita av William Q Judge

                                                                
                                                                 Bhagavad Gita kapitel  5  av William Q Judge
                                                                 Bhagavad Gita kapitel  6  av William Q Judge

                                                                 Bhagavad Gita kapitel  7  av William Q Judge
                                                                 Bhagavad Gita kapitel  8  av William Q Judge
                                                                 Bhagavad Gita kapitel  9  av William Q Judge

                                                                 Bhagavad Gita kapitel 10 av William Q Judge

 

                                                Två förlorade nycklar: Bhagavad Gita & Zodiaken av William Q Judge
                                                     Bhagavad Gita – diskussionsämne nr 14 av William Q Judge

                                              ____________________________________________________

      
                           Här nedan finner du kommentarer på de första sju kapitlen av Bhagavad Gita gjorda av
                                                    William Q Judge samt resten av kapitlen av Robert Crosbie,

                                                                                          

                                      Kommentarer till Bhagavad-Gita av William Q Judge, kap 1
                                     
Kommentarer till Bhagavad-Gita av William Q Judge, kap 2
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 3
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 4
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 5
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 6
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 7


                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 8
                                 
    Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 9
                                 
    Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 10
                                 
    Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 11
                                 
    Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie  kap 12
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 13     
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 14  
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 15

                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie. kap 16
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie  kap 17
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie  kap 18
 

                                                 The Working Glossary by William Q Judge

___________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  |  till Helena Blavatsky Online till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2017 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2017-04-11